CÂMPINA/Joi, 23 februarie, şedinţă de Consiliu Local. Află ce proiecte se vor dezbate

Redactia -

CÂMPINA/Joi, 23 februarie, şedinţă de Consiliu Local. Află ce proiecte se vor dezbate

PROIECTUL ORDINII DE ZI

al şedinţei ordinare a Consiliului local al municipiului Câmpina

din data de 23 februarie 2012

  

 

          1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate aferent Proiectului „Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în Judeţul Prahova”, a principalilor indicatori tehnico-economici, precum şi a documentelor impuse de Ghidul Solicitantului în vederea accesării fondurilor nerambursabile pentru proiectul „Sistem de management integrat al deşeurilor în judeţul Prahova”.

          – Iniţiator dl.ing.Tiseanu Horia – Laurenţiu – primarul municipiului Câmpina.

          2. Proiect de hotărâre privind aprobarea reducerii zonei de protecţie sanitară a cimitirului uman „Învierea lui Lazăr”, de la 50 m la 10 m perimetral.

          – Iniţiator dl.ing.Tiseanu Horia – Laurenţiu – primarul municipiului Câmpina.

          3. Proiect de hotărâre privind darea în administrarea Instituţiei Prefectului Judeţului Prahova – Serviciul Public Comunitar pentru Eliberarea şi Evidenţa Paşapoartelor Simple Prahova, a unui spaţiu în suprafaţă totală de 21,51 m.p., situat în municipiul Câmpina, Calea Doftanei, nr.18.

          – Iniţiator dl.ing.Tiseanu Horia – Laurenţiu – primarul municipiului Câmpina.

          4. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării şi completării Cap.IX din Anexa nr.1 la H.C.L. nr.189/13 decembrie 2011 referitoare la stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul fiscal 2012.

          – Iniţiator dl.ing.Tiseanu Horia – Laurenţiu – primarul municipiului Câmpina.

          5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de acţiuni/lucrări de interes local ce se vor efectua pe domeniul public sau privat al municipiului Câmpina cu persoanele beneficiare ale prevederilor Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, pentru anul 2012.

            – Iniţiator dl.ing.Tiseanu Horia – Laurenţiu – primarul municipiului Câmpina.

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării şi completării art.1, alin.(3) din H.C.L. nr.18 din 28 feb.2002 referitoare la darea în folosinţă gratuită a terenului în suprafaţă de 3.130 m.p., situat în municipiul Câmpina, B-dul Nicolae Bălcescu, f.nr., Asociaţiei Casa Speranţei.

– Iniţiatori membrii Comisiei buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privat şi agricultură.

7. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea art.1 din H.C.L. nr.49/31 mar.2011 referitoare la numirea reprezentanţilor Consiliului local al municipiului Câmpina în Consiliul director al „Fotbal Club Unirea Câmpina”.

– Iniţiator dl.Telegescu Daniel – consilier.

 

 

8. Proiect de hotărâre privind stabilirea taxelor speciale de păşunat pentru anul 2012.

– Iniţiator dl.Nistor Marian – consilier.

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea înfiinţării Muzeului municipiului Câmpina, cu sediul în municipiul Câmpina, str.Panduri, nr.1.

– Iniţiator dl.Arghir Elvis – Gabriel – consilier.

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea inventarierii în domeniul privat al municipiului Câmpina a unor terenuri, situate în municipiul Câmpina.

– Iniţiatori membrii Comisiei amenajarea teritoriului, urbanism, ecologie şi protecţia mediului.

11. Întrebări, interpelări, diverse.

 

 

 

           PRIMAR,                                                             SECRETAR,

       ing.Tiseanu Horia – Laurenţiu                                         jr.Moldoveanu Paul