Asocierea Primăriei Ploieşti cu ACS Petrolul 52 pentru marca „PETROLUL” – la votul consilierilor municipali

Redactia -

Asocierea Primăriei Ploieşti cu ACS Petrolul 52 pentru marca „PETROLUL” – la votul consilierilor municipali

În şedinţa de vineri, 31 martie 2017, a Consiliului Local Ploieşti va fi supus aprobării şi proiectul privind aprobarea parteneriatului public-privat între Primăria Municipiului Ploiești și Asociația Clubul Sportiv Petrolul 52, pentru punerea în valoare a mărcii PETROLUL pe care vi-l prezentăm integral în cele ce urmează:

HOTĂRÂREA NR….

privind aprobarea parteneriatului public-privat între

Primăria Municipiului Ploiești și Asociația Clubul Sportiv Petrolul 52,

pentru punerea în valoare a mărcii PETROLUL

 

          Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Analizând Expunerea de motive a domnilor: BOTEZ George Sorin, GANEA Cristian-Mihai, ANDREI Gheorghe, DANESCU Stefan, DINU Marius Andrei, DRAGULEA Sanda, STANCIU Marilena, VISCAN Robert Ionut, SORESCU Florina Alina, MINEA Gabriel, PANA George, PALAS Alexandru Paul, MATEESCU Marius Niculae, VADUVA SORIN,

Văzând Raportul comun de specialitate al Direcției Economice şi Raportul de specialitate al Direcției Administrație Publică, Juridic Contencios, Achiziţii Publice, Contracte;

Analizând Raportul Comisiei de buget finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, strategii și prognoze, din data de………………….;

Analizând Raportul Comisiei juridice, ordine publică, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, petiții și reclamații, din data de…………;

Analizând adresa nr. 7 din 30.01.2017 și înregistrată la primăria Municipiului Ploiești, cu nr. 2062 din 31.01.2016 din partea Asociației Clubul Sportiv Petrolul 52;

În baza Legii nr. 233/2016 privind parteneriatul public-privat.

În baza art. 36, alin.1, alin. 6, lit. a, pct.6 şi art. 115 alin. 1 lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată;

                                               

HOTĂRĂȘTE:

 

Art.1. Aprobă contractul de asociere cu ASOCIAȚIA CLUBUL SPORTIV PETROLUL 52 Ploiești pe termen de 18 luni de la data prezentei hotărâri, conform anexei la prezenta hotărâre.

 

Art.2. Împuternicește Primarul Municipiului  Ploiești să semneze contractul de asociere cu ASOCIAȚIA CLUBUL SPORTIV PETROLUL 52, în condițiile legii și în forma în care este atașat la prezenta Hotărâre.

 

Art. 3. Direcția Administrației Publice, Juridic-Contencios, Achiziţii Publice, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei Hotărâri.

 

          Dată în Ploieşti, astăzi, 31 martie 2017

 

   Preşedinte de şedinţă,                               Contrasemnează Secretar,

      George-Sorin-Niculae Botez                            Anabell-Olimpia Măntoiu

 

 

ROMÂNIA

JUDETUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

 

          În atenția,

 • Consiliul Local al Municipiului PLOIEȘTI
 • Domnului Primar
 • Doamnei  Secretar

 

          Prin prezenta, subsemnații:  BOTEZ George Sorin, GANEA Cristian-Mihai, ANDREI Gheorghe, DANESCU Stefan, DINU Marius Andrei, DRAGULEA Sanda, STANCIU Marilena, VISCAN Robert Ionut, SORESCU Florina Alina, MINEA Gabriel, PANA George, PALAS Alexandru Paul, MATEESCU Marius Niculae, VADUVA SORIN,  solicităm promovarea unui “Proiect de Hotărâre”, ce are ca obiect, aprobarea parteneriatului public-privat, între primăria Municipiului Ploiești și Asociația Clubul Sportiv Petrolul 52, pentru punerea în valoare a mărcii PETROLUL.

