Eşti absolvent şi îţi cauţi un loc de muncă. Tot ce trebuie să ştii

Redactia -

Eşti absolvent şi îţi cauţi un loc de muncă. Tot ce trebuie să ştii

Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Prahova (AJOFMPH) oferă servicii absolvenţilor care se înregistrează, în termen de 60 de zile de la absolvire, la agenţiile locale pentru ocuparea forţei de muncă, din raza de domiciliu, în vederea medierii pentru încadrarea în muncă.

 

Absolvenţii de liceu promoţia 2016 se pot prezenta pentru înregistrare ca persoane în căutarea unui loc de muncă, ca etapă prealabilă şi obligatorie pentru obţinerea indemnizaţiei de şomaj, în intervalul 4 iunie 2016 – 2 august 2016.

Potrivit prevederilor legale, absolvenţii trebuie să se prezinte la agenţiile locale pentru ocuparea forţei de muncă în termen de 60 de zile de la absolvire. În cazul absolvenţilor de liceu, indiferent de promovarea sau nepromovarea examenului de bacalaureat, termenul de 60 de zile începe pe  4 iunie 2016, având în vedere că, potrivit Ordinului nr 5.079/31.08.2015 al Ministrului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice, Cursurile claselor terminale din învăţământul liceal se încheie în data de 3 iunie 2016.

În situaţia în care unii tineri mai au corigente şi nu au situaţia încheiată la toate materiile, aceştia vor fi obligaţi să se prezinte într-un interval de 60 de zile de la susţinerea şi promovarea examenului de corigentă. În acest sens, adeverinţa eliberată de instituţia de învăţământ va specifica data promovării examenului de corigenta.

 

În vederea înregistrării la agenţiile de ocupare, absoventii trebuie să prezinte:

Act de indentitate fotocopie şi original;

Certificat de naştere fotocopie şi original;

Act de studii (adeverinţa de absolvire, certificate de absolvire sau diploma de bacalaureat după caz) în fotocopie şi orginal.

În cazul adeverinţei trebuie să rezulte că data absolvirii anului terminal a fost 3 iunie 2016;

Adeverinţa eliberată de medicul de familie din care să rezulte dacă este ”apt de muncă” sau nu;

Dosar cu şina;

 

În situaţia în care un absolvent de liceu nu promovează examenul de bacalaureat (indiferent dacă s-a prezentat sau nu la acesta) şi acesta are dreptul să se prezinte la agenţia de ocupare cea mai apropriata în intervalul 4 iunie – 2 august 2016.

 

În situaţia în care un absolvent promovează examenul de bacalaureat, acesta are în continuare obligaţia de a se prezenta în intervalul 4 iunie – 2 august 2016, deoarece el este considerat absolvent din momentul în care a finalizat anul terminal şi are situaţia închisă la toate materiile.

 

Dacă absolvenţii aflaţi în una din situaţiile de mai sus nu se prezintă în intervalul de 60 de zile de la absolvire (4 iunie – 2 august 2016), ei au dreptul să se prezinte în continuare să se înregistreze ca persoane în căutarea unui loc de muncă, dar nu vor avea dreptul la indemnizaţie de şomaj.

 

Pentru absolvenţii şcolilor speciale pentru persoane cu handicap în vârstã de minimum 16 ani, care nu au reuşit sã se încadreze în muncã potrivit pregãtirii profesionale, indemnizaţia de şomaj se acordă de la data absolvirii, fără a mai fi necesară înregistrarea, în prealabil, ca persoane în căutarea unui de loc de muncă, în termen de 60 de zile de la absolvire.

Precizăm că aceste prevederi pentru absolvenţii de liceu sunt în concordanţă cu obligaţia instituţiilor de învăţământ de a elibera certificate de studii în termen de 15 zile de la data absolvirii (finalizării studiilor), ori până la acea dată rezultatele examenului de bacalaureat încă nu sunt cunoscute.

 

În cazul absolvenţilor de studii superioare, termenul de 60 de zile în interiorul căruia trebuie să se înregistreze la agenţiile de ocupare curge de la finalizarea studiilor anului terminal sau de la data promovării examenului de licenţă (dacă persoana promovează examenul de licenţă în termen de 12 luni de la finalizarea studiilor).

Având în vedere că nimeni nu are siguranţa promovării examenului de licenţă, sugerăm tuturor absolvenţilor de studii superioare cu domiciliul în judeţul Prahova să solicite adeverinţa de absolvire (chiar şi fără examenul de licenţă) imediat ce au finalizat cursurile şi să se înregistreze la sediul agenţiilor de ocupare cele mai apropriate în interval de 60 de zile de la finalizarea cursurilor.

Excepţie fac acei tineri care nu au situaţia încheiată la toate materiile şi trebuie să se prezinte în sesiunea de examene restante în luna septembrie, în cazul acestora termenul curge de la data promovării examenului restant, dată care trebuie precizata pe adeverinţa eliberată de instituţia de învăţământ superior.

 

Atenţie!!! – Dacă examenul de licenţă nu este promovat în termen de 12 luni iar absolventul nu s-a înregistrat în termen de 60 de zile de la finalizarea studiilor, atunci persoana în cauză nu va mai avea dreptul la indemnizaţie de şomaj, dar în schimb va putea să beneficieze de serviciile de stimulare a ocupării forţei de muncă şi de formare profesională gratuite dacă se înregistrează în evidenţă A.J.O.F.M. PRAHOVA.

