APIA Prahova, anunţ important pentru cei care primesc rente viagere agricole

Știri

Redactia

APIA Prahova vă face cunoscut că, în perioada 01 martie — 31 august 2018 inclusiv, se pot viza carnetele rentierilor agricoli pentru acordarea rentei viagere agricole aferente anului 2017, conform prevederilor Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale și al ministrului finanțelor publice nr. 1.272/ 26.503/ 2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor titlului XI ,,Renta viageră agricolă” din Legea nr. 247/ 2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente.

Documente necesare a fi prezentate în vederea obținerii vizei anuale sunt:

carnetul de rentier agricol;

actul de identitate în original;

document coordonate bancare (opțional);

contract/ e de arendare existente la dosar;

contract/ e de vânzare — cumpărare, dacă este cazul.

Vizarea carnetului de rentier este posibilă numai cu îndeplinirea art. 7 din Legea nr. 247/ 2005 Titlul XI privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente, cu modificările și completările ulterioare (Contractele de arendare trebuie să îndeplinească condiția de continuitate pentru întreg anul calendaristic 2017).

Pentru vizarea carnetului de rentier agricol, acesta trebuie să se prezinte personal sau prin împuternicit legal (cu procură notarială de reprezentare/ curatelă).

În cazul în care vizarea carnetului de rentier agricol este solicitată prin mandatar, acesta trebuie să prezinte următoarele documente suplimentare:

actul de identitate în original și în copie;

procura specială/ autentificată/ curatelă, în original și în copie.

Solicitanții prezintă la oricare Centru județean al APIA, respectiv al Municipiului București, documentele menționate mai sus, în original, pe baza cărora angajatul APIA va certifica copiile depuse. După certificare, originalele vor fi restituite solicitanților.

Notă:

1. în cazul în care dețineți documente care fac obiectul acordării rentei viagera agricole, prin care se modifică suprafețele arendate, înstrăinate, dobândite în cursul anului 2017, este necesar să depuneți o cerere de reanalizare a dosarului, precum și prezentarea documentelor doveditoare, în original, care vor sta la baza calculării/ recalculării rentei viagere agricole pentru anul 2017.

2. în cazul în care ați depus cerere de reanalizare a dosarului de rentă viageră agricolă, vizarea este posibilă numai după reanalizarea dosarului și operarea datelor în sistemul electronic.

Pentru detalii suplimentare, puteți consulta site-ul oficial al Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură: www.apia.org.ro sau telefon APIA Prahova 0244.410.877.

Citeste mai departe

Statistici T5
Inline
Inline