Joi, şedinţă a Consiliului Local Câmpina. Iată lista proiectelor

Redactia -

Joi, şedinţă a Consiliului Local Câmpina. Iată lista proiectelor

PROIECTUL ORDINII DE ZI

al şedinţei ordinare a Consiliului local al municipiului Câmpina

din data de 31 octombrie 2013

 

 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie pe trim.III a bugetului local al municipiului Câmpina, a contului de execuţie a bugetului împrumuturilor externe şi interne şi aprobarea contului de execuţie pe trim.III a bugetelor ordonatorilor terţiari de credite, pe anul 2013.

– Inițiator dl.Tiseanu Horia – Laurențiu – Primarul Municipiului Câmpina.

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea ”Programului local multianual privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe” din municipiul Câmpina.

– Inițiator dl.Tiseanu Horia – Laurențiu – Primarul Municipiului Câmpina.

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea decontării lunare a contravalorii cheltuielilor de deplasare pentru personalul didactic care își desfășoară activitatea în unitățile școlare din municipiul Câmpina, din localitatea de reședință la locul de muncă și de la locul de muncă în localitatea de reședință.

– Inițiator dl.Tiseanu Horia – Laurențiu – Primarul Municipiului Câmpina.

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor de întreținere practicate de Serviciul public de gestionare a câinilor fără stăpân din municipiul Câmpina percepute proprietarilor câinilor ridicați de pe proprietatea publică a municipiului Câmpina.

– Inițiator dl.Tiseanu Horia – Laurențiu – Primarul Municipiului Câmpina.

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei nominale cu elevii beneficiari ai burselor de performanţă „Bursele municipiului Câmpina”, din unităţile de învăţământ liceal din municipiul Câmpina, în anul școlar 2013 – 2014.

– Inițiatori d-nele Dumitrescu Viorica – Luminița și Papuc Rodica – Mariana și d-nii Dulă Marian și Ioniță Daniel – consilieri locali.

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării și completării Anexei la H.C.L. nr.17/28 februarie 2013 privind organizarea rețelei școlare cu unităţile de învăţământ preuniversitar de stat și particular, cu personalitate juridică, din municipiul Câmpina, pentru anul şcolar 2013 – 2014.

          – Inițiatori membrii Comisiei de specialitate sănătate, cultură, învățământ, culte și tineret, sport și turism.

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării și completării Anexei nr.1 la H.C.L. nr.101/30 august 2012 referitoare la numirea reprezentanţilor Consiliului local al municipiului Câmpina în Consiliile de administraţie şi în Comisiile pentru evaluarea şi asigurarea calităţii din unităţile de învăţământ preuniversitar din municipiul Câmpina.

– Inițiatori membrii Comisiei de specialitate sănătate, cultură, învățământ, culte și tineret, sport și turism.

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării și completării art.1 din H.C.L. nr.100/30 august 2012 referitoare la numirea directorilor unităţilor şcolare de pe raza municipiului Câmpina ca ordonatori terţiari de credite, modificată și completată.

– Inițiator d-na Papuc Rodica – Mariana – consilier.

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea inventarierii în domeniul privat al municipiului Câmpina a terenului în suprafață de 150,00 m.p., situat în municipiul Câmpina, str.Oborului, nr.3, Tarla 83, Parcela CC 445.

– Inițiator d-na Clinciu Monica – Iozefina – consilier.

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea inventarierii în domeniul privat al municipiului Câmpina a terenului în suprafață de 134 m.p., situat în municipiul Câmpina, Calea Doftanei, nr.82, Tarla 83, Parcela 121 – parțial.

– Inițiator d-na Clinciu Monica – Iozefina – consilier.

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării (fără licitaţie publică) a terenului în suprafaţă de 314,00 m.p, situat în municipiul Câmpina, str.Pădurii, nr.8, T 33, Parcela 1234, Nr.cadastral 11516, CF 11516, d-nei Făcăleț Marcela, domiciliată în municipiul Câmpina, str.Pădurii, nr.8.

– Inițiator d-na Clinciu Monica – Iozefina – consilier.

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării fără licitaţie publică a terenului aferent construcţiei, prin exercitarea dreptului de preemţiune de către d-na Purcaru Floarea, domiciliată în municipiul Câmpina, str.Rezervoarelor, nr.22.

– Inițiator dl.Nistor Marian – consilier.

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea inventarierii în domeniul privat al municipiului Câmpina a terenului în suprafață de 64,00 m.p., Tarla 83, Parcela Cc 867 – parțial, situat în municipiul Câmpina, str.I.L.Caragiale, f.nr.

– Inițiator dl.Zăgan Horațiu – Teodor – consilier.

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 162,00 m.p., situat în municipiul Câmpina, str.Ecaterina Teodoroiu, f.nr., Tarla 83, Parcela Cc 287, Nr. cadastral 25172, CF nr.25172.

– Inițiatori membrii Comisiei de specialitate amenajarea teritoriului, urbanism, ecologie și protecția mediului.

            15. Întrebări, interpelări, diverse.