Gazeta de Prahova

Anunţul Direcţiei Silvice pentru proprietarii de păduri din Prahova

Știri

Redactia

Informare privind acordarea de compensații reprezentând contravaloarea produselor pe care proprietarii de păduri nu le recoltează datorită funcțiilor de protecție stabilite prin amenajamentele silvice care determină restricții în recoltarea de masă lemnoasă

Protejarea habitatelor forestiere și a speciilor de floră și faună asociate pentru care, în urma studiilor de amenajare a pădurilor s-a stabilit, ca măsură de gospodărire, includerea în tipurile functionale I și II, în situația în care acestea se găsesc în proprietate privată a persoanelor fizice sau juridice, a fost stipulată începând cu preverile Codului Silvic din 2008 (art.97, alin.1, lit.b) și art.99, prevederile fiind păstrate și în formele actualizate. Normele metodologice au fost aprobate prin HG 861/2009.

După cum se știe, din tipul funcțional T1 fac parte pădurile cu funcții speciale de ocrotire a naturii, pentru care, prin lege, este interzisă orice fel de exploatare de lemn pentru conservarea biodiversității. În tipul funcțional T1 sunt incluse pădurile constituite în zonele de protecție strictă sau integrală a ariilor naturale protejate, rezervațiile științifice, pădurile virgine și cvasivirgine, rezervațiile naturale, care conservă resurse genetice deosebite. Din tipul funcțional T2 fac parte pădurile cu funcții speciale de protecție în care recoltarea masei lemnoase este substanțial diminuată, astfel încât prin restricțiile impuse să nu fie afectat ecosistemul forestier.

Deși exista cadrul legal, acordarea de compensații s-a putut face doar după notificarea Comisiei Europene și acceptul acesteia materializat prin Decizia Comisiei Europene C(2016) 8769 din 03.01.2017, prin care a decis să nu ridice obiecții cu privire la schema de ajutor deoarece aceasta este compatibilă cu principiile pieței interne.

Conform deciziei menționate, suma acordată pe an/ha este de circa 110 EUR/ha pentru pădurile încadrate în tipul I funcțional și de circa 50 EUR/ha pentru pădurile încadrate în tipul II funcțional. Ajutorul a fost acceptat pentru o perioadă de 5 ani urmând ca o eventuală continuare a acestuia să fie reevaluată.

Noile norme de aplicare, care deja au intrat în vigoare, au fost aprobate prin Hotărârea nr. 447/2017 pentru aprobarea Normelor metodologice de acordare, utilizare și control al compensațiilor reprezentând contravaloarea produselor pe care proprietarii nu le recoltează, datorită funcțiilor de protecție stabilite prin amenajamente silvice care determină restricții în recoltarea de masă lemnoasă.

Beneficiarii prezentei scheme de ajutor de stat, care sunt proprietarii privați, persoane fizice și juridice de păduri și asociațiile acestora, trebuie să respecte restricțiile impuse de reglementările din domeniul silviculturii cu privire la amenajarea și gestionarea pădurilor cu funcții speciale de protecție. Se preconizează un impact pozitiv asupra gestionării durabile a pădurilor, pe de-o parte prin creșterea viabilității economice a proprietăților silvice iar pe de alta prin asigurarea protecției habitatelor forestiere care adăpostesc ecosisteme valoroase sau vulnerabile.

În primul rând, fac obiectul schemei numai terenurile forestiere pentru care sunt elaborate amenajamente silvice și pentru care este organizată ședința de preavizare a soluțiilor tehnice — conferința a II-a de amenajare.

Prevederile prezentei scheme nu se aplică beneficiarilor dacă se află în cel puțin una dintre următoarele situații:

a) sunt considerate persoane aflate în dificultate financiară, dacă desfășoară activități economice;

b) sunt persoane împotriva cărora a fost emisă o decizie de recuperare definitivă a unui ajutor de stat, dacă această decizie de recuperare nu a fost deja executată.

