75 de măsuri pentru prelungirea stării de alertă

Daniel Dimache -

75 de măsuri pentru prelungirea stării de alertă

De luni, se prelungește starea de alertă în România cu încă 30 de zile:

Comitetul Național pentru Situaţii de Urgenţă adoptă prezenta
HOTĂRÂRE:
Art.1 – Se propune prelungirea stării de alertă pe întreg teritoriul național, pentru o
perioadă de 30 de zile, începând cu data de 14.11.2020.

MĂSURI DE PREVENIRE ȘI CONTROL A INFECȚIILOR PROPUSE A SE APLICA PE
DURATA STĂRII DE ALERTĂ:
1. Se menține coordonarea operațională a serviciilor de ambulanță și a serviciilor
voluntare pentru situații de urgență de către inspectoratele județene/București-Ilfov
pentru situații de urgență, precum și a poliției locale de către Direcția generală de
poliție a Municipiului București/inspectoratele județene de poliție.
2. Se menține obligativitatea asigurării continuității activității centrelor
rezidențiale de îngrijire și asistență a persoanelor vârstnice, centrelor rezidențiale
pentru copii și adulți, cu și fără dizabilități, precum și pentru alte categorii vulnerabile
și stabilirii programului de lucru al angajaților cu avizul direcțiilor de sănătate publică
județene, respectiv a municipiului București.
3. Se menține obligația furnizorilor de servicii sociale de tip rezidențial de a-și
organiza programul în funcție de contextul epidemiologic existent la nivel local și cu
respectarea normelor în vigoare privind legislația în domeniul muncii. Activitatea la
nivelul acestor servicii va fi organizată și desfășurată cu respectarea normelor de
prevenire a răspândirii virusului SARS-CoV-2 instituite de autoritățile competente.
4. Se menține obligația desfășurării în regim permanent a activității tuturor
centrelor operative pentru situații de urgență cu activitate temporară, precum și a
Centrului Național de Coordonare și Conducere a Intervenției și a centrelor
județene/al municipiului București de coordonare și conducere a intervenției.
5. Se consideră necesară menținerea obligativității purtării măștii de protecție în
spațiile publice, la locul de muncă, în spațiile comerciale, precum și în mijloacele de
transport în comun, pentru toate persoanele care au împlinit vârsta de 5 ani, în
condițiile stabilite prin ordin comun al ministrului sănătății și al ministrului afacerilor
interne.
6. Se menține posibilitatea izolării și carantinării în condițiile art. 7, 8 şi 11 din
Legea nr. 136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătății publice în
situaţii de risc epidemiologic şi biologic.
7. Pe perioada procesului electoral (în cadrul secțiilor de votare și nu numai), se
vor adopta/întreprinde următoarele măsuri și acțiuni, în condițiile stabilite prin
ordinul comun al ministrului sănătății și al ministrului afacerilor interne, cu avizul
Autorității Electorale Permanente, pentru secțiile de votare din țară și în condițiile
stabilite prin ordinul comun al ministrului sănătății și al ministrului afacerilor externe,
cu avizul Autorității Electorale Permanente pentru secțiile de votare din străinătate,
astfel:
a) purtarea măștii de protecție, astfel încât să acopere nasul şi gura, de către
participanţii la procesul electoral (alegători, membrii birourilor electorale ale secţiilor
de votare, operatorii de calculator, persoanele acreditate, candidaţii, delegaţii
acreditaţi, personalul de pază, personalul tehnic al birourilor electorale ale secţiilor de
votare, informaticieni, personalul centrelor operative de intervenţie pentru
remedierea disfuncţionalităţilor Sistemului informatic de monitorizare a prezenţei la
vot şi de prevenire a votului ilegal – SIMPV, membrii biroului electoral de
circumscripţie ierarhic superior) pe toată perioada în care se află în sediul secţiei de
votare şi în localul de vot;
b)asigurarea distanţării fizice de minimum 1 metru între participanţii la
procesul electoral;
c) dezinfecţia periodică şi după fiecare contact direct cu alte persoane a mâinilor
participanţilor la procesul electoral;
d)dezinfecţia sediilor secţiilor de votare, în conformitate cu dispoziţiile art. 6
alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 754/2020 privind stabilirea măsurilor tehnice
necesare bunei organizări şi desfăşurări a alegerilor pentru Senat şi Camera
Deputaţilor din anul 2020, cu modificările și completările ulterioare;
e) afişarea prin grija primarilor în locuri vizibile a regulilor de protecţie
individuală, de distanţare fizică, de igienă şi de acces în sediul secţiei de votare şi în
localul de vot;
f) stabilirea, pe cât posibil, prin grija primarilor a unor circuite separate de
intrare şi de ieşire în sediul secţiei de votare şi în localul de vot, precum şi marcarea
corespunzătoare a acestora cu indicatoare;
g) marcarea prin grija primarilor a locurilor de staţionare în sediul secţiei de
votare şi în afara acestuia, astfel încât să se asigure menţinerea distanţei fizice de
minimum 1 metru între participanţii la procesul electoral;
h)amplasarea prin grija primarilor, în sediul secţiei de votare şi în localul de vot,
a flacoanelor cu soluţie dezinfectantă, pe bază de alcool, pentru mâini, marcate
corespunzător, precum şi a recipientelor unde se vor arunca măştile şi mănuşile
folosite;
i) asigurarea prin grija primarilor a personalului tehnic care va măsura
temperatura participanţilor la procesul electoral, la intrarea în sediul secţiei de votare
şi care va îndruma alegătorii către localul de vot, respectiv către ieşirea din sediul
secţiei de votare, astfel încât aceştia să petreacă un timp cât mai scurt în interiorul
acestuia;
