Ce facem în cazul contestării unei decizii de pensionare?

Redactia -

Ce facem în cazul contestării unei decizii de pensionare?

Persoana îndreptăţită în obţinerea unei anumite categorii de pensie trebuie să formuleze şi să depună o cerere în vederea obţinerii pensiei respective. Astfel, legiuitorul arată că pensia se acordă la cererea persoanei îndreptăţite, a tutorelui sau a curatorului acesteia, a persoanei căreia i s-a încredinţat sau i s-a dat în plasament copilul minor, după caz, depusă personal ori prin mandatar desemnat prin procură specială.

Cererea de pensionare, împreună cu actele prin care se dovedeşte îndeplinirea condiţiilor prevăzute de Legea nr. 263/2010, se depune, începând cu data îndeplinirii acestor condiţii, la casa teritorială de pensii competentă, în a cărei rază domiciliază persoana.

Pentru persoanele din domeniul apărării naţionale, ordinii publice şi siguranţei naţionale, cererea de pensionare, împreună cu actele prin care se dovedeşte îndeplinirea condiţiilor prevăzute de Legea nr. 263/2010, se depune, începând cu data îndeplinirii acestor condiţii, la casa de pensii sectorială competentă, în funcţie de ultimul loc de muncă.

Pensiile se stabilesc prin decizie a casei teritoriale de pensii sau a casei de pensii sectoriale, după caz, emisă în condiţiile prevăzute de Legea nr. 263/2010, şi se acordă de la data înregistrării cererii.

Admiterea sau respingerea cererii de pensionare se face prin decizie emisă de casa teritorială de pensii, respectiv de casa de pensii sectorială, în termen de 45 de zile de la data înregistrării cererii. Decizia respectivă cuprinde temeiurile de fapt şi de drept în baza cărora se admite sau se respinge cererea de pensionare.

Decizia casei teritoriale de pensii sau a casei de pensii sectoriale se comunică persoanei care a solicitat pensionarea, în termen de cinci zile de la data emiterii.

Cum procedăm dacă suntem nemulţumiţi de decizia de pensionare comunicată de casa teritorială de pensii / casa de pensii sectorială?

În situaţia în care persoana îndreptăţită în obţinerea unei anumite categorii de pensie este nemulţumită de conţinutul deciziei comunicate, potrivit art. 149 alin. 1 din Legea nr. 263/2010, decizia de pensie emisă de casa teritorială de pensii / casa de pensii sectorială poate fi contestată, în termen de 30 de zile de la comunicare, la Comisia Centrală de Contestaţii, respectiv la comisiile de contestaţii care funcţionează în cadrul Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Administraţiei şi Internelor şi Serviciului Român de Informaţii *.

Potrivit legiuitorului, Comisia Centrală de Contestaţii funcţionează în cadrul CNPP.

Ce se întâmplă dacă decizia de pensionare nu este contestată potrivit art. 149 alin. 1 din Legea nr. 263/2010 în termenul de 30 de zile de la comunicare?

În situaţia în care decizia de pensionare nu este contestată în termenul de 30 de zile de la comunicare, aceasta este definitivă, prezumându-se faptul că destinatarul deciziei de pensionare este de acord cu decizia respectivă ce i-a fost comunicată de casa teritorială de pensii / casa de pensii sectorială.

Este obligatorie contestarea deciziei de pensionare potrivit art. 149 alin. 1 din Legea nr. 263/2010 sau partea se poate îndrepta direct către instanţa de judecată?

Procedura de examinare a deciziilor supuse contestării (potrivit art. 149 alin. 1 din Legea nr. 263/2010) reprezintă procedură administrativă prealabilă obligatorie, fără caracter jurisdicţional.

