Coaliţia 52 a organizat o masă rotundă la Ploieşti

Redactia -

Coaliţia 52 a organizat o masă rotundă la Ploieşti

Membrii Coaliției 52, existenți în Ploiești  au organizat la Casa de Cultură a Sindicatelor o masă rotundă cu tema „Mai mult respect în relația dintre autoritățile publice și cetățeni/ mass-media, prin modificarea Legii 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică”. În paralel, Coaliția 52 a organizat evenimente similare în mai multe orașe mari ale țării.

Pe fondul nemulţuimirii romanilor, exprimate in stradă in ultima luna, Coalitia 52 vine să-i responsabilizeze pe actualii și viitorii politicieni în raport cu cetățeanul și cu societatea civilă, prin modificarea Legii 52/2003. Coaliția 52 este o reuninune de 244 de entități din societatea civilă. Coordonator în județul nostru este Eugen Cristescu, președinte ADOR (Alianța pentru Drepturile Omului din Romania), Filiala Prahova.
O primă revendicare a acestora, legată de modificarea și aplicarea respectivei legi, solicită consultarea cetățenilor/societății civile în procesul de elaborare a actelor normative importante, cu impact social. La masa rotundă au participat senatorul USL Iulian Bădesc şi preşedintele PP-DD Prahova, Radu Socoleanu.

 

 

AMENDAMENTELE PROPUSE DE COALIŢIA 52 PENTRU MODIFICAREA LEGII 52

Nr. crt.

Text inițial

Text modificat

 

1

Art. 1

(1)Prezenta lege stabileşte regulile procedurale minimale aplicabile pentru asigurarea transparenţei decizionale în cadrul autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale, alese sau numite, precum şi al altor instituţii publice care utilizează resurse financiare publice, în raporturile stabilite între ele cu cetăţenii şi asociaţiile legal constituite ale acestora.

(2)Legea are drept scop:

a)să sporească gradul de responsabilitate a administraţiei publice faţă de cetăţean, ca beneficiar al deciziei administrative;

b)să stimuleze participarea activă a cetăţenilor în procesul de luare a deciziilor administrative şi în procesul de elaborare a actelor normative;

c)să sporească gradul de transparenţă la nivelul întregii administraţii publice.

Art. 1

(1)Prezenta lege stabileşte regulile procedurale minimale aplicabile pentru asigurarea transparenţei decizionale în cadrul autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale, alese sau numite, precum şi al altor instituţii publice care utilizează resurse financiare publice, în raporturile stabilite între ele cu cetăţenii şi asociaţiile legal constituite ale acestora.

(2)Legea are drept scop:

a)să sporească gradul de responsabilitate a administraţiei publice faţă de cetăţean, ca beneficiar al deciziei administrative;

b)să implice participarea activă a cetăţenilor în procesul de luare a deciziilor administrative şi în procesul de elaborare a actelor normative;

c)să sporească gradul de transparenţă la nivelul întregii administraţii publice.

d.) să sancţioneze neasumarea responsabilității administraţiei publice centrale şi locale, precum și actele normative emise de acestea, în afara cadrului prezentei legi.

 

2

Art. 2

Principiile care stau la baza prezentei legi sunt următoarele:

a)informarea în prealabil, din oficiu, a persoanelor asupra problemelor de interes public care urmează să fie dezbătute de autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, precum şi asupra proiectelor de acte normative;

b)consultarea cetăţenilor şi a asociaţiilor legal constituite, la iniţiativa autorităţilor publice, în procesul de elaborare a proiectelor de acte normative;

c)participarea activă a cetăţenilor la luarea deciziilor administrative şi în procesul de elaborare a proiectelor de acte normative, cu respectarea următoarelor reguli:

1.şedinţele autorităţilor şi instituţiilor publice care fac obiectul prezentei legi sunt publice, în condiţiile legii;

2.dezbaterile vor fi consemnate şi făcute publice;

3.minutele acestor şedinţe vor fi înregistrate, arhivate şi făcute publice, în condiţiile legii.