j) asigurarea prin grija primarilor a termometrelor noncontact şi de către
Ministerul Afacerilor Interne a materialelor de protecţie sanitară, precum şi a
materialelor dezinfectante pentru secţiile de votare, potrivit reglementărilor în
vigoare;
k)preşedintele biroului electoral al secţiei de votare sau locţiitorul acestuia,
după caz, se va asigura că numărul total al persoanelor care sunt prezente în acelaşi
timp în localul de vot, exceptând alegătorii, nu va fi mai mare de 15;
l) accesul în localul de vot se va face eşalonat, astfel încât în sala unde se votează
să nu fie prezenţi, în acelaşi timp, mai mult de 5 alegători şi să se respecte distanţarea
de minimum 1 metru între persoane; alegătorii sunt obligaţi să îşi dezinfecteze mâinile
la intrarea în sediul secţiei de votare şi localul de vot şi la ieşirea din acestea;
m) alegătorul va fi instruit să poziţioneze actul de identitate sau documentul de
identitate în suportul terminalului informatic astfel încât datele sale de identificare să
poată fi preluate în Sistemul informatic de monitorizare a prezenţei la vot şi de
prevenire a votului ilegal – SIMPV; dacă acest lucru nu este posibil, operatorul de
calculator va realiza această procedură după care îşi va dezinfecta mâinile prin
aplicarea unei soluţii dezinfectante pe bază de alcool sau va schimba mănuşile;
n)în vederea identificării de către operatorul de calculator şi de către membrii
biroului electoral al secţiei de votare, alegătorul va fi instruit să îşi îndepărteze pentru
scurt timp masca spre a fi identificat, la o distanţă de minimum 1,5 m faţă de operatorul
de calculator şi membrii biroului electoral al secţiei de votare, iar după identificare,
alegătorul îşi va repoziţiona masca acoperind nasul şi gura;
o)alegătorul se va îndrepta către biroul sau banca la care se află membrul
biroului electoral al secţiei de votare care îi va prelua semnătura în lista electorală şi
va poziţiona actul de identitate sau documentul de identitate, după caz, pe biroul sau
banca respectivă astfel încât atingerea acestuia de către membrii biroului electoral al
secţiei de votare să nu fie necesară;
p)se va evita contactul fizic cu membrii biroului electoral al secţiei de votare în
timp ce alegătorul semnează în lista electorală, la preluarea buletinelor de vot şi a
ştampilei cu menţiunea „VOTAT“. Pe cât posibil, buletinele de vot, ştampila cu
menţiunea „VOTAT“ şi pixurile ce vor fi utilizate de către alegători pentru semnare vor
fi dispuse astfel încât alegătorul să le poată prelua singur, fără a avea contact direct cu
membrii biroului electoral al secţiei de votare, sub supravegherea şi la indicaţia
acestora;
q)după exercitarea dreptului de vot, alegătorul îşi va aplica singur, la indicaţia şi
sub supravegherea membrilor biroului electoral al secţiei de votare, timbrul
autocolant ori ştampila cu menţiunea „VOTAT“, după caz, pe actul de identitate sau
documentul de identitate;
r) în ziua votării, echipa care transportă urna specială se va deplasa mai întâi la
adresele solicitanţilor din alte cauze decât COVID-19, la unităţile sanitare non-COVID,
la unităţile medico-sociale, azile de bătrâni, penitenciare şi centre de reţinere şi
arestare preventivă;
s) echipa care transportă urna specială se va deplasa la unităţile sanitare COVID19 şi la adresele persoanelor izolate şi carantinate numai după ce a asigurat exercitarea
dreptului de vot de către categoriile de alegători prevăzute la lit. r);
t) membrii birourilor electorale ale secţiilor de votare şi personalul de pază care
însoţesc urna specială trebuie să poarte mască şi mănuşi ce trebuie schimbate sau
dezinfectate cu o soluţie dezinfectantă pe bază de alcool la părăsirea fiecărei incinte;
u)membrii birourilor electorale ale secţiilor de votare şi personalul de pază care
însoţesc urna specială nu vor intra în locuinţa în care se află alegătorul şi vor realiza
toate formalităţile la intrarea în aceasta, asigurând o distanţă de minimum 1 metru faţă
de alegător;
v) alegătorul care votează prin intermediul urnei speciale şi celelalte persoane
prezente în incintă vor purta obligatoriu mască. Alegătorul îşi va dezinfecta mâinile
înainte de preluarea buletinelor de vot şi a ştampilei cu menţiunea „VOTAT“, îşi va
înlătura pentru scurt timp masca spre a fi identificat şi îşi va repoziţiona masca
acoperind nasul şi gura. Alegătorul va semna în lista electorală utilizând ori de câte ori
este posibil pixul personal. Ştampila cu menţiunea „VOTAT“ şi, dacă este cazul, pixul
6
utilizat de alegător se dezinfectează după votare de către unul dintre membrii echipei
care transportă urna specială prin pulverizare/ştergere cu soluţie dezinfectantă sau
prin ştergere cu şerveţele/lavete impregnate cu dezinfectant pe bază de alcool;
w) în cazul persoanelor internate în unităţi sanitare votul cu urna specială va fi
asigurat cu implementarea măsurilor specifice; echipamentul de protecţie pentru
membrii birourilor electorale ale secţiilor de votare şi personalul de pază care însoţesc
urna specială va fi asigurat de către unitatea sanitară, în conformitate cu nivelul de
echipare corespunzător secţiei respective. Toate materialele de protecţie utilizate vor
fi introduse într-un sac dedicat;
x) membrii birourilor electorale ale secţiilor de votare, operatorii de calculator
şi persoanele acreditate vor purta mască şi mănuşi pe tot parcursul numărării
voturilor şi vor menţine o distanţă de minimum 1 metru faţă de celelalte persoane;
y)numărul total al persoanelor care sunt prezente în acelaşi timp în localul de
vot, pe durata numărării voturilor, nu poate fi mai mare de 20.