          În acest sens depunem următoarea,

 

EXPUNERE DE MOTIVE

privind aprobarea parteneriatului public-privat, între

primăria Municipiului Ploiești și Asociația Clubul Sportiv Petrolul 52,

pentru punerea în valoare a mărcii PETROLUL

 

Municipiul Ploiești  este titularul mărcilor Petrolul, înregistrate la Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci (OSIM), cu următoarele detalii:

 • FC PETROLUL PLOIEȘTI – sub nr. 080417, nr. de depozit M 2006

09867

 • FC PETROLUL PLOIEȘTI 1924– sub nr. 080417, nr. de depozit M

2006 09867,

 • FOTBAL CLUB PETROLUL– sub nr. 079064, nr. de depozit M 2006

10057,

-PETROLUL PLOIEȘTI – sub nr. 084673, nr. de depozit M 2007 02960

 • PETROLUL– sub nr. 087077, nr. de depozit M 2007 06696,
 • PETROLUL– sub nr. 087078, nr. de depozit M 2006 06697.

Prin HCL 220/2009, au fost preluate prin cesiune mărcile OSIM, deținute de Federația Sindicatelor Libere din Petrol și transmise drepturile exclusive de folosință și exploatare de către SC FC PETROLUL SA PLOIEȘTI, pe teritoriul României.

Tribunalul Prahova, secția a-II-a civilă, de contencios-administrativ și fiscal, ca urmare a soluționării dosarului de faliment nr. 717/105/2015, a pronunțat Hotărârea nr. 821/22.06.2016 prin care a admis cererea administratorului juridic, a aprobat concluziile din raportul administratorului juridic, iar în temeiul art. 145, alin.1 lit.C, din Legea nr. 85/.2014 privind procedura insolvenței, a dispus începerea procedurii generale a falimentului debitorului. Având în vedere începerea procedurii generale a falimentului debitorului, VIA INSOLV SRL Ploiești prin adresa nr. 13657/12.07.2016 – în calitate de lichidator judiciar al Fotbal Club Petrolul SA, a comunicat Procesul Verbal încheiat la data de 06.07.2016, între Comitetul Creditorilor și debitorul Fotbal Club Petrolul SA, precum și actul adițional la contractul de licență exclusivă de marcă nr. 14983/14.07.2009 aprobat de Comitetul Creditorilor.

Municipiul Ploiești , în calitate de proprietar al mărcilor Petrolul și deținător al palmaresului echipei cu activitate începută în 1924, are datoria de a asigura condițiile menținerii tradiției sportive în galben-albastru, Petrolul reprezentând un fenomen sportiv, social și cultural care face parte din identitatea comunității ploieștene.

În acest sens Asociația “CLUBUL SPORTIV PETROLUL 52”, a înaintat către Consiliul Local al Municipiului Ploiești, adresa cu nr. 7 din 30.01.2017 și înregistrată la primăria Municipiului Ploiești, cu nr. 2062 din 31.01.2016, prin care își exprimă dorința de a I se transmite dreptul de folosință a mărcii PETROLUL,  marcă aflată în proprietatea primăriei Municipiului Ploiești.

În prezent, în cadrul Asociației “CLUBUL SPORTIV PETROLUL 52”, activează  echipa AS PETROLUL 52 PLOIEȘTI, care evoluează în Liga a-IV-a Prahova. Această structură sportivă nouă, a dobândit personalitate juridică în data de 14.09.2016, prin Încheierea Judecătoriei Ploiești nr. 786/2016, pronunțată în dosarul nr. 15589/281/2016.

Scopul Asociației îl constituie desfășurarea de activități sportive de fotbal, respectiv selecționarea, inițierea și pregătirea de sportivi în acest domeniu, participarea la competiții interne și internaționale, precum și alte activități conexe acestora.

Acest club este înscris în competițiile sportive organizate în sezonul 2016-2017, sub însemnele Petrolul 52 Ploiești. Marca, denumirea și emblema sunt semne distinctive, protejate prin lege, care au rolul de a individualiza o personalitate juridică.

Parteneriatul  public-privat  este  un  mecanism  economic  de  asociere  a  2  parteneri,  respectiv  o instituţie publică şi un investitor privat, în vederea realizării, prin proiectul de parteneriat public-privat, a unui bun sau serviciu public. Parteneriatul public-privat se realizează în mod obligatoriu prin intermediul unui subiect de drept distinct.

