PLOIEŞTI. Ce proiecte vor discuta consilierii locali

Redactia -

PLOIEŞTI. Ce proiecte vor discuta consilierii locali

D I S P O Z I Ţ I A Nr. 1650

privind Convocarea în şedinţă ordinară a Consiliului Local al Municipiului Ploieşti în data de 29 aprilie 2013

 

Primarul Municipiului Ploieşti:

în baza art. 39, alin. 1 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi actualizată;

în temeiul art. 68, alin. 1 şi art. 115, alin. 1, lit. „a” din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi actualizată,

 

D I S P U N E:

 

Articol unic – Convocarea Consiliul Local al Municipiului Ploieşti în şedinţă ordinară în data de 29 aprilie 2013, începând cu ora 1200, la sala de şedinţe de 200 de locuri din cadrul Palatului Administrativ, Etajul 1, cu următorul proiect al ordinii de zi:

 1. 1.Aprobarea Procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Ploieşti din data de 29 martie 2013.
 2. 2.Aprobarea Procesului verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Ploieşti din data de 8 aprilie 2013.
 3. 3.Întrebări şi interpelări.
 4. 4.Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume de bani din fondul de rezervă bugetară constituit în bugetul local, pentru sprijinirea unei persoane fizice aflate în situaţie de extremă dificultate – domnul RUSU IOAN – iniţiat de viceprimar Raul Alexandru Petrescu.
 5. 5.Proiect de hotărâre privind rescadenţarea contractului de credit – Linie de finanţare DM nr. 7/1033/27.11.2007, încheiat cu Banca Comercială Romana SA – iniţiat de primar Iulian Bădescu.
 6. 6.Proiect de hotărâre privind aprobarea ajustării preţului de producere, transport şi distribuţie a energiei termice livrată de către S.C. Dalkia Termo Prahova S.R.L. în Municipiul Ploieşti – iniţiat de primar Iulian Bădescu.
 7. 7.Proiect de hotărâre privind stabilirea cuantumului gratuităţii la transportul urban cu mijloace de transport în comun pentru persoanele cu handicap din municipiul Ploieşti – iniţiat de primar Iulian Iulian Bădescu şi de consilierii Paul Palaş, Ionuţ Ionescu, Sanda Dragulea, Nicoleta Bozianu şi Silviu Constantin.
 8. 8.Proiect de hotărâre privind decontarea gratuităţii la transportul urban cu mijloace de transport în comun pentru persoanele fără venituri şi pensionarii din municipiul Ploieşti – iniţiat de primar Iulian Iulian Bădescu şi de consilierii Paul Palaş, Ionuţ Ionescu, Sanda Dragulea, Nicoleta Bozianu şi Silviu Constantin.
 9. 9.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 al Clubului Sportiv Municipal Ploieşti – iniţiat de primar Iulian Bădescu şi de consilierii Paul Palaş, Ionuţ Ionescu, Sanda Dragulea, Nicoleta Bozianu şi Silviu Constantin.
 10. 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea contribuţiei anuale pentru anul 2013 a municipiului Ploieşti pentru Asociaţia de dezvoltare intercomunitară de utilităţi publice pentru serviciul de salubrizare „Parteneriatul pentru managementul deşeurilor – Prahova” – iniţiat de primar Iulian Bă
 11. 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizaţiei anuale a Municipiului Ploieşti pe anul 2013 în calitate de membru al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Polul de creştere Ploieşti-Prahova” – iniţiat de primar Iulian Bădescu.
 12. 12. Proiect de hotărâre privind acordarea scutirii de la plata obligaţiilor bugetare reprezentând impozit pe clădiri în baza Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, conform cererii depuse de către Uniunea Elenă din România – iniţiat de primar Iulian Bădescu.
 13. 13. Proiect de hotărâre privind sancţionarea cu avertisment a persoanelor care nu şi-au asigurat clădirile cu destinaţia de locuinţă împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren şi inundaţiilor pentru anul 2013 – iniţiat de primar Iulian Bădescu.
 14. 14. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Ploieşti nr. 4/2013 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2013 – iniţiat de consilierii Cristian Dumitru, Cristian Ganea, Constantin Popa, Gheorghe Popa şi Iulian
 15. 15. Proiect de hotărâre privind înfiinţarea Asociaţiei „Viitor Art” – iniţiat de primar Iulian Bădescu.
 16. 16. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcţii al Spitalului de Boli Infecţioase Ploieşti – iniţiat de primar Iulian Bădescu.
 17. 17. Proiect de hotărâre privind aprobarea înfiinţării Centrului Creşe din municipiul Ploieşti – iniţiat de primar Iulian Bădescu.
