Ploieşti. Ce proiecte se vor discuta în şedinţa de marţi, 27 august, a Consiliului Local

Redactia -

Ploieşti. Ce proiecte se vor discuta în şedinţa de marţi, 27 august, a Consiliului Local


D I S P O Z I Ţ I A Nr. 3920

privind Convocarea în şedinţă ordinară a Consiliului Local al Municipiului Ploieşti în data de 27 august 2013

 

Primarul Municipiului Ploieşti:

în baza art. 39, alin. 1 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi actualizată;

în temeiul art. 68, alin. 1 şi art. 115, alin. 1, lit. „a” din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi actualizată;

 

D I S P U N E:

 

Articol unic – Convocarea Consiliul Local al Municipiului Ploieşti în şedinţă ordinară în data de 27 august 2013, începând cu orele 1400, la sala de şedinţe de 200 de locuri din cadrul Palatului Administrativ, etajul I, cu următorul proiect al ordinii de zi:

  1. 1.Aprobarea Procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Ploieşti din data de 26 iulie 2013.
  2. 2.Aprobarea Procesului verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Ploieşti din data de 13 august 2013.
  3. 3.Întrebări şi interpelări.
  4. 4.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploieşti – iniţiat de primar Iulian Bădescu şi de consilierii Alexandru Paul Palaş, Ionuţ Cristian Ionescu, Sanda Dragulea, Nicoleta Cătălina Bozianu şi Silviu Sorin Constantin.
  5. 5.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Poliției Locale a municipiului Ploieşti pe anul 2013 – iniţiat de primar Iulian Bădescu şi de consilierii Alexandru Paul Palaş, Ionuţ Cristian Ionescu, Sanda Dragulea, Nicoleta Cătălina Bozianu şi Silviu Sorin Constantin.
  6. 6.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 al Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești – iniţiat de primar Iulian Bădescu şi de consilierii Alexandru Paul Palaş, Ionuţ Cristian Ionescu, Sanda Dragulea, Nicoleta Cătălina Bozianu şi Silviu Sorin Constantin.

7. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2013 al Serviciului Public Local Comunitar de Evidenta a Persoanelor Ploiesti – iniţiat de primar Iulian Bădescu şi de consilierii Alexandru Paul Palaş, Ionuţ Cristian Ionescu, Sanda Dragulea, Nicoleta Cătălina Bozianu şi Silviu Sorin Constantin.

8. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al municipiului Ploieşti pe anul 2013 – iniţiat de primar Iulian Bădescu şi de consilierii Paul Palaş, Ionuţ Ionescu, Sanda Dragulea, Nicoleta Cătălina Bozianu şi Silviu Sorin Constantin.

9. Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentanților municipiului Ploiești în Adunarea Generală a Acționarilor de la S.C. Hale și Piețe S.A. Ploiești, să aprobe rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2013 al S.C. Hale și Piețe S.A. Ploiești – inițiat de Primar Iulian Bădescu.

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcţii al Serviciului Public Finanţe Locale Ploieşti, ca urmare a aplicării unor măsuri în domeniul resurselor umane – inițiat de Primar Iulian Bădescu.

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei, a numărului de personal și a statului de funcții al Centrului Creșe din municipiul Ploiești – inițiat de Primar Iulian Bădescu.

12. Proiect de hotărâre privind constituirea unei comisii speciale în vederea analizării deconectărilor ilegale de la sistemul public centralizat de alimentare cu energie termică livrată de către S.C. Dalkia Termo Prahova S.R.L. în municipiul Ploieşti şi a reglementărilor acestora – inițiat de Primar Iulian Bădescu și viceprimar Iulian Liviu Teodorescu.

13. Proiect de hotărâre privind modificarea Regulamentului de Funcţionare şi Organizare al Cimitirelor din municipiul Ploieşti aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploieşti nr. 433/28.11.2012 – iniţiat de primar Iulian Bădescu.

14. Proiect de hotărâre privind includerea unor locuinţe din fondul locativ al municipiului Ploieşti în fondul de locuinţe sociale destinate chiriaşilor evacuaţi sau care urmează să fie evacuaţi din locuinţele retrocedate foştilor proprietari şi repartizarea acestora conform prevederilor legale – inițiat de consilierii Pană George, Cosma Marcian, Vîscan Robert Ionuţ, Neagu Puiu Daniel, Petrescu Raul Alexandru

 

15. Proiect de hotărâre privind modificarea prin act adiţional a contractului de asociere nr. 5556/13.05.2003 încheiat între Municipiul Ploieşti şi S.C.Willis S.A. – inițiat de consilierii Dumitru Cristian, Ganea Cristian, Popa Constantin, Popa Gheorghe, Bolocan Iulian.

16. Proiect de hotărâre privind modificarea prin act aditional a contractului de închiriere nr. 17657/31.10.2008 încheiat între Municipiul Ploiesti și Uniunea Asociațiilor de Proprietari Prahova în sensul măririi suprafeței închiriate în imobilul situat în Ploiești, strada G-ral Vasile Milea nr.1, bl.A7, parter – inițiat de consilierii Popa Constantin, Dumitru Cristian, Vîscan Robert Ionut, Popa Gheorghe, Minea Constantin Gabriel.

17. Proiect de hotărâre privind modificarea prin act aditional a unor contracte de concesiune in vederea actualizarii adreselor postale a unor imobile in care isi desfasoara activitatea cabinete medicale individuale – inițiat de Viceprimar Iulian Teodorescu și consilierii Cristian Dumitru, Cristian Ganea, Constantin Popa, Gheorghe Popa, Iulian Bolocan.