Art. 2

Principiile care stau la baza prezentei legi sunt următoarele:

a)informarea în prealabil, din oficiu, a persoanelor asupra problemelor de interes public care urmează să fie dezbătute de autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, precum şi asupra proiectelor de acte normative. În accepțiunea prezentei legi sunt considerate probleme de interes public acelea care circumscriu domeniilor de interes public definite la art. 3 lit. k).

b) consultarea obligatorie a cetăţenilor şi a asociaţiilor legal constituite, prin organizarea de dezbateri publice, de către autorităţile administratiei publice, în procesul de elaborare a proiectelor de acte normative pentru categoriile de acte normative prevăzute la art. 6 alin. (7);

c)participarea activă a cetăţenilor la luarea deciziilor administrative şi în procesul de elaborare a proiectelor de acte normative, cu respectarea următoarelor reguli:

1.şedinţele autorităţilor şi instituţiilor publice care fac obiectul prezentei legi sunt publice, în condiţiile legii;

2.dezbaterile vor fi consemnate şi făcute publice;

3.minutele acestor şedinţe vor fi înregistrate, arhivate şi făcute publice, în condiţiile legii.

 

3

Art. 3

În sensul prezentei legi, termenii de mai jos se definesc astfel:

a)act normativ – actul emis sau adoptat de o autoritate publică, cu aplicabilitate generală;

b)luarea deciziei – procesul deliberativ desfăşurat de autorităţile publice;

c)elaborarea de acte normative – procedura de redactare a unui proiect de act normativ anterior supunerii spre adoptare;

d)recomandare – orice punct de vedere, sugestie, propunere sau opinie, exprimată verbal sau în scris, primită de către autorităţile publice de la orice persoană interesată în procesul de luare a deciziilor şi în procesul de elaborare a actelor normative;

e)obligaţia de transparenţă – obligaţia autorităţilor administraţiei publice de a informa şi de a supune dezbaterii publice proiectele de acte normative, de a permite accesul la luarea deciziilor administrative şi la minutele şedinţelor publice;

f)asociaţie legal constituită – orice organizaţie civică, sindicală, patronală sau orice alt grup asociativ de reprezentare civică;

g)minută – documentul scris în care se consemnează în rezumat punctele de vedere exprimate de participanţi la o şedinţă, precum şi rezultatul dezbaterilor;

h)ordine de precădere – ordinea care determină prioritatea participării la şedinţele publice, în raport cu interesul manifestat faţă de subiectul şedinţei;

i)şedinţă publică – şedinţa desfăşurată în cadrul autorităţilor administraţiei publice şi la care are acces orice persoană interesată.

j)documente de politici publice – instrumentele de decizie prin intermediul cărora sunt identificate posibilele soluţii pentru rezolvarea problemelor de politici publice, astfel cum acestea sunt definite şi structurate în Hotărârea Guvernului nr. 870/2006 privind aprobarea Strategiei pentru îmbunătăţirea sistemului de elaborare, coordonare şi planificare a politicilor publice la nivelul administraţiei publice centrale şi în Hotărârea Guvernului nr. 775/2005 pentru aprobarea Regulamentului privind procedurile de elaborare, monitorizare şi evaluare a politicilor publice la nivel central, cu modificările ulterioare.

Art. 3

În sensul prezentei legi, termenii de mai jos se definesc astfel:

a)act normativ – actul emis sau adoptat de o autoritate publică într-unul din domeniile de interes public prevăzute la litera k);

b)luarea deciziei – procesul deliberativ desfăşurat de autorităţile publice;

c)elaborarea de acte normative – procedura de redactare a unui proiect de act normativ anterior supunerii spre adoptare;

d)recomandare – orice punct de vedere, sugestie, propunere sau opinie, exprimată verbal sau în scris, primită de către autorităţile publice de la orice persoană interesată în procesul de luare a deciziilor şi în procesul de elaborare a actelor normative;

e)obligaţia de transparenţă – obligaţia autorităţilor administraţiei publice de a informa şi de a supune dezbaterii publice proiectele de acte normative, de a permite accesul la luarea deciziilor administrative şi la minutele şedinţelor publice;

f)asociaţie legal constituită – orice organizaţie civică, sindicală, patronală sau orice alt grup asociativ de reprezentare civică;

g)minută – documentul scris în care se consemnează în rezumat punctele de vedere exprimate de participanţi la o şedinţă, precum şi rezultatul dezbaterilor;

h)ordine de precădere – ordinea care determină prioritatea participării la şedinţele publice, în raport cu interesul manifestat faţă de subiectul şedinţei;

i)şedinţă publică – şedinţa desfăşurată în cadrul autorităţilor administraţiei publice şi la care are acces orice persoană interesată.

