Astăzi se decide lista noilor acţionari ai Petrolului. Citeşte, integral, textul proiectului de hotărâre

Redactia -

Consiliul Local Ploieşti va lua, astăzi, în discuţie, în cadrul unei şedinţe extraordinare, un proiect de hotărâre privitor la viitorul echipei Petrolul, mai precis acţionariatul clubului. Vă prezentăm, în cele ce urmează, textul integral al proiectului de hotărâre ce va fi supus aprobării astăzi:

 

 

ROMANIA

JUDETUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIESTI

HOTARAREA NR.

privind aprobarea Acordului intre SC HALE SI PIETE SA si Luca Liviu, Bercea Florin, Alexandru Eduard,Federatia Sindicatelor Libere si Independente Petrom si Capra Daniel, Capra Alexandru Daniel, S.C. JIF S.R.L.

Consiliul Local al Municipiului Ploiesti:

vazand Expunerea de motive a domnului primar Andrei Liviu Volosevici si Raportul de Specialitate al S.C. Hale si Piete S.A. si al Directiei Administratie Publica Juridic – Contencios, Achizitii Publice, Contracte, prin care se propune aprobarea Acordului intre SC HALE SI PIETE SA si Luca Liviu, Bercea Florin, Alexandru Eduard,Federatia Sindicatelor Libere si Independente Petrom si Capra Daniel, Capra Alexandru Daniel, S.C. JIF S.R.L. ;

vazand adresa domnilor Capra Daniel, Capra Alexandru Daniel si SC JIF SRL, inregistrata la Municipiul Ploiesti sub nr. 1024/10.01.2012 ;

in conformitate cu prevederile Protocolului aprobat prin HCL nr. 220/2009;

in temeiul art.36, alin (2), lit ,,c’’ din Legea nr.215/2001 privind Administratia Publica Locala, republicata;

H O T A R A S T E:

Art. 1. Aprobarea Acordului intre SC HALE SI PIETE SA si Luca Liviu, Bercea Florin, Alexandru Eduard, Federatia Sindicatelor Libere si Independente Petrom si Capra Daniel, Capra Alexandru Daniel, S.C. JIF S.R.L, anexa 1 la prezenta hotarare.

Art. 2. Aprobarea Contractului de novatie a drepturilor si obligatiilor rezultand din Protocolul aprobat prin HCL nr 220/2009, catre Capra Daniel, Capra Alexandru Daniel, S.C. JIF S.R.L, anexa nr.2 la prezenta hotarare.

Art.3. Aproba Actul aditional nr.1 la Contractul de cesiune marca,aprobat prin HCL nr.220/2009, anexa nr.3 la prezenta hotarare.

Art.4. Imputerniceste directorul general al SC Hale si Piete SA sa semneze Acordul si Contractul de novatie, respectiv anexele 1 si 2 la prezenta hotarare.

Art.5. Imputerniceste primarul municipiului Ploiesti sa semneze Actul aditional nr.1,la Contractul de cesiune marca, respectiv anexa nr.3, la prezenta hotarare.

Art.6. SC Hale si Piete SA si Directia Administratie Publica Juridic Contencios, Achizitii Publice, Contracte vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.


 

Art.7. Directia Administratie Publica, Juridic-Contencios, Achizitii Publice, Contracte va aduce la cunostinta celor interesati prevederile prezentei hotarari.

Data in Ploiesti, astazi ……….

PRESEDINTE DE SEDINTA, CONTRASEMNEAZA SECRETAR,

Oana Cristina IACOB


 

R O M A N I A

JUDETUL PRAHOVA

MUNICIPIUL PLOIESTI

EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotatare privind aprobarea Acordului încheiat între S.C. Hale şi Pieţe şi Luca Liviu, Bercea Florin, Alexandru Eduard, Federaţia Sindicatelor Libere şi Independente Petrom şi Capră Daniel, Capră Alexandru Daniel, S.C. JIF S.R.L.

