Asesoft şi Coral – motivele şedinţei extraordinare de marţi a Consiliului Local Ploieşti

Mihai Ciobanu -

Asesoft şi Coral – motivele şedinţei extraordinare de marţi a Consiliului Local Ploieşti

Consiliul Local al Municipiului Ploieşti este convocat în şedinţă extraordinară în data de 21 iulie 2015, începând cu orele 1200 la sala de şedinţe de 200 de locuri din cadrul Palatului Administrativ, etajul I, cu următorul proiect al ordinii de zi:

  1. Proiect de hotărâre privind constituirea Municipiului Ploiești ca parte civilă într-un dosar penal – iniţiat de viceprimar cu atribuţii de primar Iulian Liviu Teodorescu.
  2. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii contractului nr. 14393/17.08.2010 de delegare de gestiune prin concesiune a activităţilor de deratizare, dezinsecţie, dezinfecţie, colectarea, transportul şi neutralizarea cadavrelor de animale de pe domeniul public, colectarea, transportul şi neutralizarea deşeurilor animaliere provenite din gospodăriile populaţiei în municipiul Ploieşti – iniţiat de consilierii Gabriel Constantin Minea, Gheorghe Sîrbu şi Radu Mateescu.

Pentru a vă edifica cu privire la cele dezbătute, vă prezentăm, mai jos, rapoartele de specialitate ale celor două proiecte:

 

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind constituirea Municipiului Ploieşti ca parte civilă într-un dosar penal

 

Potrivit art. 3, alin. 2 din Legea nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, „prevederile prezentei legi se aplică pentru atribuirea oricărui contract de finanţare nerambursabilă din fondurile publice, cu excepţia celor finanţate din fonduri externe nerambursabile”.

În baza prevederilor art. 36, alin. 1 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi actualizată, ”Consiliul local are iniţiativă şi hotărăşte , în condiţiile legii, în toate problemele de interes local, cu excepţia celor care sunt date prin lege în competenţa altor autorităţi ale administraţiei publice locale sau centrale”.

Prin adresa nr. 13621/07.07.2015, Ministerul Public – Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție – Direcția Națională Anticorupție – Serviciul Teritorial Ploiești ne aduce la cunoștință faptul că la nivelul unității se efectuează urmărire penală, printre altele, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de abuz în serviciu având drept consecinţă obţinerea pentru altul a unui folos necuvenit, prev. de art. 132 din Legea nr. 78/2000 raportat la art. 297 alin. 1 C.p., cu aplicarea art. 5, alin. 1 C.p., respectiv instigare la aceasta, comise în anul 2013, în legătură cu acordarea către Asociaţia Basket Club Asesoft Ploieşti, cu încălcarea dispoziţiilor legale, a unei finanţări nerambursabile suplimentare de la bugetul local în sumă de 1.500.000 lei, în cadrul selecţiei de proiecte privind programul “Promovarea sportului de performanţă”, organizată în baza Legii nr. 350/2005 de Clubul Sportiv Municipal Ploieşti, ceea ce a avut ca rezultat prejudicierea bugetului local cu suma de 1.500.000 lei, ce reprezintă – totodată – folosul necuvenit obţinut de asociaţie.

Faţă de aceste aspecte, s-a solicitat ca Municipiul Ploieşti să comunice dacă se constituie ca parte civilă în dosarul nr. 90/P/2015. Prin prezentul proiect de hotărâre se propune constituirea Municipiului Ploiesti ca parte civilă în dosarul nr. 90/P/2015 cu suma de 1.500.000 lei, potrivit art. 20 din Codul de procedură penală.

 

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea prelungirii contractului nr. 14393/17.08.2010 de delegare de gestiune prin concesiune a activitatilor de deratizare, dezinsecţie, dezinfecţie, colectarea, transportul şi neutralizarea cadavrelor de animale de pe domeniul public, colectarea, transportul şi neutralizarea deşeurilor animaliere provenite din gospodăriile populaţiei în municipiul Ploieşti

 

Prin Ordinul Ministerului Sanatatii nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei, la articolul 82, alineatul 1, se prevede: “Consiliile locale, primăriile şi operatorii economici au obligaţia de a organiza şi desfăşura acţiuni de combatere a artropodelor şi rozătoarelor vectoare de maladii transmisibile şi/sau generatoare de disconfort…”.

