Liceul Tehnologic Bălţeşti caută parteneri agenţi economici pentru învăţământul profesional şi dual

Daniel Dimache -

Liceul Tehnologic Bălţeşti caută parteneri agenţi economici pentru învăţământul profesional şi dual

Liceul Tehnologic, comuna Bălţeşti informează:

În data de 01.11.2018 apărut Calendarul etapelor şi acţiunilor pentru stabilirea cifrei de şcolarizare la învăţământul dual şi la învăţământul profesional pentru anul şcolar 2019 – 2020 din anexa 1 la OMEN 5402/01.11.2018, în care sunt stipulate următoarele:

Operatorii economici care doresc să fie şcolarizaţi elevi în învăţământul profesional  pentru anul şcolar 2019 – 2020, vor parcurge următoarele etape:

 1. Operatorii economici înaintează unităţilor de învăţământ profesional şi tehnic sau inspectoratelor şcolare solicitările de şcolarizare la învăţământul profesional pentru anul şcolar 2019 – 2020 până la data de 23 noiembrie 2018.
 2. Unităţile de învăţământ profesional şi tehnic încheie contracte cadru cu operatorii economici pentru formarea profesională a elevilor prin învățământul profesional de stat până la data de 17 decembrie 2018.

Operatorii economici care doresc să fie şcolarizaţi elevi în învăţământul dual  pentru anul şcolar 2019 – 2020, vor parcurge următoarele etape:

 1. Operatorii economici transmit la CNDIPT solicitările de şcolarizare la învăţământul dual, conform modelului de solicitare, din anexa nr. 2 la Metodologia de organizare şi funcţionare a învăţământului dual, aprobată prin OMEN nr. 3554/2017, prezentată şi în Anexa nr. 1 la prezentul calendar. Solicitările operatorilor economici se pot transmite prin e-mail la adresa [email protected] sau prin încărcare în platforma special dedicată promovării învăţământului profesional şi tehnic din site-ul www.alegetidrumul.ro. până la data de 23 noiembrie 2018.
 2. Unităţile de învăţământ care au cifră de şcolarizare avizată de ISJ/ISMB la învăţământul dual încheie contractele de parteneriat cu operatorii economici şi cu unitatea administrativ teritorială pe raza căreia se află unitatea de învăţământ până la data de 11 ianuarie 2019.

Conform Metodologiei de organizare şi funcţionare a învăţământului dual, aprobată cu OMEN nr. 3554/27.03.2017, informează Liceul Tehnologic Bălţeşti, contractele de parteneriat stipulează, printre altele:

 1. b) asigurarea condiţiilor materiale – utilaje, echipamente, materii prime, materiale consumabile, energie şi celelalte utilităţi necesare pentru practica elevilor organizată în răspunderea lor
 2. c) asigurarea resurselor umane (tutori, formatori) necesare pentru pregătirea practică a elevilor, organizată la operatorul economic;
 3. d) asigurarea echipamentelor de lucru şi de protecţie pentru elevi, pe perioadele de formare derulate la agentul economic;
 4. e) asigurarea securităţii şi sănătăţii în muncă a elevilor pe parcursul perioadelor de formare derulate la agentul economic;
 5. f) angajarea cheltuielilor necesare pentru asigurarea securităţii şi sănătăţii în muncă, examinările de medicină a muncii şi analize medicale obligatorii pentru elevi;
 6. g) angajarea cheltuielilor pentru asigurări de răspundere civilă în cazul unor eventuale accidente, daune sau vătămări corporale generate în timpul pregătirii practice la operatorul economic, pentru elevi (în funcție de domeniul de activitate);
 7. h) asigurarea pentru elevi a unei burse cel puțin la nivelul celei acordate din fonduri publice;
 8. i) acordarea altor forme de sprijin materiale şi stimulente financiare convenite prin contractul de parteneriat;

În contractul respectiv nu se stipulează obligaţia absolventului de a se angaja, după terminarea studiilor, la operatorul economic unde a efectuat instruirea practică.

Director-adjunct Liceul Tehnologic Bălţeşti,

Prof. ing. Alexandrescu Mircea