Cardul de sănătate – obligatoriu de la 1 mai. Tot ce trebuie să ştii

Mihai Ciobanu -

Cardul de sănătate – obligatoriu de la 1 mai. Tot ce trebuie să ştii

Comunicat de presă

Normele metodologice de aplicare a contractului cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2014—2015, conțin reglementări privind modul în care va fi utilizat cardul național de sănătate.

Începând cu data de 1 mai 2015, cardul de sănătate va deveni singurul instrument de validare și decontare a serviciilor medicale prevăzute în pachetul de bază, pentru persoanele asigurate cu vârsta de peste 18 ani.

Astfel:

În asistența medicală primară si in asistența medicală ambulatorie de specialitate de medicină dentară utilizarea cardului național de sănătate se face la momentul acordării serviciilor medicale.

În asistența medicală ambulatorie de specialitate pentru specialitățile clinice cardul va fi utilizat la momentul acordării serviciilor medicale, cu excepția serviciilor de sănătate conexe actului medical pentru care nu este necesară prezentarea cardului.

În asistența medicală ambulatorie de specialitate pentru specialitatea reabilitare medicală și acupunctură utilizarea cardului de sănătate se face la momentul acordării serviciilor medicale, astfel:

a) pentru consultații și proceduri în cabinet, la momentul acordării

b) pentru procedurile acordate în baza de tratament prezentarea cardului se face în fiecare zi de tratament / fiecare zi în care se acordă servicii de acupunctură în cadrul curei de tratament

În asistența medicală ambulatorie de specialitate pentru specialitățile paraclinice utilizarea cardului național de asigurări sociale de sănătate se face, astfel:

a) pentru analize de laborator, prezentarea cardului de sănătate se face la momentul recoltării probelor în punctele de recoltare proprii ale furnizorilor de investigații paraclinice. Pentru serviciile paraclinice de microbiologie — examene de urină și examene de materii fecale, dacă sunt singurele investigații recomandate, cardul se utilizează la momentul depunerii probelor la laborator; dacă aceste analize sunt recomandate împreună cu alte analize de laborator, cardul se utilizează la momentul recoltării analizelor de laborator. Pentru examinările de histopatologie și citologie care nu se recoltează la furnizorii de investigații paraclinice, probele sunt transmise la laborator însoțite de biletele de trimitere, fără a fi necesară prezentarea cardului de sănătate.

b) pentru serviciile medicale paraclinice — investigații de radiologie, imagistică medicală, explorări funcționale și medicină nucleară utilizarea cardului național de asigurări sociale de sănătate se face la momentul efectuării investigațiilor.

În asistența medicală spitalicească utilizarea cardului național de asigurări sociale de sănătate se face, astfel:

a) pentru spitalizarea continuă utilizarea cardului de sănătate se face la internarea și externarea din spital, cu excepția următoarelor situații:

— la internare în spital, dacă criteriul la internare este urgență medico-chirurgicală

— la externare din spital pentru cazurile transferate la un alt spital și la internare, ca și caz transferat

— la externare, pentru situațiile în care s-a înregistrat decesul asiguratului.

b) pentru spitalizarea de zi prezentarea cardului național de asigurări sociale de sănătate se face la fiecare vizită, cu excepția situațiilor în care criteriul de internare este urgență medico-chirurgicală pentru serviciile acordate în structurile de urgență (camera de gardă/UPU/CPU)

Pentru furnizorii de îngrijiri medicale la domiciliu, respectiv îngrijiri paliative la domiciliu utilizarea cardului național de asigurări sociale de sănătate se face în fiecare zi în care se acordă îngrijiri.

În asistența medicală de reabilitare medicală și recuperare, în sanatorii și preventorii cardul se utilizează la internare și externare.

Pentru dispozitive medicale, este necesară utilizarea cardului de sănătate dacă dispozitivul medical se ridică de către beneficiar de la sediul lucrativ/punctul de lucru al furnizorului de dispozitive medicale. În situația în care ridicarea dispozitivului medical de la sediul lucrativ/punctul de lucru al furnizorului de dispozitive medicale se face de către aparținătorul beneficiarului — membru al familiei (părinte, soț/soție, fiu/fiică), împuternicit legal-se utilizează cardul național de asigurări sociale de sănătate sau cartea de identitate/buletinul de identitate/pașaportul acestuia.

În situația în care dispozitivul medical se eliberează prin poștă, curierat, transport propriu ori închiriat prezentarea cardului nu este necesară;

Pentru medicamente cu și fără contribuție personală în tratamentul ambulatoriu, utilizarea cardului național de sănătate se face la momentul ridicării medicamentelor din farmacie, dacă acestea se ridică de către beneficiarul prescripției.

În situația în care ridicarea medicamentelor de la farmacie se face de către un împuternicit, se utilizează cardul național de asigurări sociale de sănătate al împuternicitului sau cartea de identitate/buletinul de identitate/pașaportul, dacă împuternicitul nu poate prezenta card.

‘Cardul de sănătate este un document personal care nu trebuie înstrăinat. El nu trebuie să rămână niciodată la furnizorul de servicii medicale. Pacientul trebuie să fie conștient de faptul că fiecare utilizare a cardului de sănătate reprezintă autorizarea efectuării unei plăți din fondul de sănătate pentru un serviciu medical efectuat în numele lui’, a declarat Vasile Ciurchea, președintele CNAS.

Persoanele care, din motive religioase sau de conștiință, refuză utilizarea cardului de sănătate, vor solicita, la casa de asigurări de sănătate în evidența căreia se află, o adeverință de înlocuire a cardului de sănătate. Această adeverință are valabilitatea de 3 luni.