Colegiul Economic „Virgil Madgearu”, Municipiul Ploiești informează

Daniel Dimache -

Colegiul Economic „Virgil Madgearu”, Municipiul Ploiești informează

Urmare OME  6172/28.10.2022, Colegiul Economic „Virgil Madgearu”, Municipiul Ploiești vă informează că va aplica: Anexa 1 la OME  6172/28.10.2022 privind Calendarul etapelor și acțiunilor pentru stabilirea cifrei de școlarizare în învățământul preuniversitar dual și în învățământul profesional de stat pentru anul școlar 2023-2024.

Organizarea și funcționarea învățământului profesional de stat este reglementată de Metodologia de organizare și funcționare a învățământului profesional de stat, aprobată prin OMEN nr. 5033 din 29 august 2016.

Publicitate

(1) Învățământul profesional se organizează numai în unitățile de învățământ care anexează la propunerea privind planul de școlarizare, contracte-cadru încheiate cu operatorii economici / instituții publice, prin care se stabilesc obligațiile privind:

 1. a) organizarea și desfășurarea procesului de formare pentru obținerea calificării profesionale a elevilor și a stagiilor de pregătire practică, precum și proiectarea curriculumului în dezvoltare locală;
 2. b) asigurarea condițiilor tehnice și a resursei umane necesare pregătirii practice a elevilor din învățământul profesional;
 3. c) asigurarea condițiilor tehnice si a resursei umane necesare pentru organizarea și desfășurarea examenului de certificare a calificării profesionale a

(2) Contractele-cadru sunt acorduri generale încheiate de către unitățile de învățământ cu operatorii economici / instituțiile publice partenere, pe o durată de minimum 4 ani școlari, care stau la baza contractelor de pregătire practică a elevilor din învățământul profesional”.

Operatorii economici care doresc să fie şcolarizaţi elevi în învăţământul profesional  pentru anul şcolar 2023 – 2024, vor parcurge următoarele etape:

 1. Operatorii economici înaintează unităţilor de învăţământ profesional şi tehnic sau inspectoratelor şcolare solicitările de şcolarizare la învăţământul profesional pentru anul şcolar 2023-2024 până la data de 25 noiembrie 2022.
 2. Unităţile de învăţământ profesional şi tehnic încheie contracte cadru cu operatorii economici pentru formarea profesională a elevilor prin învățământul profesional de stat până la data de 2 decembrie 2022.

Operatorii economici care doresc să fie şcolarizaţi elevi în învăţământul preuniversitar dual  pentru anul şcolar 2023 – 2024, vor parcurge următoarele etape:

 1. Operatorii economici transmit la CNDIPT solicitările de şcolarizare la învăţământul preuniversitar dual, conform modelului de solicitare, din anexa nr. 2 la Metodologia de organizare şi funcţionare a învăţământului dual, aprobată cu OME nr. 5732/29.09.2022. Solicitările operatorilor economici se pot transmite prin e-mail la adresa [email protected] până la data de 25 noiembrie 2022.
 2. Unităţile de învăţământ care au cifră de şcolarizare avizată de ISJ/ISMB la învăţământul preuniversitar dual încheie contractele de parteneriat cu operatorii economici şi cu unitatea administrativ teritorială pe raza căreia se află unitatea de învăţământ până la data de 13 ianuarie 2023.

Modelul contractului-cadru este prezentat în anexa 1 la Metodologia de organizare și funcționare a învățământului profesional de stat, aprobată prin OMENCS nr. 5033 din 29 august 2016.

Conform Metodologiei de organizare şi funcţionare a învăţământului dual, aprobată cu OME nr. 5732/29.09.2022, contractele de parteneriat stipulează, printre altele:

 1. asigurarea condiţiilor materiale – utilaje, echipamente, materii prime, materiale consumabile, energie şi celelalte utilităţi necesare pentru practica elevilor organizată în răspunderea lor
 2. asigurarea resurselor umane (tutori) necesare pentru pregătirea practică a elevilor, organizată la operatorul economic;
 3. asigurarea echipamentelor de lucru şi de protecţie pentru elevi, pe perioadele de formare derulate la agentul economic;
 4. asigurarea securităţii şi sănătăţii în muncă a elevilor pe parcursul perioadelor de formare derulate la agentul economic;
 5. angajarea cheltuielilor necesare pentru asigurarea securităţii şi sănătăţii în muncă, examinările de medicină a muncii şi analize medicale obligatorii pentru elevi;
 6. angajarea cheltuielilor pentru asigurări de răspundere civilă în cazul unor eventuale accidente, daune sau vătămări corporale generate în timpul pregătirii practice la operatorul economic, pentru elevi (în funcție de domeniul de activitate);
 7. asigurarea pentru elevi a unei burse cel puțin la nivelul celei acordate din fonduri publice;
 8. acordarea altor forme de sprijin materiale şi stimulente financiare convenite prin contractul de parteneriat;

În contractul respectiv nu se stipulează obligaţia absolventului de a se angaja, după terminarea studiilor, la operatorul economic unde a efectuat instruirea practică.

Director, prof. Cristescu Corina – Colegiul Economic „Virgil Madgearu”, Municipiul Ploiești

Responsabil catedra Turism și Alimentație, prof. Nicolae Iuliana – Colegiul Economic „Virgil Madgearu”, Municipiul Ploiești