8. Se propune menținerea testării săptămânale, prin grija direcțiilor de sănătate
publică, a personalului de îngrijire şi asistență, a personalului de specialitate şi auxiliar
care îşi desfăşoară activitatea în centrele rezidenţiale de îngrijire şi asistenţă a
persoanelor vârstnice, centrelor rezidenţiale pentru copii şi adulţi, cu şi fără
dizabilităţi, precum şi pentru alte categorii vulnerabile.
9. Se consideră necesară menținerea interdicțiilor privind organizarea și
desfășurarea de mitinguri, demonstrații, procesiuni, concerte sau a altor tipuri de
întruniri în spații deschise, precum și a întrunirilor de natura activităților culturale,
științifice, artistice, sportive sau de divertisment în spații închise, cu excepția celor
organizate și desfășurate potrivit punctelor 10-28.
10. Se propune menținerea interdicției desfășurării de reuniuni cu prilejul unor
sărbători, aniversări, petreceri în spații închise şi/sau deschise, publice şi/sau private.
11. Activitățile de pregătire fizică în cadrul structurilor și bazelor sportive,
constând în cantonamente, antrenamente și competiții sportive organizate pe
teritoriul României pot fi desfășurate numai în condițiile stabilite prin ordinul comun
al ministrului tineretului și sportului și ministrului sănătății.
12. Competițiile sportive se pot desfășura pe teritoriul României fără spectatori,
numai în condițiile stabilite prin ordinul comun al ministrului tineretului și sportului
și al ministrului sănătății.
13. În condițiile pct. 11, se permite desfășurarea de către sportivii profesioniști,
legitimați și/sau de performanță a activităților de pregătire fizică în bazine acoperite
sau aflate în aer liber, iar activitățile de pregătire fizică în spații închise sunt permise
numai cu respectarea regulilor de distanțare între participanți, astfel încât să se
asigure minimum 7 mp/persoană.
14. Activitățile instituțiilor muzeale, a bibliotecilor, librăriilor, cinematografelor,
studiourilor de producție de film și audiovizual, a instituțiilor de spectacole şi/sau
concerte, școlilor populare, de artă şi de meserii, precum și evenimentele culturale în
aer liber se desfășoară numai în condițiile stabilite prin ordinul comun al ministrului
culturii și al ministrului sănătății.
15. În condițiile pct. 14 organizarea și desfășurarea activității cinematografelor,
instituțiilor de spectacole și/sau concerte este permisă, cu participarea publicului
până la 50% din capacitatea maximă a spațiului, dacă incidența cumulată în ultimele
14 zile a cazurilor din județe/localități este mai mică sau egală cu 1,5/1.000 de
locuitori, cu participarea publicului până la 30% din capacitatea maximă a spațiului,
dacă incidența cumulată în ultimele 14 zile a cazurilor din județ/localitate este mai
mare de 1,5 și mai mică sau egală cu 3/1.000 de locuitori și este interzisă la depășirea
incidenței de 3/1.000 de locuitori.
16. În condițiile pct. 14 organizarea și desfășurarea spectacolelor de tipul drive-in
sunt permise la nivelul județelor/localităților unde incidența cumulată în ultimele 14
zile a cazurilor este mai mică sau egală cu 1,5/1.000 de locuitori, numai dacă ocupanții
unui autovehicul sunt membrii aceleiași familii sau reprezintă grupuri de până la 3
persoane, iar organizarea şi desfășurarea în aer liber a spectacolelor, concertelor,
festivalurilor publice şi private sau a altor evenimente culturale sunt permise numai
cu participarea a cel mult 300 de spectatori cu locuri pe scaune, aflate la distanță de
minimum 2 metri unul față de celălalt, precum şi cu purtarea măștii de protecție.
Activitățile sunt interzise la nivelul județelor/localităților unde incidența cumulată în
ultimele 14 zile a cazurilor este mai mare de 1,5/1.000 de locuitori.
17. Activitatea cultelor religioase, inclusiv a slujbelor și rugăciunilor colective, se
desfășoară în interiorul și/sau în afara lăcașurilor de cult cu respectarea regulilor de
protecție sanitară, stabilite prin ordin comun al ministrului sănătății și al ministrului
afacerilor interne.
18. În condițiile pct. 17, pentru prevenirea răspândirii infecțiilor cu SARS-CoV-2,
organizarea de procesiuni și/sau pelerinaje religioase este permisă numai cu
participarea persoanelor care au domiciliul sau reședința în localitatea unde se
desfășoară respectiva activitate, fiind interzisă participarea persoanelor care nu au
domiciliul sau reședința în localitățile în care se desfășoară aceste activități.
19. Se propune menținerea interdicției activităților recreative și sportive
desfășurate în aer liber, cu excepția celor care se desfășoară cu participarea a cel mult
10 persoane care nu locuiesc împreună, stabilite prin ordin comun al ministrului
sănătății, după caz, cu ministrul tineretului și sportului, ministrul mediului, apelor și
pădurilor sau ministrul agriculturii și dezvoltării rurale.
20. Este permisă desfășurarea activităților de prevenire și combatere a pestei
porcine africane prin vânători colective la care pot participa cel mult 20 de persoane.
21. Se propune menținerea interdicției organizării de evenimente private (nunţi,
botezuri, mese festive etc.) în spaţii închise cum ar fi, fără a se limita la acestea, saloane,
cămine culturale, restaurante, baruri, cafenele, săli/corturi de evenimente.
22. Se propune menținerea interdicției organizării de evenimente private (nunţi,
botezuri, mese festive etc.) în spaţii deschise cum ar fi, fără a se limita la acestea,
saloane, cămine culturale, restaurante, terase, baruri, cafenele, săli/corturi de
evenimente.
