CÂMPINA. Joi, şedinţă a Consiliului Local. Iată lista proiectelor

Redactia -

CÂMPINA. Joi, şedinţă a Consiliului Local. Iată lista proiectelor

PROIECTUL ORDINII DE ZI

al şedinţei ordinare a Consiliului local al municipiului Câmpina

din data de 29 noiembrie 2012

 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea transmiterii în folosință gratuită, pe toată durata existenței construcției, Patriarhiei Române – Mitropolia Munteniei și Dobrogei – Arhiepiscopia Bucureștilor, a terenului în suprafață de 208,00 m.p., situat în municipiul Câmpina, în incinta Spitalului Municipal Câmpina, în vederea edificării unui paraclis.

– Iniţiator dl.Tiseanu Horia – Laurenţiu – Primarul municipiului Câmpina.

          2. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Anexei nr.2 la H.C.L. nr.62/31 mai 2012 cu privire la aprobarea organigramei şi a statului de funcţii al aparatului de specialitate al Primarului municipiului Câmpina.

          – Iniţiator dl.Tiseanu Horia – Laurenţiu – Primarul municipiului Câmpina.

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare al funcţiilor publice pentru anul 2013 pentru aparatul de specialitate al Primarului municipiului Câmpina.

          – Iniţiator dl.Tiseanu Horia – Laurenţiu – Primarul municipiului Câmpina.

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici pentru realizarea obiectivului de investiţii “Construire blocuri de locuințe de necesitate în municipiul Câmpina, Bulevardul Nicolae Bălcescu”.

Iniţiator dl.Tiseanu Horia – Laurenţiu – Primarul municipiului Câmpina.

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici pentru realizarea obiectivului de investiţii “Modernizare Aleea Vacanței, Strada Rândunicii, Strada Dealului, Aleea Bujorului, Strada Gloriei”.

          – Iniţiator dl.Tiseanu Horia – Laurenţiu – Primarul municipiului Câmpina.

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a terenului în suprafață de 1.392 m.p., situat în municipiul Câmpina, str.Petrolistului, f.nr., Tarla 83, Parcela 689.

Iniţiator dl.Tiseanu Horia – Laurenţiu – Primarul municipiului Câmpina.

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de atribuire întocmită în aplicarea concesionării prin licitaţie publică a terenului în suprafață de 1.392 m.p., situat în municipiul Câmpina, str.Petrolistului, f.nr., Tarla 83, Parcela 689.

          – Iniţiator dl.Tiseanu Horia – Laurenţiu – Primarul municipiului Câmpina.

8. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Capitolului IV, punctul A din Anexa la H.C.L. nr.99/30 iulie 2009 referitoare la însuşirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Câmpina.

– Inițiatori membrii Comisiei buget, finanțe, programe finanțare europeană, administrarea domeniului public și privat și agricultură.

9. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Anexei nr.3 la H.C.L. nr.79/22 mai 2008 referitoare la concesionarea prin atribuire directă a bunurilor din Aria de delegare care fac parte din infrastructura tehnico – edilitară aferentă serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare, aflată în patrimoniul public şi privat al municipiului Câmpina, către operatorul regional al serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare S.C. Hidro Prahova S.A.

– Inițiatori membrii Comisiei buget, finanțe, programe finanțare europeană, administrarea domeniului public și privat și agricultură.

10. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Anexei nr.1 la H.C.L. nr.24/29 martie 2012 referitoare la aprobarea Programului de investiţii pe anul 2012, cu finanţare din surse proprii şi din cota de dezvoltare, ce vor fi realizate de către S.C. Hidro Prahova S.A. – Sucursala Câmpina.

– Iniţiatori membrii Comisiei administraţie publică locală, juridic, relaţii cu publicul, servicii şi comerţ, ş.a.m.d.

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea Criteriilor cu punctajul aferent, precum și pragurile de punctaj corespunzătoare claselor de impozitare A, B, C, D, în baza cărora să se încadreze proprietățile din intravilanul municipiului Câmpina.

– Iniţiatori membrii Comisiei amenajarea teritoriului, urbanism, ecologie şi protecţia mediului.

12. Proiect de hotărâre privind modificarea si completarea H.C.L. nr.85 din 26 iulie 2012 referitoare la acordarea burselor de performanţă pentru elevii din unităţile de învăţământ liceal din municipiul Câmpina, pentru anul şcolar 2012-2013.

