Caz de incompatibilitate în administraţia prahoveană

Redactia -

Caz de incompatibilitate în administraţia prahoveană

 

Agenția Națională de Integritate a constatat, în urma procedurilor de evaluare, încălcarea legislației privind regimul juridic al incompatibilităților de către TĂNASE IULIAN, consilier superior în cadrul Inspectoratului Teritorial de Regim Silvic și Vânătoare Ploiești, Județul Prahova.Sub aspect procedural, au fost îndeplinite cerințele Legii nr. 176/2010, referitoare la înștiințarea persoanelor evaluate, TĂNASE IULIAN fiind informat, la datele de 07.12.2010 (confirmare de primire 17.12.2010), 30.10.2012 (confirmare de primire 06.11.2012), despre declanșarea procedurii de evaluare, elementele identificate, precum și drepturile de care beneficiază – de a fi asistat sau reprezentat de un avocat şi de a prezenta date sau informații pe care le consideră necesare, personal ori prin transmiterea unui punct de vedere scris. La data de 05.12.2012, TĂNASE IULIAN a depus la dosarul de evaluare un punct de vedere.În urma evaluărilor efectuate, s-a constatat faptul că TĂNASE IULIAN s-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada 26.06.2006 – 01.10.2010, întrucât a deținut, simultan, atât funcția de consilier superior în cadrul Inspectoratului Teritorial de Regim Silvic și Vânătoare Ploiești, Județul Prahova, cât și calitatea de asociat și funcția de administrator la mai multe societăți comerciale, încălcând, astfel, dispoziţiile art. 94, alin. (2), lit. c) și art. 96, alin. (1) din Legea nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei.În perioada 26.06.2006 – 01.10.2010, TĂNASE IULIAN a exercitat funcția de consilier superior în cadrul Inspectoratului Teritorial de Regim Silvic și Vânătoare Ploiești, Județul Prahova.De asemenea, TĂNASE IULIAN a mai deținut și următoarele funcții și calități: administrator al S.C. SILVA VALENTIN S.R.L. (03.03.2005 – prezent), administrator și asociat în cadrul S.C. ESCALADE ȘI EXPLORĂRI S.R.L. (13.11.2006 – 11.05.2010), precum și comerciant persoană fizică la TĂNASE IULIAN PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ (08.11.2006 – prezent).Astfel, au fost identificate elemente în sensul încălcării legislației privind regimul juridic al incompatibilităților, deoarece, potrivit dispozițiilor art. 94, alin. (2), lit. c) din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, cu modificările și completările ulterioare, „funcţionarii publici nu pot deţine alte funcţii şi nu pot desfăşura alte activităţi, remunerate sau neremunerate în cadrul (…) societăţilor comerciale (…) din sectorul (…) privat (…) sau ca persoană fizică autorizată”, iar, potrivit dispozițiilor art. 96, alin. (1) din același act normativ, „funcționarii publici pot exercita funcții sau activități (…) și în alte domenii de activitate din sectorul privat, care nu sunt în legătură direct sau indirectă cu atribuțiile exercitate ca funcționar public potrivit fișei postului”.Persoana față de care s-a constatat starea de incompatibilitate este decăzută din dreptul de a mai exercita o funcție sau o demnitate publică, cu excepția celor electorale, pe o perioadă de 3 ani.În cazul în care persoana nu mai ocupă o funcție sau o demnitate publică la data constatării stării de incompatibilitate, interdicția de 3 ani operează, potrivit legii, de la data rămânerii definitive a raportului de evaluare, respectiv, a rămânerii definitive și irevocabile a hotărârii judecătorești de confirmare a existenței unei stări de incompatibilitate.Persoana care face obiectul evaluării poate contesta raportul de evaluare a incompatibilității, în termen de 15 zile de la primirea acestuia, la instanța de contencios administrativ.Agenţia Naţională de Integritate îşi exercită atribuţiile cu respectarea principiilor legalității, confidenţialității, imparţialității, independenţei operaţionale, celerității, bunei administrări, precum şi al dreptului la apărare.AGENȚIA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE, 15 aprilie 2013