Aceasta presupune că, în situaţia în care contestatorul nu a formulat contestaţie potrivit art. 149 alin. 1 din Legea nr. 263/2010, ci s-a adresat direct cu contestaţie către instanţa de judecată, tribunalul va admite excepţia prematurităţii invocată fie de partea adversă, fie din oficiu de către instanţă şi, pe cale de consecinţă, va respinge ca prematur formulată cererea contestatorului reclamant.

Pe cale de consecinţă reţinem că respectiva contestaţie formulată în baza art. 149 alin. 1 din Legea nr. 263/2010 reprezintă o procedură prealabilă obligatorie ce trebuie îndeplinită de către cel căruia i se comunică decizia de pensionare, mai înainte ca acesta să acţioneze în instanţă casa teritorială de pensii / casa de pensii sectorială care a emis respectiva decizie.

Care este termenul de soluţionare a contestaţiei formulate potrivit art. 149 alin. 1 din Legea nr. 263/2010?

Termenul de soluţionare a contestaţiei este de 45 de zile de la data înregistrării acesteia.

Cum se procedează în soluţionarea contestaţiei formulate potrivit art. 149 alin. 1 din Legea nr. 263/2010?

Potrivit art. 150 alin. 3 din Legea nr. 263/2010, în soluţionarea contestaţiei, Comisia Centrală de Contestaţii, respectiv comisia de contestaţii care funcţionează în cadrul Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Administraţiei şi Internelor şi Serviciului Român de Informaţii adoptă o hotărâre.

Hotărârea Comisiei Centrale de Contestaţii, respectiv a comisiei de contestaţii care funcţionează în cadrul Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Administraţiei şi Internelor şi Serviciului Român de Informaţii se comunică persoanei în cauză şi casei teritoriale de pensii sau casei de pensii sectorială interesată, după caz, în termen de cinci zile de la adoptare.

Poate fi atacată hotărârea Comisiei Centrale de Contestaţii, respectiv a comisiei de contestaţii care funcţionează în cadrul Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Administraţiei şi Internelor şi Serviciului Român de Informaţii?

În conformitate cu prevederile art. 151 alin. 2 din Legea nr. 263/2010, hotărârea prevăzută la art. 150 alin. 3 poate fi atacată la instanţa judecătorească competentă, în termen de 30 de zile de la comunicare.

Reţinem că nesoluţionarea contestaţiei (în termen de 45 de zile de la data înregistrării acesteia) şi necomunicarea în termenul legal (de cinci zile de la adoptare) a hotărârii Comisiei Centrale de Contestaţii, respectiv a comisiei de contestaţii care funcţionează în cadrul Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Administraţiei şi Internelor şi Serviciului Român de Informaţii nu împiedică accesul la justiţie. Aceasta presupune că, chiar dacă contestatorului nu i-a fost soluţionată contestaţia prin adoptarea unei hotărâri în cele 45 de zile de la data înregistrării acesteia sau nu i-a fost comunicată hotărârea adoptată în termenul legal de cinci zile de la adoptare, acesta are dreptul de a formula o acţiune în instanţă.

Ce se întâmplă dacă hotărârea prevăzută la art. 150 alin. 3 din Legea nr. 263/2010 nu este atacată la instanţele judecătoreşti în termenul de 30 de zile de la comunicare?

În situaţia în care hotărârea prevăzută la art. 150 alin. 3 din Legea nr. 263/2010 nu este atacată la instanţele judecătoreşti în termenul de 30 de zile de la comunicare, aceasta este definitivă.

Care sunt cheltuielile de judecată suportate de o persoana care formulează contestaţii împotriva unei decizii de pensionare?

Legiuitorul arată că cererile în faţa oricăror organe sau instanţe, precum şi toate actele procedurale în legătură cu litigiile, având ca obiect drepturi sau obligaţii de asigurări sociale (asa cum sunt cele referitoare la contestatiile la deciziile de pensionare), sunt scutite de taxa de timbru.

Cabinet de avocat Coltuc

www.coltuc.ro

av.COLTUC MARIUS

avocat@coltuc.ro

0745150894