CÂMPINA/Şedinţă de Consiliu Local. Află ce proiecte se vor dezbate

Redactia -

CÂMPINA/Şedinţă de Consiliu Local. Află ce proiecte se vor dezbate

PROIECTUL ORDINII DE ZI


al şedinţei ordinare a Consiliului local al municipiului Câmpina  din data de 26 iulie 20121. 

 

Raport privind stadiul înscrierii datelor în registrul agricol pe semestrul I al anului 2012.
– Prezintă d-na Iordache Gabriela şi dl.Sichim Ion – consilieri în cadrul Serviciului administraţie publică locală, agricol, relaţii cu publicul.
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie pe sem.I a bugetului local al municipiului Câmpina, a contului de execuţie a bugetului împrumuturilor externe şi interne şi aprobarea contului de execuţie pe sem.I a bugetelor ordonatorilor terţiari de credite, pe anul 2012.
– Iniţiator dl.ing.Tiseanu Horia – Laurenţiu – primarul municipiului Câmpina.
3. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Anexei nr.2 la H.C.L. nr.179/25 noiembrie 2010 referitoare la aprobarea Studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici şi a cofinanţării obiectivului de investiţie din municipiul Câmpina, prevăzut în cadrul proiectului „Reabilitarea şi modernizarea sistemelor de apă şi canalizare în judeţul Prahova”.
– Iniţiator dl.ing.Tiseanu Horia – Laurenţiu – primarul municipiului Câmpina.
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii din domeniul privat în domeniul public şi inventarierea în domeniul public al municipiului Câmpina a terenului în suprafaţă de 9.862 m.p., nr.cadastral 22.793, Tarla 17, Parcela P 493, A 495 şi dezmembrarea acestuia în două loturi – Lot A S teren = 4.807 m.p. şi Lot B S teren = 5.055 m.p.
– Iniţiator dl.ing.Tiseanu Horia – Laurenţiu – primarul municipiului Câmpina.
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea inventarierii în domeniul public al municipiului Câmpina a unui teren, situat în municipiul Câmpina, Tarla 17, Parcela Cc 497, A 495.
– Iniţiator dl.ing.Tiseanu Horia – Laurenţiu – primarul municipiului Câmpina.
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Anexei la H.C.L. nr.103 din 16 iunie 2011 privind aprobarea Contractului de asociere întocmit în vederea exploatării şi întreţinerii bazei sportive, cuprinzând bazinul de înot didactic şi terenurile de tenis, situată în municipiul Câmpina, Cartier Hernea.
– Iniţiator dl.ing.Tiseanu Horia – Laurenţiu – primarul municipiului Câmpina.
7. Proiect de hotărâre privind interzicerea scăldatului şi folosirii ca zonă de plajă, a spaţiului de recreere aferent parcului Lacul Bisericii, situat în municipiul Câmpina.
– Iniţiator dl.ing.Tiseanu Horia – Laurenţiu – primarul municipiului Câmpina.
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea susţinerii financiare a Fotbal Club „Unirea” Câmpina pentru activitatea sportivă desfăşurată de către echipa de fotbal, în turul anului competiţional 2012 – 2013.
– Iniţiator dl.ing.Tiseanu Horia – Laurenţiu – primarul municipiului Câmpina.
9. Proiect de hotărâre privind punerea la dispoziţia comercianţilor ambulanţi de fructe, fructe de pădure şi plante medicinale, în mod gratuit a terenului, situat în zona Casei Tineretului a municipiului Câmpina.
– Iniţiator dl.Nistor Marian – consilier.
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului adiţional la contractul de concesiune nr.16.844/23 decembrie 2002 privind serviciul public de salubrizare.
– Iniţiator d-na Clinciu Monica – Iozefina – consilier.
