Hotărârea prin care echipa Petrolul a fost transferată familiei Capră va fi modificată. Află de ce

Redactia -

Primăria municipiului Ploieşti a emis un document prin care se propune suplimentarea ordinii de zi a şedinţei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Ploieşti din data de 28 februarie 2012 cu următoarele puncte, dintre care unul se referă la modificarea hotărârii prin care Petrolul, echipa fanion a municipiului Ploieşti a revenit familiei Capră, hotărâre despre care aţi putut citi aici:

 

1.Proiect de hotărâre privind aprobarea documentelor impuse de Ghidul solicitantului, pentru proiectul „Sistem de management integrat al deseurilor in judetul Prahova” – iniţiat de consilierii Valentin Sava şi Adrian Lupu.

2.Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate aferent Proiectului „Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în judeţul Prahova”, a principalilor indicatori tehnico-economici şi a cheltuielilor legate de implementarea acestuia – iniţiat de consilierii Valentin Sava şi Adrian Lupu.

  1. 3.Proiect de hotărâre referitor la modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 106/2012 privind aprobarea Acordului intre SC HALE SI PIETE SA si Luca Liviu, Bercea Florin, Alexandru Eduard, Sindicatul Naţional Petrom Energie şi Capră Daniel, Capră Alexandru Daniel, S.C. JIF S.R.L – iniţiat de primar Andrei Liviu Volosevici şi de viceprimar Nicoleta Cătălina Bozianu.

Iată textul integral al proiectului de hotărâre: 

 

ROMÂNIA

JUDEŢUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEŞTI

 

 

HOTĂRÂREA NR.

referitor la modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 106/2012 privind aprobarea Acordului intre SC HALE SI PIETE SA si Luca Liviu, Bercea Florin, Alexandru Eduard, Sindicatul Naţional Petrom Energie şi Capră Daniel, Capră Alexandru Daniel, S.C. JIF S.R.L.

 

 

Consiliul Local al Municipiului Ploiesti:

vazand Expunerea de motive a primarului Andrei Liviu Volosevici, a doamnei viceprimar Catalina Nicoleta Bozianu si Raportul de Specialitate al S.C. Hale şi Pieţe S.A. prin care se propune modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 106/2012 privind aprobarea Acordului intre SC HALE SI PIETE SA si Luca Liviu, Bercea Florin, Alexandru Eduard, Sindicatul Naţional Petrom Energie şi Capră Daniel, Capră Alexandru Daniel, S.C. JIF S.R.L.

Ţinând cont de Hotărârea Consiliului Local nr. 106/2012 privind aprobarea Acordului intre SC HALE SI PIETE SA si Luca Liviu, Bercea Florin, Alexandru Eduard, Sindicatul Naţional Petrom Energie şi Capră Daniel, Capră Alexandru Daniel, S.C. JIF S.R.L.;

         in temeiul art.36, alin (2), lit “c” din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata si actualizata;

         

 

H O T A R A S T E:

 

 

Art. 1. Modificarea art. 4 al Hotărârii Consiliului Local nr. 106/2012, după cum urmează:

“Imputerniceste directorul general al S.C. HALE SI PIETE S.A. sa semneze Acordul, respectiv anexa 1 la prezenta hotarare până la data de 8 martie 2012”;

Art. 2. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local nr. 106/2012 rămân neschimbate.

Art.3. S.C. Hale şi Pieţe S.A. va duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

          Art.4. Directia Administratie Publica, Juridic-Contencios, Achizitii Publice, Contracte va aduce la cunostinta celor interesati prevederile prezentei hotarari.

 

           Dată în Ploieşti, astăzi, ___ 2012

 

 

Preşedinte de şedinţă,                               Contrasemneaza Secretar,

                 Florin Sicoie                                                 Oana Cristina Iacob

 

 

 

 

R O M A N I A

JUDETUL PRAHOVA

MUNICIPIUL PLOIESTI

 

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotatare referitor la modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 106/2012 privind aprobarea Acordului intre SC HALE SI PIETE SA si Luca Liviu, Bercea Florin, Alexandru Eduard, Sindicatul Naţional Petrom Energie şi Capră Daniel, Capră Alexandru Daniel, S.C. JIF S.R.L.

