Angajări la Penitenciarul Ploieşti. 7 posturi disponibile

Redactia -

Angajări la Penitenciarul Ploieşti. 7 posturi disponibile

Pentru încadrarea ca funcționar public cu statut special în sistemul administrației penitenciare (agenți de penitenciare), Penitenciarul PLOIEȘTI scoate la concurs șapte posturi vacante, după cum urmează:

6 posturi de agent operativ (bărbați);

1 post de agent administrativ (magaziner);

Concursurile se desfășoară în conformitate cu prevederile Regulamentului privind condițiile de participare, organizare și desfășurare a concursurilor pentru ocuparea, prin avansare în funcție, trecerea agenților în corpul ofițerilor și din sursă externă, a posturilor vacante de funcționar public cu statut special din sistemul administrației penitenciare, aprobat prin Ordinul ministrului justiției nr. 2478/C/2010, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 751 din 10 noiembrie 2010, cu modificările și completările ulterioare.

La concurs pot participa persoanele care îndeplinesc condițiile generale, precum și condițiile specifice de ocupare a posturilor.

Condiții generale:

 • au cetățenia română și domiciliul în România;
 • cunosc limba română;
 • îndeplinesc condițiile de studii și vechime prevăzute de lege;
 • au capacitate deplină de exercițiu și sunt apte din punct de vedere medical și psihologic pentru îndeplinirea funcției (baremele medicale sunt cele stabilite prin Ordinul Nr. M.55-107-2587/C-10357-210-496-831 din 30 aprilie 2014 pentru aprobarea baremelor medicale privind efectuarea examenului medical pentru admiterea în unitățile/instituțiile de învățământ militar, de informații, de ordine publică și de securitate națională, pe perioada școlarizării elevilor și studenților în unitățile/instituțiile de învățământ militar, de informații, de ordine publică și de securitate națională, pentru ocuparea funcțiilor de soldat/gradat profesionist, precum și pentru candidații care urmează a fi chemați/rechemați/încadrați în rândul cadrelor militare în activitate/polițiștilor în serviciu/funcționarilor publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare);
 • nu au fost condamnate definitiv pentru săvârșirea de infracțiuni;
 • îndeplinesc condițiile specifice postului;
 • nu au fost eliberate din motive imputabile sau destituite dintr-o funcție publică în ultimii 7 ani;
 • au un comportament corespunzător cerințelor de conduită admise și practicate în societate;
 • nu au fost agenți sau colaboratori ai organelor de securitate ca poliție politică;
 • nu se află în evidență cu sancțiuni disciplinare neradiate — pentru candidații din sursă internă;
 • nu au fost evaluate cu calificativul ‘nesatisfăcător’ sau ‘satisfăcător’ în anul anterior organizării concursului — pentru candidații din sursă internă.

Condițiile (cerințele) specifice posturilor, probele de concurs, tematicile și bibliografiile de concurs sunt prevăzute în Anexa la prezentul anunț, pentru fiecare specialitate de post în parte.

Principalele abilități, calități și aptitudini ce sunt avute în vedere la selecția candidaților:

pentru ocuparea posturilor de agent de penitenciare:

— nivel intelectual mediu;

— atenție concentrată și distributivă;

— abilități de comunicare (scrisă și orală) și relaționare (capacitatea de a lucra în

echipă);

— stabilitate emoțională (abilitatea de a-și menține echilibrul emoțional în situații de stres fără a prezenta manifestări extreme și neconcordanțe cu situația);

— încredere în sine, siguranță în relaționare, fermitate;

— maturitate emoțională, autocunoaștere și autocontrol;

— adaptabilitate la situații noi, flexibilitate;

— rezistență crescută la frustrare și la lucrul în condiții de stres prelungit;

— perseverență/consecvență în îndeplinirea sarcinilor;

— responsabilitate, aderență față de norme, reguli, acceptarea autorității;

— integritate morală.

