Procedura de solicitare de către operatorii economici a școlarizării în învățământul profesional si dual pentru anul școlar 2019-2020

Daniel Dimache -

Procedura de solicitare de către operatorii economici a școlarizării în învățământul profesional si dual pentru anul școlar 2019-2020

Organizarea și funcționarea învățământului profesional de stat este reglementată de Metodologia de organizare și funcționare a învățământului profesional de stat, aprobată prin OMEN nr. 5033 din 29 august 2016. 

Metodologia de organizare și funcționare a învățământului profesional de stat, precizează la art. 8:
,,(1) Învățământul profesional se organizează numai în unitățile de învățământ care anexează la propunerea privind planul de școlarizare, contracte-cadru încheiate cu operatorii economici/ instituții publice, prin care se stabilesc obligațiile privind:
a) organizarea și desfășurarea procesului de formare pentru obținerea calificării profesionale a elevilor și a stagiilor de pregătire practică, precum și proiectarea curriculumului în dezvoltare locală;
b) asigurarea condițiilor tehnice și a resursei umane necesare pregătirii practice a elevilor din învățământul profesional;
c) asigurarea condițiilor tehnice si a resursei umane necesare pentru organizarea și desfășurarea examenului de certificare a calificării profesionale a elevilor.
(2) Contractele-cadru sunt acorduri generale încheiate de către unitățile de învățământ cu operatorii economici / instituțiile publice partenere, pe o durată de minimum 4 ani școlari, care stau la baza contractelor de pregătire practică a elevilor din învățământul profesional”.

Modelul contractului-cadru este prezentat în anexa 1 la Metodologia de organizare și funcționare a învățământului profesional de stat, aprobată prin OMENCS nr. 5033 din 29 august 2016. 

Operatorii economici care doresc să fie școlarizați elevi în învățământul profesional pentru anul școlar 2019-2020, vor parcurge următoarele etape:
1. Înaintează unităților de învățământ profesional și tehnic sau inspectoratelor școlare solicitările de școlarizare la învățământul profesional, conform modelului prevăzut în OMEN nr. 5402 / 1. 11. 2018 – Anexa nr. 2 la Calendarul etapelor si acțiunilor pentru stabilirea cifrei de școlarizare la învățământul dual și la învățământul profesional pentru anul școlar 2019-2020, până la data de 23 noiembrie 2018.
2. Încheie contracte-cadru cu unitățile de învățământ profesional si tehnic până la data de 17 decembrie 2018.
Învățământul dual este o formă de organizare atât a învățământului profesional și tehnic, cât și a formării profesionale a adulților, cu caracteristici specifice celor două tipuri de formare. Învățământul dual, ca parte a învățământului profesional și tehnic, are următoarele caracteristici specifice:
a) este organizat la inițiativa operatorilor economici interesați, în calitate de potențiali angajatori și parteneri de practică;
b) asigură oportunități sporite de educație și formare profesională pe baza unui contract de parteneriat și a unor contracte individuale de pregătire practică, prin pregătirea practică organizată în răspunderea principală a operatorilor economici;
c) operatorii economici asigură pregătirea practică a elevilor, bursă la nivelul celei acordate din fonduri publice și alte cheltuieli pentru formarea de calitate a elevilor;
d) facilitează implicarea operatorilor economici în mecanismele decizionale la nivelul unității de învățământ partenere.
Operatorii economici care încheie contract de parteneriat cu unitățile de învățământ pot beneficia de facilități la plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor datorate bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale, bugetelor fondurilor speciale sau bugetelor locale, potrivit prevederilor legale.

Operatorii economici care doresc să fie școlarizați elevi în învățământul dual pentru anul școlar 2019-2020, vor parcurge următoarele etape:
1. Transmit la CNDIPT solicitările de școlarizare la învățământul dual, conform modelului de solicitare din Anexa nr. 2 la Metodologia de organizare și funcționare a învățământului dual, aprobată prin OMEN nr. 3554 / 2017, prezentată și în OMEN nr. 5402 / 1. 11. 2018 – Anexa nr. 1 la Calendarul etapelor și acțiunilor pentru stabilirea cifrei de școlarizare la învățământul dual și în învățământul profesional pentru anul școlar 2019-2020, până la data de 23 noiembrie 2018.
2. Încheie contracte de parteneriat cu unitatea de învățământ și cu unitatea administrativ
– teritorială pe raza căreia se află unitatea de învățământ până la data de 11 ianuarie 2019.

Director al Liceului Tehnologic Agromontan ,,Romeo Constantinescu”,
orașul Vălenii de Munte,
Prof. ing. Popescu Emilia-Raluca