PLOIEŞTI. Cu cât se scumpesc apa caldă şi căldura

Redactia -

PLOIEŞTI. Cu cât se scumpesc apa caldă şi căldura

Consilierii locali vor discuta, în şedinţa de luni, printre altele şi un proiect ce prevede majorarea preţului la apa caldă şi căldura livrată de către Dalkia ploieştenilor. În expunerea de motive a proiectului, semnată de către primarul Iulian Bădescu, se prevede că  SC Dalkia Termo Prahova solicită începând cu data de 01.03.2013, menţinerea preţului de 186,96 lei/Gcal (fără TVA) si 35,13 lei/Gcal (fără TVA) recuperarea unitara a diferenţelor înregistrate ca urmare a creşterii preţului la combustibilul utilizat pentru producerea energiei termice din perioada februarie 2011 – octombrie 2012. Tariful propus de operator este de 222,10 lei /Gcal, fără TVA.

Iată, integral, proiectul de hotărâre care se va afla pe masa consilierilor municipali:

 

 

ROMÂNIA

JUDEŢUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEŞTI

 

HOTĂRÂREA NR………….

privind aprobarea ajustarii preţului de producere, transport şi distribuţie a energiei termice livrată de către S.C. Dalkia Termo Prahova S.R.L. în Municipiul Ploieşti

 

     Consiliul Local al Municipiului Ploieşti:

 

Văzând expunerea de motive a domnului Primar Iulian Bădescu şi Raportul de specialitate al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploieşti prin care se propune aprobarea ajustării preţului de producere, transport şi distribuţie a energiei termice în Municipiul Ploieşti;

În conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local nr.129/27.04.2011- privind aprobarea preţului de producere, transport şi distribuţie a energiei termice în Municipiul Ploieşti;

În baza prevederilor art.23.4 din Contractul de concesiune nr. 2776/5246 din 29.04.2004 încheiat între Consiliul Judeţean Prahova, Consiliul Local al Municipiului Ploieşti şi S.C. Dalkia Termo Prahova S.R.L.;

          Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, art.1 alin.1 şi ale Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art. 36 alin.2 lit.d, alin.6 lit.a pct.14 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;

 

 

HOTĂRĂŞTE :

 

ART.1. Aprobă preţul energiei termice livrată de S.C. Dalkia Termo Prahova S.R.L. de 222,10 lei/Gcal, fără T.V.A., începând cu luna aprilie 2013.

          Preţul de 222,10 lei/Gcal, fără T.V.A., se compune din:

  • 186,97 lei/Gcal, fără TVA, care este preţul energiei termice stabilit în baza prevederilor din Contractul de Concesiune nr.2776/5246 din29.04.2004, aprobat prin H.C.L. nr.129/27.04.2011;
  • 35,13 lei/Gcal, fără TVA, diferenţa unitară de recu perat ca urmare a creşterii preţului combustibilului, din perioada februarie 2011 – octombrie 2012 folosit la producerea energiei termice livrată de către S.C.Dalkia Termo Prahova S.R.L. stabilită în baza prevederilor din Contractul de concesiune nr.2776/5246 din 29.04.2004;

 

ART.2. Aprobă preţul local al energiei termice facturate populaţiei în Municipiul Ploieşti de 186,97 lei/Gcal, fără T.V.A., începând cu luna aprilie 2013.

 

ART.3. Aprobă aportul bugetar pentru acoperirea diferentei de pret pentru perioada aprilie 2013 – decembrie 2013.

 

ART. 4. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Direcţia Economica, Regia Autonomă de Servicii Publice Ploieşti şi S.C. Dalkia Termo Prahova S.R.L.

 

ART.5. Direcţia Administraţie Publică, Juridic-Contencios, Contracte va aduce la cunoştinţă publică prevederile prezentei hotărâri.

 

Dată in Ploieşti, astăzi, 29 aprilie 2013

 

Preşedinte de şedinţă,                                  Contrasemnează Secretar,

   George Pană                                                  Oana Cristina Iacob

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE

 

privind aprobarea ajustarii preţului de producere, transport şi distribuţie a energiei termice livrată de către S.C. Dalkia Termo Prahova S.R.L în Municipiul Ploieşti

 

Conform contractului de delegare prin concesiune a serviciului public centralizat de alimentare cu energie termică în municipiul Ploieşti(art.23.2.2), tariful facturat la utilizatori se ajustează semestrial.

 

În conformitate cu prevederile art. 40, aliniatele 6 şi 7 din Legea nr. 325/2006 a serviciului public de alimentare cu energie termică, preţul energiei termice se aprobă de către Autoritatea Administraţiei Publice Locale.

 

Preţul energiei termice aplicat de operator în prezent este aprobat prin H.C.L.nr.129/27.04.2011.

 

Operatorul SC Dalkia Termo Prahova solicită începând cu data de 01.03.2013, menţinerea preţului de 186,96 lei/Gcal (fără TVA) si 35,13 lei/Gcal (fără TVA) recuperarea unitara a diferenţelor înregistrate ca urmare a creşterii preţului la combustibilul utilizat pentru producerea energiei termice din perioada februarie 2011 – octombrie 2012.

 

Tariful propus de operator este de 222,10 lei /Gcal, fără TVA.

 

Diferentele de pret combustibil din perioada februarie 2011- octombrie 2012, înregistrate de operator sunt de 9.851.535 lei. Cantitatea de energie termica estimată a fii vândută în perioada martie – decembrie 2013 este de 280.470 Gcal.

 

Aportul bugetar pentru recuperarea unitară de 35,13 lei/Gcal (fără TVA) pentru cantitatea de energie termica estimata este în valoare de 9.851.535 lei/Gcal(fara TVA), 12.215.903,40 lei ( cu TVA), pentru perioada martie – decembrie 2013.

 

Având în vedere adresa prezentată de operator şi Raportul de specialitate al R.A.S.P. Ploieşti, propunem spre aprobare Consiliului Local proiectul de hotărâre privind aprobarea preţului de producere, transport şi distribuţie a energiei termice în Municipiul Ploieşti.

 

 

Primar,

 

Iulian BĂDESCU