Miercuri, şedinţă extraordinară a Consiliului Local Ploieşti. Iată lista proiectelor

Redactia -

Miercuri, şedinţă extraordinară a Consiliului Local Ploieşti. Iată lista proiectelor

D I S P O Z I Ţ I A Nr. 1841

privind Convocarea în şedinţă extraordinară a Consiliului Local al Municipiului Ploieşti în data de 15 mai 2013

 

Primarul Municipiului Ploieşti:

în baza art. 39, alin. 2 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi actualizată;

în temeiul art. 68, alin. 1 şi art. 115, alin. 1, lit. „a” din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi actualizată,

 

D I S P U N E:

 

Articol unic – Convocarea Consiliul Local al Municipiului Ploieşti în şedinţă extraordinară în data de 15 mai 2013, începând cu ora 1200, la sala de şedinţe de 200 de locuri din cadrul Palatului Administrativ, Etajul 1, cu următorul proiect al ordinii de zi:

  1. 1.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al municipiului Ploieşti – iniţiat de primar Iulian Bădescu.
  2. 2.Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 152/29.04.2013 pentru aprobarea ajustării preţului de producere, transport şi distribuţie a energiei termice livrată de către S.C. Dalkia Termo Prahova S.R.L. în municipiul Ploieşti – iniţiat de primar Iulian Bădescu.
  3. 3.Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local numărul 226/27 iulie 2011 privind aprobarea tarifelor şi preţurilor practicate de S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploieşti S.R.L., cu modificările şi completările ulterioare – iniţiat de primar Iulian Bădescu.
  4. 4.Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Ploieşti numărul 219/2010, cu modificările şi completările ulterioare, privind înfiinţarea S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploieşti S.R.L. – iniţiat de primar Iulian Bădescu.
  5. 5.Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentul serviciului public de administrare, exploatare, reparare si întreţinere a reţelei stradale, lucrări de artă, parcări (cu excepţia celor aflate în administrarea S.C. SGU Ploieşti) aflate în administrarea Consiliului Local al Municipiului Ploieşti, inclusiv echiparea tramei stradale cu elemente de mobilier urban, caietul de sarcini, contractul cadru de delegare de gestiune – iniţiat de primar Iulian Bădescu.
  6. 6.Proiect de hotărâre privindPlanului Urbanistic Zonal ,,Schimbare funcţiune din zonă industrială în zonă instituţii şi servicii şi modificare indicatori urbanistici” – strada Oborului, nr. 1, Ploieşti – iniţiat de primar Iulian Bădescu şi de consilierii Cristian Ganea, Adrian Lupu, Răzvan Ursu, George Botez, Costel Horghidan, Paulica Drăguşin şi Radu Socoleanu.
  7. 7.Proiect de hotărâprivind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ,,Accesibilitate şi fluidizare trafic către Zona Industrială Ploieşti vest şi Platforma Industriala Brazi” – strada Mărăşeşti, Ploieşti – iniţiat de primar Iulian Bădescu şi de consilierii Cristian Ganea, Adrian Lupu, Răzvan Ursu, George Botez, Costel Horghidan, Paulica Drăguşin şi Radu Socoleanu.