CÂMPINA. 31 ianuarie – şedinţă de Consiliu Local. Află lista proiectelor

Redactia -

CÂMPINA. 31 ianuarie – şedinţă de Consiliu Local. Află lista proiectelor

PROIECTUL ORDINII DE ZI

al şedinţei ordinare a Consiliului local al municipiului Câmpina

din data de 31 ianuarie 2013

 

          1. Raport de activitate pe anul 2012 al Compartimentului juridic și contencios administrativ.

            – Prezintă dl. Anton Iulian – şef Serviciu juridic și contencios administrativ.

2. Informarea Spitalului Municipal Câmpina cu privire la dosarele de instanță pe care spitalul le are în contradictoriu cu S.C. Romgermed, situația economico – financiară a spitalului și gradul de ocupare cu personal medical specializat.

– Prezintă dl. Dr.Matei Alexandru – Manager Spitalul Municipal Câmpina.

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării unei sume din excedentul anului precedent, pentru acoperirea deficitului secţiunii de dezvoltare.

– Iniţiator dl.Tiseanu Horia – Laurenţiu – Primarul municipiului Câmpina.

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Aparatului de Specialitate al Primarului municipiului Câmpina.

– Iniţiator dl.Tiseanu Horia – Laurenţiu – Primarul municipiului Câmpina.

5. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Capitolului II, punctul B din Anexa la H.C.L. nr.99/30 iulie 2009 referitoare la însuşirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Câmpina.

– Iniţiator dl.Tiseanu Horia – Laurenţiu – Primarul municipiului Câmpina.

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al municipiului Câmpina a terenului în suprafață de 15,30 m.p., situat în municipiul Câmpina, B-dul Carol I, f.nr.

– Iniţiator dl.Tiseanu Horia – Laurenţiu – Primarul municipiului Câmpina.

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea inventarierii în domeniul privat al municipiului Câmpina a unor terenuri, situate în municipiul Câmpina.

– Iniţiatori – membrii Comisiei amenajarea teritoriului, urbanism, ecologie și protecția mediului.

            8. Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării unei sume de bani pentru susţinerea financiară a manifestării „Târgul Mierii Câmpina – 2013”;

– Iniţiatori – membrii Comisiei sănătate, cultură, învățământ, culte și tineret, sport și turism.

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului adiţional la contractul de administrare nr.27.089/8 decembrie 2009 aprobat prin H.C.L. nr.175/26 noiembrie 2009 referitoare la aprobarea contractului de administrare încheiat între Municipiul Câmpina şi Serviciul de Ambulanţă Judeţean Prahova – Substaţia Câmpina.

– Iniţiator dl.Frățilă Severius – Florin – consilier.

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului adiţional la contractul de asociere în participațiune nr.13.663/5 iulie 2007 aprobat prin H.C.L. nr.72/28 iunie 2007 referitoare la aprobarea contractului de asociere în participaţiune a Municipiului Câmpina cu S.C. MIŢU CHIŢU S.R.L. Câmpina.

– Iniţiator dl.Frățilă Severius – Florin – consilier.

 

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor reglementări referitoare la scutirea de la plata T.V.A. pentru locuințele închiriate din fondul locativ de stat.

– Iniţiator dl.Ioniță Daniel – consilier.

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării și completării art.1 din H.C.L. nr.113/29 iulie 2010 referitoare la aprobarea tarifelor aplicate pentru serviciile prestate de către Serviciul Public de Administrare şi Exploatare a Pieţei Centrale Agroalimentare a municipiului Câmpina

– Iniţiator d-na Clinciu Monica – Iozefina.

13. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea art.1 din H.C.L. nr.100/30 august 2012 referitoare la numirea directorilor unităţilor şcolare de pe raza municipiului Câmpina ca ordonatori terţiari de credite, modificată și completată prin H.C.L. nr.118/27 septembrie 2012.

– Iniţiatori – membrii Comisiei sănătate, cultură, învățământ, culte și tineret, sport și turism.

14. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea art.1, alin.(1) din H.C.L. nr.97/30 august 2012 referitoare la numirea reprezentanților Consiliului local în Consiliul de administrație al Spitalului Municipal Câmpina, modificată și completată prin H.C.L. nr.134/25 octombrie 2012.

– Iniţiator dl.Frățilă Severius – Florin.

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării formei unor terenuri atribuite S.C. Electrocarbon S.A. Slatina prin H.C.L. nr.172/6 octombrie 2011 și a art.2, alin.(1) din respectiva hotărâre.

– Iniţiator dl.Nistor Marian – consilier.

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului adițional referitor la contractul privind constituirea dreptului de superficie nr.17.241/10 august 2009.

– Iniţiator dl.Nistor Marian – consilier.

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea majorării prețului biletelor de călătorie pe traseele interne din municipiul Câmpina.

            – Inițiatori – dl.Zăgan Horațiu, dl.Tiu Călin – Iulian și dl. Pițigoi Ioan – Adrian – consilieri.

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 16,00 m.p., situat în municipiul Câmpina, str.I.L.Caragiale, f.nr., T83, P Cc 867 parțial, Nr. cadastral 24966, CF nr.24966.

– Iniţiator dl.Zăgan Horațiu – consilier.

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a terenului aparţinând domeniului privat în suprafaţă de 196,00 m.p., situat în municipiul Câmpina, Aleea Parcului, f.nr.

– Iniţiator d-na Dumitrescu Viorica – Luminița – consilier.

20. Întrebări, interpelări, diverse.