Joi, şedinţă a Consiliului Local Câmpina. Iată lista proiectelor

Redactia -

Joi, şedinţă a Consiliului Local Câmpina. Iată lista proiectelor

PROIECTUL ORDINII DE ZI

al şedinţei ordinare a Consiliului local al municipiului Câmpina

din data de 25 iulie 2013

 

1. Raport privind activitatea asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav desfăşurată în semestrul I al anului 2013.

          – Prezintă d-na Nițulescu Elena – consilier în cadrul Serviciului asistenţă socială şi autoritate tutelară.

          2. Raport privind stadiul înscrierii datelor în registrul agricol pe semestrul I al anului 2013.

          – Prezintă d-na Iordache Gabriela şi dl.Sichim Ion – consilieri în cadrul Serviciului administraţie publică locală, agricol, relaţii cu publicul.

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie pe semestrul I a bugetului local al municipiului Câmpina, a contului de execuţie a bugetului împrumuturilor externe şi interne şi aprobarea contului de execuţie pe semestrul I a bugetelor ordonatorilor terţiari de credite, pe anul 2013.

– Inițiator dl.Tiseanu Horia – Laurențiu – Primarul Municipiului Câmpina.

          4. Proiect de hotărâre privind aprobarea structurii numărului de posturi la nivelul Aparatului de Specialitate al Primarului municipiului Câmpina şi a instituţiilor cu sau fără personalitate juridică din subordinea Consiliului Local, în conformitate cu prevederile O.U.G. nr.77/2013.

– Inițiator dl.Tiseanu Horia – Laurențiu – Primarul Municipiului Câmpina.

          5. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii al Aparatului de Specialitate al Primarului municipiului Câmpina, precum şi cele ale instituţiilor cu sau fără personalitate juridică din subordinea Consiliului Local.

– Inițiator dl.Tiseanu Horia – Laurențiu – Primarul Municipiului Câmpina.

          6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Proiectului, a participării municipiului Câmpina, în calitate de solicitant și a cheltuielilor aferente Proiectului „Egalitatea de șanse și gen prin antreprenoriat și calificare”.

– Inițiator dl.Tiseanu Horia – Laurențiu – Primarul Municipiului Câmpina.

          7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Proiectului, a participării Municipiului Câmpina, în calitate de solicitant și a cheltuielilor aferente Proiectului „Meseria se învață, nu se fură!”.

– Inițiator dl.Tiseanu Horia – Laurențiu – Primarul Municipiului Câmpina.

          8. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea art.2 din H.C.L. nr.129/3 sept.2009 referitoare la aprobarea Studiului de Fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea obiectivului de investiţii „Reabilitarea, modernizarea şi echiparea ambulatoriului integrat al Spitalului municipal Câmpina”.

– Inițiator dl.Tiseanu Horia – Laurențiu – Primarul Municipiului Câmpina.

         

 

 

9. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea art.1, art.3, alin.(2) și art.3, alin.(4) din H.C.L. nr.134 din 14 sept.2009 referitoare la implementarea proiectului „Reabilitarea, modernizarea și echiparea ambulatoriului integrat al spitalului municipial Câmpina” în cadrul Programului Operațional Regional 2007-2013.

– Inițiator dl.Tiseanu Horia – Laurențiu – Primarul Municipiului Câmpina.

          10. Proiect de hotărâre privind aprobarea solicitării Consiliului Local al municipiului Câmpina adresată Ministerului Educației Naționale de a emite Avizul conform referitor la schimbarea destinației imobilului – Cămin de elevi și a terenului aferent, situat în municipiul Câmpina, str.Lt.Col.Erou Oprescu Adrian, nr.4.

– Inițiator dl.Tiseanu Horia – Laurențiu – Primarul Municipiului Câmpina.

          11. Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii din domeniul public al municipiului Câmpina în domeniul public al statului a unor imobile – construcţii, aferente blocurilor E11 şi E13 şi reglementarea juridică a terenurilor aferente.

– Inițiator dl.Tiseanu Horia – Laurențiu – Primarul Municipiului Câmpina.

          12. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului cu privire la creșterea și deținerea câinilor în municipiul Câmpina.

– Inițiator dl.Pițigoi Ioan – Adrian – consilier.

          13. Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului adițional la contractul de delegare prin concesiune a Serviciului public de gestionare a câinilor fără stăpân nr.1.926/31 ian.2013.

          – Inițiatori membrii Comisiei de specialitate administraţie publică locală, juridic, relaţii cu publicul, servicii și comerț, ş.a.m.d.

          14. Proiect de hotărâre privind dezmembrarea imobilului (teren), situat în municipiul Câmpina, Tarla 17, P 496, Nr. cadastral 24997, în suprafaţă de 15.842,00 m.p., în lotul 1 – 224,00 m.p. (intravilan), lotul 2 – 637,00 m.p. (extravilan), lotul 3 – 2.665,00 m.p. (intravilan) și lotul 4 – 12.316,00 m.p. (extravilan).

– Inițiator dl.Nistor Marian – consilier.

          15. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării fără licitaţie publică a terenului aferent construcţiei, prin exercitarea dreptului de preemţiune de către dl.Adam Tiberiu și d-na Adam Margareta, domiciliați în municipiul Câmpina, Aleea Crinului, nr.1.

– Inițiatori membrii Comisiei de specialitate amenajarea teritoriului, urbanism, ecologie și protecția mediului.

          16. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării fără licitaţie publică a terenului aferent construcţiei, prin exercitarea dreptului de preemţiune de către dl.Feraru Vasile – Lucian, domiciliat în municipiul Câmpina, Aleea Crinului, nr.1.

– Inițiatori membrii Comisiei de specialitate amenajarea teritoriului, urbanism, ecologie și protecția mediului.

 

 

 

 

 

 

          17. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării fără licitaţie publică a terenului aferent construcţiei, prin exercitarea dreptului de preemţiune de către d-na Dudaș Elena, domiciliată în București, Calea Ferentari, nr.72, bl.3B, sc.1, et.3, ap.8 – sector 5.

– Inițiatori membrii Comisiei de specialitate amenajarea teritoriului, urbanism, ecologie și protecția mediului.

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea inventarierii în domeniul privat al municipiului Câmpina a terenului în suprafață de 168,00 m.p., T 83, Parcela 960, situat în municipiul Câmpina, Calea Doftanei, f.nr.

– Inițiator dl.Enache Dragomir – consilier.

19. Întrebări, interpelări, diverse.