Şedinţă a Consiliului Local Ploieşti. Lista proiectelor

Redactia -

Şedinţă a Consiliului Local Ploieşti. Lista proiectelor

Consiliul Local Ploieşti este convocat în şedinţă în data de 26 iunie 2014. Iată care este ordinea de zi a şedinţei:

 1. 1.Aprobarea Procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Ploieşti din data de 28 mai 2014.
 2. 2.Aprobarea procesului verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Ploieşti din data de 12 iunie 2014.
 3. 3.Întrebări şi interpelări.
 4. 4.Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume de bani din fondul de rezervă bugetară constituit în bugetul local, pentru sprijinirea unei persoane fizice aflate în situaţie de extremă dificultate – copilul PETRESCU LUCA ALEXANDRU – iniţiat de consilierii George Pană, Marcian Cosma, Raul Alexandru Petrescu, Robert Ionuţ Vîscan şi Daniel Puiu Neagu.
 5. 5.Proiect de hotărâre privind modificarea unor hotărâri ale Consiliului Local – iniţiat de primar Iulian Bădescu.
 6. 6.Proiect de hotărâre privind ajustarea tarifului pe călătorie la transportul urban de călători efectuat cu mijloacele de transport ale S.C. Transport Călători Express S.A. Ploieşti – iniţiat de primar Iulian Bădescu.
 7. 7.Proiect de hotărâre privind aprobarea contribuţiei anuale pentru anul 2014 a municipiului Ploieşti pentru Asociaţia de dezvoltare intercomunitară de utilităţi publice pentru serviciul de salubrizare „Parteneriatul pentru managementul deşeurilor – Prahova” – iniţiat de primar Iulian Bădescu.
 8. 8.Proiect de hotărâre privind aprobarea reinvestirii de către S.C. Hale şi Pieţe S.A. a cotei parte din profitul net ce se cuvine acţionarului unic, pe anul 2013 – iniţiat de primar Iulian Bădescu.
 9. 9.Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului Municipal Ploieşti pe anul 2014 – iniţiat de primar Iulian Bădescu şi de consilierii Paul Palaş, Ionuţ Ionescu, Sanda Dragulea şi Silviu Sorin Constantin.
 10. 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Filarmonicii „Paul Constantinescu” Ploieşti pe anul 2014 – iniţiat de primar Iulian Bădescu şi de consilierii Paul Palaş, Ionuţ Ionescu, Sanda Dragulea şi Silviu Sorin Constantin.
 11. 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploieşti pe anul 2014 – iniţiat de primar Iulian Bădescu şi de consilierii Paul Palaş, Ionuţ Ionescu, Sanda Dragulea şi Silviu Sorin Constantin.
 12. 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Municipiului Ploieşti pe anul 2014 – iniţiat de primar Iulian Bădescu şi de consilierii Paul Palaş, Ionuţ Ionescu, Sanda Dragulea şi Silviu Sorin Constantin.
 13. 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, a statului de funcţii şi a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare ale Clubului Sportiv Municipal Ploieşti – iniţiat de primar Iulian Bădescu.
 14. 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de functii şi a Regulamentului de Organizare [i Func]ionare ale aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Ploie[ti – iniţiat de primar Iulian Bădescu.
 15. 15. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fundamentare privind delegarea de gestiune prin concesiune a serviciului de iluminat public în municipiul Ploieşti – iniţiat de consilierii Iulian Teodorescu, Constantin Popa, George Pană, Răzvan Ursu, Gheorghe Sîrbu şi Raul Petrescu.
 16. 16. Proiect de hotărâre privind aprobarea desfăşurării curselor de trap pe Hipodromul Ploieşti conform Regulamentul vizat de A.N.A.R.Z. Bucureşti – iniţiat de viceprimar Raul Petrescu.
 17. 17. Proiect de hotărâre privind transmiterea în folosinţa gratuită a spaţiului în suprafaţă de 20 mp din cadrul Grădiniţei Step by Step cu program prelungit şi program normal „Licurici” către Asociaţia de părinţi şi educatoare Grădiniţa „Licurici” Ploieşti, în vederea desfăşurării activităţii administrative – iniţiat de primar Iulian Bădescu.

15. Proiect de hotărâre privind includerea unor imobile – teren în patrimoniul municipiului Ploieşti – iniţiat de consilierii Cristian Dumitru, Cristian Ganea, Constantin Popa, Gheorghe Popa şi Iulian Bolocan.