Dosarul de candidat cuprinde:

 • cererea de înscriere, cu o singură opțiune, care cuprinde și declarația prin care se confirmă luarea la cunoștință a condițiilor de încadrare și a riscului excluderii, în urma verificărilor specifice, dacă acestea conduc la neîndeplinirea condițiilor de încadrare, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 2 la OMJ nr. 2478/C/2010;
 • copia actului de identitate;
 • copia certificatului de căsătorie, respectiv documentele care atestă schimbarea numelui, unde este cazul;
 • curriculum vitae — model european (semnat pe fiecare filă și datat);
 • copia livretului militar, acolo unde este cazul;
 • copia diplomei de studii sau adeverință în original (aflată în termenul de valabilitate prevăzute în Ordinul Ministerului Educației Naționale nr. 657/2014, respectiv în Ordinul Ministerului Educației Naționale nr. 3844/2016, de cel mult 12 luni de la finalizarea studiilor), care să ateste absolvirea studiilor necesare pentru ocuparea postului scos la concurs, copia de pe foaia matricolă care să cuprindă toți anii de învățământ, precum și, după caz, copiile altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
 • copia carnetului de muncă sau o adeverință care să ateste locurile de muncă avute anterior, funcțiile ocupate, vechimea în muncă și, după caz, în specialitate;
 • cazierul judiciar — pentru candidații din sursă externă;
 • declarația pe propria răspundere că nu a fost agent sau colaborator al organelor de securitate ca poliție politică;
 • declarația pe propria răspundere că nu a fost eliberat din motive imputabile sau destituit dintr-o funcție publică în ultimii 7 ani — pentru candidații din sursă externă;
 • declarația pe propria răspundere că nu se află în evidență cu sancțiuni disciplinare neradiate — pentru candidații din sursă internă;
 • copia fișei de evaluare a performanțelor profesionale individuale din anul anterior organizării concursului — pentru candidații din sursă internă;
 • alte documente care dovedesc îndeplinirea condițiilor de participare la concurs, după caz;
 • copia chitanței de achitare a taxei de concurs depusă de către candidații din sursă externă;
 • fișa medicală — pentru candidații din sursă externă sau adeverință medicală — pentru candidații din sistemul penitenciar funcționari publici cu statut special (eliberate conform Deciziei directorului general al ANP nr. 558 din 23.10.2015 pentru aprobarea Normelor metodologice privind efectuarea examinării medicale pentru admiterea în instituțiile de învățământ, încadrarea și transferul personalului în sistemul administrației penitenciare), din care să rezulte aptitudinea medicală de ocupare a funcției pentru care candidează);

La depunerea dosarului, documentele prevăzute a fi depuse în copie se prezintă însoțite de documentele originale și se certifică, pentru conformitate cu originalul, de către structura de resurse umane din cadrul Penitenciarului PLOIEȘTI.

Copia fișei de evaluare a performanțelor profesionale individuale a candidaților din sursă internă, se eliberează la cerere de către compartimentul de resurse umane din unitatea în care este încadrat funcționarul public cu statut special.

Termenul de înscriere este de 15 zile lucrătoare de la data publicării anunțului, adică până la data de 20 decembrie 2016, orele 15.00, inclusiv.

În termenul de înscriere dosarele de candidat se depun la structura de resurse umane din cadrul Penitenciarului Ploiești, cu excepția documentelor prevăzute la lit n) și o), care se depun în termen de 7 zile lucrătoare de la afișarea rezultatelor finale la testarea psihologică.

După expirarea termenului de înscriere, candidații susțin testarea psihologică în baza planificării efectuate de compartimentul resurse umane din unitate (taxa de examinare psihologică este în cuantum de 70 lei și se achită înaintea examinării — informații cu privire la achitare, se pot obține de la structura de resurse umane a unității). Planificarea și locul desfășurării testărilor psihologice se comunică ulterior, de către Compartimentul Resurse umane din Penitenciarul Ploiești.

În termen de 7 zile lucrătoare de la afișarea rezultatelor finale la testarea psihologică, candidații din sursă externă, declarați ‘admis’ la testarea psihologică, depun fișa medicală completă, la structura de resurse umane din Penitenciarul Ploiești.

În termen de șapte zile lucrătoare de la afișarea rezultatelor finale la testarea psihologică, candidații din sursă internă (funcționari publici cu statut special), declarați ‘admis’ la testarea psihologică, depun, la structura de resurse umane din unitate, o adeverință medicală eliberată de medicul unității unde sunt încadrați, din care să rezulte aptitudinea medicală de ocupare a postului pentru care candidează.

