Miercuri, 31 octombrie, şedinţă a Consiliului Local Ploieşti. Iată lista proiectelor

Redactia -

Miercuri, 31 octombrie, şedinţă a Consiliului Local Ploieşti. Iată lista proiectelor

D I S P O Z I Ţ I A Nr. 4518

privind Convocarea în şedinţă ordinară a Consiliului Local al Municipiului Ploieşti în data de 31 octombrie 2012

Primarul Municipiului Ploieşti:

în baza art. 39, alin. 1 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi actualizată;

în temeiul art. 68, alin. 1 şi art. 115, alin. 1, lit. „a” din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi actualizată,

D I S P U N E:

Articol unic – Convocarea Consiliul Local al Municipiului Ploieşti în şedinţă ordinară în data de 31 octombrie 2012, începând cu orele 1400, la sala de şedinţe din cadrul Regiei Autonome de Transport Public Ploieşti, cu următorul proiect al ordinii de zi:

1. Aprobarea Procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Ploieşti din data de 28 septembrie 2012.

2. Întrebări şi interpelări.

3. Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume de bani din fondul de rezervă bugetară constituit în bugetul local, pentru sprijinirea unei persoane fizice aflate în situaţie de extremă dificultate – domnul Tăbîrcă Cătălin Ionuţ – iniţiat de primar Iulian Bădescu.

4. Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume de bani din fondul de rezervă bugetară constituit în bugetul local, pentru sprijinirea unei persoane fizice aflate în situaţie de extremă dificultate – domnul Coman Vasile – iniţiat de primar Iulian Bădescu.

5. Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume de bani din fondul de rezervă bugetară constituit în bugetul local, pentru sprijinirea unei persoane fizice aflate în situaţie de extremă dificultate – copilul Bratu Diana Alexandra – iniţiat de primar Iulian Bădescu.

6. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 al Filarmonicii „Paul Constantinescu” Ploieşti – iniţiat de primar Iulian Bădescu.

7. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 al Clubului Sportiv Municipal Ploieşti – iniţiat de consilierii Alexandru Paul Palaş, Constantin Popa, George Stanciu, Nicoleta Cătălina Bozianu şi Silviu Sorin Constantin.

8. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetelor de cheltuieli având ca sursă de finanţare bugetul local şi a bugetelor activităţii finanţate integral sau parţial din venituri proprii ale instituţiilor de invăţământ preuniversitar de stat pe anul 2012 – iniţiat de primar Iulian Bădescu.

9. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Ploieşti pe anul 2012 – iniţiat de primar Iulian Bădescu.

10. Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli pe anul 2012 al Regiei Autonome de Transport Public Ploieşti – iniţiat de viceprimar Raul Alexandru Petrescu şi de consilierii Paul Alexandru Palaş, Constantin Popa, George Stanciu, Nicoleta Cătălina Bozianu şi Silviu Sorin Constantin.

11. Proiect de hotărâre privind mandatarea Primarului municipiului Ploieşti pentru susţinerea unor negocieri cu S.C. OMV Petrom S.A. în vederea preluării cu titlu gratuit în proprietatea municipiului a imobilului, situat în Piaţa Eroilor nr. 1A, în care se va înfiinţa Spitalul Public de Pediatrie – iniţiat de primar Iulian Bădescu.

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea reinvestirii de către S.C. Hale şi Pieţe S.A. a cotei parte din profitul net ce se cuvine acţionarului unic, pe anul 2011 – iniţiat de consilierii Alexandri Nicolae, Gelu Adrian Lupu, Augustin Mitu, Radu Socoleanu şi Catalina Nicoleta Bozianu.

13. Proiect de hotărâre privind acordarea de scutire de la plata impozitului/taxei pe clădiri şi a accesoriilor aferente, în cazul Asociaţiei Handicapaţilor Prahova care desfaşoară activităţi social umanitare şi care au inchiriat, concesionat, primit în administrare sau folosinţă clădire – iniţiat de primar Iulian Bădescu.