16. Proiect de hotărâre privind transmiterea unor bunuri din patrimoniul municipiului Ploieşti în administrarea Regiei Autonome de Servicii Publice Ploieşti, a Spitalului Municipal şi a Spitalului de Boli Infecţioase – iniţiat de consilierii Cristian Dumitru, Cristian Ganea, Constantin Popa, Gheorghe Popa şi Iulian Bolocan.

17. Proiect de hotărâre privind preluarea unor bunuri – dotări şi aparatură medicală existentă în cabinetele şcolare ce aparţin patrimoniului Municipiului Ploieşti din administrarea Administraţiei Serviciilor Sociale Comunitare pentru scoaterea din funcţiune, în vederea valorificării şi, după caz, casării acestora – iniţiat de consilierii Cristian Dumitru, Cristian Ganea, Constantin Popa, Gheorghe Popa şi Iulian Bolocan.

18. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Ploieşti a unor bunuri aferente sistemului de transport public local, pentru scoaterea din funcţiune, în vederea valorificării şi, după caz, casării acestora – iniţiat de consilierii Cristian Dumitru, Cristian Ganea, Constantin Popa, Gheorghe Popa şi Iulian Bolocan.

19. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 388/10.10.2013 privind aprobarea declanşării Procedurii de expropriere a imobilelor proprietate privată, situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes local «Realizare drum de acces Parc municipal Ploieşti Vest» – iniţiat de primar Iulian Bădescu.

20. Proiect de hotărâre privind modificarea prin act adi]ional a contractului de concesiune nr. 324919/25.05.2005 `ncheiat `ntre Municipiul Ploie[ti [i Cabinetul Medical Individual Dr. Pupazescu Gabriela-Lucia pentru spatiul cu destinatia de cabinet medical situat in Ploiesti strada Gheorghe Doja bloc 34A1, ap.1, parter – iniţiat de consilierii Constantin Popa, Cristian Dumitru, Robert Ionuţ Vîscan, Gheorghe Popa şi Constantin Gabriel Minea.

21. Proiect de hotărâre privind completarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Ploieşti nr. 196/28.05.2014 – iniţiat de consilierii Constantin Popa, Cristian Dumitru, Robert Ionuţ Vîscan, Gheorghe Popa şi Constantin Gabriel Minea.

22. Proiect de hotărâre privind încheierea unui act adiţional la protocolul de colaborare nr. 3110/04.07.2011 între Municipiul Ploieşti şi Asocia]ia Habitat for Humanity [email protected] şi modificarea art. 1 din Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploieşti nr. 531/21.12.2011. – iniţiat de consilierii Cristian Dumitru, Cristian Ganea, Constantin Popa, Gheorghe Popa şi Iulian Bolocan.

23. Proiect de hotărâre privind îndreptarea erorii materiale survenite în conţinutul Hotărârii Consiliului Local al municipiului Ploieşti nr. 21/30.01.2014 şi în conţinutul contractului de concesiune nr. 21841/12.02.2014 – intiat de consilierii Dumitru Cristian, Ganea Cristian, Popa Constantin, Popa Gheorghe, Bolocan Iulian.

24. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ”Schimbare destinaţie teren din zonă unităţi industriale în zonă rezidenţială” str. Lucernei nr. 1, Ploieşti – iniţiat de primar Iulian Bădescu şi de consilierii Paulica Drăguşin, George Botez, Cristian Ganea şi Răzvan Ion Ursu.

25. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal “Ridicare restricție de construire și schimbare destinație teren din zonă locuințe și zonă amenajări parcări în zonă instituții publice și servicii”, Şos. Vestului nr. 12, Ploieşti – iniţiat de primar Iulian Bădescu şi de consilierii Paulica Drăgușin, George Botez, Cristian Ganea, Adrian Lupu şi Răzvan Ion Ursu.  

26. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Amplasare hală industrială pentru depozitare produse finite” Str. Mihai Bravu nr. 243 (lot36), Ploieşti – iniţiat de primar Iulian Bădescu şi de consilierii George Botez, Cristian Mihai Ganea, Radu Socoleanu, Paulica Drăguşin, Răzvan Ursu şi Adrian Lupu.

27. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal “Ridicare restricţie de construire şi stabilire indicatori urbanistici” Str. B, Cartier Vest 3, T61, P758, Ploieşti – iniţiat de primar Iulian Bădescu şi de consilierii Paulica Drăguşin, George Botez, Cristian Ganea, Răzvan Ion Ursu, Adrian Lupu, Radu Socoleanu.

28. Proiect de hotărâre privind numirea Preşedintelui de şedinţă – iniţiat de primar Iulian Bădescu.

29. Diverse.