11. Proiect de hotărâre privind acordarea burselor de performanţă pentru elevii din unităţile de învăţământ liceal din municipiul Câmpina, pentru anul şcolar 2012-2013.
– Iniţiatori d-na Albu Elena şi dl.Dulă Marian – consilieri.
12. Proiect de hotărâre privind acordarea burselor de performanţă pentru elevii din unităţile de învăţământ liceal din municipiul Câmpina, pentru anul şcolar 2012-2013.
– Iniţiator dl.Frăţilă Severius – Florin – consilier.
13. Proiect de hotărâre privind aprobarea criteriilor, procedurilor şi atribuţiilor specifice funcţiei de administrator public al municipiului Câmpina.
– Iniţiator dl.Piţigoi Ioan – Adrian – consilier.
14. Proiect de hotărâre privind aprobarea subvenţionării serviciului de transport public local de persoane efectuat prin curse regulate din municipiul Câmpina.
– Iniţiator d-na Preda Gena – consilier.
15. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Local al municipiului Câmpina.
– Iniţiator dl.Ioniţă Daniel – consilier.
16. Proiect de hotărâre privind aprobarea constituirii unor comisii ce vor funcţiona la nivelul municipiului Câmpina.
– Iniţiator dl.Zăgan Horaţiu – Teodor – consilier.
17. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor reglementări referitoare la închirierea prin licitaţie publică a unor terenuri aparţinând domeniului public sau privat al municipiului Câmpina.
– Iniţiator d-na Petrovici Mihaela – consilier.18. Proiect de hotărâre privind aprobarea componenţei comisiei de evaluare, în vederea atribuirii contractelor de finanţare nerambursabile.
– Iniţiator dl.Tudor Gheorghe – consilier.
19. Proiect de hotărâre privind numirea reprezentantului Consiliului local al municipiului Câmpina în Consiliul de administraţie al S.C. Hidro Prahova S.A. Ploieşti.
– Iniţiator d-na Petrovici Mihaela – consilier.20. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea art.9 la H.C.L. nr.152/30 octombrie 2012 privind aprobarea unor reglementări referitoare la activitatea de transport în regim de taxi şi în regim de închiriere pe raza municipiului Câmpina.
– Iniţiator dl.Zăgan Horaţiu – Teodor – consilier.
21. Proiect de hotărâre privind numirea reprezentantului Consiliului local al municipiului Câmpina în Consiliul etic al Spitalului municipal Câmpina şi al Spitalului de Psihiatrie Voila.
– Iniţiator dl.Frăţilă Severius – Florin – consilier.
22. Proiect de hotărâre privind revocarea H.C.L. nr.86/28 mai 2009 referitoare la numirea reprezentantului Consiliului local al municipiului Câmpina în Consiliul consultativ al Centrului de recuperare şi reabilitare a persoanelor adulte cu handicap cu Sindromul Down.
– Iniţiator d-na Petrovici Mihaela – consilier.
23. Proiect de hotărâre privind revocarea H.C.L. nr.187/25 noiembrie 2010 privind constituirea Comisiei de evaluare a propunerilor pentru acordarea titlului de „Cetăţean de Onoare al municipiului Câmpina” şi „Cetăţean de onoare post mortem al municipiului Câmpina”.
– Iniţiator dl.Tudor Gheorghe – consilier.
24. Proiect de hotărâre privind abrogarea H.C.L. nr.184/25 noiembrie 2010 referitoare la reglementarea circulaţiei auto în zona centrală a municipiului Câmpina, în zilele de sărbători legale, modificată şi completată prin H.C.L. nr.126/28 iulie 2011.
– Iniţiator dl.Dragomir Ion – consilier.
25. Proiect de hotărâre privind aprobarea inventarierii în domeniul privat al municipiului Câmpina a unor terenuri, situate în municipiul Câmpina.
– Iniţiatori membrii Comisiei amenajarea teritoriului, urbanism, ecologie şi protecţia mediului – consilieri.
26. Întrebări, interpelări, diverse.