j)documente de politici publice – instrumentele de decizie prin intermediul cărora sunt identificate posibilele soluţii pentru rezolvarea problemelor de politici publice, astfel cum acestea sunt definite şi structurate în Hotărârea Guvernului nr. 870/2006 privind aprobarea Strategiei pentru îmbunătăţirea sistemului de elaborare, coordonare şi planificare a politicilor publice la nivelul administraţiei publice centrale şi în Hotărârea Guvernului nr. 775/2005 pentru aprobarea Regulamentului privind procedurile de elaborare, monitorizare şi evaluare a politicilor publice la nivel central, cu modificările ulterioare.

k) Domenii de interes public – sunt domeniile de nivel local, regional și/sau national  care prin importanță produc efecte asupra unor grupuri largi de cetățeni, respectiv domeniul economic, financiar și fiscal, al relațiilor de muncă, protecție socială și politici salariale, sănătate, educație, cercetare, cultură si celelalte domenii mentionate  in art. 36 alin. (6) din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale.

 

4

Art. 6

(1)În cadrul procedurilor de elaborare a proiectelor de acte normative autoritatea administraţiei publice are obligaţia să publice un anunţ referitor la această acţiune în site-ul propriu, să-l afişeze la sediul propriu, într-un spaţiu accesibil publicului, şi să-l transmită către mass-media centrală sau locală, după caz. Autoritatea administraţiei publice va transmite proiectele de acte normative tuturor persoanelor care au depus o cerere pentru primirea acestor informaţii.

 

Art. 6

(1)În cadrul procedurilor de elaborare a proiectelor de acte normative autoritatea administraţiei publice are obligaţia cumulativă de a publica un anunţ referitor la această acţiune în site-ul propriu, să-l afişeze la sediul propriu, într-un spaţiu accesibil publicului, şi să-l transmită către mass-media centrală sau locală . Autoritatea administraţiei publice va transmite concomitent cu îndeplinirea obligaţiei de publicare, proiectele de acte normative tuturor persoanelor care au depus o cerere pentru primirea acestor informaţii.

Cererea de transmitere a proiectelor de acte normative poate viza mai multe proiecte de acte normative, pe o perioadă de cel mult un an de la data depunerii  cererii.

În cazul formulării unei cereri care nu se referă punctual la un anumit proiect ci vizează mai multe/toate proiectele de acte normative cu aplicabilitate generală, aceasta va indica în mod expres perioada pentru care se doreşte transmiterea proiectelor, dar nu una mai mare de 1 an.

 

5

Art. 6

(2)Anunţul referitor la elaborarea unui proiect de act normativ va fi adus la cunoştinţă publicului, în condiţiile alin. (1), cu cel puţin 30 de zile înainte de supunerea spre analiză, avizare şi adoptare de către autorităţile publice. Anunţul va cuprinde o notă de fundamentare, o expunere de motive sau, după caz, un referat de aprobare privind necesitatea adoptării actului normativ propus, textul complet al proiectului actului respectiv, precum şi termenul limită, locul şi modalitatea în care cei interesaţi pot trimite în scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ.

Art. 6

(2)Anunţul referitor la elaborarea unui proiect de act normativ va fi adus la cunoştinţă publicului, în condiţiile alin. (1), cu cel puţin 90 de zile înainte de supunerea spre analiză de către autorităţile publice. Anunţul va cuprinde o notă de fundamentare, o expunere de motive sau, după caz, un referat de aprobare privind necesitatea adoptării actului normativ propus, textul complet al proiectului actului respectiv, precum şi termenul limită, locul şi modalitatea în care cei interesaţi pot trimite în scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ.

 

6

Art. 6

(4)La publicarea anunţului autoritatea administraţiei publice va stabili o perioadă de cel puţin 10 zile pentru a primi în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice.

Art. 6

(4)La publicarea anunţului autoritatea administraţiei publice va stabili o perioadă de cel puţin 60 de zile pentru a primi în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice.

 

7

Art. 6

(5)Conducătorul autorităţii publice va desemna o persoană din cadrul instituţiei, responsabilă pentru relaţia cu societatea civilă, care să primească propunerile, sugestiile şi opiniile persoanelor interesate cu privire la proiectul de act normativ propus.