23. Se propune menținerea organizării de cursuri de instruire și workshop-uri
pentru adulți, inclusiv cele pentru implementarea proiectelor finanțate din fonduri
europene, cu participarea unui număr de maximum 25 de persoane în interior și de
maximum 50 de persoane în exterior și cu respectarea normelor de sănătate publică
stabilite prin ordinul ministrului sănătății.
24. Se propune menținerea organizării activităților specifice instituțiilor cu atribuții
în domeniul apărării naționale, ordinii și siguranței publice, în aer liber, doar sub
supravegherea unui medic epidemiolog.
25. Se propune menținerea organizării și desfășurării activităților specifice din
domeniul diplomatic, inclusiv la sediile misiunilor diplomatice și oficiilor consulare
acreditate în România, în aer liber, astfel încât să fie asigurată o suprafață de minimum
4 mp pentru fiecare persoană participantă și respectarea regulilor de protecție
sanitară.
26. Organizarea de mitinguri şi demonstraţii cu un număr de participanţi de
maximum 100 de persoane şi cu respectarea următoarelor măsuri:
a) purtarea măștii de protecție, astfel încât să acopere nasul și gura, de către toți
participanții;
b) dezinfectarea obligatorie a mâinilor, pentru toate persoanele care sosesc în
spațiul în care se desfășoară mitingul;
c) menținerea distanței fizice de minimum 1 metru între participanți și asigurarea
unei suprafețe de minimum 4 mp/persoană acolo unde este posibil;
d) dezinfectarea mâinilor persoanelor care distribuie eventuale materialele pe
perioada desfășurării mitingului sau a demonstraţiei;
e) aplicarea regulilor de igienă colectivă și individuală pentru prevenirea
contaminării și limitarea răspândirii virusului SARS-CoV-2;
27. Se menține obligația organizării și desfășurări evenimentelor/întrunirilor în
cadrul campaniei electorale a alegerilor pentru Senat şi Camera Deputaților din anul
2020, în condițiile stabilite prin ordin comun al ministrului sănătății şi al ministrului
afacerilor interne, respectarea următoarelor măsuri:
a) purtarea măștii de protecție, astfel încât să acopere nasul şi gura, de către toți
participanții la evenimente/întruniri;
b) efectuarea triajului observațional şi dezinfectarea obligatorie a mâinilor,
pentru toate persoanele care intră/sosesc în spațiul în care se desfășoară
evenimentele/întrunirile;
c) menținerea distanței fizice de minimum 1 metru între participanții la
evenimente/întruniri, inclusiv cele desfășurate pe stradă sau din ușă în ușă;
d) afișarea regulilor de acces și de protecție individuală în locuri vizibile în spațiile
în care se desfășoară evenimentele/întrunirile;
e) limitarea numărului participanților la maximum 20, în cazul
evenimentelor/întrunirilor/acțiunilor desfășurate în spațiu închis și a duratei acestora
la maximum două ore;
f) limitarea numărului participanților la maximum 50, delimitarea prin semne
vizibile a perimetrului și asigurarea unei suprafețe de minimum 4 mp/persoană, în
cazul evenimentelor/ întrunirilor/acțiunilor desfășurate în aer liber;
g) limitarea numărului persoanelor care se deplasează în grup sau formează un
grup la maximum 6, în cazul acțiunilor desfășurate pe stradă;
h) limitarea numărului persoanelor care compun echipele la maximum 2, în cazul
acțiunilor din ușă în ușă;
i) dezinfectarea mâinilor persoanelor care distribuie materialele de propagandă
electorală, înaintea începerii acțiunii;
j) aplicarea regulilor de igienă colectivă și individuală pentru prevenirea
contaminării și limitarea răspândirii virusului SARS-CoV-2.
28. Se propune aprobarea organizării ceremoniilor oficiale dedicate Zilei Naționale
a României în piața Arcului de Triumf din municipiul București, cu participarea a cel
mult 400 de persoane, precum și în municipiile reședință de județ, cu participarea a cel
mult 100 de persoane, fără participarea publicului şi cu respectarea următoarelor
măsuri:
a) purtarea măștii de protecție, astfel încât să acopere nasul şi gura, de către toți
participanții;
b)dezinfectarea obligatorie a mâinilor, pentru toate persoanele care sosesc în
spațiul delimitat în care se desfășoară ceremonia;
c) menținerea distanței fizice de minimum 1 metru între participanți şi asigurarea
unei suprafețe de minimum 4 mp/persoană, acolo unde este posibil, precum și
delimitarea prin semne vizibile a perimetrului;
d)aplicarea regulilor de igienă colectivă şi individuală pentru prevenirea
contaminării şi limitarea răspândirii virusului SARS-CoV-2;
e) efectuarea triajului observațional şi dezinfectarea obligatorie a mâinilor,
pentru toate persoanele care intră/sosesc în spațiul în care se desfășoară ceremonia;
f) duratei ceremoniei este de maximum o oră.
29. Se propune menținerea interdicției de circulație în interiorul localităților pentru
persoanele aflate în grupuri pietonale mai mari de 6 persoane care nu aparțin aceleiași
familii, precum și formarea unor asemenea grupuri.
30. Se propune menținerea interdicției de circulație în toate localitățile, pentru toate
persoanele, în afara locuinței/gospodăriei în intervalul orar 2300-0500, cu următoarele
excepții motivate de:
a) deplasarea în interes profesional, inclusiv între locuință/gospodărie şi
locul/locurile de desfășurare a activității profesionale şi înapoi;
b) deplasarea pentru asistenţă medicală care nu poate fi amânată şi nici realizată
de la distanţă, precum şi pentru achiziţionarea de medicamente;
c) deplasări în afara localităţilor ale persoanelor care sunt în tranzit sau
efectuează călătorii al căror interval orar se suprapune cu perioada interdicţiei, cum ar
fi cele efectuate cu avionul, trenul, autocare sau alte mijloace de transport de persoane
şi care poate fi dovedit prin bilet sau orice altă modalitate de achitare a călătoriei;
d) deplasarea din motive justificate, precum îngrijirea/ însoţirea copilului,
asistenţa persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilităţi ori deces al unui membru
de familie.