Candidații din sursă externă declarați ‘apt’ din punct de vedere medical depun, în termen de șapte zile lucrătoare de la afișarea rezultatelor finale la testarea psihologică, la structura de resurse umane din Penitenciarul Ploiești, o copie a chitanței care atestă achitarea taxei de concurs.

Dosarele candidaților înscriși la concurs se verifică în termen de trei zile lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a fișelor/adeverințelor medicale, de către structura de resurse umane din Penitenciarul Ploiești.

Tabelul nominal cuprinzând candidații care au/nu au dosarul complet și îndeplinesc/nu îndeplinesc condițiile de participare la concurs și motivul neîndeplinirii acestora, se afișează la avizierul propriu al Penitenciarului Ploie?ti, pe site-ul unității (http://anp.gov.ro/web/penitenciarul-ploiesti/ Concursuri din sursă externă — concursuri in derulare) și pe site-ul Administrației Naționale a Penitenciarelor (www.anp.gov.ro, secțiunea Carieră — Concursuri din sursă externă — Concursuri în curs de derulare).

Desfășurarea concursului:

După selecția dosarelor de candidat, planificarea desfășurării probelor de concurs, va fi afișată la sediul Penitenciarului Ploie?ti, pe site-ul unității (http://anp.gov.ro/web/penitenciarul-ploiesti/ Concursuri din sursă externă — concursuri in derulare) și pe site-ul Administrației Naționale a Penitenciarelor (www.anp.gov.ro, secțiunea Carieră — Concursuri din sursă externă — Concursuri în curs de derulare).

Prima probă de concurs se va desfășura după cel puțin 45 de zile calendaristice de la publicarea anunțului, adică nu mai devreme de 9.01.2017.

Concursurile se organizează și se desfășoară în cadrul Penitenciarului Ploiești.

Taxa de participare la concurs este de 85 RON și se plătește la structura financiară a unității.

Precizări

În cazul neocupării tuturor posturilor scoase la concurs, nu se fac redistribuiri, posturile neocupate rămânând vacante.

Modificările legislative intervenite după data publicării anunțului nu vor fi avute în vedere în consultarea bibliografiei de concurs.

Având în vedere necesarul de personal la unitățile care au posturi scoase la concurs, precum și procesul de redimensionare structurală a unităților de penitenciare, așa cum este prevăzut în Strategia de dezvoltare a sistemului penitenciar, candidații declarați ‘admis’, trebuie să ia în considerare că își vor desfășura activitatea în unitățile în care vor fi încadrați, o perioadă de minim 5 ani, sens în care aceștia depun o declarație.

Potrivit art. 65 din Legea nr. 293/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare, funcționarii publici cu statut special nu pot fi menținuți în activitate și în funcție după împlinirea vârstei de pensionare pentru limită de vârstă (conform Anexei la Legea nr. 223/2015), astfel persoanelor care la împlinirea vârstei respective, nu îndeplinesc condițiile minime de vechime pentru acordarea pensiei de serviciu, le încetează raporturile de serviciu, fără a putea beneficia de pensie militară conform legii.

Potrivit art. 15 alin 7 din Legea nr. 293/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ofițerii în activitate sau în rezervă nu pot fi încadrați în sistemul administrației penitenciare în funcții vacante prevăzute cu grade profesionale de agent de penitenciare (în atenția candidaților pentru posturi de agent).

Informații suplimentare se pot obține de la structura de resurse umane a Penitenciarului Ploiești, pe site-ul unității (http://anp.gov.ro/web/penitenciarul-ploiesti/ Concursuri din sursă externă — Concursuri in derulare) și pe site-ul Administrației Naționale a Penitenciarelor (www.anp.gov.ro, secțiunea Carieră — Concursuri din sursă externă — Concursuri în curs de derulare).

Din prezentul anunț face parte integrantă și Anexa — Condiții specifice, tematici, bibliografii și probe de concurs.

director

PENITENCIARUL PLOIEȘTI