 

Art. 6

(5)Conducătorul autorităţii publice va desemna o persoană din cadrul instituţiei, responsabilă pentru relaţia cu societatea civilă, care să primească propunerile, sugestiile şi opiniile persoanelor interesate cu privire la proiectul de act normativ propus. Numele şi datele de contact ale funcționarului la care societatea civilă poate depune cererile pentru exercitarea drepturilor conferite de prezenta lege vor fi făcute publice odată cu publicarea proiectului.

 

8

Art. 6

(7)Autoritatea publică în cauză este obligată să decidă organizarea unei întâlniri în care să se dezbată public proiectul de act normativ, dacă acest lucru a fost cerut în scris de către o asociaţie legal constituită sau de către o altă autoritate publică.

 

Art. 6

(7)Autoritatea publică în cauză este obligată să decidă organizarea unei întâlniri în care să se dezbată public proiectul de act normativ, dacă acest lucru a fost cerut în scris de către o asociaţie legal constituită sau de către o altă autoritate publică.

Autoritatea publică în cauză are obligaţia să organizeze din oficiu dezbateri publice pentru toate proiectele de acte normative din următoarele categorii: legi, ordonanțe, ordine și/sau norme metodologie emise pentru/în aplicarea legilor din domeniile de interes public prevazute la art. 3 lit. k).

Dezbaterile publice organizate din oficiu sau la cerere se vor desfășura conform procedurii prevăzută în ANEXA 1 la prezenta lege.

 

 

9.

Art. 13

(1)Orice persoană care se consideră vătămată în drepturile sale, prevăzute de prezenta lege, poate face plângere în condiţiile Legii contenciosului administrativ nr. 29/1990, cu modificările şi completările ulterioare.

(2)Plângerea şi recursul se judecă în procedură de urgenţă şi sunt scutite de taxă de timbru.

 

Art. 13

(1) Orice act normativ publicat în Monitorul Oficial al României emis cu nerespectarea dispoziţiilor prezentei legi este lovit de nulitate de drept. Nulitatea va fi constatată de instanţa competentă, în condiţiile Legii contenciosului administrativ.

(2) Orice persoană care se consideră vătămată în drepturile sale, prevăzute de prezenta lege, poate solicita prin plângere anularea actului normativ vizat, cât şi repararea prejudiciului cauzat.

 (3) Plângerea şi recursul se judecă în procedură de urgenţă, în condiţiile contenciosului administrativ, plângerea prealabilă nefiind obligatorie, şi sunt scutite de taxă judiciară de timbru.

 

10

Art. 14

Constituie abatere disciplinară şi se sancţionează, potrivit prevederilor Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, sau, după caz, potrivit legislaţiei muncii, fapta funcţionarului care, din motive contrare legii, nu permite accesul persoanelor la şedinţele publice sau împiedică implicarea persoanelor interesate în procesul de elaborare a actelor normative de interes public, în condiţiile prezentei legi.

 

Art. 14

(1)  Sunt responsabili cu asigurarea îndeplinirii obligaţiilor şi recunoaşterea drepturilor prevăzute de prezenta lege conducătorii autorităților administratiei publice centrale  cât și ai autorităților deliberative și executive   definite in Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale cu modificările și completările ulterioare, care au competențe de emitere a unor acte cu caracter normativ.

(2)Initiatorii actelor normative aprobate  sau ce urmeaza a fi supuse aprobarii, din domeniile de interes stabilite de art. 3 lit. K) sunt obligati sa raspunda solicitarilor mass media, sub sanctiunea unei amenzi cuprinse intre 1.000 si 5.000 lei. Instanta de judecata va dispune cuantumul amenzii in urma plangerii prealabile a partii vatamate

 

(3) Pe cale de excepţie de la celelalte prevederi legale, pentru neîndeplinirea obligaţiilor sau ne- recunoaşterea drepturilor prevăzute de prezenta lege se instituie răspunderea personală a conducatorilor autorităților administrației publice centrale  cât și ai autorităților deliberative si executive  definite in Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, cu competențe de emitere a unor acte cu caracter normativ.

(4) Persoanele menționate la alin. (2)  răspund personal, cu patrimoniul propriu, până la repararea integrală a prejudiciului cauzat prin îndeplinirea obligațiilor și recunoașterea drepturilor prevăzute de prezenta lege, dar și de punerea în aplicare a actului normativ prevăzut la art. 13 alin. (1).

(5) În caz de insolvabilitate a persoanei responsabile prevăzute la alin. (2), autoritatea publică emitentă răspunde in solidum pentru prejudiciul nereparat.