 18. 18. Proiect de hotărâre referitor la modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 323/2012 privind repartizarea reprezentanţilor Consiliului Local al municipiului Ploieşti în Consiliile de Administraţie şi în Comisiile pentru evaluarea şi asigurarea calităţii din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat şi particular de pe raza municipiului Ploieşti – iniţiat de primar Iulian Bădescu.
 19. 19. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentul serviciului public de administrare, exploatare, reparare şi întreţinere a reţelei stradale, lucrări de artă, parcări aflate în administrarea Consiliului Local al Municipiului Ploieşti, inclusiv echiparea tramei stradale cu elemente de mobilier urban, caietul de sarcini, contractul cadru de delegare de gestiune – iniţiat de primar Iulian Bădescu.
 20. 20. Proiect de hotărâre privind atribuirea unor licenţe de traseu pentru efectuarea transportului public local de persoane prin curse regulate speciale, operatorului de transport Dan Sepsi SRL – iniţiat de primar Iulian Bădescu.
 21. 21. Proiect de hotărâre privind atribuirea licenţei de traseu cu numărul DTI 064 pentru efectuarea transportului public local de persoane prin curse regulate speciale – iniţiat de primar Iulian Bădescu.
 22. 22. Proiect de hotărâre privind atribuirea licenţei de traseu cu numărul DTI 065 pentru efectuarea transportului public local de persoane prin curse regulate speciale – iniţiat de primar Iulian Bădescu.
 23. 23. Proiect de hotărâre privind atribuirea licenţelor de traseu cu numerele DTI 067, DTI 068, DTI 069 şi DTI 070 pentru efectuarea transportului public local de persoane prin curse regulate speciale – iniţiat de primar Iulian Bădescu.
 24. 24. Proiect de hotărâre privind atribuirea licenţelor de traseu cu numerele DTI 071 şi DTI 072 pentru efectuarea transportului public local de persoane prin curse regulate speciale – iniţiat de primar Iulian Bădescu.
 25. 25. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unui teren în suprafaţă de 1161mp, aflat în domeniul public al Municipiului Ploieşti în Parcul Tineretului – iniţiat de primar Iulian Bă
 26. 26. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionarii prin licitaţie publică a unui teren în suprafaţă de 5219 mp, aflat în domeniul public al Municipiului Ploieşti în Parcul Orăşenesc Andrei Mureşeanu – iniţiat de primar Iulian Bădescu.
 27. 27. Proiect de hotărâre cu privire la modificarea poziţiei 137 din Anexa 1 la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploieşti nr. 267/29.11.2006 privind includerea unor imobile în „Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploieşti” – iniţiat de consilierii Cristian Dumitru, Cristian Ganea, Constantin Popa, Gheorghe Popa şi Iulian Bolocan.
 28. 28. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Ploieşti a unei construcţii din incinta cimitirului Mihai Bravu, pentru scoaterea din funcţiune, în vederea valorificării şi, după caz, casării acesteia – iniţiat de consilierii Cristian Dumitru, Cristian Ganea, Constantin Popa, Gheorghe Popa şi Iulian Bolocan.
 29. 29. Proiect de hotărâre privind modificarea si completarea Procedurii privind amplasarea de construcţii provizorii echipamente şi diverse tipuri de mobilier pentru desfăşurarea activităţilor de tip comercial pe terenurile municipiului Ploieşti aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploieşti nr. 302/23.09.2009 – iniţiat de consilierii Cristian Dumitru, Cristian Ganea, Constantin Popa, Gheorghe Popa şi Iulian Bolocan.
 30. 30. Proiect de hotărâre privind concesionarea directă a unei suprafete de teren către Ion Gheorghe si Ion Valentina Elena în vederea extinderii apartamentului proprietate personală situat în Ploieşti, strada Crişan nr.30A, bl. 138D, sc.A, ap. 2, parter, prin edificarea unui balcon – iniţiat de consilierii Cristian Dumitru, Cristian Ganea, Constantin Popa, Gheorghe Popa şi Iulian Bolocan.
 31. 31. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Stabilire condiţii de construibilitate parcelă pentru depozit materiale de construcţii“ Str. Poligonului nr. 2 Ploieşti – iniţiat de consilierii Cristian Ganea, Răzvan Ursu, George Botez, Costel Horghidan, Paulica Drăguşin, Adrian Lupu şi Radu Socoleanu.
 32. 32. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii termenului de valabilitate a Planului Urbanistic Zonal “ZONA HIPODROM PLOIESTI” – iniţiat de consilierii Cristian Ganea, Adrian Lupu, Răzvan Ursu, George Botez, Costel Horghidan, Paulica Drăguşin şi Radu Socoleanu.
 33. 33. Diverse.