300 de locuri disponibile pentru subofiţeri şi maiştri militari la Şcoala de Pompieri „Pavel Zăgănescu” Boldeşti

Redactia -

300 de locuri disponibile pentru subofiţeri şi maiştri militari la Şcoala de Pompieri „Pavel Zăgănescu” Boldeşti

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă ,,Şerban Cantacuzino” al judeţului Prahova, cu sediul în municipiul Ploieşti, str. Rudului, nr. 96, organizează activităţi de recrutare a candidaţilor care corespund condiţiilor legale şi criteriilor specifice în vederea formării iniţiale a cadrelor militare pentru admiterea la Şcoala de Subofiţeri de Pompieri şi Protecţie Civilă „Pavel Zăgănescu” Boldeşti, pentru următoarele specialităţi, astfel:

Se candidează pe 300 de locuri, bărbaţi:

 • subofiţer de pompieri şi protecţie civilă – 275 de locuri;
 • maistru militar auto – 25 de locuri.

Candidaţilor de etnie romă le sunt alocate 2 locuri în specialitatea subofiţer de pompieri şi protecţie civilă.

Durata studiilor postliceale este de 1 an.

Cererile de înscriere la concursul de admitere se depun la Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă ,,Şerban Cantacuzino” al judeţului Prahova, cu sediul în municipiul Ploieşti, str. Rudului, nr. 96, în raport de domiciliul sau reşedinţa înscrisă în cartea de identitate, până la data de 5 decembrie 2017.

 

Pentru a participa la concursul de admitere, candidaţii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii şi criterii:

 • să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;
 • să cunoască limba română, scris şi vorbit;
 • să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
 • să fie declaraţi „apt” din punct de vedere medical, fizic şi psihologic;
 • să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi sau să îi împlinească în cursul anului în care participă la concurs;
 • să fie absolvenţi de liceu, cu diplomă de bacalaureat;
 • să aibă un comportament corespunzător cerinţelor de conduită admise şi practicate în societate;
 • să nu aibă antecedente penale, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea sau să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni;
 • să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
 • să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege;
 • să aibă vârsta de până la 27 de ani, împliniţi în anul participării la concurs;
 • să aibă înălţimea minimum 1,70 m;
 • să nu aibă semne particulare evidente sau tatuaje neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară;
 • să fi obţinut la purtare, în perioada studiilor liceale, media de cel puţin 9,00, cu excepţia candidaţilor care au absolvit instituţii de învăţământ de nivel liceal în state membre ale Uniunii Europene în care nu se evaluează prin notă/punctaj/calificativ purtarea elevului;
 • să nu fi fost exmatriculaţi, pentru abateri disciplinare, dintr-o instituţie de învăţământ.

Pentru recrutare, fiecare candidat se va prezenta la structura de resurse umane a Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă ,,Şerban Cantacuzino” al judeţului Prahova, cu sediul în municipiul Ploieşti, str. Rudului, nr. 96, zilnic, în intervalul orar 09:00 – 15:00, cu un dosar plic şi copie de pe actul de identitate, urmând să completeze dosarul de recrutare cu următoarele documente:

 • Cererea de înscriere;
 • Diploma de bacalaureat (copie) – pentru absolvenţii din seriile anterioare sau adeverinţă care atestă absolvirea liceului cu diplomă de bacalaureat (în care se menţionează media generală obţinută la examenul de bacalaureat, mediile obţinute în anii de studiu, termenul de valabilitate şi faptul că nu a fost eliberată diploma) pentru candidaţii care au absolvit în anul 2017;
 • Foaia matricolă pentru clasele IX-XII / IX-XIII (copie);
 • Copii ale actului de identitate, carnetului de muncă/certificatului stagiu de cotizare şi/sau altor documente doveditoare care să ateste vechimea în muncă şi, dacă este cazul, ale livretului militar;
 • Copii ale certificatului de naştere al candidatului, soţiei şi fiecare copil;
 • Copia certificatului de căsătorie, precum şi, după caz, ale hotărârilor judecătoreşti privind starea civilă;
 • Curriculum vitae – Europass (CV);
 • Autobiografia (model ;
 • Tabelul nominal cu rudele candidatului;
 • Cazierul judiciar;
 • 3 fotografii color 3×4 şi 1 fotografie color 9×12 cm;
 • Fişa medicală-tip de încadrare în Ministerul Afacerilor Interne;
 • Declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptare a condiţiilor de recrutare;

Candidaţii care optează pentru înscrierea pe locurile alocate distinct etniei rome depun la dosarul de recrutare o adeverinţă eliberată de organizaţia etnică constituită potrivit legii, care să le ateste apartenenţa la etnie.

Dosarele de recrutare se vor completa cu documentele menţionate, în volum complet, până la data de 22.12.2017.

 

Etapa I de selecţie:

 • examinarea medicală;
 • evaluarea psihologică.

Examinarea medicală a candidaţilor se realizează la Centrul Medical de Diagnostic şi Tratament Ambulatoriu Ploieşti (strada Ghimpaţi nr. 1-3) şi constă în evaluarea detaliată a stării de sănătate, conform baremelor medicale în vigoare. Aceasta se concretizează prin completarea fişei medicale de încadrare tip MAI.

Evaluarea psihologică a candidaţilor, se realizează conform planificării publicată pe pagina de internet a inspectoratului (www.isuprahova.ro), de către specialişti din cadrul Centrului de Psihosociologie al MAI. Candidaţii au obligaţia de a se informa periodic în acest sens, de pe pagina de internet menţionată.

Etapa a II-a de selecţie:

 • contravizita medicală;
 • verificarea aptitudinilor fizice;
 • proba de verificare a cunoştinţelor.

Etapa a doua de selecţie (concursul de admitere) se desfăşoară în perioada 13-21 ianuarie 2018, potrivit calendarului admiterii, astfel:

 • Contravizita medicală a candidaţilor se realizează la sediul Şcolii de Subofiţeri de Pompieri şi Protecţie Civilă „Pavel Zăgănescu” Boldeşti,de către subcomisia medicală şi constă în evaluarea sumară a candidaţilor pe baza fişei medicale tip MAI, precum şi în verificarea îndeplinirii criteriului privind înălţimea minimă şi observarea directă a existenţei semnelor particulare sau tatuajelor neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară.
 • Verificarea aptitudinilor fizice a candidaţilor se realizează conform probelor şi baremelor stabilite pentru sesiunea de admitere.
 • Proba de verificare a cunoştinţelor constă într-un test grilă, susţinut în data de 20 ianuarie 2018, la disciplina matematică.

Alte date şi informaţii suplimentare cu privire la organizarea recrutării şi depunerea documentelor se mai pot obţine şi în timpul programului normal de lucru la Serviciul Resurse Umane al inspectoratului, tel. 0244/27102, 0244/27006  sau pe pagina de internet a instituției (www.isuprahova.ro).