Atenţie la jucăriile pe care le cumpăraţi copiilor!

Redactia -

Atenţie la jucăriile pe care le cumpăraţi copiilor!

COMUNICAT DE PRESĂ

Părinţi : atenţie la jucării!

Cerinţele esenţiale de securitate pentru jucării (extras din anexa 2 a HGR nr.396/2003)

 

Proprietăţi fizice si mecanice

ü Jucăriile care conţin o sursă de căldură trebuie să fie în asa fel concepute şi realizate, încât:

– temperatura maximă a oricărei suprafeţe accesibile să nu provoace pericolul de arsură

la atingere;

– lichidele sau gazele conţinute în jucării să nu atingă temperaturi ori                              presiuni periculoase atunci când sunt declanşate la utilizare sau din alte cauze, putând cauza arsuri, opăreli ori alte răniri fizice.

 

Inflamabilitate

ü Jucăriile nu trebuie să constituie un material inflamabil periculos pentru mediul înconjurător al copilului. Jucăriile trebuie să fie realizate din materiale care să îndeplinească cel puţin una dintre următoarele condiţii:

– să nu ardă sub acţiunea directă a unei flăcări, scântei sau a altui potenţial focar                    de incendiu;

– să nu fie usor inflamabile (flacăra să se stingă imediat ce dispare cauza focului);

– dacă se aprind, trebuie să ardă încet si să prezinte o viteză mică de răspândire a flăcării;

– indiferent de compoziţia materialelor, jucăriile să fie tratate în asa fel încât să întârzie procesul de ardere.

ü Materialele inflamabile din jucărie nu trebuie să producă aprinderea altor materiale folosite la realizarea acesteia.

ü Jucăriile nu trebuie să explodeze sau să conţină elemente ori substanţe explozive. Această condiţie nu se aplică capselor pentru jucării.

ü Jucăriile, în particular, jocurile si jucăriile tip truse chimice, nu trebuie să conţină substanţe sau preparate:

– care pot exploda prin reacţie chimică, încălzire sau în amestec cu substanţe oxidante;

– care conţin componente volatile inflamabile în aer şi sunt capabile să formeze vapori

inflamabili sau explozibili.

 

 

 

Proprietăţi electrice

ü   Jucăriile electrice, precum şi reperele acestora trebuie alimentate de la o sursă de energie a cărei tensiune nominală să nu depăsească 24 V.

ü   Părţile jucăriilor care sunt în contact sau care pot să intre în contact cu o sursă de energie capabilă să producă socuri electrice, împreună cu cablurile sau cu alte fire conductoare prin care trece curentul electric către aceste piese, trebuie să fie bine izolate şi protejate mecanic, astfel încât să prevină pericolul unor şocuri electrice.

ü   Jucăriile electrice trebuie să fie astfel concepute şi realizate încât temperatura maximă atinsă de toate suprafeţele accesibile să nu producă arsuri prin atingerea lor.

ü   Marcajul CE înseamnă conformitate cu modelul aprobat de Comunitatea Europeană. Examinarea CE de tip este o procedură prin care un organism notificat constată şi certifică faptul că un exemplar reprezentativ de jucărie – denumit “model”- respectă cerinţele de securitate europene.

ü   Dacă jucăria pune în pericol viaţa, sănătatea şi/sau securitatea utilizatorilor sau a unor terţe persoane, autoritatea responsabilă cu supravegherea pieţei ia măsuri pentru retragerea jucăriei de pe piaţă, interzicând sau limitând distribuirea, sub orice formă, a acesteia pe piaţă. Ministerul Industriei şi Resurselor este informat imediat cu privire la măsurile luate.

ü   Persoanele juridice cu sediul în România sau în statele membre ale UE au obligaţia să pună la dispoziţia organelor de supraveghere a pieţei documentele care atestă conformitatea jucăriilor cu standardele UE.

 

         Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă “Şerban Cantacuzino” al judeţului Prahova

vă doreşte SĂRBĂTORI FERICITE alături de cei dragi!