         – Iniţiatori d-na Albu Elena și dl.Dulă Marian – consilieri.

13. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Anexei din H.C.L. nr.135/25 octombrie 2012 referitoare la modificarea și completarea Anexei nr.1, punctele nr.5 și 12 din H.C.L. nr.101/30 august 2012 cu privire la numirea reprezentanţilor Consiliului local al municipiului Câmpina în Consiliile de administraţie şi în Comisiile pentru evaluarea şi asigurarea calităţii din unităţile de învăţământ preuniversitar din municipiul Câmpina.

          – Iniţiator dl. Frățilă Severius – Florin – consilier.

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării şi completării punctelor nr.55 și nr.61 din Anexa la H.C.L. nr.25/28 ianuarie 2008 referitoare la modificarea şi completarea Anexei la H.C.L. nr.120/2006 cu privire la inventarierea în domeniul privat al municipiului Câmpina a imobilelor aparținând fondului locativ de stat, situat în municipiul Câmpina.

Iniţiator dl.Tudor Gheorghe – consilier.

15. Proiect de hotărâre privind darea în administrarea Spitalului de Psihiatrie Voila Câmpina a imobilului clădire, situat în incinta spitalului, denumit ”Pavilion 19”.

– Inițiator d-na Preda Gena – consilier.

16. Proiect de hotărâre privind acceptarea donaţiilor propuse de către                  d-nii Dan St.Mirică, Nistorescu Gh.Gheorghe, Terecoasă Al.Constantin, Stamen T.Ion, Nistorescu Gh.Constantin – Florian, referitoare la imobil – teren, în suprafață totală de 272,40 m.p., indiviz din 420,00 m.p., situat în municipiul Câmpina, str.Romaniței, f.nr. (fostă Aleea Mărului, f.nr.).

– Inițiator dl.Pițigoi Ioan – Adrian – consilier.

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii unei autorizaţii taxi pe raza municipiului Câmpina.

Inițiatori d-na Papuc Rodica – Mariana și d-nii Tudor Gheorghe și Zăgan Horațiu – Teodor – consilieri.

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea inventarierii în domeniul privat al municipiului Câmpina a terenului în suprafață de 16,00 m.p., situat în municipiul Câmpina, str.I.L.Caragiale, f.nr., Tarla 83, Parcela Cc 867.

– Inițiator dl.Zăgan Horațiu – Teodor – consilier.

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu referitor la ”Amenajare parc pentru petrecerea timpului liber, relaxare și agrement, alei auto și pietonale, parcare proprie și împrejmuire teren”, în municipiul Câmpina, str.Prutului și str.Drumul Taberei, beneficiar                          S.C. Soceram S.A., cu sediul principal în Bucureşti, sector 3, B-dul I.C.Brătianu, nr.10.

– Iniţiatori membrii Comisiei amenajarea teritoriului, urbanism, ecologie şi protecţia mediului.

20. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu pentru ”Reconstruire 2 (două) locuințe (S+P+2E) și Anexa (S+P), pe o dală de infrastructură (subsol integral cu funcțiunea de garaj și spații tehnice), sub terasa spațiului verde, alei auto/pietonale, parcare proprie, înserat în țesutul urban”, în municipiul Câmpina, B-dul Culturii, nr.41 – 43, beneficiari dl.Tufan M.Alexandru – Răzvan, d-na Tufan I.Doina, dl.Tufan I.Mihai şi dl.Tufan M.Emil – Mihai, domiciliaţi în municipiul Câmpina, B-dul Culturii, nr.41.

– Iniţiatori membrii Comisiei amenajarea teritoriului, urbanism, ecologie şi protecţia mediului.

21. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu pentru “Construire locuință (Sp+P+1E), alei auto și pietonale, parcare proprie, împrejmuire teren, înserat în țesutul urban”, în municipiul Câmpina, str.Voila, nr.100A, beneficiari dl.Bălușescu Gheorghe – Ștefan şi d-na Bălușescu Luminița, domiciliaţi în Ploieşti, Aleea Strunga, nr.2, bl.39, sc.B, et.6, ap.60.

– Iniţiatori membrii Comisiei amenajarea teritoriului, urbanism, ecologie şi protecţia mediului.

22. Întrebări, interpelări, diverse.