14. Proiect de hotărâre privind numirea reprezentanţilor municipiului Ploieşti în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. „Dalkia Termo Prahova” S.R.L. şi în Adunarea Generală a Asociaţilor la S.C. „Apa Nova” S.R.L. – iniţiat de primar Iulian Bădescu.

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de ocupare a func]iilor publice pentru anul 2013 – iniţiat de primar Iulian Bădescu.

16. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 228/2006 pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea unor măsuri pentru gospodărirea localităţii, precum şi constatarea şi sancţionarea faptelor ce constituie contravenţii – iniţiat de primar Iulian Bădescu.

17. Proiect de hotărâre referitor la revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 25/2012 privind asocierea municipiului Ploieşti cu judeţul Prahova, comuna Bărcăneşti şi Uniunea Generală a Industriaşilor din România (UGIR) – Filiala Prahova în vederea realizării Proiectului sectorial „Ne pasă de Ploieşti” – iniţiat de primar Iulian Bădescu.

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea actului adiţional nr. 1 la Protocolul de cooperare nr. 11212/15-11-2011 încheiat între Administraţia Serviciilor Sociale Comunitare Ploieşti şi Asociaţia „Vasarely Life Care” – iniţiat de viceprimar Raul Petrescu.

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea criteriilor de repartizare a locuinţelor pentru chiriaşii imobilelor care au făcut obiectul legilor proprietăţii şi a criteriilor de repartizare a locuinţelor sociale – iniţiat de consilierii George Pană, Alexandri Nicolae, Robert Ionuţ Vîscan, Daniel Puiu Neagu şi Raul Alexandru Petrescu.

20. Proiect de hotărâre privind repartizarea de locuinţe sociale – iniţiat de consilierii George Pană, Alexandri Nicolae, Robert Ionuţ Vîscan, Daniel Puiu Neagu şi Raul Alexandru Petrescu.

21. Proiect de hotărâre privind prelungirea contractelor de închiriere pentru un număr de trei unităţi locative cu destinaţia de locuinţe de necesitate – iniţiat de consilierii George Pană, Alexandri Nicolae, Robert Ionuţ Vîscan, Daniel Puiu Neagu şi Raul Alexandru Petrescu.

22. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor schimburi de locuinţe – iniţiat de consilierii Cristian Dumitru, Răzvan Ion Ursu, Constantin Popa, Gheorghe Popa şi Iulian Bolocan.

23. Proiect de hotărâre privind repartizarea unor locuinţe pentru tineri, destinate închirierii – iniţiat de primar Iulian Badescu şi de consilierii Cristian Dumitru, Răzvan Ion Ursu, Constantin Popa, Gheorghe Popa şi Iulian Bolocan.

24. Proiect de hotărâre privind modificarea poziţiei nr. 541 din Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploieşti nr. 267/29.11.2006 privind includerea unor imobile în Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al Municipiului Ploieşti şi eliminarea poziţiei 33 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploieşti nr. 133/27.06.2007 – iniţiat de consilierii Cristian Dumitru, Răzvan Ion Ursu, Constantin Popa, Gheorghe Popa şi Iulian Bolocan.

25. Proiect de hotărâre cu privire la prelungirea perioadei de funcţionare a comisiei speciale constituită prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploieşti nr. 326/07.09.2012 – iniţiat de viceprimar Iulian Liviu Teodorescu.

26. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractului de asociere nr. 22181/26.10.2009 încheiat între Municipiul Ploieşti şi SC Clinica Medicală Hipocrat 2000 SRL – iniţiat de consilierii Cristian Dumitru, Robert Ionuţ Vîscan, Constantin Popa, Gheorghe Popa şi Dan Aurel Ioniţă.