Prevederile prezentei scheme se aplică beneficiarilor, care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

a) dețin documente care atestă proprietatea asupra pădurii;

b) au încheiat contract de administrare sau de servicii silvice, pentru anul sau perioada din an pentru care se solicită plata compensațiilor;

c) fac dovada existenței unui amenajament silvic în vigoare, prin care suprafețele de pădure pentru care se solicită compensații au fost încadrate în tipurile funcționale T1 și/sau T2;

d) certificat de cazier judiciar; nu pot beneficia de schemă persoanele care au fost condamnate pentru fapte penale privind nerespectarea regimului silvic;

e) fac dovada că nu au existat tăieri ilegale în pădurile încadrate în tipurile funcționale T1 și/sau T2 în anul anterior anului pentru care se face solicitarea de acordare a compensațiilor, în volum mediu mai mare de 1 mc/ha;

f) declară pe propria răspundere că nu intră sub incidența prevederilor mai sus.

Cererile de acordare a compensațiilor, pentru anul în curs, însoțite de celelalte documente se depun anual, până la data de 30 iunie, la structura teritorială de specialitate din subordinea autorității publice centrale care răspunde de silvicultură.

Fișa de calcul al drepturilor financiare cuvenite pentru compensații, ca parte a documentației de acordare a compensațiilor, se întocmește de ocolul silvic care efectuează administrarea sau serviciile silvice.

Până la această dată, ocoalele silvice din componența Direcției Silvice Prahova, au întocmit 3 fișe de calcul, pentru personae fizice și juridice care au încheiate contracte de servicii silvice sau administrare și au amenajament silvic, pentru o suprafață totală de 5529ha (Ocoalele Silvice Azuga, Câmpina și Măneciu).

2. Date privind aprovizionarea populației cu lemn de foc

În urma analizei situației pieței lemnului de foc, întocmită la nivelul Ministerului Apelor și Pădurilor, la începutul anului 2017, s-a constatat că există o criză a lemnului de foc, criză ce s-a manifestat în anul 2016 și se prefigurează și pentru anul în curs.

S-a constatat astfel că, la nivelul țării, există 2035 unități teritorial administrative dependente de lemn, în ceea ce privește încălzirea populației, și un necesar de lemn de foc de 7,15 milioane m.c.

La nivelul județului Prahova, în urma centralizării necesarului de lemn de foc, comunicat de către UAT-uri, a rezultat un volum de 531114 m.c.

Regia Națională a Pădurilor—Romsilva, prin Planul de management, a stabilit ca prioritate alocarea de lemn de foc pentru comunitățile locale iar colaborarea cu unitățile teritorial administrative se face în baza unei metodologii care are criterii clare de repartizare a lemnului de foc către comunități.

Până la data de 30.11.2016 s-a făcut centralizarea comunităților locale care au nevoie de lemn de foc și cantitățile solicitate iar până la data de 30.12.2016, volumul maxim de lemn ce poate fi pus la dispoziție.

În anul 2017 a fost încheiat un număr de 39 parteneriate cu UAT-urile de pe raza județului Prahova, reprezentând 69 comunități locale, cu un volum de lemn de 7138 m.c.. Până la această data a fost vândută către populație aproape întreaga cantitate iar, în afara parteneriatelor, încă aprox.12 mii m.c. O cantitate semnificativă de lemn de foc a fost pusă în vânzare de către firmele atestate să exploateze masa lemnoasă pe picior.

Precizăm că prețul lemnului de foc este de 230 lei/m.c. pentru cel provenit din specii de diverse tari și 150 lei/m.c. pentru cel din diverse moi. Pentru lemnul de lucru subțire, având dimensiuni la capătul gros de până la 20-24 cm, prețul este de 250 lei/m.c. la rășinoase, 200 lei/m.c. la diversele tari și 180 lei/m.c. la diversele moi.

În afara acestor cantități de lemn de foc puse populației la dispoziție, ocoalele silvice din cadrul Direcției Silvice Prahova au asigurat serviciul de punere în valoare a masei lemnoase din păduri particulare situate în fondul forestier national precum și în terenuri din afara acestuia. Astfel, au fost întocmite acte de punere în valoare pentru proprietari, în păduri din fondul forestier national, în volum total de 48 mii m.c. și 21 mii m.c. în alte terenuri.

