Admitere 2017 la Academia de Poliţie, Şcoala de Pompieri „Pavel Zăgănescu”, Academia Militară şi alte instituţii ale MAI

Redactia -

Admitere 2017 la Academia de Poliţie, Şcoala de Pompieri „Pavel Zăgănescu”, Academia Militară şi alte instituţii ale MAI

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Șerban Cantacuzino” al Judeţului Prahova, recrutează candidaţi pentru concursurile de admitere – sesiunea 2017, pentru instituţiile de învăţământ ale Ministerului Afacerilor Interne, atât pentru arma „Pompieri”, cât şi pentru instituţiile de învăţământ ale Ministerului Apărării Naţionale care şcolarizează personal pentru M.A.I., după cum urmează:

 1. Academia de Poliţie „A.I. Cuza” Bucureşti – Facultatea de Pompieri: 35 locuri din care 33 locuri (1 loc pentru romi) I.G.S.U.; 1 loc D.G.L.; 1 loc S.I.E.
 2. Şcoala de Subofiţeri de Pompieri şi Protecţie Civilă „Pavel Zăgănescu” Boldeşti:
 • specialitatea Subofiţer de Pompieri şi Protecţie Civilă: 200 locuri din care 198 (2 locuri pentru romi) I.G.S.U. şi 2 locuri I.G.Av.;
 • specialitatea Maistru militar auto: 25 locuri din care 19 locuri I.G.S.U., 3 locuri I.G.J.R., 2 locuri D.G.C.T.I., 1 loc S.I.E.
 1. Academia Tehnică Militară:
 • Armament, aparatură artileristică şi sisteme de conducere a focului: 2 loc;
 • Materiale energetice şi apărare CBRN: 5 locuri;
 • Sisteme pentru baraje de mine, distrugeri şi mascare: 4 locuri;
 • Blindate, automobile şi tractoare: 4 locuri;
 • Construcţii şi fortificaţii: 2 locuri;
 • Topogeodezie şi automatizarea asigurării topogeodezică: 4 locuri;
 • Echipamente şi sisteme electronice militare: 5 locuri;
 • Comunicaţii pentru apărare şi securitate: 3 loc;
 • Ingineria şi securitatea sistemelor informatice militare: 5 locuri;
 • Calculatoare şi sisteme informatice pentru apărare şi securitate naţională: 4 locuri;
 1. Academia Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu” Sibiu:
 • Managementul organizaţiei – Artilerie şi rachete: 2 locuri;
 • Managementul organizaţiei – Auto: 1 loc;
 • Comunicaţii şi informatică: 3 locuri;
 • Finanţe-contabilitate: 12 locuri;
 • Administraţie publică – Intendenţă: 4 locuri.
 1. Academia Navală „Mircea cel Bătrân” Constanţa:
 • Navigaţie, hidrografie şi echipamente navale: 4 locuri.
 1. Institutul Medico – Militar:
 • Medicină generală: 5DM locuri.
 1. Şcoala Militară de Maiştri Militari şi Subofiţeri ai Forţelor Terestre „Basarab I” Piteşti:
 • Armament şi instalații de lansare: 2 locuri;
 • Auto: 2 locuri;
 • Geniu: 1 loc;
 • Construcţii: 1 loc;
 • Tehnică de comunicaţii: 2 locuri;
 • Operare şi mentenanță echipamente de comunicaţii: 2 locuri;
 • Intendenţă: 2 locuri.
 1. Şcoala Militară de Maiştri Militari a Forţelor Navale „Amiral Ion Murgescu”:
 • Artilerie navală şi antiaeriană: 2 locuri;
 • Timonier şi tehnică de navigație navală: 4 locuri;
 • Comunicaţii navale şi observare semnalizare: 2 locuri;
 • Motoare şi instalaţii electrice navale: 6 locuri.
 1. Universitatea Naţională de Apărare „Carol I”:
 • Logistică: 2 locuri.

Locurile scoase la concursurile de admitere sunt comune – femei şi bărbaţi, cu excepţia specialităţii pompieri.

Cererile-tip de înscriere la sesiunea de admitere 2017 se depun de către candidaţi la sediul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Şerban Cantacuzino” al judeţului Prahova, situat în municipiul Ploieşti, strada Rudului, nr. 96, judeţul Prahova, până la următoarele date limită:

 • 26 mai 2017 – pentru instituţiile de învăţământ superior (ale M.A.I. şi M.Ap.N) şi şcolile postliceale ale M.Ap.N;
 • 21 iulie 2017 pentru şcolile postliceale ale M.A.I.

 

Cererile de înscriere, precum şi depunerea documentelor pentru constituirea dosarelor de recrutare, se depun zilnic la structura de resurse umane a inspectoratului, în intervalul orar 09:00 – 15:00.