Pe toată perioada de funcţionare a parteneriatului, aceasta nu poate să se schimbe obiectul de activitate şi nu poate desfăşura operaţiuni economice în afara scopului expres al proiectului de parteneriat public-privat  pentru  care a fost  creată sau  al  dezvoltării  acestuia  în  folosul comunităţii.

Față de cele prezentate mai sus, supunem spre analiză și aprobare Consiliului Local al Municipiului Ploiești, proiectul de hotărâre alăturat.

 

Consilieri

 1. BOTEZ GEORGE SORIN NICULAE-………………………
 2. GANEA CRISTIAN-MIHAI –………………………………….
 3. ANDREI GHEORGHE –……………………….……………..
 4. DANESCU STEFAN –………………………………………..
 5. DINU MARIUS ANDREI –……………………………………
 6. DRAGULEA SANDA –……………………………………….
 7. STANCIU MARILENA –…………………….………………..
 8. VISCAN ROBERT IONUT-………………….……………….
 9. SORESCU FLORINA ALINA –…………….………………..
 10. MINEA GABRIEL–……………………….….………………..
 11. PANA GEORGE –…………………………………………….
 12. PALAS ALEXANDRU PAUL-……………….……………….
 13. MATEESCU MARIUS NICULAE –………………………….
 14. VADUVA SORIN –……………………………….……………

 

 

 

 

 

DIRECTIA  ECONOMICA

 1. 877 / 13 .03.2017

 

RAPORT  DE  SPECIALITATE

la proiectul de Hotarare privind aprobarea parteneriatului public-privat, intre Primaria Municipiului Ploiesti si Asociatia Clubului Sportiv Petrolul 52, pentru punerea in valoare a marcii PETROLUL

 

          Conform Legii nr.273/2006 privind finantele publice locale art.35 “Colaborare, cooperare, asociere, înfrăţire, aderare”, alin.(1) „Autorităţile deliberative pot aproba colaborarea sau asocierea pentru realizarea unor lucrări şi servicii publice locale. Colaborarea ori asocierea se realizează pe baza de contracte de asociere, în care se prevăd şi sursele de finanţare reprezentând contribuţia fiecărei autorităţi a administraţiei publice locale implicate. Contractele de asociere se încheie de către ordonatorii principali de credite, în condiţiile mandatelor aprobate de fiecare consiliu local implicat în colaborare sau asociere” si alin.(6) ”Obligaţiile financiare rezultate din acorduri de cooperare, de înfrăţire sau de aderare a unităţilor administrativ-teritoriale la asociaţii interne organizate la nivel naţional ori la organizaţii internaţionale cu personalitate juridică, hotărâte de autorităţile deliberative, în condiţiile legii, se suporta din bugetele locale ale acestora”.

          Rezulta foarte clar ca incheierea de contracte de asociere conform Legii nr.273/2006 este posibila numai intre autoritati ale administratiei publice locale pentru realizarea unor lucrari si servicii publice locale.

          Potrivit prevederilor Legii nr.233/2016 privind parteneriatul public – privat:

          art.1 alin.(2) ”Parteneriatul public-privat are ca obiect realizarea sau, după caz, reabilitarea şi/sau extinderea unui bun sau a unor bunuri destinate prestării unui serviciu public şi/sau operării unui serviciu public, în condiţiile prezentei legi”.

          art.2 „Prevederile prezentei legi se aplică de către partenerul public pentru implementarea unui proiect, în cazul în care studiul de fundamentare a proiectului demonstrează, pe lângă elementele principale prevăzute la art. 19 alin. (1), faptul că veniturile care urmează să fie obţinute de societatea de proiect din utilizarea bunului/bunurilor sau operarea serviciului public ce formează obiectul proiectului sunt generate, în totalitate sau în majoritate, prin plăţi efectuate de către partenerul public sau de către alte entităţi publice în beneficiul partenerului public”.

          art.3 „Mecanismul parteneriatului public-privat este caracterizat de următoarele elemente, care se vor detalia în normele de aplicare a prezentei legi:

 1. a) cooperarea dintre partenerul public şi partenerul privat, în vederea implementării unui proiect public;
 2. b) durata relativ lungă de derulare a raporturilor contractuale, care să permită partenerului privat recuperarea investiţiei şi realizarea unui profit rezonabil;
 3. c) finanţarea proiectului, în principal din fonduri private şi, după caz, prin punerea în comun a fondurilor private cu fonduri publice;
 4. d) atingerea scopului urmărit de partenerul public şi partenerul privat;
  e) distribuirea riscurilor între partenerul public şi partenerul privat, în funcţie de capacitatea fiecărei părţi contractante de a evalua, gestiona şi controla un anumit risc”.

          art.4 alin.(1) „ Formele de parteneriat public-privat sunt: 

 1. parteneriatul public-privat contractual – parteneriatul public-privat realizat în temeiul unui contract încheiat între partenerul public, partenerul privat şi societatea de proiect al cărei capital social este deţinut integral de partenerul privat;
 2. parteneriatul public-privat instituţional – parteneriatul public-privat realizat în temeiul unui contract încheiat între partenerul public şi partenerul privat, prin care se constituie de către partenerul public şi partenerul privat o societate nouă, care va acţiona ca societate de proiect şi care, ulterior înregistrării în registrul societăţilor, dobândeşte calitatea de parte la contractul de parteneriat public-privat respectiv.
        
   (2) ”Atât în cazul parteneriatului public-privat contractual, cât şi în cazul parteneriatului public-privat instituţional, dacă o altă entitate publică intenţionează să sprijine realizarea proiectului prin asumarea faţă de partenerul privat desemnat câştigător a procedurii de atribuire a contractului sau faţă de societatea de proiect a unei/unor obligaţii de plată sau de garanţie, în beneficiul partenerului public, poate face acest lucru numai în situaţia în care obligaţia de plată sau de garanţie a fost prevăzută în studiul de fundamentare şi în documentaţia de atribuire a procedurii, într-o modalitate clară, precisă şi neechivocă, indicându-se condiţiile în care poate fi realizată”.

art.5  “Contractele de parteneriat public-privat pot fi încheiate şi în scopul efectuării unei activităţi relevante în sectoarele de utilitate publică prevăzute în Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale, precum şi în vederea realizării de către un operator privat a serviciilor comunitare de utilităţi publice prevăzute în Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu luarea în considerare a prevederilor art. 1 şi 2.”

 art.6 “În sensul prezentei legi, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:
           a) afiliat – orice persoană asupra căreia se poate exercita, direct sau indirect, o influenţă dominantă sau care poate exercita o influenţă dominantă ori care, ca urmare a asocierii cu o persoană, se află sub influenţa dominantă a unei alte persoane. Influenţa dominantă se prezumă în cazul în care o persoană, direct sau indirect, deţine majoritatea capitalului social subscris sau controlează majoritatea voturilor asociate acţiunilor/părţilor sociale emise sau poate numi mai mult de jumătate dintre membrii organului de administrare, de conducere sau de supraveghere;

 1. b) finanţatorii proiectului de parteneriat public-privat – persoanele fizice sau juridice care pun la dispoziţia societăţii de proiect mijloacele financiare necesare îndeplinirii obligaţiilor asumate de partenerul privat, în temeiul contractului de parteneriat public-privat;
 2. c) finanţarea proiectului de parteneriat public-privat – presupune finanţarea investiţiilor realizate în cadrul proiectului şi finanţarea utilizării bunului/bunurilor sau operării serviciului public ce formează obiectul proiectului;
 3. d) investitor privat – orice persoană juridică sau asociere de persoane juridice, română sau străină, care aparţine categoriilor prevăzute la art. 8, care şi-a manifestat interesul de a participa în cadrul procedurii de atribuire a contractului de parteneriat public-privat;
 4. e) investiţii realizate în cadrul proiectului – investiţii care au drept obiect realizarea sau, după caz, reabilitarea şi/sau extinderea unui bun sau a unor bunuri în cadrul proiectului de parteneriat public-privat;
 5. f) partener privat – investitorul privat sau asocierea de investitori privaţi care a semnat cu partenerul public contractul de parteneriat public-privat;”

art.10 “Finanţarea investiţiilor care se realizează în cadrul proiectelor de parteneriat public-privat se poate asigura, după caz:

 1. a) integral, din resurse financiare asigurate de partenerul privat; sau
       b) din resurse financiare asigurate de partenerul privat, împreună cu partenerul public.”

art.11 Partenerul privat asigură finanţarea necesară realizării investiţiilor din resurse proprii şi/sau din resurse atrase din partea unor finanţatori.

art.25 “Proiectele de parteneriat public-privat sunt atribuite potrivit prevederilor Legii nr. 98/2016, cu completările ulterioare, ale Legii nr. 99/2016 sau ale Legii nr. 100/2016, după caz, în funcţie de obiectul contractului şi modalitatea în care studiul de fundamentare prevede transferul unei părţi semnificative a riscului de operare de natură economică, în legătură cu exploatarea lucrărilor şi/sau a serviciilor în cauză.”

art.26 Procedura de selecţie a partenerului privat include şi procedura de atribuire necesară încheierii contractului de parteneriat public-privat cu societatea de proiect.”

art.33 alin.(1) “Durata contractului de parteneriat public-privat se stabileşte, în principal, în funcţie de perioada de amortizare a investiţiilor ce urmează să fie realizate de către societatea de proiect şi în funcţie de modalitatea de finanţare a acestor investiţii.”

art.34 alin.(1) “Partenerul public poate constitui, în condiţiile legii, în beneficiul societăţii de proiect, cu privire la bunuri destinate realizării proiectului şi asupra cărora are dreptul de a dispune, în condiţiile legii:

 1. drepturi de concesiune asupra bunurilor proprietate publică sau drepturi născute din închirierea bunurilor proprietate publică;
 2. drepturi de superficie sau drepturi de folosinţă asupra bunurilor proprietate privată.”

alin.(2) “Partenerul privat sau societatea de proiect, după caz, nu va putea subconcesiona, în tot ori în parte, bunurile, serviciile sau lucrările concesionate şi nu va putea încredinţa realizarea obiectului contractului unei alte persoane, cu excepţia cazurilor anume prevăzute de prezenta lege.”

art. 37 “Contractul de parteneriat public-privat trebuie să prevadă bunurile sau categoriile de bunuri care, pe parcursul derulării contractului sau la încetarea acestuia, urmează să intre în proprietatea partenerului public, respectiv a societăţii de proiect inclusiv, după caz:

 1. bunurile realizate pe parcursul executării contractului ca urmare a realizării investiţiilor asumate de către partenerul privat sau societatea de proiect;
 2. bunurile pe care societatea de proiect trebuie să le transfere partenerului public la încetarea, din orice motiv, a contractului de parteneriat public-privat;
 3. bunurile pe care partenerul public are opţiunea de a le cumpăra la încetarea, din orice motiv, a contractului de parteneriat public-privat;
 4. bunurile care rămân în proprietatea societăţii de proiect la încetarea, din orice motiv, a contractului de parteneriat public-privat.”

art. 44 alin.(1) “Entităţile publice care intenţionează să deruleze proiecte de parteneriat public-privat pot organiza şi pune în funcţiune unităţi interne de coordonare a proiectelor de parteneriat public-privat, în conformitate cu prevederile normelor de aplicare a prezentei legi.”

alin.(2) “Membrii unităţilor interne de coordonare a proiectelor de parteneriat public-privat vor urma cursuri de formare profesională, în vederea specializării în domeniul parteneriatului public-privat.”

alin.(3) “Pentru îndeplinirea atribuţiilor prevăzute în prezenta lege, unităţile interne de coordonare a proiectelor de parteneriat public-privat pot fi sprijinite în derularea activităţii de consultanţi tehnici, economici şi juridici, după caz, contractaţi în condiţiile legii.”

art.45 “În termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, Ministerul Finanţelor Publice elaborează normele metodologice de aplicare, ce se aprobă prin hotărâre a Guvernului.”

 

          Asa cum rezulta din articolele mentionate mai sus, in situatia de fata :

 • nu exista un studiu de fundamentare;
 • nu exista un proiect care sa fie atribuit potrivit prevederilor Legii nr. 98/2016;
 • finantarea proiectului de parteneriat nu presupune in acest caz finantarea investitiilor realizate in cadrul proiectului;
 • contractul de parteneriat public – privat nu vizeaza o activitate relevanta intr-un sector de utilitate publica prevazut in Legea 99/2016 privind achizitiile sectoriale, precum si in vederea realizarii de catre un operator privat a unui serviciu de utilitate publica prevazut in Legea serviciilor comunitare de utilitati publice – Legea 51/2006;
 • nu se obtine o investitie in cadrul proiectului care are ca obiect realizarea sau reabilitarea si/sau extinderea unui bun in cadrul proiectului de parteneriat public – privat.

Apreciem ca pevederile Legii nr. 233/2016 privind parteneriatul public – privat nu sunt aplicabile pentru punerea in valoare a marcii Petrolul.

 

          La nivelul municipiului Ploiesti s-a incheiat contractul de prestari servicii nr.3713/17.02.2017, care are ca obiect servicii de evaluare a celor 6 marci Petrolul Ploiesti in vederea stabilirii valorii juste si a cuantumului sumei ce se poate incasa de catre municipiul Ploiesti in situatia transmiterii dreptului de folosinta si a exploatarii acestora, marcile ramanand in proprietatea Municipiului Ploiesti.

          Durata de prestare a servicilor este de 3 luni de la data emiterii de catre autoritatea contractanta a ordinului de incepere sau a comenzii de lucru si a punerii la dispozitie de catre Municipiul Ploiesti a documentelor necesare.

          Fata de cele prezentate mai sus consideram ca numai dupa evaluarea marcilor si determinarea dreptului de folosinta se poate stabili varianta legala de transmitere a dreptului de folosinta.

 

 

 

 

DIRECTOR ECONOMIC,             SEF SERVICIU BUGET, IMPRUMUTURI,

Nicoleta CRACIUNOIU                                                 Laura Erji STANCIU

         

 

 

 

 

 

DIRECTIA  ADMINISTRATIE PUBLICA – JURIDIC CONTENCIOS – ACHIZITII PUBLICE – CONTRACTE

NR………../………………….

RAPORT  DE  AVIZARE

la proiectul de Hotarare privind aprobarea parteneriatului public-privat, intre Primaria Municipiului Ploiesti si Asociatia Clubului Sportiv Petrolul 52, pentru punerea in valoare a marcii PETROLUL

 

 

           Subsemnatul Androne Adrian in calitate de Sef Serviciu Juridic Contencios, in temeiul Legii nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata cu modificata si completarile ulterioare, analizand din prisma ctelor legislative in vigoare,  Avizez Negativ din punct de vedere al legalitatii Proiectul de Hotarare privind aprobarea parteneriatului public si privat  intre Municipiul Ploiesti si Asociatia Clubului Sportiv Petrolul 52 privind punerea in valoare a marcii Petrolul.

 

             La baza Avizului Negativ stau urmatoarele:

 • Legea 233/2016 privind parteneriatul public – privat;
 • Legea 51/2006, privind serviciile comunitare de utilități publice, cu modificările și completările ulterioare;
 • Noul Cod Civil;
 • Legea 273/2006, privind finanțele publice locale

 

 

          In motivarea avizului negativ voi trata fiecare text de lege in parte pentru a se intelege prevederile legale in vigoare:

 

 

 1. Legea nr. 233/2016 privind parteneriatul public- privat prevede:

 

               Noua reglementare legala a parteneriatului public privat  prevede doua tipuri de parteneriat public – privat: contractual și instituțional. Diferența între cele două constă  în aceea că, în timp ce, în parteneriatul contractual, părțile la contractul de parteneriat public privat sunt partenerul public, partenerul privat și societatea de proiect( deținută în întregime de partenerul privat), în cazul parteneriatului instituțional, societatea de proiect este creată de partenerul public și cel privat, o societate nouă, care dobândește calitatea de parte la contractul de parteneriat public privat.