Implicarea Municipiului Ploieşti în susţinerea fotbalului de performanţă se impune, pentru asigurarea continuării tradiţiei şi performanţelor care leagă numele oraşului de sportul cu balonul rotund. în acest context, există preocuparea autorităţii locale ca Municipiul Ploieşti să fie reprezentat de o echipă de fotbal care să evolueze la Ploieşti, pe stadionul “Ilie Oană”, pentru toţi ploieştenii şi prahovenii care iubesc acest sport.

Municipiul Ploieşti are calitatea de titular al dreptului asupra mărcii Petrolul Ploieşti şi de proprietar al Stadionului Municipal “Ilie Oană” Ploieşti.

Prin adresa nr. 1024 înregistrată la municipiul Ploieşti în data de 16 ianuarie 2012, domnii Capră Daniel, Capră Alexandru Daniel şi a SC JIF SRL şi-au exprimat intenţia de a se angaja în sprijinirea fotbalului ploieştean reprezentat cu cinste de echipa Petrolul Ploieşti înaintând propunerea de cumpărare a echipei Petrolul Ploieşti.

Ulterior, municipiul Ploieşti a înaintat solicitarea mai sus amintită către S.C. Hale şi Pieţe S.A., către domnii Luca Liviu, Bercea Florin şi Alexandru Eduard, precum şi Federaţiei Sindicatelor Libere şi Intependente Petrol prin adresa nr. 1024/27.01.2012.

Domnii Liviu Luca, Florin Bercea, Alexandru Eduard şi Federaţia Sindicatelor Libere şi Independente PETROM au transmis către SC Hale şi Pieţe SA acordul privind transferul acţiunilor emise de către SC Fotbal Club Petrolul SA către domnii Capra Daniel Si Capra Alexandru Daniel si SC JIF SRL.

Totodată, SC Hale Si Piete SA este de acord ca actiunile emise de catre SC Fotbal Club Petrolul SA si detinute de actionarii semnatari ai Protocolului aprobat prin Hotararea Consiliului Local Ploiesti nr. 220/13.07.2009 sa fie cesionate, fara aplicarea sanctiunii cuprinse in art. 8.1. din Protocolul mentionat anterior, catre Capra Daniel, Capra Alexandru Daniel si SC JIF SRL sub rezerva unor condiţii.

Pentru aceste considerente, supunem aprobarii Consiliului Local al Municipiului Ploiesti, proiectul de hotarare alaturat.

P R I M A R,

Andrei Liviu Volosevici


 

R O M A N I A

JUDETUL PRAHOVA

MUNICIPIUL PLOIESTI

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotatare privind aprobarea Acordului încheiat între S.C. Hale şi Pieţe şi Luca Liviu, Bercea Florin, Alexandru Eduard, Federaţia Sindicatelor Libere şi Independente Petrom şi Capră Daniel, Capră Alexandru Daniel, S.C. JIF S.R.L.

Potrivit art. 36 alin. 7 lit. (a) din Legea nr. 215.2001 privind administraţia publică locală, republicată şi actualizată „Consiliul Local hotărăste în condiţiile legii, cooperarea sau asocierea cu persoane juridice române sau străine, în vederea finanţării şi realizării în comun a unor acţiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes public local”.

Autoritatea administraţiei publice locale, urmare a iniţiativelor provenite din sfera iubitorilor de fotbal, a analizat posibilităţile legate de sprijinirea unei echipe de fotbal, care să continue performanţele şi tradiţiile acestui sport, la nivelul municipiului.

Un pas important în realizarea acestui proiect l-a reprezentat preluarea prin cesiune de către Municipiul Ploieşti a mărcilor cu sigla “PETROLUL” deţinute de Federaţia Sindicatelor Libere din Petrol, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 220/13.07.2009. Prin aceeaşi hotărâre, a fost aprobat şi contractul de licenţă exclusivă de marcă, precum şi un protocol, prin care S.C. “F.C. Petrolul” S.A. Ploiesti şi S.C. “Pieţe şi Hale” S.A. Ploieşti convin să cesioneze/preia în viitor, acţiunile deţinute de echipa de fotbal, în situaţia în care aspectele de natură financiară cu care se confruntă în acest moment S.C. Petrolul vor fi rezolvate definitiv.