31. La verificarea motivului deplasării în interes profesional, prevăzut la pct. 30 lit.
a), persoanele sunt obligate să prezinte, la cererea personalului autorităţilor abilitate,
legitimaţia de serviciu sau adeverinţa eliberată de angajator ori o declaraţie pe propria
răspundere.
32. La verificarea motivului deplasării în interes personal, prevăzut la pct. 30 lit. b)-
d), persoanele sunt obligate să prezinte, la cererea personalului autorităţilor abilitate,
o declaraţie pe propria răspundere, completată în prealabil.
33. Declaraţia pe propria răspundere, prevăzută la pct. 31 și 32, trebuie să cuprindă
numele şi prenumele, data naşterii, adresa locuinţei/gospodăriei/locului activităţii
profesionale, motivul deplasării, data completării şi semnătura.
34. Se propune menținerea interdicției intrării pe teritoriul României, prin punctele
de trecere a frontierei de stat, a cetățenilor străini și apatrizilor, cu următoarele
excepții:
a) membri de familie ai cetăţenilor români;
b) membri de familie ai cetăţenilor altor state membre ale Uniunii Europene sau
ale Spaţiului Economic European ori ai Confederaţiei Elveţiene, cu rezidenţă în
România;
c) persoane care posedă o viză de lungă şedere, un permis de şedere sau un
document echivalent permisului de şedere eliberat de autorităţi ori un document
echivalent acestora emis de autorităţile altor state, potrivit legislaţiei Uniunii
Europene;
d) persoane care se deplasează în interes profesional, dovedit prin viză, permis de
şedere sau un alt document echivalent, respectiv cadre medicale, cercetători în
domeniul medical, cadre medicale pentru îngrijire geriatrică, transportatorii şi alte
categorii de personal implicat în transportul de bunuri care asigură astfel de
transporturi necesare;
e) personalul misiunilor diplomatice, oficiilor consulare şi al organizaţiilor
internaţionale, precum şi membrii familiilor acestora care îi însoţesc în misiuni
permanente pe teritoriul României, personalul militar sau personalul care poate
asigura ajutor umanitar;
f) persoane în tranzit, inclusiv cei repatriaţi ca urmare a acordării protecţiei
consulare;
g) pasageri care călătoresc din motive imperative;
h) persoane care au nevoie de protecţie internaţională sau din alte motive
umanitare, persoane care fac obiectul prevederilor Regulamentului (UE) nr. 604/2013
al Parlamentului European şi al Consiliului din 26 iunie 2013 de stabilire a criteriilor
şi mecanismelor de determinare a statului membru responsabil de examinarea unei
cereri de protecţie internaţională prezentate într-unul dintre statele membre de către
un resortisant al unei ţări terţe sau de către un apatrid, precum şi persoane returnate
în baza acordurilor de readmisie;
i) străinii şi apatrizii care călătoresc în scop de studii;
j) străinii şi apatrizii, lucrători înalt calificaţi, dacă angajarea acestora este
necesară din punct de vedere economic, iar activitatea nu poate fi amânată sau
desfăşurată în străinătate;
k) străinii şi apatrizii, lucrători transfrontalieri, lucrători sezonieri, personal
navigant maritim şi fluvial;
l) membrii delegaţiilor sportive internaţionale care participă la competiţii
sportive organizate pe teritoriul României, în condiţiile legii;
m) membrii echipelor de filmare a producţiilor cinematografice sau audiovizual,
personalul tehnic şi artistic care participă la evenimentele culturale care se derulează
pe teritoriul României, în baza unor relaţii contractuale dovedite sau a unor documente
justificative.
35. În absența unor reglementări contrare la nivel național, măsura stabilită la
pct. 33 nu se mai aplică cetățenilor străini și apatrizilor originari din sau rezidenți în
state terțe dinspre care, la nivel european, este stabilită ridicarea restricțiilor
temporare asupra călătoriilor neesențiale către Uniunea Europeană.
36. Se poate institui carantina zonală în condițiile art. 7 şi 12 din Legea nr. 136/2020
privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătății publice în situaţii de risc
epidemiologic şi biologic.
37. Se propune menținerea competenței de adoptare a măsurii suspendării
zborurilor efectuate de operatorii economici din aviație spre și dinspre țări care nu fac
obiectul excepției de la carantinare/izolare stabilite de Institutul Național de Sănătate
Publică și aprobate de Comitetul Național pentru Situații de Urgență, prin hotărâre a
Comitetului Național pentru Situații de Urgență.
38. Sunt exceptate de la prevederile pct. 37 următoarele categorii de zboruri:
a) efectuate cu aeronave de stat;
b) de transport marfă și/sau corespondență;
c) umanitare sau care asigură servicii medicale de urgență;
d) pentru căutare-salvare sau de intervenție în situații de urgență, la solicitarea
unei autorități publice din România;
e) având drept scop transportul echipelor de intervenție tehnică, la solicitarea
operatorilor economici stabiliți în România;
f) aterizări tehnice necomerciale;
g) de poziționare a aeronavelor, fără încărcătură comercială tip ferry;
h) tehnice în scopul efectuării unor lucrări la aeronave;
i) efectuate de transportatori aerieni deținători de licență de operare în
conformitate cu reglementările Uniunii Europene, prin curse neregulate (charter),
pentru transportul lucrătorilor sezonieri sau pentru repatrierea unor cetățeni străini,
din România către alte state, cu avizul Autorității Aeronautice Civile Române și al
autorității competente din statul de destinație;
j) efectuate de transportatori aerieni deținători de licență de operare în
conformitate cu reglementările Uniunii Europene, prin curse neregulate (charter), din
alte state către România pentru repatrierea cetățenilor români, cu avizul Autorității
Aeronautice Civile Române, în baza acordului Ministerului Afacerilor Interne și al
Ministerului Afacerilor Externe;
k) efectuate de transportatori aerieni deținători de licență de operare în
conformitate cu reglementările Uniunii Europene, prin curse neregulate (charter),
pentru transportul lucrătorilor din sectorul transporturilor prevăzuți în anexa nr. 3 la
Comunicarea privind implementarea Culoarelor Verzi („Green Lanes“) în temeiul
Orientărilor privind măsurile de gestionare a frontierelor în vederea protejării
sănătății și a asigurării disponibilității mărfurilor și serviciilor esențiale – C(2020)
1897, din 23.03.2020, din România către alte state și din alte state către România, cu
avizul Autorității Aeronautice Civile Române și al autorității competente din statul de
destinație.
39. Se propune menținerea interdicției efectuării transportului rutier de persoane
prin servicii ocazionale, precum și suplimentarea unor curse regulate, potrivit
reglementărilor în vigoare, în scopul participării la procesiunile și/sau pelerinajele
religioase către locurile unde se desfășoară aceste activități.
40.Se propune menținerea închiderii temporare, totale sau parțiale, a următoarelor
puncte de trecere a frontierei de stat:
40.1 la frontiera româno-ungară: Carei, județul Satu Mare.
40.2 la frontiera româno-bulgară:
a) Lipnița, județul Constanța;
b) Dobromir, județul Constanța;
c) Bechet, județul Dolj (cu excepția traficului de marfă).
40.3 la frontiera româno-ucraineană: Isaccea, județul Tulcea (cu excepția
traficului de marfă).
40.4 la frontiera României cu Republica Moldova: Rădăuți-Prut, județul Botoșani;
40.5 la frontiera româno-sârbă:
a) Moldova Nouă, județul Caraș-Severin;
b) Vălcani, județul Timiș;
c) Stamora-Moravița, județul Timiș – feroviar (cu excepția traficului de marfă);
d) Lunga, județul Timiș;
e) Foeni, județul Timiș.
41. Se propune menținerea programului cu publicul a operatorilor economici care
desfășoară activități de preparare, comercializare și consum al produselor alimentare
și/sau băuturilor alcoolice și nealcoolice, de tipul restaurantelor și cafenelelor, în
interiorul clădirilor, fără a depăși 50% din capacitatea maximă a spațiului şi doar în
intervalul orar 0600-2300, în județele/localitățile unde incidența cumulată a cazurilor
în ultimele 14 zile este mai mică sau egală de 1,5/1.000 de locuitori, fără a depăși 30%
din capacitatea maximă a spațiului și în intervalul orar 0600-2300, dacă incidența
cumulată în ultimele 14 zile a cazurilor din județ/localitate este mai mare de 1,5 și mai
mică sau egală cu 3/1.000 de locuitori și este interzisă la depășirea incidenței de
3/1.000 de locuitori.
42. Se propune menținerea desfășurării activității restaurantelor și a cafenelelor din
interiorul hotelurilor, pensiunilor sau altor unități de cazare, fără a depăși 50% din
capacitatea maximă a spațiului şi doar în intervalul orar 0600-2300, în
județele/localitățile unde incidența cumulată a cazurilor în ultimele 14 zile este mai
mică sau egală de 1,5/1.000 de locuitori, fără a depăși 30% din capacitatea maximă a
spațiului și doar în intervalul orar 0600-2300 dacă incidența cumulată în ultimele 14 zile
a cazurilor din județ/localitate este mai mare de 1,5 și mai mică sau egală cu 3/1.000
de locuitori și doar pentru persoanele cazate în cadrul acestor unități în
județele/localitățile unde este depășită incidența de 3/1.000 de locuitori în ultimele 14
zile.
43. Măsurile prevăzute la pct. 41 şi 42 se aplică şi operatorilor economici care
desfăşoară activităţi în spaţiile publice care au un acoperiş, plafon sau tavan şi care
sunt delimitate de cel puţin 2 pereţi, indiferent de natura acestora sau de caracterul
temporar sau permanent.
44.În situația în care activitatea operatorilor economici prevăzuți la pct. 41 și 42
este restricționată sau închisă, se permite prepararea hranei și comercializarea
produselor alimentare și băuturilor alcoolice și nealcoolice care nu se consumă în
spațiile respective.
45.Operatorii economici prevăzuți la pct. 41 și 42 vor respecta obligațiile stabilite
prin ordin al ministrului sănătății şi al ministrului economiei, energiei şi mediului de
afaceri.
46. Prepararea, comercializarea și consumul produselor alimentare și băuturilor
alcoolice și nealcoolice sunt permise în spațiile special destinate dispuse în exteriorul
clădirilor, în aer liber, cu excepţia celor prevăzute la pct. 43, cu asigurarea unei distanțe
de minimum 2 m între mese și participarea a maximum 6 persoane la o masă, dacă sunt
din familii diferite, și cu respectarea măsurilor de protecție sanitară stabilite prin ordin
comun al ministrului sănătății, ministrului economiei, energiei și mediului de afaceri și
al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța
Alimentelor.
47. Se propune menținerea interdicției de desfășurare a activității în baruri, cluburi
și discoteci.
48. Se propune ca operatorii economici care desfăşoară activităţi de comerţ/prestări
de servicii în spaţii închise şi/sau deschise, publice şi/sau private, să îşi organizeze şi
să desfăşoare activitatea în intervalul orar 0500-2100.
49. Prin excepţie de la prevederile pct. 48, în intervalul orar 2100-0500, operatorii
economici pot activa doar în relaţia cu operatorii economici cu activitate de livrare la
domiciliu.
50. Prin excepţie de la prevederile pct. 48, în intervalul orar 2100-0500, unităţile
farmaceutice, benzinăriile, operatorii economici cu activitate de livrare la domiciliu,
precum și operatorii economici din domeniul transportului rutier de persoane care
utilizează autovehicule cu capacitate mai mare de 9 locuri pe scaune, inclusiv locul
conducătorului auto și cei din domeniul transportului rutier de mărfuri care utilizează
autovehicule cu masa maximă autorizată de peste 2,4 tone, îşi pot desfăşura activitatea
în regim normal de muncă, cu respectarea normelor de protecţie sanitară.
51. În interiorul centrelor comerciale în care își desfășoară activitatea mai mulți
operatori economici nu se permite exploatarea locurilor de joacă, a sălilor de jocuri,
precum și a activității barurilor, cluburilor și discotecilor.
52. Se propune ca transportul aerian să se desfășoare în continuare cu respectarea
măsurilor și restricțiilor referitoare la igiena și dezinfecția spațiilor comune,
echipamentelor, mijloacelor de transport și aeronavelor, procedurile și protocoalele
din interiorul aeroporturilor și aeronavelor, regulilor de conduită pentru personalul
operatorilor aeroportuari, aerieni și pentru pasageri, precum și privitor la informarea
personalului și pasagerilor, în scopul prevenirii contaminării pasagerilor și
personalului ce activează în domeniul transportului aerian, în condițiile stabilite prin
ordin comun al ministrului transporturilor, infrastructurii și comunicațiilor,
ministrului sănătății și al ministrului afacerilor interne.
53. Se propune ca transportul feroviar să se desfășoare în continuare cu respectarea
măsurilor și restricțiilor referitoare la igiena și dezinfecția spațiilor comune din gări,
halte, stații sau puncte de oprire, a echipamentelor și garniturilor de tren, procedurile
și protocoalele din interiorul gărilor, haltelor, stațiilor sau punctelor de oprire, dar și
în interiorul vagoanelor și garniturilor de tren, gradul și modul de ocupare al
materialului rulant, regulile de conduită pentru personalul operatorilor și pentru
pasageri, precum și privitor la informarea personalului și pasagerilor, în scopul
prevenirii contaminării pasagerilor și personalului ce activează în domeniul
transportului feroviar, în condițiile stabilite prin ordin comun al ministrului
transporturilor, infrastructurii și comunicațiilor, ministrului sănătății și al ministrului
afacerilor interne.
54. Se propune ca transportul rutier să se desfășoare în continuare cu respectarea
măsurilor și restricțiilor referitoare la igiena și dezinfecția mijloacelor de transport
persoane, procedurile și protocoalele din interiorul mijloacelor de transport, gradul și
modul de ocupare a mijloacelor de transport, regulile de conduită pentru personalul
operatorilor și pentru pasageri, precum și privitor la informarea personalului și
pasagerilor, în scopul prevenirii contaminării pasagerilor și personalului ce activează
în domeniul transportului rutier, în condițiile stabilite prin ordin comun al ministrului
transporturilor, infrastructurii și comunicațiilor, ministrului sănătății și al ministrului
afacerilor interne.
55. Se propune ca transportul naval să se desfășoare în continuare cu respectarea
măsurilor și restricțiilor referitoare la igiena și dezinfecția navelor de transport
persoane, procedurile și protocoalele din interiorul navelor de transport persoane,
gradul și modul de ocupare al navelor de transport persoane, regulile de conduită
pentru personalul operatorilor și pentru pasageri, precum și privitor la informarea
personalului și pasagerilor, în scopul prevenirii contaminării pasagerilor și
personalului ce activează în domeniul transportului naval, în condițiile stabilite prin
ordin comun al ministrului transporturilor, infrastructurii și comunicațiilor,
ministrului sănătății și al ministrului afacerilor interne.
56. Se propune ca transportul intern și internațional de mărfuri și persoane să se
desfășoare în continuare, în condițiile stabilite prin ordin comun al ministrului
transporturilor, infrastructurii și comunicațiilor, ministrului sănătății și al ministrului
afacerilor interne.
57. Se menține suspendarea activității operatorilor economici desfășurată în spații
închise în următoarele domenii: activități în piscine, locuri de joacă și săli de jocuri.
58. Activitatea cu publicul a operatorilor economici licențiați în domeniul jocurilor
de noroc este permisă fără a depăși 50% din capacitatea maximă a spațiului în
județele/localitățile unde incidența cumulată a cazurilor în ultimele 14 zile este mai
mică sau egală de 1,5/1.000 de locuitori, fără a depăși 30% din capacitatea maximă a
spațiului, dacă incidența cumulată în ultimele 14 zile a cazurilor din județ/localitate
este mai mare de 1,5 și mai mică sau egală cu 3/1.000 de locuitori și este interzisă la
depășirea incidenței de 3/1.000 de locuitori.
59. Se propune menținerea obligației pentru instituțiile și autoritățile publice,
operatorii economici și profesioniștilor de a organiza activitatea, astfel încât să asigure,
la intrarea în sediu, în mod obligatoriu, triajul epidemiologic și dezinfectarea
obligatorie a mâinilor, atât pentru personalul propriu, cât și pentru vizitatori, în
condițiile stabilite prin ordin comun al ministrului sănătății și al ministrului afacerilor
interne.
60. Se menține obligația ca activitatea la nivelul cabinetelor stomatologice și
unităților sanitare non-COVID, să se desfășoare numai în condițiile stabilite prin
ordinul ministrului sănătății.
61. Se menține obligația operatorilor economici care desfășoară activități de jocuri
de noroc, îngrijire personală, primire turistică cu funcțiuni de cazare, precum și
activități de lucru în birouri cu spații comune în sistem deschis de a respecta normele
de prevenire stabilite prin ordinul comun al ministrului economiei, energiei și
mediului de afaceri și al ministrului sănătății, în baza căruia își pot desfășura
activitatea.
