CÂMPINA/Mai multe străzi vor fi asfaltate. Afă ce alte proiecte va discuta Consiliul Local

Redactia -

CÂMPINA/Mai multe străzi vor fi asfaltate. Afă ce alte proiecte va discuta Consiliul Local

PROIECTUL ORDINII DE ZI

al şedinţei ordinare a Consiliului local al municipiului Câmpina

din data de 29 martie 2012

 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local al municipiului Câmpina şi aprobarea rectificării bugetelor ordonatorilor terţiari de credite pe anul 2012.

– Iniţiator dl.ing.Tiseanu Horia – Laurenţiu – primarul municipiului Câmpina.

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea înfiinţării Centrului Social de Urgenţă în municipiul Câmpina.

          – Iniţiator dl.ing.Tiseanu Horia – Laurenţiu – primarul municipiului Câmpina.

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind blocarea/ridicarea/transportul şi depozitarea autovehiculelor oprite sau staţionate neregulamentar pe domeniul public şi/sau privat al municipiului Câmpina.

          – Iniţiator dl.ing.Tiseanu Horia – Laurenţiu – primarul municipiului Câmpina.

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului de investiţii pe anul 2012, cu finanţare din surse proprii şi din cota de dezvoltare, ce vor fi realizate de către S.C. Hidro Prahova S.A. – Sucursala Câmpina.

          – Iniţiator dl.ing.Tiseanu Horia – Laurenţiu – primarul municipiului Câmpina.

5. Proiect de hotărâre privind alocarea de sume băneşti unor unităţi de cult religios din municipiul Câmpina, în anul 2012.

– Iniţiatori membrii Comisiei sănătate, cultură, învăţământ, culte şi tineret, sport şi turism.

6. Proiect de hotărâre privind acordarea de burse şcolare pentru elevii din unităţile de învăţământ din municipiul Câmpina, în anul 2012.

          – Iniţiatori dl.Dulă Marian şi dl.Nistor Marian – consilieri.

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor Reglementări referitoare la punerea în aplicare a dispoziţiilor Legii nr.15/2003.

          – Iniţiator dl.Dragomir Ion – consilier.

8. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea art.7 din Anexa nr.3 la Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Serviciului Public de Administrare şi Exploatare a Pieţei Centrale Agroalimentare a municipiului Câmpina aprobat prin H.C.L. nr.109/29 iulie 2010.

– Iniţiator d-na Clinciu Monica – Iozefina – consilier.

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici pentru realizarea obiectivului de investiţii „Reabilitare imobil administrativ       B-dul Culturii, nr.27”.

– Iniţiator dl.Nistor Marian – consilier.

 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici pentru realizarea obiectivului de investiţii „Modernizare străzi zona Centrală – Magnoliei, Panselei, Laboratorului, Nicopole, Verii, Cameliei, Crizantemelor, Crinului”.

– Iniţiator dl.Sandu Gheorghe – consilier.

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici pentru realizarea obiectivului de investiţii „Modernizare străzi cartier Slobozia – Ciobănaşi, Peştişori”.

– Iniţiator d-na Clinciu Monica – Iozefina – consilier.

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici pentru realizarea obiectivului de investiţii „Modernizare străzi zona Câmpiniţa – Muscel – Roşiori, Redutei, Câmpiniţa, Furnica, Între Brazi”.

– Iniţiator dl.Marcu Florin – consilier.

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici pentru realizarea obiectivului de investiţii „Modernizare strada Buciumului”.

– Iniţiator dl.Cercel Lucian – Adrian – consilier.

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici pentru realizarea obiectivului de investiţii „Modernizare străzi cartier Voila – Plantaţiei, Fluieraş, Peisajului, Colinei”.

– Iniţiator d-na Preda Gena – consilier.

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici pentru realizarea obiectivului de investiţii „Modernizare Aleea Arcaşului”.

– Iniţiator dl.Telegescu Daniel – consilier.

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici pentru realizarea obiectivului de investiţii „Modernizare străzi cartier Turnătorie – Lacul Peştelui, Veteranilor, Sublt.Dumitrescu Viorel”.

– Iniţiator dl.Bondoc Viorel – consilier.

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului adiţional la Contractul de concesiune nr.11.004/25 mai 2010 încheiat între Consiliul local Câmpina şi S.C.Soceram S.A.

– Iniţiator dl.Piţigoi Ioan – Adrian – consilier.

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea inventarierii în domeniul privat al municipiului Câmpina a terenului, în suprafaţă de 897,00 m.p., situat în municipiul Câmpina, Tarla 17, A495.

– Iniţiator dl.Nistor Marian – consilier.

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a unor terenuri aparţinând domeniului privat, situate în municipiul Câmpina, ce vor fi folosite în scop agricol.

– Iniţiator dl.Nistor Marian – consilier.

20. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu pentru “Modificarea retragerilor faţă de limitele laterale în vederea obţinerii autorizaţiei de extindere locuinţă – corp C2, dotări/amenajări aferente”, în municipiul Câmpina, str.Maramureş, nr.17A, beneficiari dl.Gondea Nelu şi        d-na Gondea Daniela.

– Iniţiatori membrii Comisiei amenajarea teritoriului, urbanism, ecologie şi protecţia mediului.

21. Întrebări, interpelări, diverse.

 

 

 

 

 

 

                 PRIMAR,                                                            SECRETAR,

ing.Tiseanu Horia – Laurenţiu                                   jr.Moldoveanu Paul