Lansarea Apelului de selecție de proiecte nr. 7/2018 pentru măsura M3\2A Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici și instalarea tinerilor fermieri, 31.12.2018-04.02.2019

Vlad Preda -

Lansarea Apelului de selecție de proiecte nr. 7/2018  pentru măsura M3\2A Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici  și instalarea tinerilor fermieri, 31.12.2018-04.02.2019

     APEL DE SELECȚIE

– variantă simplificată –

Asociația Grupul de Acțiune Locală „VALEA BUDUREASCĂ” anunță lansarea Apelului de selecție de proiecte nr. 7/2018  pentru măsura M3\2A Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici  și instalarea tinerilor fermieri, 31.12.2018-04.02.2019

 

Data lansării apelului de selecție

31.12.2018

Măsura lansată prin apelul de selecție – cu tipurile de beneficiari eligibili

Beneficiarii direcți ai acestei măsuri sunt fermierii care au drept de proprietate și/sau drept de folosință pentru o exploatație agricolă care intră în categoria de fermă mică conform definiției relevante, inclusiv tineri care au preluat o exploatație agricolă in ultimele 24 luni de la depunerea cererii de finanțare, cu excepția persoanelor fizice neautorizate.

Solicitanții (reprezentanții legali) eligibili pentru sprijinul financiar nerambursabil acordat prin această măsură trebuie să îndeplinească următoarele condiții obligatorii:

– să fie fermieri care au drept de proprietate și/sau drept de folosință pentru o exploatație agricolă

– să fie persoane juridice române;

– să acționeze în nume propriu;

– să aibă vârsta de cel puţin 18 ani împliniți la data depunerii Cererii de Finanţare;

– să aibă învăţământul minim de 8 ani (clase);

– să se încadreze într-una din formele de organizare de mai jos la data depunerii Cererii de Finanțare, indiferent de data înființării formei respective de organizare:

  • -persoană fizică înregistrată şi autorizată în conformitate cu prevederile OUG nr. 44/2008, cu modificările şi completările ulterioare:
  • ca persoană fizică autorizată:
  • ca întreprinzător titular al unei întreprinderi individuale;
  • o ca întreprindere familială;
  • societate cu răspundere limitată cu asociat unic/majoritar (majoritate absolută 50%+1) înfiinţată în baza Legii nr. 31/1990 republicată, cu modificările şi completările ulterioare reprezentată prin:
  • asociat unic care are şi calitatea de administrator al societăţii:
  •   asociat majoritar (majoritate absolută 50%+1) care are și calitatea de administrator al societăţii. În cazul persoanei juridice cu acționariat multiplu, asociatul majoritar trebuie să exercite controlul efectiv pe întreaga durată de valabilitate a Deciziei de Finanțare

 

Fondurile disponibile pentru măsura respectivă

142.554 euro

Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru un proiect

Sprijinul public nerambursabil este de maximum 15.000 de euro pentru o exploatație agricolă. Pentru fermele preluate de tineri fermieri, sprijinul se majorează până la maximum 25 000 euro.

Data limită de primire a proiectelor

04.02.2019

Locul unde se pot depune proiectele

Proiectele pot fi depuse la sediul GAL din Comuna Tomșani, sat Loloiasca, nr. 5, jud. Prahova.

Informații detaliate privind accesarea și derularea măsurilor sunt cuprinse în Ghidul Solicitantului elaborat de GAL  „Valea Budurească” pentru măsura M3\2A Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici  și instalarea tinerilor fermieri , ce poate fi accesat la adresa web: www.galvaleabudureasca.ro

Solicitanții pot obține informații suplimentare la sediul GAL din Comuna Tomșani, sat Loloiasca, nr. 5, jud. Prahova, tel 0725236642,

email:  galvaleabudureasca@yahoo.com ,   web: www.galvaleabudureasca.ro

La sediul GAL din Comuna Tomșani, sat Loloiasca, nr. 5, jud. Prahova poate fi consultata versiunea tiparită a informațiilor detaliate aferente măsurilor lansate.