Precizăm că aceste prevederi pentru absolvenţii de studii superioare sunt în concordanţă cu obligaţia instituţiilor de învăţământ de a elibera certificate de studii în termen de 12 luni de la data absolvirii.

 

FOARTE IMPORTANT!!!

Până în data de 15 iulie 2016, absolvenţii au posibilitatea de a se programa telefonic pentru depunerea cererilor de înregistrare ca persoane în căutarea unui de loc de muncă, tocmai pentru a evita pierderea de timp într-o perioadă extrem de solicitanta din cauza examenelor de bacalaureat sau de licenţă.

 

 

Programarea se realizează la numerele de telefon ale agenţiilor locale, acestea regăsindu-se pe pagina de internet www.prahova.anofm.ro/Contact.html la secţiunea „Contact”, astfel:

  • Agentia locala Ploiesti : (+4)0735-786.218
  • Agentia locala Campina : (+4)0729-830.429
  • Punct de lucru Valenii de Munte : (+4)0729-830.430

Pentru depunerea cererilor de înregistrare ca persoane în căutarea unui de loc de muncă, absolvenţii programaţi telefonic se vor prezenta la agenţiile locale în a cãrei razã teritorialã îşi au domiciliul sau, dupã caz, reşedinţa, în perioada 16 iulie – 2 august 2016, în intervalul orar 12,00 – 16,00 cu documentele prevăzute mai sus.

 

B E N E F I C I I

Absolvenţii care s-au înregistrat în evidenţa agenţiei ca persoane în căutarea unui loc de muncă şi nu au un loc de muncă, pot beneficia de:

Informare şi consiliere profesională – ansamblu de servicii care are ca scop evaluarea şi autoevaluarea personalităţii în vederea orientării profesionale, instruirea în metode şi

tehnici de căutare a unui loc de muncă, tehnici de prezentare la interviuri de angajare etc.

Medierea muncii – punerea în contact cu angajatorii care oferă locuri de muncă vacante în acord cu pregătirea, aptitudinile şi interesele lor.

Formare profesională – asigură iniţierea, calificarea, recalificarea, perfecţionarea şi specializarea în diferite meserii solicitate pe piaţa muncii.

Indemnizaţie de şomaj

Absolvenţii, care, într-o perioadă de 60 de zile de la absolvire, nu s-au încadrat în muncă potrivit pregătirii profesionale, sunt înregistraţi la structurile AJOFMPH din raza de domiciliu, nu urmează o formă de învăţământ, nu realizează venituri sau realizează venituri mai mici decât valoarea indicatorului social de referinţă în vigoare (500 lei), pot solicita acordarea indemnizaţiei de şomaj.

Aceasta se acordă timp de şase luni şi este de 250 lei.

Completarea veniturilor salariale

Absolvenţii, înregistraţi la ANOFM, care se angajează cu normă întreagă pentru o perioadă mai mare de 12 luni beneficiază de o primă de încadrare în valoare de 500 lei.

Acest drept se solicită în termen de maximum 60 de zile de la data angajării.

Absolvenţii, care primesc indemnizaţie de şomaj, şi se angajează cu normă

întreagă pentru o perioadă mai mare de 12 luni, în perioada de acordare a indemnizaţiei, beneficiază de o sumă egală cu indemnizaţia de şomaj la care ar fi avut dreptul, până la expirarea

perioadei de acordare a acesteia, dacă nu s-ar fi angajat.

Acest drept se solicită în termen de maximum 60 de zile de la expirarea celor 12 luni de la data angajării.

Prime de mobilitate

  • primă de încadrare – absolvenţii care, în perioada în care li se acordă indemnizaţie de şomaj, se încadrează în muncă într-o localitate situată la o distanţă mai mare de 50 km de localitatea de domiciliu, beneficiază de o primă de încadrare egală cu de două ori valoarea indicatorului social de referinţă în vigoare la data acordării.
  • primă de instalare – absolvenţii care, în perioada în care li se acordă indemnizaţie de şomaj, se încadrează într-o altă localitate şi ca urmare a acestui fapt îşi schimbă domiciliul, primesc o primă de instalare egală cu de şapte ori valoarea indicatorului social de referinţă în vigoare la data instalării.

 

Atât prima de încadrare, cât şi prima de instalare se restituie integral de către angajat dacă încetează raporturile de muncă din motive imputabile lui într-o perioadă mai mică de 12 luni de la data încadrării în muncă.

 

De asemenea în sprijinul absolvenţilor, agenţia acorda subvenţii acelor angajatori care încadrează în munca absolvenţi în interval de 12 luni de la absolvire (indiferent dacă sunt sau beneficiari de indemnizaţie de şomaj), subvenţii care se acorda diferenţiat funcţie de nivelul de studii:

500 ron/lună pentru absolvenţii învăţământului profesional;

600 ron/lună pentru absolvenţii de liceu (cu sau fără bacalaureat) sau a absolvenţilor de studii superioare fără examen de licenţă;

750 ron/lună pentru absolvenţii de studii superioare cu examen de licenţă.

Subvenţia se acorda timp de 12 luni de la data semnării convenţiei, iar angajatorul este obligat să nu înceteze contractul individual de muncă din motive imputabile acestuia (restructurare, acordul părţilor, s.a.)

 

 

Persoanele interesate pot obţine informaţii suplimentare la Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Prahova (AJOFMPH) sau la agenţiile locale pentru ocuparea forţei de muncă din raza de domiciliu sau reşedinţă (Ploiesti, Campina sau Valenii de Munte), ale căror date de contact sunt disponibile la adresa: http://www.prahova.anofm.ro/Contact.html.