Cauzele pentru care, în anul care se încheie, asigurarea lemnului de foc pentru populație a fost deficitară au ținut de posibilitatea limitată a pădurilor județului de a oferi acest lemn, capacitatea redusă a agenților economici de a exploata cantități mai mari de masa lemnoasă precum și de legislația, modificată între timp, care conținea prevederi ce îngreunau aprovizionarea populației cu lemn de foc

Pentru anul 2018, Direcția Silvică Prahova va vinde o cantitate de 279 mii m.c. din care 130 mii direct prin ocoalele silvice iar diferența prin firme specializate de exploatare a lemnului. Din cantitatea de 130 mii m.c. apreciem că în jur de 60 mii m.c. va fi lemn de foc sau lemn de lucru subțire care este folosit, de regulă, pentru încălzirea locuințelor.

Creșterea semnificativă a cantității de masa lemnoasă ce se va pune la dispoziție populației se datorează modificării Codului Silvic care stipulează că ocoalele silvice să exploateze direct sau prin prestatori, și, în felul acesta, să vândă direct către populație partizile constituite din lucrări de igienă, rărituri și accidentale.

3. Obligația proprietarilor de păduri privind asigurarea serviciilor silvice

Ministerul Apelor și Pădurilor, prin Gărzile Forestiere, împreună cu Regia Națională a Pădurilor Romsilva și ocoalele silvice de regim, au început, din această vară, demersurile pentru preluarea în pază a tuturor suprafețelor de pădure nepăzite la acest moment din România, indiferent de forma de proprietate. Măsura este prevăzută în noul Cod Silvic, modificat prin Legea nr.175/2017.

Conform Codului Silvic, este obligatorie administrarea sau, după caz, asigurarea serviciilor silvice pentru întregul fond forestier național, indiferent de forma de proprietate, prin ocoale silvice.

Modificarea legislației a fost determinată de faptul că, la nivel național, peste 450000 ha de păduri, situate în fondul forestier national, nu erau acoperite de un contract de pază.

Direcția Silvică Prahova are încheiate, până la această data, contracte de administrare pentru 9369 ha și de servicii silvice pentru o suprafață de 11614 ha. ținând cont de faptul că Direcția Silvică Prahova administrează o suprafață de 91241 ha, proprietate publică a statului, diferența până la 147 mii ha sunt administrate de către alte ocoale silvice sau sunt păduri nepăzite.

Din datele pe care le are Direcția Silvică Prahova, sunt 7177 proprietăți forestiere însumând o suprafață de 5294 ha care au proprietari cunoscuți dar fără a avea contracte de servicii silvice sau administrare și 15425 proprietăți cu o suprafață de 9245 ha cărora nu se cunosc proprietarii.

De asemenea, sunt 2042 proprietari care nu au fost puși în posesie în baza Legii nr.18/1991, aceștia însumând o suprafață de 1050 ha.

Având în vedere că, pentru proprietățile forestiere mici, a căror suprafață este sub 30 ha, costurile de asigurare ale serviciilor silvice nu sunt acoperite de veniturile realizate iar proprietarii refuză să plătească paza pădurii din această cauză, s-a conceput un ajutor de minimis pentru proprietarii acestor păduri. Practic proprietarii de terenuri forestiere, cu suprafețe mai mici de 30 ha, vor avea asigurate paza pădurilor, supravegherea stării de sănătate a pădurilor și stabilirea anuală a lucrărilor silvice prevăzute de amenajamentul silvic, prin ocoale silvice autorizate.

Baza legală pentru acordarea ajutorului o constituie, pe lângă modificarea Codului Silvic și Hotărârea Guvernului nr. 864/2016 privind aprobarea schemei de ‘Ajutor de minimis pentru asigurarea serviciilor silvice pentru fondul forestier proprietate privată a persoanelor juridice și fizice care desfășoară activități economice, dacă suprafața proprietății forestiere este mai mică sau egală cu 30 ha’ și Procedura de acordare de la bugetul de stat a costurilor serviciilor silvice pentru fondul forestier proprietate privată a persoanelor juridice și fizice care nu desfășoară activități economice, dacă suprafața proprietății forestiere este mai mică sau egală cu 30 ha.

Având în vedere numărul mare de proprietari care nu au încheiat contracte de servicii silvice, problemele constatate în ceea ce privește identificarea în teren a acestora, suprafețele dispersate și lipsa delimitărilor între proprietari, procesul de preluare în pază este extrem de dificil. La acestea se adaugă insuficiența personalului silvic, cu atât mai mult cu cât acesta nu are cunoștințe topo-cadastrale.

Citeste mai departe

Statistici T5
Inline
Inline