62. Operatorii economici care desfășoară activități de jocuri de noroc au obligația să
respecte orarul de lucru cu publicul și restricțiile stabilite prin hotărâre a Comitetului
Național pentru Situații de Urgență, la propunerea Grupului de suport tehnico-științific
privind gestionarea bolilor înalt contagioase pe teritoriul României sau a comitetului
județean/al municipiului București pentru situații de urgență. Măsurile se stabilesc
pentru unitățile administrativ-teritoriale în care se constată o răspândire comunitară
intensă a virusului și/sau un număr în creștere al persoanelor infectate cu virusul
SARS-CoV-2.
63. Se menține obligația operatorilor economici care desfășoară activități de
administrare a ștrandurilor exterioare, a piscinelor exterioare sau sălilor de
sport/fitness de a respecta normele de prevenire stabilite prin ordinul comun al
ministrului tineretului și sportului și al ministrului sănătății.
64. Se menține obligația operatorilor economici care desfășoară activități de
tratament balnear de a respecta normele de prevenire stabilite prin ordinul
ministrului sănătății.
65. Se menține obligația ca activitatea în creșe și after-school-uri, să se desfășoare
numai cu respectarea condițiilor stabilite prin ordin comun al ministrului educației și
cercetării, al ministrului muncii și protecției sociale și al ministrului sănătății.
66. Se menține permiterea în cadrul unităților/instituțiilor de învățământ a
activităților didactice și alte activități specifice precum și organizarea și desfășurarea
examenelor pentru elevi/studenți, cadre didactice, în condițiile respectării măsurilor
de prevenire stabilite prin ordin comun al ministrului educației și cercetării și al
ministrului sănătății.
67. Se propune ca la apariția a 3 cazuri de îmbolnăvire cu SARS-CoV-2 într-un
interval de 7 zile consecutive, în spațiile destinate cazării elevilor sau studenților să fie
instituită măsura închiderii clădirii pentru o perioadă de 14 zile. Pentru
elevii/studenții care nu au posibilitatea deplasării la domiciliu sau o altă locație se
asigură, de către unitatea de învățământ responsabilă, cazarea în condiții de carantină,
precum și măsurile necesare pentru sprijinirea asigurării necesităților de bază.
68. Se propune menținerea suspendării activității pieţelor agroalimentare în spaţii
închise, târgurilor, bâlciurilor şi a talciocurilor, definite potrivit art. 7 alin. (1) din
Hotărârea Guvernului nr. 348/2004 privind exercitarea comerţului cu produse şi
servicii de piaţă în unele zone publice.
69. Prin excepţie de la prevederile pct. 68 se permite activitatea pieţelor
agroalimentare, inclusiv a piețelor volante ce pot fi organizate în zone publice deschise,
cu respectarea normelor de protecţie sanitară.
70. Se propune menținerea obligaţiei de organizare a programului de lucru în regim
de telemuncă sau muncă la domiciliu pentru toți angajatorii la care specificul activității
permite această desfășurare a muncii.
71. În vederea evitării aglomerării transportului public, în situaţia în care nu se
poate desfăşura activitatea în regim de telemuncă sau muncă la domiciliu, se propune
menținerea obligaţiei de organizare a programului de lucru de către angajatorii din
sistemul privat, autorităţile şi instituţiile publice centrale şi locale, indiferent de modul
de finanţare şi subordonare, precum şi regiile autonome, societăţile naţionale,
companiile naţionale şi societăţile la care capitalul social este deţinut integral sau
majoritar de stat ori de o unitate administrativ-teritorială, cu un număr mai mare de
50 de salariaţi, astfel încât personalul să fie împărţit în grupe care să înceapă, respectiv
să termine activitatea la o diferenţă de cel puţin o oră.
72. Constatarea încadrării în limitele de incidență cumulată a cazurilor pe ultimele
14 zile în vederea punerii în aplicare a măsurilor stabilite în prezenta hotărâre se
realizează în maxim 48 de ore de la atingerea acestora prin hotărâre a comitetului
judeţean/al municipiului Bucureşti pentru situaţii de urgenţă pe baza analizelor
prezentate de direcțiile de sănătate publică judeţene, respectiv a municipiului
Bucureşti, iar măsurile se aplică pentru o perioadă de 14 zile, urmând a fi reevaluate la
finalul acesteia.
73. Direcțiile de sănătate publică judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti,
calculează zilnic, pentru fiecare localitate din zona de competență, incidența cumulată
a cazurilor pentru ultimele 14 zile și prezintă comitetului judeţean/al municipiului
Bucureşti pentru situaţii de urgenţă, analiza rezultată în cel mult 24 de ore de la data
constatării atingerii limitelor stabilite în prezenta hotărâre.
74. Calculul zilnic prevăzut la pct. 72 se realizează prin raportare la cifra
reprezentând suma persoanelor cu domiciliul sau reşedinţa în localitatea de referinţă,
comunicată comitetului judeţean/al municipiului Bucureşti pentru situaţii de urgenţă
de către Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date din
cadrul Ministerului Afacerilor Interne, prin structurile teritoriale judeţene, în prima zi
lucrătoare a săptămânii, la ora 1600. Cifra comunicată de către Direcţia pentru Evidenţa
Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date prin structurile teritoriale judeţene este
utilizată ca referinţă pentru întreaga perioadă de timp până la furnizarea unui nou set
de date actualizate.
75. La stabilirea incidenței la 1.000 de locuitori în ultimele 14 zile nu se iau în
considerare focarele din centrele rezidențiale de îngrijire şi asistență a persoanelor
vârstnice, centrele rezidențiale pentru copii şi adulți, cu şi fără dizabilități, precum şi
pentru alte categorii vulnerabile, inclusiv căminele, internatele și din spitale.