OFERTA DE VÂNZARE A ACTIVULUI BAZA SPORTIVĂ STREJNIC

Redactia -

OFERTA DE VÂNZARE A ACTIVULUI BAZA SPORTIVĂ STREJNIC

OFERTA DE VÂNZARE A ACTIVULUI BAZA SPORTIVĂ STREJNIC, COMPUS DIN CLĂDIRE CU SUPRAFAȚA DESFĂȘURATĂ DE 1987,3 m2,  SITUAT ÎN SAT STREJNICU, COM TÂRGȘORU VECHI, JUD. PRAHOVA

 

ACCES ADMIS TUTUROR OFERTANȚILOR

 

         Societatea Conpet S.A. cu sediul în str. Anul 1848, nr. 1-3, localitatea Ploiești, jud. Prahova, având ca obiect principal de activitate “Transporturi prin conducte” – cod CAEN 4950, anunță LICITAȚIE DESCHISĂ CU STRIGARE, după regula licitației competitive, în conformitate cu prevederile H.G. nr. 577/2002 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de Urgență nr. 88/1997 privind privatizarea societăților comerciale, cu modificările și completările ulterioare, a Legii nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, cu modificările și completările ulterioare și a Legii nr. 346/2004 privind stimularea înfințării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, cu modificările și completările ulterioare, pentru vânzarea activului:

Baza sportivă Strejnic, compusă din clădire cu suprafața desfășurată de 1987,3m2, situat în sat Strejnicu, com Târgșoru Vechi, jud. Prahova la prețul de ofertă de 2.554.103 lei, la care se adaugă TVA.

 

         Dosarul de prezentare poate fi procurat zilnic de la sediul societății mai sus evidențiat, telefon 0244 401360, int. 2576, între orele 9-15.

         Pentru persoanele fizice/ juridice române plata contravalorii Dosarului de prezentare de 250 lei, garanția de partricipare de 255.410 lei, taxa de participare la licitație de 1000 lei și taxa de acces direct la datele și informațiile despre activ de 250 lei (dacă este cazul) se face cu ordin de plată, în lei, în contul nr. RO38RNCB0205044865700001 deschis la BCR Ploiești.

         Garanția de participare se poate depune și sub formă de scrisoare de garanție bancară emisă de o bancă română (persoane fizice/ juridice române) sau de o bancă străină cu care o bancă română are relații de corespondență (persoane fizice/ juridice străine).

         Pentru persoanele fizice/juridice române, plata dosarului de prezentare, taxei de participare la licitație și taxei de acces direct va putea fi făcută și la caseria societății Conpet S.A., str. Anul 1848, nr. 1-3.

         Pentru persoanele fizice/ juridice străine, plata dosarului de prezentare, garanției de participare, taxei de participare și taxei de acces direct la datele și informațiile despre activ (dacă este cazul) se face în contul de devize convertibile nr. RO84RZBR0000060007456532, deschis la RAIFFEISEN BANK Ploiești în EURO, la cursul valutar comunicat de Banca Națională a României la data achitării acestora sau la data emiterii scrisorii de garanție bancară.

         Camera de date: biroul Serviciului Gestiune Patrimoniu

         Documentele pe baza cărora se eliberează Dosarul de prezentare sunt:

  • Dovada de achitare a prețului Dosarului de prezentare;
  • Imputernicire (procură) din partea persoanei fizice/ juridice ofertante pentru persoana care ridică Dosarul de prezentare;
  • Buletin/ Carte identitate sau pașaport al persoanei care ridică Dosarul de prezentare;
  • Angajament de confidențialitate semnat de către persoana împuternicită pentru semnarea valabilă în numele și pe seama persoanei fizice sau juridice, române ori străine ofertante.

         Pentru participarea la licitație este obligatorie cumpărarea Dosarului de prezentare.

         Pentru participarea la licitație, potențialii cumpărători vor depune la Registratura sediului societătii, în plic sigilat, documentele de participare, cel mai târziu cu două zile lucrătoare înainte de data fixată pentru începerea licitației, respectiv până în data de 27.11.2017, ora 12, acest termen fiind termen de decădere.

         Deschiderea plicurilor cu documentele de participare la licitație se va face în prezența tuturor ofertanților sau ai reprezentanților legali ai acestora, în data de 27.11.2017, ora 13.

         Verificarea și analizarea documentelor de participare la licitație se va face până la data de 28.11.2017 ora 13, când se va întocmi și afișa lista ofertanților acceptați.

         Licitația deschisă cu strigare va avea loc la data de 29.11.2017, ora 11, la sediul societății Conpet S.A. din str. Anul 1848, nr. 1-3, Ploiești, jud. Prahova, etaj 3 Sală ședințe.

         Principiile care stau la baza selectării ofertanţilor şi a adjudecării: transparenţa, tratamentul egal, libera concurenţă.

         Alte relații la serviciul Gestiune Patrimoniu, telefon 0244 401360, int. 2576.

 

 Președinte Comisie licitație,

ing. Vasile Crișan