Miercuri, 30 ianuarie, şedinţă a Consiliului Local Ploieşti. Consultă lista proiectelor

Redactia -

Miercuri, 30 ianuarie, şedinţă a Consiliului Local Ploieşti. Consultă lista proiectelor

D I S P O Z I Ţ I A Nr. 122

privind Convocarea în şedinţă ordinară a Consiliului Local al Municipiului Ploieşti în data de 30 ianuarie 2013

 

Primarul Municipiului Ploieşti:

în baza art. 39, alin. 1 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi actualizată;

în temeiul art. 68, alin. 1 şi art. 115, alin. 1, lit. „a” din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi actualizată,

 

D I S P U N E:

 

Articol unic – Convocarea Consiliul Local al Municipiului Ploieşti în şedinţă ordinară în data de 30 ianuarie 2013, începând cu orele 1400, la sala de şedinţe de 200 de locuri din cadrul Palatului Administrativ, Etajul 1, cu următorul proiect al ordinii de zi:

 

 1. 1.Aprobarea Procesului verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Ploieşti din data de 19 decembrie 2012.
 2. 2.Aprobarea Procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Ploieşti din data de 20 decembrie 2012.
 3. 3.Întrebări şi interpelări.
 4. 4.Proiect de hotărâre privind modificarea unor hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Ploieşti – iniţiat de primar Iulian Bădescu.
 5. 5.Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 al S.C. Hale şi Pieţe S.A. Ploieşti – iniţiat de viceprimar Iulian Teodorescu şi de consilierii Cătălina Bozianu, Adrian Lupu, Constantin Popa şi Radu
 6. 6.Proiect de hotărâre privind modificarea Regulamentului de Funcţionare şi Organizare al Cimitirelor din Municipiul Ploieşti aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploieşti nr. 433/28.11.2012 – iniţiat de primar Iulian Bădescu.
 7. 7.Proiect de hotărâre privind aprobarea listelor de prioritate pentru chiriaşii imobilelor care au făobiectul legilor proprietăţii şi listei cu ordinea de prioritate pentru locuinţele sociale – iniţiat de consilierii George Pană, Cristian Mihai Ganea, Robert Ionuţ Vîscan, Daniel Puiu Neagu şi Raul Alexandru Petrescu.
 8. 8. Proiect de hotărâre privind prelungirea contractelor de închiriere pentru locuinţele de necesitate de tip modul situate în str. Industriei, nr. 1C – iniţiat de consilierii George Pană, Cristian Mihai Ganea, Ionuţ Vîscan Robert, Daniel Puiu Neagu şi Raul Alexandru Petrescu.
 9. 9. Proiect de hotărâre privind prelungirea contractului de închiriere nr. 3452/22.02.2012 prin încheierea actului adiţional nr. 1, pentru imobilul din Ploieşti str. Vlad Ţepeş nr. 30, în care funcţionează corpul C al Colegiului Naţional ,,Al. I. Cuza” – iniţiat de primar Iulian Bădescu.
 10. 10. Proiect de hotărâre privind transmiterea dreptului de folosinţă gratuită a unui spaţiu în suprafaţă de 16,8 mp din cadrul Şcolii Gimnaziale ,,Sf. Vineri’’ asociaţiei de părinţi ,,Asociaţia 21 SFV Ploieşti” în vederea desfăşurării activităţii – iniţiat de primar Iulian Bădescu.
 11. 11. Proiect de hotărâre privind modificarea obligaţiilor contractuale şi prelungirea duratei contractului de asociere nr. 1994/03.02.2003 încheiat între Municipiul Ploieşti şi S.C. Calliope S.R.L. – iniţiat de consilierii Cristian Dumitru, Răzvan Ion Ursu, Constantin Popa, Gheorghe Popa şi Iulian Bolocan.
 12. 12. Proiect de hotărâre privind darea în folosinţă gratuita către Asociaţia Pacienţilor Oncologici România a spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă situat în Ploieşti, B-dul Indepenţei nr. 21 – iniţiat de consilierii Cristian Dumitru, Robert Ionuţ Vîscan, Constantin Popa şi Gheorghe Popa.
 13. 13. Proiect de hotărâre privind concesionarea directă a unui teren către SC CORAL IMPEX SRL în vederea extinderii apartamentului proprietatea acesteia situat în Ploieşti, str. Podul Înalt nr.6, bl.4B, sc. D, ap. 2, parter, prin edificarea unui balcon – iniţiat de consilierii Cristian Dumitru, Răzvan Ion Ursu, Constantin Popa, Gheorghe Popa şi Iulian Bolocan.
 14. 14. Proiect de hotărâre privind concesionarea directă a unui teren către Badea Cornelia si Badea Alexandru în vederea extinderii apartamentului proprietate personală situat în Ploieşti, str. Podul Înalt nr.6, bl.4C, sc.A, ap.3, parter, prin edificarea unui balcon – iniţiat de consilierii Cristian Dumitru, Răzvan Ion Ursu, Constantin Popa, Gheorghe Popa şi Iulian Bolocan.
