ISU Prahova recrutează candidaţi pentru Şcoala de Subofiţeri de Pompieri Boldeşti (toate detaliile)

Daniel Dimache -

ISU Prahova recrutează candidaţi pentru Şcoala de Subofiţeri de Pompieri Boldeşti (toate detaliile)

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă ,,Şerban Cantacuzino” al judeţului Prahova, cu sediul în municipiul Ploieşti, str. Rudului nr.96, județul Prahova, continuă activităţile de recrutare pentru admiterea la Şcoala de Subofiţeri de Pompieri şi Protecţie Civilă „Pavel Zăgănescu” Boldeşti a candidaților care corespund condiţiilor legale şi criteriilor specifice în vederea formării iniţiale a cadrelor militare.

La concurs se candidează pe 300 de locuri, destinate bărbaţilor, astfel:

 • subofiţer de pompieri şi protecţie civilă – 275 locuri;
 • maistru militar auto – 25 locuri.

Candidaţilor de etnie romă le sunt alocate 2 locuri în calificarea „subofiţer de pompieri şi protecţie civilă”. Durata studiilor postliceale este de 1 an.

Cererile de înscriere la concursul de admitere se depun la sediul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă ,,Şerban Cantacuzino” al judeţului Prahova, în raport cu domiciliul sau reşedinţa înscrise în cartea de identitate, până la data de 23.11.2018, în intervalul orar 09:00 – 15:00.

În vederea susţinerii concursului de admitere, candidaţii declaraţi „apt” psihologic şi medical se înscriu la sediul Şcolii de Subofiţeri de Pompieri şi Protecţie Civilă „Pavel Zăgănescu” Boldeşti, în perioada 10.01.2019 – 21.01.2019.

 1. Condiţii de înscriere

Pentru a participa la concursul de admitere, candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii şi criterii:

 • să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;
 • să cunoască limba română, scris şi vorbit;
 • să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
 • să fie declaraţi „apt” din punct de vedere medical, fizic şi psihologic;
 • să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi sau să îi împlinească în cursul anului în care participă la concurs;
 • să fie absolvenţi de liceu, cu diplomă de bacalaureat;
 • să aibă un comportament corespunzător cerinţelor de conduită admise şi practicate în societate;
 • să nu aibă antecedente penale, cu excepţia situaţiei când a intervenit reabilitarea sau să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni;
 • să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă în ultimii 7 ani;
 • să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege.
 • să aibă vârsta de până la 27 de ani, împliniţi în anul participării la concurs;
 • să fi obţinut la purtare, în perioada studiilor liceale, media de cel puţin 9.00, cu excepţia candidaţilor care au absolvit instituţii de învăţământ de nivel liceal în state membre ale Uniunii Europene în care nu se evaluează prin notă/punctaj/calificativ purtarea elevului;
 • să nu fi fost exmatriculaţi pentru abateri disciplinare dintr-o instituţie de învăţământ.

II.Conţinutul dosarului de recrutare

Pentru recrutare, fiecare candidat va depune la structura de resurse umane a Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă ,,Şerban Cantacuzino” al judeţului Prahova, un dosar plic cuprinzând următoarele documente:

 • cererea de înscriere
 • diploma de bacalaureat (copie)
 • foaia matricolă pentru clasele IX-XII/IX-XIII (copie)
 • copii ale actului de identitate, carnetului de muncă/certificatului stagiu de cotizare şi/sau altor documente doveditoare care să ateste vechimea în muncă şi, dacă este cazul, ale livretului militar;
 • copii ale certificatului de naştere al candidatului, soţului/soţiei şi fiecărui copil;
 • copia certificatului de căsătorie, precum şi, după caz, ale hotărârilor judecătoreşti privind starea civilă;
 • curriculum vitae – Europass (CV)
 • autobiografia
 • tabelul nominal cu rudele candidatului şi soţia acestuia
 • cazierul judiciar
 • trei fotografii color 3/4 și o fotografie color 9/12 cm. Fotografiile vor avea înscris pe verso cu majuscule următoarele date: NUMELE, prenumele tatălui, PRENUMELE CANDIDATULUI şi codul numeric personal;
 • avizul psihologic
 • fişa medicală-tip încadrare în Ministerul Afacerilor Interne;
 • declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare.

Candidaţii care optează pentru înscrierea pe locurile alocate distinct etniei rome depun la dosarul de recrutare o adeverinţă eliberată de organizaţia etnică constituită potrivit legii, care să le ateste apartenenţa la etnie.

Copiile documentelor constitutive dosarului de recrutare se realizează de compartimentul cu sarcini de recrutare, se certifică pentru conformitate şi se semnează de persoana desemnată şi de candidat. Originalul documentelor prezentate se restituie candidatului după realizarea copiilor.

Documentele constitutive dosarului de recrutare pot fi depuse şi în copie legalizată, situaţie în care activităţile prevăzute la alineatul precedent nu se mai realizează.

Extrasul de pe cazierul judiciar se solicită de către compartimentul cu sarcini de recrutare, pe baza consimţământului expres al candidatului. Extrasul poate fi înlocuit şi de un certificat de cazier judiciar, în termen de valabilitate, depus de candidat.

Candidaţii completează dosarul de recrutare cu documentele sus-menţionate până la data de 21.12.2018.

 

III. Înscrierea candidaţilor la instituţiile de învăţământ

În vederea susţinerii concursului de admitere, candidaţii declaraţi „apt” psihologic şi medical se înscriu la sediul Şcolii de Subofiţeri de Pompieri şi Protecţie Civilă „Pavel Zăgănescu” Boldeşti, în perioada 10.01.2019 – 21.01.2019.

Pentru înscriere, candidaţii prezintă cartea de identitate sau paşaportul, în original.

Candidaţii care au absolvit studiile liceale în afara României, cu diplomă de bacalaureat sau echivalentă acesteia, au obligaţia de a prezenta următoarele documente:

 • atestatul de recunoaştere a studiilor emis de către direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice;
 • diploma de bacalaureat sau echivalentă cu acesta, în copie, tradusă şi legalizată;
 • foaia matricolă din perioada studiilor liceale, în copie, tradusă şi legalizată.

 

Persoanele interesate pot accesa pagina de internet a instituției (www.isuprahova.ro) sau pentru informaţii suplimentare, cu privire la organizarea recrutării şi depunerea documentelor, în timpul programului normal de lucru, la Serviciul Resurse Umane al inspectoratului, tel. 0244/27102, 0244/27006.