Potrivit prevederilor articolului 3, literele a si e din Legea nr. 101/2006 a serviciului public de salubrizare a localităţilor, republicată, principiile prin care se organizeaza si actioneaza serviciul de salubrizare sunt: protecţia sănătăţii populaţiei; asigurarea calităţii şi continuităţii serviciului.

Durata contractului nr. 14393/17.08.2010 incheiat intre Municipiul Ploiesti si S.C. Coral Impex S.R.L. este de 5 ani, cu posibilitatea prelungirii acestuia, in conditiile legii, numai cu aprobarea prealabila a Cosiliului Local al Municipiului Ploiesti, conform prevederilor Capitolului 3, articolul 3.1.

Aceasta expira la data de 16.08.2015, iar dupa aceasta data activitatile specifice de dezinsectie, deratizare, dezinfectie, respectiv colectare, transport si neutralizare cadavre de animale de pe domeniul public al municipiului Ploiesti, nu se vor mai realiza, creînd probleme cu privire la inmultirea vectorilor si aparitia de focare care pun in pericol sanatatea populatiei, in special la unitatile de invatamant.

Neasigurarea continuitatii activitatilor de dezinsectie, deratizare, dezinfectie, va aduce prejudicii locuitorilor municipiului Ploiesti, prin cresterea riscului de imbolnavire a populatiei (bolile transmise de tantari in Romania sunt malaria si infectiile cu virusul West Nile si cu alte arbovirusuri) si cresterea disconfortului produs de insecte si rozatoare.

In baza prevederilor H.C.L. 164/13.05.2015, a fost constituit Colectivul de coordonare si supervizare, care sa intocmeasca documentatia necesara atribuirii prin licitatie publica a activitatilor de dezinsectie, deratizare, dezinfectie, colectare, transport, neutralizare cadavre de animale de pe domeniul public, prin aplicarea prevederilor Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare. In scopul de a fi cat mai transparenti in actiuni si a realiza o licitatie corespunzatoare, tinand cont ca a aparut o noua prevedere si reglementare legala Ordinul ANRSC nr. 82/2015, care abroga Ordinul A.N.R.S.C. nr. 110/2007 – Regulamentul serviciului de salubrizare, am solicitat si punctul de vedere al A.N.R.S.C. referitor la posibilitatea prelungirii actualului contract.

Prin adresa A.N.R.S.C. nr. 311419/14.05.2015, inregistrata la Primaria Municipiului Ploiesti cu nr. 9948/15.05.2015, acestia au mentionat ca, pentru prelungirea contractului de delegare de gestiune prin concesiune, nr. 14393/17.08.2010 pe care il avem in derulare, trebuie sa se tina cont de dispozitiile legale specifice in materie, in forma existenta la momentul incheierii contractului.

In data de 04.06.2015 in cadrul sedintei de lucru a Colectivului de coordonare si supervizare s-a stabilit, potrivit adresei A.N.R.S.C. nr. 312278/21.05.2015, atribuirea activitatilor de dezinsectie, dezinfectie, deratizare, distinct de activitatea de colectare a cadavrelor de animale de pe domeniul public si predarea acestora catre unitatile de ecarisaj sau instalatii de neutralizare.

La momentul incheierii contractului de delegare a gestiunii in anul 2010, Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilitati publice, asa cum a fost modificata prin O.U.G. nr. 13/2008, la articolul 32, alineatul (3), litera a), prevede ca „… durata unui contract poate fi prelungita doar o singura data pentru o perioada ce nu poate depasi jumatate din durata initala …”.

Toate aceste aspecte au fost discutate si analizate in cadrul sedintelor de lucru a Comisiei 3 – Utilităţi publice, calitatea vieţii şi protecţiei mediului si a Comisiei 7 – Comisia juridica, ordine publica, respectarea drepturilor si si libertatilor cetatenesti, petitii si reclamatii.

Avand in vedere ca acest contract nr. 14393/17.08.2010 se finalizeaza la data de 16.08.2015, tinand cont ca licitatia publica se poate prelungi peste aceasta data si este necesara asigurarea continuitatii serviciului de salubritate pentru aceste activitati, supunem spre aprobare propunerea de prelungire a contractului nr. 14393/17.08.2010, pana la finalizarea procedurilor de achizitie publica si incheierea noilor contracte de delegare a gestiunii pentru toate aceste activitati, dar nu mai mult de 2 ani si 6 luni.