 

 

 

          Implicarea Municipiului Ploieşti în susţinerea fotbalului de performanţă se impune, pentru asigurarea continuării tradiţiei şi performanţelor care leagă numele oraşului de sportul cu balonul rotund. În acest context, există preocuparea autorităţii locale ca Municipiul Ploieşti să fie reprezentat de o echipă de fotbal care să evolueze la Ploieşti, pe stadionul “Ilie Oană”, pentru toţi ploieştenii şi prahovenii care iubesc acest sport.

Municipiul Ploieşti are calitatea de titular al dreptului asupra mărcii Petrolul Ploieşti şi de proprietar al Stadionului Municipal “Ilie Oană” Ploieşti.

Având în vedere interesul comun al celor două entităţi: Municipiul Ploieşti şi S.C. F.C. Petrolul S.A., de funcţionare şi afirmare a echipei de fotbal, reprezentativă pentru Municipiul Ploieşti, prin Hotărârea Consiliului Local nr. 106/2012 a fost aprobat acordul între SC HALE şi PIEŢE S.A. şi Luca Liviu, Bercea Florin, Alexandru Eduard, Sindicatul Naţional Petrom Energie şi Capră Daniel, Capră Alexandru Daniel, S.C. JIF S.R.L., acord ce are ca obiectiv principal finanţarea şi realizarea în comun de acţiuni, servicii şi proiecte de interes public local.

Având în vedere timpul scurt de la adoptarea Hotărârii de aprobare a acordului, este necesară prelungirea termenului de semnare al Acordului până la 8 martie 2012.

          Pentru aceste considerente, supunem aprobării Consiliului Local al Municipiului Ploieşti proiectul de hotarare alăturat.

 

 

P R I M A R,

Andrei Liviu Volosevici

 

 

Viceprimar,

Catalina Nicoleta Bozianu

 

 

 

 

 

 

 

 

R O M Â N I A

JUDEŢUL PRAHOVA

MUNICIPIUL PLOIEŞTI

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre referitor la modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 106/2012 privind aprobarea Acordului intre SC HALE SI PIETE SA si Luca Liviu, Bercea Florin, Alexandru Eduard, Sindicatul Naţional Petrom Energie şi Capră Daniel, Capră Alexandru Daniel, S.C. JIF S.R.L.

 

 

Potrivit art. 36 alin. 7 lit. (a) din Legea nr. 215.2001 privind administraţia publică locală, republicată şi actualizată „Consiliul Local hotărăste în condiţiile legii, cooperarea sau asocierea cu persoane juridice române sau străine, în vederea finanţării şi realizării în comun a unor acţiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes public local”.

Autoritatea administraţiei publice locale, urmare a iniţiativelor provenite din sfera iubitorilor de fotbal, a analizat posibilităţile legate de sprijinirea unei echipe de fotbal, care să continue performanţele şi tradiţiile acestui sport, la nivelul municipiului.

Un pas important în realizarea acestui proiect l-a reprezentat preluarea prin cesiune de către Municipiul Ploieşti a mărcilor cu sigla “PETROLUL” deţinute de Sindicatul Naţional Petrom Energie, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 220/13.07.2009. Prin aceeaşi hotărâre, a fost aprobat şi contractul de licenţă exclusivă de marcă, precum şi un protocol, prin care S.C. “F.C. Petrolul” S.A. Ploiesti şi S.C. “Pieţe şi Hale” S.A. Ploieşti convin să cesioneze/preia în viitor, acţiunile deţinute de echipa de fotbal, în situaţia în care aspectele de natură financiară cu care se confruntă în acest moment S.C. Petrolul vor fi rezolvate definitiv.

Având în vedere interesul comun al celor două entităţi: Municipiul Ploieşti şi S.C. F.C. Petrolul S.A., de funcţionare şi afirmare a echipei de fotbal, reprezentativă pentru Municipiul Ploieşti, prin Hotărârea Consiliului Local nr. 106/2012 a fost aprobat acordul între SC HALE şi PIEŢE S.A. şi Luca Liviu, Bercea Florin, Alexandru Eduard, Sindicatul Naţional Petrom Energie şi Capră Daniel, Capră Alexandru Daniel, S.C. JIF S.R.L., ce are ca obiectiv principal finanţarea şi realizarea în comun de acţiuni, servicii şi proiecte de interes public local.

Având în vedere timpul scurt de la adoptarea Hotărârii de aprobare a acordului, este necesară prelungirea termenului de semnare al Acordului până la 8 martie 2012.

Faţă de aspectele menţionate, avizăm favorabil proiectul de hotărâre anexat.

 

 

 

S.C. HALE SI PIETE S.A.

         Director General

           Valentin Spanu