 15. 15. Proiect de hotărâre privind repartizarea unei locuinţe pentru tineri, destinate inchirierii – iniţiat de consilierii primar Iulian Bădescu şi de consilierii Cristian Dumitru, Răzvan Ion Ursu, Constantin Popa, Gheorghe Popa şi Iulian Bolocan.
 16. 16. Proiect de hotărâre cu privire la modificarea poziţiei 819, modificarea şi completarea poziţiei 820 din Anexa 1 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploieşti nr. 267/29.11.2006 privind includerea unor imobile în Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploieşti şi modificarea poziţiei 31 din Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploieşti nr. 133/27.06.2007 privind includerea unor imobile în Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploieşti – iniţiat de consilierii Cristian Dumitru, Răzvan Ion Ursu, Constantin Popa, Gheorgheşi Iulian Bolocan.
 17. 17. Proiect de hotărâre privind completarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploieşti nr. 267/29.11.2006 privind includerea unor imobile în Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploieşti cu o nouă poziţie având numărul curent 1243 referitoare la imobilul – teren din Ploieşti, str. Ion Luca Caragiale nr. 20 – iniţiat de consilierii Cristian Dumitru, Răzvan Ion Ursu, Constantin Popa, Gheorghe Popa şi Iulian Bolocan.
 18. 18. Proiect de hotărâre privind includerea în “Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al Municipiului Ploieşti” a terenului în suprafaţă de 8039 mp, situat în Ploieşti, str. Andrei Mureşanu nr. 74, pe care este amplasată Biserica Naşterea Domnului şi Sf. Andrei – iniţiat de consilierii Cristian Dumitru, Răzvan Ion Ursu, Constantin Popa, Gheorghe Popa şi Iulian Bolocan.
 19. 19. Proiect de hotărâre privind includerea unui imobil în patrimoniul municipiului Ploieşti – iniţiat de consilierii Cristian Dumitru, Răzvan Ion Ursu, Constantin Popa, Gheorghe Popa şi Iulian Bolocan.
 20. 20. Proiect de hotărâre privind aprobarea Protocolului de deszăpezire a unor sectoare de drumuri judeţene, între municipiul Ploieşti şi Judeţul Prahova – iniţiat de consilierii Cristian Dumitru, Răzvan Ion Ursu, Constantin Popa, Gheorghe Popa şi Iulian Bolocan.
 21. 21. Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei nr. 1 a Hotărârii Consiliului Local al municipiului Ploieşti nr. 196/30.04.2006 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea legilor proprietăţii, cu modificările şi completările ulterioare, in sensul diminuarii suprafeţei tarlalei T36 parcela A495 – iniţiat de consilierii Cristian Dumitru, Răzvan Ion Ursu, Constantin Popa, Gheorghe Popa şi Iulian Bolocan.
 22. 22. Proiect de hotărâre privind includerea în “Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploieşti” a imobilului situat in Ploieşti, Piaţa Eroilor nr. 1A – iniţiat de consilierii Cristian Dumitru, Răzvan Ion Ursu, Constantin Popa, Gheorghe Popa şi Iulian Bolocan.
 23. 23. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 225/1999 a Consiliului Local al municipiului Ploieşti privind insuşirea “Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploieşti” referitor la str. Stefan cel Mare – iniţiat de consilierii Cristian Dumitru, Răzvan Ion Ursu, Constantin Popa, Gheorghe Popa şi Iulian Bolocan.
 24. 24. Proiect de hotărâre privind numirea unei comisii de negociere în vederea achiziţionării imobilului situat în Ploieşti, B-dul Independenţei nr. 10 – iniţiat de consilierii Cristian Dumitru, Răzvan Ion Ursu, Constantin Popa, Gheorghe Popa şi Iulian Bolocan.
 25. 25. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea art. 2 al Hotărârii nr. 129/24.04.2008 a Consiliului Local al Municipiului Ploieşti – iniţiat de consilierii Cristian Dumitru, Răzvan Ion Ursu, Constantin Popa, Gheorghe Popa şi Iulian Bolocan.
 26. 26. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploieşti nr. 420/22.11.2013 privind organizarea de licitaţii publice pentru închirierea unor spaţii cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă – iniţiat de consilierii Cristian Dumitru, Răzvan Ion Ursu, Constantin Popa, Gheorghe Popa, Iulian Bolocan şi Paul Palaş.
 27. 27. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Construire locuinţă P+1E, împrejmuire, branşamente utilităţi” Str. Mărăşeşti, T55, P696/13 Ploieşti – iniţiat de consilierii George Stanciu, Augustin Mitu, George Botez, Costel Horghidan, Paulica Drăguşin şi Radu Socoleanu.
 28. 28. Diverse.

 

 

Dată în Ploieşti, astăzi, 25 ianuarie 2013, în două exemplare originale.

 

Primar,

Iulian Bădescu