              Parteneriatul public privat se aplică numai proiectelor în cadrul cărora, studiul de fundamentare demonstrează că veniturile care urmează să fie obținute de societatea de proiect sunt generate, în totalitate sau în majoritate, prin plăți efectuate de către partenerul public sau de către alte entități publice în beneficiul partenerului public ( astfel fiind reglementate plățile de disponibilitate).

              Finanțarea investițiilor care se realizează în cadrul proiectelor parteneriatului public privat se poate asigura, după caz, din fonduri private sau din fonduri publice și private. Contribuția partenerului public la proiectul parteneriatului public privat se poate face printre altele, prin aporturi în numerar la capitalul social al societății de proiect. Orice modalitate de contribuție la realizarea proiectului de parteneriat public privat se va face în condițiile reglementărilor privind ajutorul de stat, utilizarea fondurilor publice și, respectiv, încadrarea în limitele prevăzute de lege cu privire la deficitul bugetelor publice și datoria publică. În aceeași ordine de idei, partenerul public poate contribui la finanțarea realizării investițiilor cu resurse financiare publice provenind exclusiv din fondurile externe nerambursabile post – aderare și din contribuția națională aferentă acestora, în condițiile prevăzute de legislația Uniunii Europene.

                Atribuirea și contestarea parteneriatului public privat trebuie realizată cu respectarea regulilor aplicabile în materia achizițiilor publice și a concesiunilor ( Legea 98/2016 privind achizițiile publice, Legea 99/2016 privind achizițiile sectoriale, Legea 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii și Legea 101/2016 privind remediile și căile de atac în materia de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, precum și pentru organizarea și funcționarea Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor.

 

 

            Conform Legii nr.273/2006 privind finantele publice locale art.35 “Colaborare, cooperare, asociere, înfrăţire, aderare”, alin.(1) „Autorităţile deliberative pot aproba colaborarea sau asocierea pentru realizarea unor lucrări şi servicii publice locale. Colaborarea ori asocierea se realizează pe baza de contracte de asociere, în care se prevăd şi sursele de finanţare reprezentând contribuţia fiecărei autorităţi a administraţiei publice locale implicate. Contractele de asociere se încheie de către ordonatorii principali de credite, în condiţiile mandatelor aprobate de fiecare consiliu local implicat în colaborare sau asociere” si alin.(6) ”Obligaţiile financiare rezultate din acorduri de cooperare, de înfrăţire sau de aderare a unităţilor administrativ-teritoriale la asociaţii interne organizate la nivel naţional ori la organizaţii internaţionale cu personalitate juridică, hotărâte de autorităţile deliberative, în condiţiile legii, se suporta din bugetele locale ale acestora”.

 

            Rezulta foarte clar ca incheierea de contracte de asociere conform Legii nr.273/2006 este posibila numai intre autoritati ale administratiei publice locale pentru realizarea unor lucrari si servicii publice locale.

 

            Fata de prevederile in vigoare prezentate mai sus, Avizez Negativ Proiectul de Hotarare Privind Parteneriatul Public – Privat intre Primaria Municipiului Ploiesti si Asociatia Clubului Sportiv Petrolul 52.

 

Sef Serviciu:

Androne Adrian

 

 

Data:

14.03.2017

 

Anexa la Hotărârea Consiliului Local nr.___

 

CONTRACT DE ASOCIERE

 

incheiat azi ___________

 

intre :

–         Mun. Ploiesti si

–         ASOCIAȚIA CLUBUL SPORTIV PETROLUL 52

 

Consideratii introductive

 

–         Partile prezentului contract se asociaza pentru punerea in valoare a marcii PETROLUL PLOIESTI, detinuta in proprietate de catre municipiul Ploiesti si inscrisa la OSIM sub nr.__________, inscriere valabila pana la data de ______________

–         Asocierea are in vedere desfasurarea activitatii sportive din ramura fotbal si continuarea traditiei sportive privind marca PETROLUL PLOIESTI, activitate de interes local ;

–         Partile au in vedere imprejurarea ca mun. Ploiesti nu detine fondurile necesare sustinerii actuale a unei echipe de fotbal municipale, desi este detinatoarea marcii PETROLUL PLOIESTI ;

–         ASOCIAȚIA CLUBUL SPORTIV PETROLUL 52 este persoana juridica de drept privat, inscrisa in Registrul Special al Judecatoriei Ploiesti sub nr._____________ si desfasoara activitate sportiva in ramura fotbal, in divizia judeteana Prahova I, sub denumirea de PETROLUL 52 Ploiesti ;

–         Activitatea fotbalistica este in Ploiesti una cu traditie dezvoltata, cetatenii municipiului Ploiesti fiind interesati de existenta la nivelul municipiului a unei echipe de fotbal care sa continue activitatea fotbalistica.