Având în vedere interesul comun al celor două entităţi: Municipiul Ploieşti şi S.C. F.C. Petrolul S.A., de funcţionare şi afirmare a echipei de fotbal, reprezentativă pentru Municipiul Ploieşti, este necesară încheierea unui nou acord, ce are ca obiectiv principal finanţarea şi realizarea în comun de acţiuni, servicii şi proiecte de interes public local.

Prin adresa nr. 1024 înregistrată la municipiul Ploieşti în data de 16 ianuarie 2012, domnii Capră Daniel, Capră Alexandru Daniel şi S.C. JIF S.R.L. şi-au prezentat propunerea de principiu de cumpărare a echipei Petrolul Ploieşti.

Ulterior, municipiul Ploieşti a înaintat solicitarea mai sus amintită către S.C. Hale şi Pieţe S.A., precum şi către domnii Luca Liviu, Bercea Florin şi Alexandru Eduard, precum şi Federaţiei Sindicatelor Libere şi Intependente Petrol prin adresa nr. 1024/27.01.2012.

Domnii Liviu Luca, Florin Bercea, Alexandru Eduard şi Federaţia Sindicatelor Libere şi Independente PETROM au transmis către SC Hale şi Pieţe SA acordul privind transferul acţiunilor emise de către SC Fotbal Club Petrolul SA către domnii Capra Daniel si Capra Alexandru Daniel si SC JIF SRL.


 

Totodată, SC Hale Si Piete SA este de acord ca actiunile emise de catre SC Fotbal Club Petrolul SA si detinute de actionarii semnatari ai Protocolului aprobat prin Hotararea Consiliului Local Ploiesti nr. 220/13.07. 2009 sa fie cesionate, fara aplicarea sanctiunii cuprinse in art. 8.1. din Protocolul mentionat anterior, catre Capra Daniel, Capra Alexandru Daniel si SC JIF SRL sub rezerva indeplinirii cumulative a urmatoarelor conditii:

                        –

Cesiunea actiunilor emise de catre SC Fotbal Club Petrolul SA sa fie efectuata exclusiv catre Capra Daniel, Capra Alexandru Daniel si SC JIF SRL in termen de 10 zile calendaristice de la data semnarii prezentului Acord;

Contractul de cesiune a actiunilor sa fie incheiat sub conditia suspensiva a semnarii, in termen de 10 zile calendaristice de la data incheierii contractului de cesiune de actiuni, de catre toate Partile prezentului Acord a unei conventii de novatie a drepturilor si obligatiilor asumate conform Protocolului aprobat prin Hotararea Consiliului Local Ploiesti nr. 220/13.07. 2009 de catre cedentii: Liviu Luca, Florin Bercea, Alexandru Eduard si Federatia Sindicatelor Libere si Independente PETROM catre domnii Capra Daniel, Capra Alexandru Daniel si SC JIF SRL;

Semnarea odata cu conventia de novatie a a drepturilor si obligatiilor rezultand din Protocolul aprobat prin Hotararea Consiliului Local Ploiesti nr. 220/13.07. 2009 a unui act aditional la Contractul de cesiune marca aprobat prin Hotararea Consiliului Local Ploiesti nr. 220/13.07. 2009 prin care marcile ce fac obiectul cesiunii de marca sa fie definitive dobandite de catre Municipiul Ploiesti.

 

Faţă de aspectele menţionate, avizăm favorabil proiectul de hotărâre anexat.

S.C. HALE SI PIETE S.A.

Director General

Valentin Spanu

Directia Administratie Publica Juridic – Contencios,

Achizitii Publice, Contracte

Director executiv,

Simona Albu


 

Anexa nr.1

ACORD

Avand in vedere ca in data de 16.01.2012 dnii. CAPRA DANIEL si CAPRA ALEXANDRU DANIEL si SC JIF SRL au transmis o adresa catre Municipiul Ploiesti prin care acestia si-au manifestat intentia de a cumpara actiunile SC FOTBAL CLUB PETROLUL SA

Avand in vedere Protocolul incheiat la data de 14.iulie 2009 aprobat prin Hotararea Consiliului Local Ploiesti nr.220/13.07. 2009

Art. 1 Partile

Intre: