Joi, 27 iunie, şedinţă a Consiliului Local. Iată lista proiectelor

Redactia -

Joi, 27 iunie, şedinţă a Consiliului Local. Iată lista proiectelor

D I S P O Z I Ţ I A Nr. 2315

privind Convocarea în şedinţă ordinară a Consiliului Local al Municipiului Ploieşti în data de 27 iunie 2013

 

Primarul Municipiului Ploieşti:

în baza art. 39, alin. 1 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi actualizată;

în temeiul art. 68, alin. 1 şi art. 115, alin. 1, lit. „a” din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi actualizată,

 

D I S P U N E:

 

Articol unic – Convocarea Consiliul Local al Municipiului Ploieşti în şedinţă ordinară în data de 27 iunie 2013, începând cu orele 1300, la sala de şedinţe de 200 de locuri din cadrul Palatului Administrativ, etajul I, cu următorul proiect al ordinii de zi:

 1. 1.Aprobarea Procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Ploieşti din data de 30 mai 2013.
 2. 2.Întrebări şi interpelări.
 3. 3.Proiect de hotărâre privind acordarea de scutire de la plata taxei pe clădiri pentru anul fiscal 2013 pentru Asociaţia Pacienţilor Oncologi – România – iniţiat de primar Iulian Bădescu.
 4. 4.Proiect de hotărâre privind acordarea de facilităţi fiscale pentru mijloacele de transport ale persoanelor juridice, care sunt utilizate pentru servicii de transport public de pasageri în regim urban sau suburban, inclusiv transportul de pasageri în afara unei localităţi, dacă tariful de transport este stabilit în condiţii de transport public – iniţiat de primar Iulian Bădescu.
 5. 5.Proiect de hotărâre privind acordarea altor drepturi de natură materială pentru personalul Poliţiei Locale a municipiului Ploieşti – iniţiat de primar Iulian Bădescu.
 6. 6.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Poliţiei Locale a municipiului Ploieşti pe anul 2013 – iniţiat de primar Iulian Bădescu şi de consilierii Alexandru Paul Palaş, Ionuţ Cristian Popescu, Sanda Dragulea, Nicoleta Cătălina Bozianu şi Silviu Sorin Constantin.
 7. 7.Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri si cheltuieli al Administraţiei Parcului Memorial « Constantin»pe anul 2013 – inţiat de primar Iulian Bădescu şi de consilierii Alexandru Paul Palaş, Ionuţ Cristian Popescu, Sanda Dragulea, Nicoleta Cătălina Bozianu şi Silviu Sorin Constantin.
 8. 8.Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului Municipal Ploieşti pe anul 2013 – iniţiat de primar Iulian Bădescu.
 9. 9.Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului de Boli Infecţioase Ploieşti pe anul 2013 – iniţiat de primar Iulian Bădescu.
 10. 10. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al municipiului Ploieşti pe anul 2013 – iniţiat de primar Iulian Bădescu şi de consilierii Paul Palaş, Ionuţ Ionescu, Sanda Dragulea, Nicoleta Cătălina Bozianu şi Silviu Sorin Constantin.
 11. 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind punerea în aplicare a contractului de cooperare încheiat între municipiul Ploieşti şi Asociaţia Comunitară Lupii Galbeni 2012 – iniţiat de primar Iulian Bădescu.
 12. 12. Proiect de hotărâre privind reorganizarea Regiei Autonome de Transport Public Ploieşti în societate comercială pe acţiuni – iniţiat de primar Iulian Bădescu.
 13. 13. Proiect de hotărâre privind avizarea ajustării tarifelor de apă şi de canalizare – iniţiat de consilierii Constantin Popa, George Pană, Iolanda Băzăvan, Gheorghe Simion Sîrbu şi George Sorin Botez.
 14. 14. Proiect de hotărâre privind constituirea comisiei speciale pentru stabilirea criteriilor şi regulamentului de acordare a ajutorului de încălzire din bugetul local – iniţiat de primar Iulian Bădescu.
 15. 15. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii municipiului Ploieşti cu comuna Valea Călugărească în vederea executării obiectivului de investiţii “Amenajare adăpost pentru câini comunitari”– iniţiat de primar Iulian Bădescu.
 16. 16. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Casei de Cultură „Ion Luca Caragiale” a Municipiului Ploieşti – iniţiat de primar Iulian Bădescu.
 17. 17. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, a statului de funcţii şi a regulamentului de organizare şi funcţionare ale Teatrului „Toma Caragiu” Ploieşti – iniţiat de primar Iulian Bădescu.
 18. 18. Proiect de hotărâre privind numirea reprezentanţilor Consiliului Local al Municipiului Ploieşti în Consiliul de Administraţie al Spitalului General Cǎi Ferate Ploieşti – iniţiat de primar Iulian Bădescu.
 19. 19. Proiect de hotărâre privind reglementarea unor activităţi desfăşurate de S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploieşti S.R.L. – iniţiat de primar Iulian Bădescu.
 20. 20. Proiect de hotărâre privind aprobarea „Programului de investiţii” al S.C. Dalkia Termo Prahova S.R.L pe anul 2013 – iniţiat de consilierii Constantin Popa şi Adrian Lupu.
 21. 21. Proiect de hotărâre privind aprobarea delegării indirecte şi a Regulamentului serviciului public de construire, modernizare, reparare şi întreţinere a reţelei stradale, lucrări de artă, parcări (cu excepţia celor aflate în administrarea altor entităţi) aflate în administrarea Consiliului Local al Municipiului Ploieşti, inclusiv echiparea tramei stradale cu elemente de mobilier urban, Caietului de sarcini, Contractului cadru de delegare de gestiune – iniţiat de primar Iulian Bădescu.
 22. 22. Proiect de hotărâre privind atribuirea licenţei de traseu cu numărul DTI 064 pentru efectuarea transportului public local de persoane prin curse regulate speciale – iniţiat de primar Iulian Bădescu.
 23. 23. Proiect de hotărâre privind atribuirea licenţei de traseu cu numărul DTI 065 pentru efectuarea transportului public local de persoane prin curse regulate speciale – iniţiat de primar Iulian Bădescu.
 24. 24. Proiect de hotărâre privind atribuirea licenţelor de traseu cu numerele DTI 067, DTI 068, DTI 069 şi DTI 070 pentru efectuarea transportului public local de persoane prin curse regulate speciale – iniţiat de primar Iulian Bădescu.
 25. 25. Proiect de hotărâre privind atribuirea licenţelor de traseu cu numerele DTI 071 şi DTI 072 pentru efectuarea transportului public local de persoane prin curse regulate speciale – iniţiat de primar Iulian Bădescu.
 26. 26. Proiect de hotărâre privind atribuirea unor licenţe de traseu pentru efectuarea transportului public local de persoane prin curse regulate speciale, operatorului de transport Dan Sepsi SRL – iniţiat de primar Iulian Bădescu.
 27. 27. Proiect de hotărâre privind repartizarea unei locuinţe pentru tineri, destinată închirierii – iniţiat de consilierii Cristian Dumitru, Cristian Ganea, Constantin Popa, Gheorghe Popa şi Iulian Bolocan.
 28. 28. Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei nr. 2 cuprinzând lista de priorități în soluționarea cererilor de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, structura 2-3 camere, aprobată prin Hotărârea nr. 114/2012 a Consiliului Local al municipiului Ploieşti şi modificată prin Hotărârea nr. 180/27.04.2012 a Consiliului Local al municipiului Ploieşti – iniţiat de consilierii Cristian Dumitru, Cristian Ganea, Constantin Popa, Gheorghe Popa şi Iulian Bolocan.
 29. 29.Proiect de hotărâre privind mutarea unui chiriaş – iniţiat de consilierii George Pană, Marcian Cosma, Robert Ionuţ Vîscan, Daniel Puiu Neagu, Raul Alexandru Petrescu.
 30. 30. Proiect de hotărâre privind stabilirea destinaţiei de locuinţă de necesitate unui imobil proprietatea municipiului Ploieşti şi repartizarea acestuia – iniţiat de consilierii George Pană, Marcian Cosma, Robert Ionuţ Vîscan, Daniel Puiu Neagu şi Raul Alexandru Petrescu.
 31. 31. Proiect de hotărâre privind modificarea prin act adiţional a contractului de comodat nr. 241212/27.01.2004 încheiat intre Municipiul Ploieşti şi Cabinetele Medicale Individuale Dr. Turiac Alexandra Maria si Dr. Popescu Sandra Mădălina pentru spaţiul cu destinaţie de cabinet medical situat în Ploieşti, str. Nicolae Iorga nr. 17 – iniţiat de consilierii Cristian Dumitru, Robert Ionuţ Vîscan, Constantin Popa, Gheorghe Popa, Minea Constantin Gabriel.
 32. 32. Proiect de hotărâre privind transmiterea fără plată a terenului în suprafaţă de 8039 mp, situat în Ploieşti, str. Andrei Mureşanu nr. 74, în proprietatea Parohiei “Naşterea Domnului şi Sf. Andrei” – iniţiat de consilierii Cristian Dumitru, Cristian Ganea, Constantin Popa, Gheorghe Popa şi Iulian Bolocan.
 33. 33. Proiect de hotărâre privind transmiterea fără plată a terenului în suprafaţă de 92 mp, situat în Ploieşti, str. Democraţiei nr. 71A în proprietatea Parohiei «Sfântul Pantelimon» – iniţiat consilierii Cristian Dumitru, Cristian Ganea, Constantin Popa, Gheorghe Popa şi Iulian Bolocan.
 34. 34. Proiect de hotărâre privind preluarea în administrarea Municipiului Ploieşti a unor tronsoane din străzile Gheorghe Grigore Cantacuzino şi ştrandului din Municipiul Ploieşti ce au fost transmise în administrarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului în vederea realizării unor obiective de investiţii finanţate prin Programul “Planul Naţional de Dezvoltare a Infrastructurii” pe toată durata realizării acestora, potrivit Hotărârii nr. 290/26.09.2011 a Consiliului Local al Municipiului Ploieşti – iniţiat de consilierii Cristian Dumitru, Cristian Ganea, Constantin Popa, Gheorghe Popa şi Iulian Bolocan.
 35. 35. Proiect de hotărâre privind numirea unei comisii de negociere în vederea achiziţionării imobilului situat în Ploieşti, str. Gheorghe Doja nr.153 – iniţiat de consilierii Cristian Dumitru, Cristian Ganea, Constantin Popa, Gheorghe Popa şi Iulian Bolocan.
 36. 36. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 84/01.04.2003 şi aprobarea dezmembrării imobilului situat în Ploieşti, str. Vasile Lupu nr. 20-24 – iniţiat de consilierii Cristian Dumitru, Cristian Ganea, Constantin Popa, Gheorghe Popa şi Iulian Bolocan.
 37. 37. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Ridicare interdicţie temporară de construire în scopul: extindere depozitare en-gros produse alimentare şi nealimentare, copertină”, str. Ştrandului nr. 49, T 8, Parcela A 98/3, Ploieşti – iniţiat de consilierii Răzvan Ursu, Costel Horghidan, Paulica Drăguşin, Radu Socoleanu şi Cristian Mihai Ganea.
 38. 38. Proiect de hotărâre privind numirea preşedintelui de şedinţă – iniţiat de primar Iulian Bădescu.
 39. 39. Diverse.