27. Proiect de hotărâre privind repartizarea către Asociaţia Femeilor Rome din România a spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă situat în Ploieşti, strada Mărăşeşti nr. 26 – iniţiat de consilierii Cristian Dumitru, Robert Ionuţ Vîscan, Constantin Popa, Gheorghe Popa şi Dan Aurel Ioniţă.

28. Proiect de hotărâre privind concesionarea directă a unui teren către Alexandrescu Mariana în vederea extinderii apartamentului proprietate personală situat în Ploieşti, str.Cosminele nr.9, bl.179C, sc.A, ap.1, parter, prin edificarea unui balcon – iniţiat de viceprimar Iulian Liviu Teodorescu şi de consilierii Cristian Dumitru, Răzvan Ion Ursu, Constantin Popa, Gheorghe Popa şi Iulian Bolocan.

29. Proiect de hotărâre privind concesionarea directă a unui teren către Pavel Carmen Ines în vederea extinderii apartamentului proprietate personală situat în Ploieşti, str.Democratiei nr.99, bl.2, sc.B, ap.17, parter, prin edificarea unui balcon – iniţiat de viceprimar Iulian Liviu Teodorescu şi de consilierii Cristian Dumitru, Răzvan Ion Ursu, Constantin Popa, Gheorghe Popa şi Iulian Bolocan.

30. Proiect de hotărâre privind concesionarea directă a unui teren către Vişinescu Melta Elena în vederea extinderii apartamentului proprietate personală situat în Ploieşti, Soseaua Vestului nr.16, bl.103, sc.A, ap.3, parter, prin edificarea unui balcon – iniţiat de viceprimar Iulian Liviu Teodorescu şi de consilierii Cristian Dumitru, Răzvan Ion Ursu, Constantin Popa, Gheorghe Popa şi Iulian Bolocan.

31. Proiect de hotărâre privind completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploieşti nr. 219/2010, cu modificările şi completările ulterioare, anexă ce cuprinde lista bunurilor ce aparţin domeniului public şi privat al municipiului Ploieşti transmise în concesiune către S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploieşti S.R.L. – iniţiat de viceprimar Iulian Teodorescu şi de consilierii Cristian Dumitru, Răzvan Ion Ursu, Constantin Popa, Gheorghe Popa şi Iulian Bolocan.

32. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 474/2011 privind completarea Hotărârii nr. 225/1999 a Consiliului Local al municipiului Ploieşti privind însuşirea „Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploieşti” – iniţiat de consilierii Cristian Dumitru, Răzvan Ion Ursu, Constantin Popa, Gheorghe Popa şi Iulian Bolocan.

33. Proiect de hotărâre privind includerea în „Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al Municipiului Ploieşti” a terenului în suprafaţă de 8039 mp, situat în Ploieşti, str. Andrei Mureşanu nr. 74, pe care este amplasată Biserica Naşterea Domnului şi Sf. Andrei – iniţiat de consilierii Cristian Dumitru, Răzvan Ion Ursu, Constantin Popa, Gheorghe Popa şi Iulian Bolocan.

34. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploieşti nr. 290/2010 modificată prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploieşti nr. 462/2010 referitor la valoarea de inventar a Şcolii cu clasele I-VIII „Unirea” – iniţiat de consilierii Cristian Dumitru, Răzvan Ion Ursu, Constantin Popa, Gheorghe Popa şi Iulian Bolocan.

35. Proiect de hotărâre privind includerea unor bunuri în patrimoniul municipiului Ploie[ti – iniţiat de consilierii Cristian Dumitru, Răzvan Ion Ursu, Constantin Popa, Gheorghe Popa şi Iulian Bolocan.

36. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public ‘n domeniul privat al Municipiului Ploieşti a unor bunuri ‘n vederea cas\rii [i valorific\rii acestora – iniţiat de consilierii Cristian Dumitru, Răzvan Ion Ursu, Constantin Popa, Gheorghe Popa şi Iulian Bolocan.