 

Tinand cont de considerentele de mai sus, partile, de comun acord hotarasc incheierea prezentului contract de asociere, in urmatoarele conditii :

 

Art.1. – Noi, mun. Ploiesti reprezentat prin Primar si ASOCIAȚIA CLUBUL SPORTIV PETROLUL 52, reprezentata prin ________________ in calitate de _____________________, intelegem sa ne asociem prin prezenta, fara a da nastere unei noi persoane juridice, in vederea dezvoltarii si sustinerii activitatii fotbalistice de traditie in mun. Ploiesti.

 

Art.2. – Partile contribuie la asociere, cupa cum urmeaza :

–         Mun. Ploiesti intra in asociere cu dreptul de folosinta asupra marcii PETROLUL PLOIESTI, detinut in baza inscrierii marcii la OSIM sub nr.___________________, evaluat la 5.000 lei pe perioada contractului

–         ASOCIAȚIA CLUBUL SPORTIV PETROLUL 52– intra in asociere cu toate celelalte obligatii legate de sustinerea activitatii, financiare si/sau de alta natura, cum ar fi, dar fara a se limita la : sustinerea cheltuielilor privind echipa de fotbal, plata personalului contractual si/sau asociat, folosirea bazelor sportive, prezenta in competitiile la care echipa participa.

–         Pentru clarificarea obligatiilor partilor, se stabileste neechivoc faptul ca Municipiul Ploiesti nu are nicio obligatie financiara fata de asociere, cu nici un titlu, exceptand obligatia de a oferi folosinta marcii PETROLUL PLOIESTI, pe durata contractului de asociere.

Art.3.- Din veniturile realizate in cadrul asocierii, Municipiului Ploiesti ii revine suma de 5000 lei reprezentand contravaloarea folosintei marcii, asa cum a fost stabilita conform art.2 din prezentul contract, suma care va fi achitata pe parcursul contractului, in rate trimestriale, de catre ASOCIAȚIA CLUBUL SPORTIV PETROLUL 52.

Art.4.- Daca pe parcursul asocierii, din documente oficiale prezentate de municipiul Ploiesti rezulta ca valoarea folosintei marcii PETROLUL PLOIESTI pe parcursul asocierii este mai mare, ASOCIATIA SPORTIVA PETROLUL 52 va plati diferenta de suma astfel stabilita catre municipiul Ploiesti.

Art.5.- Contractul de asociere se incheie pe o perioada de 18 luni de la data hotararii Consiliului Local de aprobare a prezentului contract.

 

Art.6.- Prezentul contract isi inceteaza valabilitatea in urmatoarele situatii :

a)la expirarea termenului daca partile nu au convenit prelungirea lui ;

b)daca ASOCIAȚIA CLUBUL SPORTIV PETROLUL 52 nu isi indeplineste obligatiile de plata catre Municipiul Ploiesti asa cum sunt ele prevazute la art. 3 si 4 din prezentul contract ;

c)in cazul in care ASOCIAȚIA CLUBUL SPORTIV PETROLUL 52 foloseste marca PETROLUL PLOIESTI cu incalcarea regulilor de convietuire sociala, in mod abuziv sau nelegal ;

d)in situatia in care interese publice o impun.

          Incetarea contractului inainte de termen se dispune prin hotarare de consiliu local al mun. Ploiesti, in mod unilateral si motivat, fara a fi nevoie de interventia instantelor de judecata, de la data incetarii ASOCIAȚIA CLUBUL SPORTIV PETROLUL 52 nemaifiind in drept sa foloseasca sub nicio forma marca PETROLUL PLOIESTI.

 

Incheiat in Ploiesti, azi____________________________