Pentru ce trebuie să plătească Primăria Ploieşti 1,2 milioane de lei?

Mihai Ciobanu -

Pentru ce trebuie să plătească Primăria Ploieşti 1,2 milioane de lei?

Deputatul Paul Dumbrăvanu a publicat pe pagina sa de Facebook un mesaj în care atrage atenţia asupra unui proiect de hotărâre pus pe ordinea de zi a şedinţei Consiliului Local Ploieşti prin care municipalitatea se obligă să achite, în termen foarte scurt, suma de 1,2 milioane de lei? Pentru ce? Asta se întreabă şi parlamentarul ploieştean:

„1.214.381,90 lei. Lipsă de transparenţă persistentă la Consiliul Local Ploiesti. Ploiestenii buni de plata.
O noua plata generata de o eroare/neglijenta/prostie administrativa din trecut.
Primaria Municipiului Ploiesti va achita suma de 1.214.381,90 lei la 5 zile de la emiterea Hotararii. In expunerea de motive nu se mentioneaza care este motivul pentru care se plateste suma. Secretomania si dispretul sunt la ordinea zilei. 
Decizia nr.127/02.03.2014 pronuntata de Tribunalul Prahova „

Mai jos vă prezentăm textul proiectului de hotărâre, aşa cum a fost expus pe pagina de internet a Primăriei Ploieşti:

ROMANIA

JUDETUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIESTI

 

 

 

 

HOTARAREA Nr.

privind aprobarea rectificarii bugetului local al municipiului Ploiesti

pe anul 2015        

 

                                  

Consiliul Local al municipiului Ploiesti

vazand Expunerea de motive a dl viceprimar cu atributii de primar Iulian Liviu Teodorescu si a consilierilor din comisia de buget finante, control, administrarea domeniului public si privat, studii, strategii si prognoze: Alexandru Paul Palas, Sanda Dragulea, Radu Mateescu, Constantin Popa, Gheorghe Popa si Raportul de specialitate al Directiei Economice, prin care se propune aprobarea bugetului local al municipiului Ploiesti;

tinand cont de HCL nr. 89/ 13.03.2015, privind preluarea atributiilor primarului Municipiului Ploiesti ;

avand in vedere prevederile art.19 si art. 49 din Legea nr. 273/2006 – Legea privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;

luand in considerarea Protocolul nr.1/08.05.2015, inregistrat la Primaria Municipiului Ploiesti cu nr.009976/18.05.2015, protocol incheiat intre SCA Predoi si Asociatii, in calitate de creditor si Unitatea Administativ Teritoriala Municipiul Ploiesti, in calitate de debitor, a Deciziei nr.127/02.03.2014 pronuntata de Tribunalul Prahova, din care rezulta ca Primaria Municipiului Ploiesti va achita suma de 1.214.381,90 lei la 5 zile de la emiterea Hotararii.

Tinand cont de raportul comisiei de specialitate nr.1, comisia de buget finante, control, administrarea domeniului public si privat, studii, strategii si prognoze din data de ……………………

Tinand cont de raportul comisiei de specialitate nr. 7, comisia juridica, ordine publica, respectarea drepturilor si libertatilor cetatenesti, petitii si reclamatii din data de …………………….

in temeiul art. 36 alin. 4 lit.a si art. 45 alin. 2 lit.a din Legea nr. 215/2001- republicata, privind administratia publica locala, republicata si actualizata:

 

H O T A R AS T E:

Art. 1          Aproba rectificarea bugetului local al municipiului Ploiesti pe anul 2015, conform Anexei nr. 1, care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2   Aproba rectificarea listei de investitii din bugetul local pe anul 2015, conform Anexei nr.2, care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 3 Aproba notele de fundamentare privind necesitatea si oportunitatea efectuarii rectificarii cheltuielilor de investitii, conform Anexei nr. 3, care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 4  Aproba rectificarea bugetului de cheltuieli avand ca sursa de finantare bugetul local, pe anul 2015 al Gradinitei cu program prelungit si normal „Crai Nou” Ploiesti, conform Anexei nr.4, care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.5 Ordonatorul principal de credite, serviciile de specialitate din aparatul Primarului municipiului Ploiesti vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Art.6 Directia Administratie Publica, Juridic Contencios, Contracte va aduce la cunostinta celor interesati prevederile prezentei hotarari.