Panouri fotovoltaice – Casa Verde 2023. Primăria Ploieşti, informaţii pentru cei care vor să se înscrie

Redactia -

Panouri fotovoltaice – Casa Verde 2023. Primăria Ploieşti, informaţii pentru cei care vor să se înscrie

Primăria municipiului Ploieşti vine cu un set de informaţii pentru cei care vor să se înscrie în programul Casa Verde 2023.

1. Prin Programul Casa Verde Fotovoltaice 2023 sunt finanțate achiziționarea și instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice în vederea producerii energiei electrice și utilizării acesteia de către consumatorii racordați la rețeaua națională de distribuție a energiei electrice.

Publicitate

2. Scopul programului constă în instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice cu o putere minimă de 3 kW (kilowați), pentru producerea de energie electrică necesară consumului propriu și livrării surplusului în sistemul energetic național.
Finanțarea programului se realizează din veniturile Fondului pentru Mediu.

3. Cine poate solicita finantarea:
a) persoană fizică;
b) unitate de cult, pentru clădirea care are ca destinație spațiu de locuit pentru personalul clerical sau clădirea care are ca destinație spațiu în care se celebrează slujbele religioase și se desfășoară activitățile religioase.

4. Finanțarea se acordă în cuantum de maximum 20.000 de lei, sub condiția suportării unei contribuții proprii a beneficiarului de 2.000 de lei.
Suma finanțată de Administrația Fondului pentru Mediu se scade de către instalatorul validat din valoarea totală a facturii, iar diferența până la valoarea totală a facturii se suportă de către beneficiar din surse financiare proprii.

5. Cheltuielile eligibile sunt următoarele:
a) cheltuielile cu achiziția sistemului complet de panouri fotovoltaice cu putere minimă instalată de 3 kW;
b) cheltuielile cu montajul sistemului de panouri fotovoltaice;
c) TVA aferentă cheltuielilor eligibile.

6. Criteriile de eligibilitate pe care trebuie să le îndeplinească persoanele fizice în vederea obținerii finanțării prin Programul Casa Verde Fotovoltaice 2023:
a) este persoană fizică cu domiciliul în România;
b) nu are obligații restante la bugetul de stat și la bugetul local;
c) domiciliază la adresa unde se va implementa proiectul;
d) este proprietar al imobilului-construcție pe care se amplasează sistemul de panouri fotovoltaice, astfel cum rezultă din extrasul de carte funciară;
e) imobilul pe care se implementează proiectul nu este afectat de sarcini în favoarea unei persoane juridice sau a unei entități care desfășoară activități economice, cu excepția cazului în care este afectat de o ipotecă imobiliară;
f) se obligă să permită accesul persoanelor autorizate în vederea colectării datelor înregistrate de sistemul de panouri fotovoltaice și verificării sistemului de panouri fotovoltaice finanțat;
g) nu este eligibil imobilul cu proprietăți comune și proprietăți individuale, sub formă de bloc/condominiu, cu mai mult de două apartamente;
h) nu este eligibil solicitantul sau coproprietarii/devălmașii care au beneficiat de finanțare prin programul anterior dedicat instalării panourilor fotovoltaice pentru un imobil înscris în aceeași carte funciară ca cel pentru care solicită finanțare (mai multe informații despre solicitanții care nu sunt eligibili găsești aici).

7. Este eligibil proiectul care are ca scop realizarea unui sistem complet de panouri fotovoltaice pentru producerea energiei electrice pentru consum propriu, surplusul de energie fiind preluat în rețeaua națională de distribuție.
Pentru solicitantul persoană fizică este eligibil proiectul care se implementează la adresa menționată ca domiciliu în cartea de identitate.

8. Prin program se finanțează instalarea unor sisteme de panouri fotovoltaice cu o putere instalată de minimum 3 kW.

9. Sistemul de panouri va asigura, prin unul sau mai multe componente ale sale, următoarele funcționalități:
a) stocarea informațiilor privind cantitatea de energie electrică produsă, pe o perioadă de cel puțin 1 an de la data emiterii certificatului de racordare;
b) colectarea de la distanță a informațiilor prevăzute la lit. a), precum și transmiterea acestora printr-un sistem de comunicare open source;
c) compatibilitatea cu orice sistem de management liber care va prelua datele transmise via un procesator de date de tip API, identificând datele după un serial din teren către o bază de date ce permite un număr ridicat de operațiuni de interogare pe secundă pentru a face față cerințelor de raportare automată și manuală.

10. Ce documente sunt necesare pentru solicitantul persoană fizică:
a) actul de identitate al solicitantului, valabil la data înscrierii în aplicație;
b) certificatul de atestare fiscală privind obligațiile de plată către bugetul de stat, emis pe numele solicitantului de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanțelor, în termen de valabilitate la data înscrierii în aplicație;
c) certificatul de atestare fiscală privind impozitele și taxele locale și alte venituri ale bugetului local, emis pe numele solicitantului de către autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială își are domiciliul, în termen de valabilitate la data înscrierii în aplicație;
d) extras de carte funciară, nu mai vechi de 60 de zile la data înscrierii în aplicație, din care să rezulte dreptul de proprietate al solicitantului asupra imobilului construcție deservit de sistemul de panouri fotovoltaice pentru care se solicită finanțarea; în cazul în care sistemul de panouri fotovoltaice care deservește construcția se amplasează pe teren, se va prezenta, în plus față de extrasul de carte funciară aferent construcției, extras de carte funciară, nu mai vechi de 60 de zile la data înscrierii în aplicație, din care să rezulte că solicitantul este proprietar/deține un drept de folosință asupra imobilului teren; acesta poate fi obținut de solicitant și în format electronic;
e) copia cărții funciare colective, din care să rezulte maximum două unități individuale trecute pe aceeași carte funciară care adunate să fie egale cu 1 (un) întreg, în cazul imobilelor-construcții, dintre care unele părți sunt comune, iar restul sunt proprietăți individuale, pentru care se întocmesc o carte funciară colectivă și câte o carte funciară individuală. 

CERERILE SE DEPUN ONLINE PE SITE-UL AFM, LA ADRESA

https://depunerefotovoltaice.afm.ro/

 

Foto ilustrativ www.pexels.com