Folosirea deținutelor de la Târgșorul Nou la prestări de activități, o oportunitate

Daniel Dimache -

Folosirea deținutelor de la Târgșorul Nou la prestări de activități, o oportunitate

Oportunitatea folosirii persoanelor private de libertate pentru activități lucrative

 

Penitenciarul de Femei Ploiești Târgșorul Nou oferă posibilitatea încheierii unor contracte de prestări servicii, având ca obiect folosirea la muncă, în condiții avantajoase, a unor persoane private de libertate.

Contractele de prestări servicii acoperă o gamă diversă de activități (muncă necalificată),  astfel:

· lucrări în agricultură;

· lucrări în industria confecțiilor textile;

· lucrări de întreținere, igienizare și gospodărie comunală (curăţare parcuri şi spaţii verzi, amenajat şi curăţare străzi);

· lucrări de sortare și ambalare (carne și produse din carne, etc.);    

· lucrări de producție și finisare (ambalaje carton, mase plastic, etc);

 

Avantajele colaborării cu unitatea noastră:

· asigurarea unui număr constant de persoane private de libertate pe toată durata derulării contractului atât în interiorul penitenciarului, cât şi în exteriorul acestuia;

· negocierea tarifelor în funcție de complexitatea lucrărilor efectuate, luându-se în considerare salariul minim pe economie;

· folosirea deținutelor la muncă nu implică încheierea unor contracte de muncă cu acestea, ci încheierea unui contract de prestări servicii între operator economic şi penitenciar;

· scutirea de la plata obligațiilor fată de bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor de sănătate, fond de șomaj, etc.;

· oprirea procesului de producție, la solicitarea beneficiarului forței de muncă speciale, pe anumite perioade de timp, din cauze obiective,(ex. condiții meteo),  fără ca acest lucru să atragă cheltuieli suplimentare din partea operatorului economic;

· siguranță asupra materiilor prime, materialelor, uneltelor și utilajelor folosite în procesul tehnologic, neexistând riscul sustragerii acestora;

· paza persoanelor private de libertate este asigurată de către penitenciar;

· supravegherea şi coordonarea lucrărilor sunt asigurate de către personalul penitenciarului în colaborare cu reprezentanții societății angajatoare;

 

Obligații minime pentru beneficiari:

Beneficiarul persoană juridică, este obligat să prezinte următoarele documente:

    a) copie a certificatului de înregistrare şi a certificatului constatator emis de Oficiul Registrului Comerţului. Ambele documente trebuie să fie semnate pe fiecare pagină de către reprezentantul beneficiarului pentru conformitate cu originalul;

    b) declaraţie pe proprie răspundere că nu se află în nici una din situaţiile prevăzute la art. 164, 165 şi 167 din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice;

    c) dovada bonităţii financiare certificată prin ultimul bilanţ contabil şi achitarea unui avans lunar în procent de 40% în cazul penitenciarelor, din valoarea lunară a prestaţiei de servicii cu regularizarea acestuia lunară, avans ce va fi folosit pentru plata veniturilor din prestări servicii a persoanelor private de libertate;

    d) declaraţie pe proprie răspundere că nu are obligaţii de plată restante către unităţi subordonate Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor.

 

Beneficiarii persoane fizice sunt obligaţi să prezinte actul de identitate şi să achite în avans contravaloarea estimată a serviciilor, în cazul în care perioada de derulare a contractului este mai mică de o lună. Pentru contractele ce urmează să se deruleze pe o perioadă mai mare de o lună, beneficiarul va achita în avans, în luna în curs, contravaloarea estimată a lucrărilor ce urmează a fi realizate în luna următoare.

 

* Solicitarea din partea beneficiarului trebuie să cuprindă următoarele informații:

–  Datele beneficiarului

–  Număr persoane private de libertate

–  Perioada desfășurării contractului

–  Activitatea detaliată ce urmează să fie desfășurată de către deținute

–  Locația unde se va desfășura activitatea

–  Programul de lucru

–  Persoana de contact, adresa de email, număr de telefon – pentru informații.

 

Complementar scopului economic, unitatea noastră susține și promovează, prin încheierea contractelor amintite, importața muncii prestate de către persoanele condamnate pentru menținerea și creșterea capacității acestora de a-și câștiga existența după liberare, formarea unei atitudini corecte față de ordinea de drept și față de regulile de conviețuire socială, în vederea reintegrării sociale și a prevenirii săvârșirii de noi infracțiuni.

Totodată munca este un factor esențial pentru pregătirea persoanelor condamnate   pentru perioada postcondamnatorie, pentru cultivarea sentimentului de apartenență la o anumită colectivitate din care lipsesc doar pentru o perioadă strict determinată de timp,   ajută la diminuarea efectelor negative ale încarcerării prin implicarea lor în activități ocupaționale în comunitate, contribuie la un crearea unui mediu de viață sănătos pentru întreaga societate. 

 

Pentru informații suplimentare referitoare la posibilitatea încheierii contractelor de prestări servicii, vă rugăm să transmiteți solicitările dumneavoastră la Penitenciarului de Femei Ploiești – Târgșorul Nou, la adresa de e-mail [email protected] sau fax 0244/380345.