INFORMAȚII GENERALE PRIVIND ADMITEREA ÎN ȘCOALA DE AGENȚI DE POLIȚIE ,,VASILE LASCĂR” CÂMPINA (Sesiunea septembrie – octombrie 2021)

Daniel Dimache -

INFORMAȚII GENERALE PRIVIND ADMITEREA ÎN ȘCOALA DE AGENȚI DE POLIȚIE ,,VASILE LASCĂR” CÂMPINA (Sesiunea septembrie – octombrie 2021)

În perioada septembrie – octombrie 2021, va avea loc concursul de admitere în unitățile de învățământ ale MAI.

Pentru Școala de Agenți de Poliție ,,Vasile Lascăr” Câmpina sunt alocate 1292 de locuri dintre care 24 locuri pentru minoritatea rromă si 10 locuri pentru alte minorități.
Recrutarea și selecția candidaţilor pentru admiterea în Şcoala de Agenţi de Poliţie„Vasile Lascăr” se realizează de către serviciile de resurse umane din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti, respectiv din cadrul inspectoratelor județene de poliţie, în raport de
domiciliul/reședința înscris/ă în cartea de identitate.
Cererile tip de înscriere, se completează de candidat în mod lizibil, se semnează și se transmite, exclusiv în format electronic, la adresa de e-mail a unității de recrutare, în perioada 02-14 septembrie 2021, inclusiv în zilele de sâmbătă și duminică.
La primirea cererii-tip de înscriere, persoana cu sarcini de recrutare atribuie candidaților, codul unic de identificare, precum și centrul zonal la care este arondat, o scanează și o comunică, la adresa de e-mail indicată, candidaților, în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data înregistrării acesteia. Dovada comunicării se anexează la cerere.
Unitățile de recrutare au obligația de a posta pe site-ul oficial adresa de e-mail la care se transmit cererile-tip de înscriere.
Candidații se pot înscrie la o singură școală postliceală.

Tematica, bibliografia și probele de concurs
Probele de concurs pentru admiterea în unitățile de învățământ sunt proba de evaluare a cunoștințelor și proba de evaluare a performanței fizice și sunt evaluate cu note de la 1 la 10, în cazul probei de evaluare a cunoștințelor și de la 5 la 10, în cazul probei de evaluare a performanței fizice.
Nota de promovare a fiecărei probe este minimum 5.
Nota finală se calculează ca medie aritmetică a notelor obținute la probele de concurs.
Tematica, bibliografia, numărul de întrebări, precum și numărul variantelor de răspuns sunt cele stabilite la concursul de admitere din sesiunea februarie – aprilie 2021.
În vederea constituirii dosarului de recrutare, candidaţii depun documentele solicitate până la data de 22 septembrie 2021.
Candidaţii care au obţinut în străinătate o diplomă echivalentă celei de la examenul naţional de bacalaureat depun următoarele documente:
a) copia diplomei echivalente obţinută în străinătate;
b) traducerea legalizată a diplomei echivalente;
c) atestatul de recunoaştere a studiilor, eliberat de Centrul Naţional de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor din cadrul Ministerului Educaţiei.

În vederea participării la concursul de admitere în instituţiile de învăţământ, candidaţii parcurg următoarele etape premergătoare desfășurării concursului:
a) completează cererea-tip de înscriere la concurs şi declaraţia prin care confirmă luarea la cunoştinţă despre condiţiile legale, criteriile specifice, celelalte condiţii de organizare a concursului şi măsurile care vor fi luate în cazul neîndeplinirii acestora şi îşi exprimă acordul pentru efectuarea verificărilor specifice;
b) depun la dosarul de recrutare, cu respectarea condiţiilor de organizare şi desfăşurare a concursului, documentele necesare.
Modelele de documente de completat se gestionează la nivelul unităților de recrutare.

Candidaţii care optează pentru participarea la concursurile de admitere organizate în sesiunea septembrie – octombrie 2021, trebuie să îndeplinească următoarele condiţii legale de recrutare:
a) să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;
b) să cunoască limba română, scris şi vorbit;
c) să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
d) să fie apţi din punct de vedere medical, fizic şi psihologic;
e) să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi sau să îi împlinească în cursul anului în care participă la concursul de admitere;
f) să fie absolvenţi de liceu cu diplomă de bacalaureat;
g) să aibă un comportament corespunzător principiilor care guvernează profesia de poliţist;
h) să nu aibă antecedente penale, cu excepţia situaţiei când a intervenit reabilitarea;
i) să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni;
j) să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
k) să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege.
l) să nu aibă tatuaje ori elemente ornamentale, de orice natură, aplicate, inserate sau implantate pe/în corp, neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară. Verificarea îndeplinirii acestui criteriu se realizează cu ocazia examinării medicale ;
m) să fi obţinut la purtare, în perioada studiilor liceale, media de cel puţin 9,00, cu excepţia candidaţilor care au absolvit instituţii de învăţământ de nivel liceal în state membre ale Uniunii Europene în care nu se evaluează prin notă/punctaj/calificativ purtarea elevului;
n) să nu fi fost exmatriculaţi pentru abateri disciplinare dintr-o instituţie de învăţământ.
o) să deţină sau să obţină până la absolvire permis de conducere categoria B.

Subliniem necesitatea ca persoanele interesate în vederea participării la concursurile de admitere să declare date complete în conţinutul autobiografiei și al celorlalte documente de confirmare a cunoaşterii şi acceptare a condiţiilor de recrutare, astfel încât să îndeplinească criteriile de relevanţă, corectitudine şi actualitate.
Candidații care au fost declarați ”Admis” la concursul de admitere în instituțiile de învățământ nu trebuie să aibă calitatea de membru al vreunui partid politic sau organizații cu caracter politic.
Candidaţii etnici/minoritari care se înscriu pe locurile alocate distinct acestora declară pe propria răspundere apartenența la etnia/minoritatea respectivă și depun o adeverință emisă de o organizație
etnică/minoritară, constituită potrivit legii.

Dosarul de recrutare în vederea participării la concursul de admitere conţine următoarele documente:
a) cererea de înscriere şi CV;
b) copii ale documentelor care atestă nivelul şi specializarea studiilor impuse de cerinţele
postului;
c) copii ale actului de identitate, carnetului de muncă/certificatului stagiu de cotizare şi/sau altor documente doveditoare care să ateste vechimea în muncă şi, dacă este cazul, ale livretului militar;
d) copii ale certificatului de naştere al candidatului, soţului/soţiei şi fiecărui copil, ale certificatului de căsătorie, precum şi, după caz, ale hotărârilor judecătoreşti privind starea civilă;
e) autobiografia şi tabelul nominal cu rudele candidatului şi soţul/soţia candidatului;
f) certificat de cazier judiciar;
g) o fotografie color 9×12 cm;
h) fişa medicală-tip de încadrare în MAI;
i) declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare.

La concursul de admitere pot participa numai candidații care îndeplinesc, în mod cumulativ, condițiile legale și criteriile specifice pentru recrutarea candidaților, stabilite de actele normative în vigoare și ale căror dosare de recrutare au fost completate în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (1) lit. b) din Anexa nr. 2 la Ordinul M.A.I. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unitățile de poliție ale M.A.I., cu modificările şi completările ulterioare.

Dosarul de recrutare conţine avizul psihologic, fără a fi necesară depunerea în prealabil de către candidaţi a documentului prevăzut la lit. h1
) a alin. (1) al art. 59 din Anexa nr. 3 la Ordinul M.A.I. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale Ministerului Afacerilor Interne,
Dosarul de recrutare conţine documentele prevăzute în anexele nr. 2 şi 3 la Ordinul M.A.I. nr. 105/2020 privind examinarea medicală a candidaţilor la concursurile de admitere în unităţile de învăţământ care formează personal pentru nevoile Ministerului Afacerilor Interne, precum şi la concursurile de încadrare în Ministerul Afacerilor Interne, respectiv adeverinţa medicală eliberată de medicul de familie, precum şi consimţământul informat, prevăzut în anexa nr. 3.
Modelele documentelor, actualizate, sunt postate pe site-ul oficial al unităţilor de recrutare şi al unităţilor de învăţământ.
Adeverinţa medicală se completează de medicul de familie, iar consimţământul informat se completează şi se semnează de candidat în mod lizibil şi se depun la unitatea de recrutare.
Adeverinţa medicală eliberată de medicul de familie se transmite de către compartimentul cu sarcini de recrutare medicului de unitate.
După primirea documentului de la medicul de unitate, compartimentul cu sarcini de recrutare informează candidaţii declaraţi „INAPT” cu privire la încetarea activităţilor de recrutare.
Candidaţii care îşi retrag documentele din dosarul de recrutare înainte de afişarea rezultatului final sunt retraşi din concurs.

Evaluarea psihologică
Evaluarea psihologică a candidaţilor se realizează până la data de 20 septembrie 2021, în conformitate cu dispoziţia directorului Centrului de Psihosociologie al MAI, potrivit planificării întocmite de către compartimentele cu atribuţii de recrutare.

Susţinerea probei de evaluare a performanţei fizice
Proba de evaluare a performanței fizice se susține, în perioada 29 septembrie – 5 octombrie 2021, indiferent de unitatea de învățământ pentru care candidatul a optat, în centrele zonale de selecție, potrivit arondării prevăzute.
Repartizarea în vederea susținerii probei se realizează de către unitatea de învățământ pentru care au optat candidații, iar planificarea pentru susținerea probei prin centrul zonal de selecție la care sunt arondați aceștia.
La proba de evaluare a performanței fizice nu se admit contestații, repetări sau reexaminări.
Rezultatele obținute la proba de evaluare a performanței fizice se transmit unităților de învățământ pentru care au optat candidații, precum și unităților de recrutare.
Repartizarea, planificarea și rezultatele obținute sunt aduse la cunoștința candidaților prin postarea acestora pe site-ul oficial al unităților de învățământ pentru care au optat candidații, precum și al centrelor zonale de selecție.
Pe perioada desfăşurării probei de evaluare a performanței fizice, candidaţilor li se asigură, gratuit, asistenţă medicală.

Susţinerea probei de verificare a cunoştinţelor
Proba de evaluare a cunoștințelor se susține în data de 9 octombrie 2021, la unitățile de selecție de către candidații care au promovat proba de evaluare a performanței fizice.
Susținerea probei de evaluare a cunoștințelor se realizează în spații destinate exclusiv acesteia, pe timpul desfășurării probei.
Rezultatele obținute sunt aduse la cunoștința candidaților prin postarea acestora pe site-ul oficial al unităților de învățământ pentru care au optat candidații.

Soluționarea contestațiilor
Contestațiile la proba de evaluare a cunoștințelor se transmit online la adresa de e-mail a unității de învățământ și se soluționează în termenul prevăzut prin graficul concursului de admitere, la sediul acesteia.
Candidații pot contesta numai rezultatul obținut la propria lucrare.
Rezultatele contestațiilor sunt definitive și se consemnează într-un proces-verbal, semnat de către președintele și membrii comisiei de soluționare a contestațiilor.
Rezultatele obținute după soluționarea contestațiilor se postează pe site-ul unității de învățământ.

Nota finală
Comisiile de concurs de la nivelul unităților de învățământ centralizează rezultatele de la probele de concurs, calculează media aritmetică pentru candidații declarați promovat, afișează lista provizorie în ordinea descrescătoare a notelor finale și o postează pe site-ul unității de învățământ.

Departajarea
Departajarea candidaţilor cu note finale egale se face aplicând, în ordine, următoarele criterii:
a) media generală obținută la examenul național de bacalaureat;
b) nota obţinută la proba scrisă la Limba şi literatura română din cadrul examenului național de bacalaureat;
c) nota obţinută la proba scrisă obligatorie a profilului din cadrul examenului național de bacalaureat;
d) nota obţinută la proba scrisă la alegere a profilului și specializării din cadrul examenului național de bacalaureat;
e) media aritmetică a mediilor anuale obținute pe parcursul studiilor liceale la prima limbă străină, potrivit foii matricole;
f) media aritmetică a mediilor anuale obținute pe parcursul studiilor liceale la a doua limbă străină, potrivit foii matricole.
În situația menținerii egalității candidaților după aplicarea criteriilor de departajare, comisia de concurs de la nivelul unității de învățământ realizează departajarea după un criteriu obiectiv, stabilit de aceasta.
În cazul mediilor egale, candidații care nu au susținut examenul național de bacalaureat în sistemul de educație din România și dețin atestatul de recunoaștere a studiilor, nu participă la departajare, aceștia urmând să ocupe ultimul loc dintre cei cu medii egale.
Departajarea este aplicabilă și pe parcursul desfășurării examinării medicale pentru determinarea candidaților eligibili.

Examinarea medicală
Examinarea medicală se realizează potrivit prevederilor Ordinului M.A.I. nr.105/2020 pentru candidaţii care se încadrează în numărul de locuri scoase la concursul de admitere, în ordinea descrescătoare a notelor finale, în perioada 11 – 31 octombrie 2021.
Unităţile de învăţământ transmit unităţilor de recrutare candidaţii care urmează să susţină examinarea medicală.
Compartimentul cu sarcini de recrutare informează candidaţii cu privire la continuarea procedurilor de selecţie şi prezentarea la unitatea de recrutare în vederea înmânării adresei prevăzute la art. 4 alin. (2) din anexa nr. 1 la Ordinul m.a.i. nr. 105/2020, precum şi a copiei adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie existente în dosarul de recrutare.
Unităţile de învăţământ afişează, la finalul fiecărei zile, situaţia candidaţilor care au finalizat examinarea medicală, succesiv, până la completarea numărului de locuri scoase la concursul de admitere.

Rezultate finale
Sunt declarați admiși candidații care au fost declarați apt medical, în ordinea descrescătoare a notelor finale.
Rezultatele finale ale admiterii se afișează la sediul unităților de învățământ și se postează pe site-ul oficial al acestora, până la data de 3 noiembrie 2021.
Cererea-tip de înscriere, declarația de confirmare a cunoașterii și acceptării condițiilor de recrutare, adeverința medicală eliberată de medicul de familie, precum și Consimțământul informat, se descarcă de pe site-ul oficial al unităților de învățământ sau al unităților de recrutare.
Locurile rămase neocupate în urma desfăşurării concursului de admitere sunt completate, prin redistribuire, de către comisia centrală de admitere de la celelalte unități de învățământ, pe baza propunerilor comisiilor de admitere, formulate cu respectarea opțiunilor candidaților declarați neadmis.
Comisia centrală de admitere realizează redistribuirea candidaților, în ordinea descrescătoare a notelor finale, cu aplicarea, după caz, a criteriilor de departajare.
Locurile alocate minorității rome/altor minorități, rămase neocupate, sunt ocupate de următorii candidaţi majoritari ai unității de învățământ, clasaţi în ordinea descrescătoare a notelor finale, cu aplicarea, după caz, a criteriilor de departajare.

Sursa: http://www.scoalapolitie.ro/admitere