37. Proiect de hotărâre privind transmiterea unui imobil în administrarea Poliţiei Locale Ploieşti – iniţiat de consilierii Cristian Dumitru, Răzvan Ion Ursu, Constantin Popa, Gheorghe Popa şi Iulian Bolocan.

38. Proiect de hotărâre privind dreptul de preem]iune pentru cumpărarea imobilului situat ‘n Ploie[ti, str. Romană nr. 41 – iniţiat de consilierii Cristian Dumitru, Răzvan Ion Ursu, Constantin Popa, Gheorghe Popa şi Iulian Bolocan.

39. Proiect de hotărâre privind preluarea din administrarea Teatrului „Toma Caragiu” Ploieşti a imobilului situat în Ploieşti, B-dul Independenţei nr. 14 A – iniţiat de consilierii Cristian Dumitru, Răzvan Ion Ursu, Constantin Popa, Gheorghe Popa şi Iulian Bolocan.

40. Proiect de hotărâre privind dreptul de preem]iune pentru cumpărarea imobilului situat ‘n Ploie[ti, str. Democraţiei nr. 23A – iniţiat de consilierii Cristian Dumitru, Răzvan Ion Ursu, Constantin Popa, Gheorghe Popa şi Iulian Bolocan.

41. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Modernizare terenuri de sport la unităţile de învăţământ” – iniţiat de consilierii Augustin Mitu, Cristian Dumitru, Iolanda Băzăvan, Marilena Stanciu şi Larisa Băzăvan.

42. Proiect de hotărâre privind simplificarea procedurii de autorizare privind servicii de întreţinere/revizie, reparaţii şi upgrade a sistemului de management al traficului în municipiul Ploieşti – iniţiat de primar Iulian Bădescu.

43. Proiect de hotărâre referitoare la modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 537/21.12.2011 privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „Creşterea mobilităţii transportului public prin reabilitarea traseului tramvaiului 101 cu lucrări vizând calea de rulare, staţii cu persoane adaptate persoanelor cu dizabilităţi, material rulant, elemente de semnalizare şi automatizare – Etapa II” şi a cheltuielilor legate de implementarea proiectului – iniţiat de primar Iulian Bădescu.

44. Proiect de hotărâre referitoare la modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 508/30.11.2011 privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „Creşterea mobilităţii transportului public prin reabilitarea traseului tramvaiului 102 cu lucrări vizând calea de rulare, staţii cu peroane adaptate persoanelor cu dizabilităţi, material rulant, elemente de semnalizare şi automatizare – Etapa I: Bucla Nord – intersecţie Republicii” şi a cheltuielilor legate de implementarea proiectului- iniţiat de primar Iulian Bădescu.

45. Proiect de hotărâre referitoare la modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 509/30.11.2011 privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „Creşterea mobilităţii transportului public prin reabilitarea traseului tramvaiului 102 cu lucrări vizând calea de rulare, staţii cu persoane adaptate persoanelor cu dizabilităţi, material rulant, elemente de semnalizare şi automatizare – Etapa II: B-dul Republicii ÷ Bucla Vest” şi a cheltuielilor legate de implementarea proiectului – iniţiat de primar Iulian Bădescu.

46. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Stabilire edificabil imobil prin detalierea reglementărilor P.U.G.” Str. Industriei nr. 7, Ploieşti – iniţiat de consilierii George Stanciu, Adrian Lupu, Augustin Mitu, George Botez, Costel Horghidan, Paulica Dragusin şi Radu Socoleanu.

47. Proiect de hotărâre privind aprobarea Plan Urbanistic Zonal „Schimbare funcţiune din Zona Tea (retele tehnico edilitare si terenuri agricole) în Zona In (industrie nepoluantă)” Centura de Est, nr. 277 B, Ploieşti – iniţiat de consilierii George Stanciu, Augustin Mitu, George Botez, Costel Horghidan, Paulica Draguşin şi Radu Socoleanu.

48. Diverse.