18. Proiect de hotărâre privind concesionarea directă a unui teren către Vasilescu Rodica Daniela în vederea extinderii apartamentului proprietate personală situat în Ploieşti, strada Cameliei nr.1bis, bl.47, ap.3, parter, prin edificarea unui balcon – inițiat de consilierii Dumitru Cristian, Ganea Cristian, Popa Constantin, Popa Gheorghe și Bolocan Iulian.

19. Proiect de hotărâre privind completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploieşti nr.219/2010, cu modificările şi completările ulterioare, anexă ce cuprinde lista bunurilor ce aparţin domeniului public şi privat al municipiului Ploieşti transmise în concesiune către S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploieşti S.R.L. – inițiat de consilierii Dumitru Cristian, Ganea Cristian, Popa Constantin, Popa Gheorghe, Bolocan Iulian.

20. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de priorități pentru atribuirea în folosință gratuită a unor loturi de teren conform prevederilor Legii nr.15/2003, privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală, cuprinzând dosarele depuse până la data de 29.03.2013, inclusiv, și actualizate conform Hotărârii nr.117/2013 a Consiliului Local al municipiului Ploiești – ințiat de consilierii Pană George, Sîrbu Simion Gheorghe, Neagu Daniel Puiu, Popa Constantin şi Cosma Marcian.

21. Proiect de hotărâre privind retragerea dreptului de folosinţă asupra unor loturi de teren atribuite conform prevederilor Legii nr.15/2003, privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală – inițiat de consilierii Dumitru Cristian, Ganea Cristian, Popa Constantin, Popa Gheorghe, Bolocan Iulian.

22. Proiect de hotărâre privind transmiterea fără plată a terenului în suprafață de 92 mp, situat în Ploiești, str. Democrației nr.71A în proprietatea Parohiei « Sfântul Pantelimon » – inițiat de consilierii Dumitru Cristian, Ganea Cristian, Popa Constantin, Popa Gheorghe, Bolocan Iulian.

23. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării imobilului situat în Ploiești, B-dul Republicii nr.271 – inițiat de consilierii Dumitru Cristian, Ganea Cristian, Popa Constantin, Popa Gheorghe, Bolocan Iulian.

24. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării imobilului situat in Ploiesti, Sos.Nordului FN – inițiat de consilierii Dumitru Cristian, Ganea Cristian, Popa Constantin, Popa Gheorghe, Bolocan Iulian.

25. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârilor Consiliului Local al municipiului Ploieşti nr.104/ 2004, nr.70/2006, nr.194/2006, nr.181/2007, nr.123/2010 şi nr.232/2012 referitor la datele tehnice ale imobilelor (construcţii şi terenuri) cu destinaţia de locuinţe, situate in Ploieşti, Aleea Arnăuţi nr.2, bl.T1-T16 – inițiat de consilierii consilieri Cristian Dumitru, Cristian Ganea, Constantin Popa, Gheorghe Popa, Iulian Bolocan.

26. Proiect de hotărâre privind reluarea procedurilor de vânzare a spaţiilor cu destinaţia de locuinţă construite din fondul de stat, imobilelor cu destinaţia de locuinţe preluate în proprietatea statului, terenurilor aferente locuinţelor, terenurilor curţi/grădini închiriate proprietarilor de construcţii aferente locuinţelor vândute în baza Legii nr. 112/1995 şi a terenurilor aferente construcţiilor locuinţelor vândute în baza Decretului-Lege nr. 61/1990 şi a Legii nr. 85/1992, aflate în patrimoniul privat al municipiului Ploieşti – inițiat de Primar Iulian Bădescu.

27. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 165 / 2004 și a Hotărârii Consiliului Local nr. 118 / 2007 privind repartizarea de locuințe sociale – inițiat de consilierii George Pană, Cosma Marcian, Robert Ionuţ Viscan, Daniel Puiu Neagu şi Raul Alexandru Petrescu.

28.Proiect de hotărâre privind organizarea de licitaţii publice deschise cu strigare în vederea închirierii unor spaţii/terenuri excedentare aparţinând unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat de pe raza municipiului Ploieşti– inițiat de Primar Iulian Bădescu.

29. Proiect de hotărâre   privind aprobarea Reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi a unităţilor de învăţământ particular acreditate/autorizate din Municipiul Ploieşti, propuse să funcţioneze în anul şcolar 2013-2014 – – inițiat de Primar Iulian Bădescu.

30. Proiect de hotărâre privind completarea Hotararii  nr.192/2013 – inițiat de Primar Iulian Bădescu.

31. Proiect de hotărâre privind privind atribuirea licenţei de traseu cu numărul DTI 084 pentru efectuarea transportului public local de persoane prin curse regulate specialeinițiat de Primar Iulian Bădescu.

32. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ”Modificare PUZ avizat – schimbare funcțiune zonă din industrie în instituții și servicii, modificarea indicatorilor urbanistici, ridicarea restricțiilor aferente soluționării intersecțiilor între strada Gheorghe Doja – Calomfirescu și Gheorghe Doja – Poștei – Apelor” Str. Calomfirescu nr. 2, Ploiești – inițiat de consilierii George Sorin Botez, Cristian Ganea, Răzvan Ursu, Costel Horghidan, Paulica Drăgușin și Radu Socoleanu.

33. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ”Baza Sportivă de Minifotbal” – inițiat de Primar Iulian Bădescu.

34. Diverse.

Raport privind activitatea asistenților personali ai persoanelor încadrate în gradul grav de handicap din municipiul Ploiești iulie 2012 – iunie 2013.