Pentru a participa la concursul de admitere, candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii legale şi criterii specifice:

 1. Condiţii legale de recrutare:
 • să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;
 • să cunoască limba română, scris şi vorbit;
 • să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
 • să fie apţi din punct de vedere medical, fizic şi psihologic; verificările privind starea de sănătate medicală, fizică şi psihică sunt efectuate de structurile de specialitate ale M.A.I., potrivit reglementărilor specifice în domeniu; în situaţia în care se constată inaptitudinea pentru oricare dintre situaţii, procedura de recrutare încetează pentru candidatul respectiv;
 • să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi, iar în cazul candidaţilor la concursurile de admitere în instituţiile de învăţământ, să îi împlinească în cursul anului în care participă la concursul de admitere;
 • să fie absolvenţi de liceu cu diplomă de bacalaureat (dovada se face cu diplomă sau cu adeverinţă care îndeplineşte condiţiile de valabilitate, din care să rezulte faptul că au susţinut şi promovat examenul de bacalaureat);
 • să aibă un comportament corespunzător cerinţelor de conduită admise şi practicate în societate;
 • să nu aibă antecedente penale, cu excepţia situaţiei când a intervenit reabilitarea;
 • să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni;
 • să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă în ultimii 7 ani;
 • să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege.
 1. Criteriile specifice de recrutare:
 • să aibă vârsta de până la 27 de ani, împliniţi în anul participării la concursul de admitere;
 • să aibă înălţimea de minimum 1,70 m bărbaţii şi 1,65 m femeile;
 • să nu aibă semne particulare evidente sau tatuaje neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară;
 • să fi obţinut la purtare, în perioada studiilor liceale, media generală de minimum 9,00, cu excepţia candidaţilor care au absolvit instituţii de învăţământ de nivel liceal în state membre ale Uniunii Europene în care nu se evaluează prin notă/punctaj/calificativ purtarea elevului;
 • să nu fi fost exmatriculaţi pentru abateri disciplinare dintr-o instituţie de învăţământ;

Pentru admiterea în instituţiile de învățământ din sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională, altele decât cele din subordinea MAI, pe locurile rezervate MAI, candidaţii trebuie să îndeplinească în mod suplimentar, după caz, şi criteriile specifice de recrutare prevăzute de acestea.

În vederea participării la concursul de admitere în instituţiile de învăţământ, candidaţii parcurg următoarele etape premergătoare desfăşurării concursului:

 • completează cererea-tip de înscriere la concurs şi declaraţia prin care confirmă, luarea la cunoştinţă despre condiţiile legale, criteriile specifice, celelalte condiţii de organizare a concursului şi măsurile care vor fi luate în cazul neîndeplinirii acestora şi îşi exprimă acordul pentru efectuarea verificărilor specifice;
 • depun la dosarul de recrutare, cu respectarea condiţiilor de organizare şi desfăşurare a concursului, documentele necesare solicitate.

Pentru recrutare, fiecare candidat va depune la structura de resurse umane a inspectoratului un dosar plic cuprinzând următoarele documente:

 • cererea de înscriere şi CV (format Europass), conform prevederilor legale în vigoare;
 • documentele care atestă nivelul studiilor (inclusiv fişa matricolă), în copii şi în original (absolvenţii promoţiei 2017 pot prezenta o adeverinţă eliberată de liceu în care se menţionează media generală de la bacalaureat, notele obţinute la probele susţinute în cadrul examenului de bacalaureat, mediile obţinute în anii de studii, termenul de valabilitate şi faptul că nu a fost eliberată diploma de bacalaureat);
 • copii ale actului de identitate, carnetului de muncă/certificatului stagiu de cotizare şi/sau altor documente doveditoare care să ateste vechimea în muncă şi, dacă este cazul, ale livretului militar (însoţite de documentele originale pentru confruntare);
 • copii ale certificatului de naştere al candidatului, soţului/soţiei şi fiecărui copil, ale certificatului de căsătorie, precum şi, după caz, ale hotărârilor judecătoreşti privind starea civilă (însoţite de documentele originale pentru confruntare);
 • autobiografia (olograf) şi tabelul nominal cu rudele candidatului;
 • cazierul judiciar (se solicită de către structura cu sarcini de recrutare, pe baza consimţământului expres al candidatului), extrasul poate fi înlocuit şi de un certificat de cazier judiciar, în termen de valabilitate, depus de candidat;
 • două fotografii color ¾ cm şi o fotografie color 9×12 cm. Fiecare fotografie va avea înscris pe verso cu majuscule următoarele date: NUMELE, prenumele tatălui, PRENUMELE CANDIDATULUI şi codul numeric personal;
 • fişa medicală-tip încadrare în MAI;
 • declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare.
 • declaraţie pe propria răspundere, din care să rezulte următoarele:
 • nu sunt în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni;
 • nu au fost destituiţi dintr-o funcţie publică sau nu le-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
 • nu au fost exmatriculaţi pentru abateri disciplinare dintr-o instituţie de învăţământ.

 

Candidaţii care optează pentru admiterea în Şcoala de Subofiţeri de Pompieri şi Protecţie Civilă „Pavel Zăgănescu” Boldeşti vor depune la dosar copie a permisului de conducere categoriile B şi C sau copie a permisului de conducere şi / sau psiho-testul auto (testarea psihotehnică) pentru categoriile care nu sunt deţinute de candidat (dintre cele enumerate anterior), care trebuie să ateste capacitatea de a conduce autovehicule din categoriile B şi C.

 

Candidaţii care optează pentru înscrierea pe locurile alocate distinct etniei rome sau minorităţilor naţionale depun o adeverinţă din partea unei organizaţii etnice constituită potrivit legii, care să le ateste apartenenţa la etnie, respectiv la minoritate.

Informaţii privind graficul admiterii, datele de prezentare, valoarea taxei de înscriere, etapele şi probele de concurs, tematica şi bibliografia vor putea fi accesate la adresele web ale instituţiilor de învățământ. 

Alte date şi informaţii suplimentare cu privire la organizarea recrutării şi depunerea documentelor se mai pot obţine şi în timpul programului normal de lucru la Serviciul Resurse Umane al inspectoratului, tel. 0244/27102, 0244/27006  sau pe pagina de internet a instituției (www.isuprahova.ro).