PLOIEŞTI. Joi,30 mai, şedinţă de Consiliu Local. Iată lista proiectelor

Redactia -

PLOIEŞTI. Joi,30 mai, şedinţă de Consiliu Local. Iată lista proiectelor

D I S P O Z I Ţ I A Nr. 1971

privind Convocarea în şedinţă ordinară a Consiliului Local al Municipiului Ploieşti în data de 30 mai 2013

 

Primarul Municipiului Ploieşti:

în baza art. 39, alin. 1 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi actualizată;

în temeiul art. 68, alin. 1 şi art. 115, alin. 1, lit. „a” din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi actualizată,

 

D I S P U N E:

 

Articol unic – Convocarea Consiliul Local al Municipiului Ploieşti în şedinţă ordinară în data de 30 mai 2013, începând cu orele 1400, la sala de şedinţe din cadrul Regiei Autonome de Transport Public Ploieşti, cu următorul proiect al ordinii de zi:

 1. 1.Aprobarea Procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Ploieşti din data de 29 aprilie 2013.
 2. 2.Aprobarea Procesului verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Ploieşti din data de 15 mai 2013.
 3. 3.Întrebări şi interpelări.
 4. 4.Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume de bani din fondul de rezervă bugetară constituit în bugetul local, pentru sprijinirea unei persoane fizice aflate în situaţie de extremă dificultate – copilul BOJAN ANDREEA DIANA – iniţiat de consilierii George Pană, Marcian Cosma, Raul Alexandru Petrescu, Robert Ionut Viscan, Daniel Puiu Neagu.
 5. 5.Proiect de hotărâre privind aprobarea conturilor anuale de execuţie pe anul 2012 ale bugetului local, bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, bugetului creditelor interne şi bugetului fondurilor externe nerambursabile – iniţiat de primar Iulian Bădescu şi de consilierii Paul Palaş, Ionuţ Ionescu, Sanda Dragulea, Nicoleta Cătălina Bozianu şi Silviu Sorin Constantin.
 6. 6.Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Administraţiei Parcului Memorial „Constantin Stere” Ploieşti pe anul 2013 – iniţiat de primar Iulian Bădescu şi de consilierii Paul Palaş, Ionuţ Ionescu, Sanda Dragulea, Nicoleta Cătălina Bozianu şi Silviu Sorin Constantin.
 7. 7.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al municipiului Ploieşti pe anul 2013 – iniţiat de primar Iulian Bădescu şi de consilierii Paul Palaş, Ionuţ Ionescu, Sanda Dragulea, Nicoleta Cătălina Bozianu şi Silviu Sorin Constantin.
 8. 8.Proiect de hotărâre privind numirea reprezentantului Municipiului Ploieşti în Consiliul de Administraţie al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploieşti – iniţiat de primar Iulian Bădescu.
 9. 9.Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare [i Func]ionare al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Ploie[ti – iniţiat de primar Iulian Bădescu.
 10. 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Administraţiei Parcului Memorial ”Constantin Stere” Ploieşti – iniţiat de primar Iulian Bădescu.
 11. 11. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractului de închiriere pentru o unitate locativă cu destinaţia de locuinţă de necesitate – iniţiat de consilierii George Pană, Cosma Marcian, Robert Ionuţ Vîscan, Daniel Puiu Neagu şi Raul Alexandru Petrescu.
 12. 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea actului adiţional nr. 2 la Protocolul de cooperare nr. 11212/15-11-2011 încheiat între Administraţia Serviciilor Sociale Comunitare Ploieşti şi Asociaţia „Vasarely Life Care” – iniţiat de consilierii George Pană, Marcian Cosma, Raul Alexandru Petrescu, Robert Ionuț Vîscan şi Daniel Puiu Neagu.
 13. 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea Protocolului de cooperare încheiat între Administraţia Serviciilor Sociale Comunitare Ploieşti şi Asociaţia „Sfântul Nicolae” com. Brebu – iniţiat de consilierii George Pană, Marcian Cosma, Raul Alexandru Petrescu, Robert Ionuț Vîscan şi Daniel Puiu Neagu.
 14. 14. Proiect de hotărâre privind stabilirea tarifelor minimale pe mp, ca preţ de pornire pentru închirierea spaţiilor şi terenurilor excedentare aparţinand unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi de sănătate publică de pe raza Municipiului Ploieşti – iniţiat de primar Iulian Bădescu.
 15. 15. Proiect de hotărâre privind aprobarea Reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi a unităţilor de învăţământ particular acreditate/autorizate din Municipiul Ploieşti, propuse să funcţioneze în anul şcolar 2013-2014 – iniţiat de primar Iulian Bădescu.
 16. 16. Proiect de hotărâre privind prelungirea contractului de comodat nr.22/2012 pentru imobilul din Ploieşti str. Înfrăţirii nr. 4 în care funcţionează Secţia nr.3 a Inspectoratului de Poliţie Judeţean Prahova – iniţiat de primar Iulian Bădescu.
 17. 17. Proiect de hotărâre privind transmiterea dreptului de folosinţă gratuită a unui spaţiu în suprafaţă de 40 mp din cadrul Şcolii Gimnaziale „Rareş Vodă”, Inspectoratului Şcolar Judeţean Prahova – iniţiat de primar Iulian Bădescu.
 18. 18. Proiect de hotărâre privind aprobarea nomenclatorului stradal al municipiului Ploieşti – iniţiat de primar Iulian Bădescu şi de consilierii George Botez, Mihai Cristian Ganea, Adrian Lupu, Ursu Razvan, Costel Horghidan, Paulica Draguşin şi Radu Socoleanu.
 19. 19. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului anual de acţiuni de interes local pentru repartizarea orelor de muncă prestate de beneficiarii de venit minim garantat – iniţiat de viceprimar Raul Petrescu.
 20. 20. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului pentru înfiinţarea, organizarea şi exploatarea parcărilor publice cu plată aflate pe domeniul public şi privat al municipiul Ploieşti – iniţiat de primar Iulian Bădescu.
 21. 21. Proiect de hotărâre privind aprobarea delegarii indirecte si a Regulamentului serviciului public de construire, modernizare, reparare si întretinere a reţelei stradale, lucrari de arta, parcari (cu exceptia celor aflate in administrarea altor entitati) aflate în administrarea Consiliului Local al Municipiului Ploiesti, inclusiv echiparea tramei stradale cu elemente de mobilier urban, Caietului de sarcini, Contractului cadru de delegare de gestiune – iniţiat de primar Iulian Bădescu.
 22. 22. Proiect de hotărâre privind completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploieşti nr. 219/2010, cu modificările şi completările ulterioare, anexă ce cuprinde lista bunurilor ce aparţin domeniului public şi privat al municipiului Ploieşti transmise în concesiune către S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploieşti S.R.L. – iniţiat de consilierii Cristian Dumitru, Cristian Ganea, Constantin Popa, Gheorghe Popa şi Iulian Bolocan.
 23. 23. Proiect de hotărâre privind oferta de donaţie din partea S.C. Calliope S.R.L. către municipiul Ploieşti având ca obiect 11 minimagazine prevăzute cu toalete ecologice si o autovidanja – iniţiat de consilierii Cristian Dumitru, Cristian Ganea, Constantin Popa, Gheorghe Popa şi Iulian Bolocan.
 24. 24. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de priorităţi pentru atribuirea în folosinţă gratuită a unor loturi de teren conform prevederilor Legii nr. 15/2003, privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală – iniţiat de consilierii George Pană, Simion Gheorghe Sîrbu, Daniel Puiu Neagu, Constantin Popa şi Marcian Cosma.
 25. 25. Proiect de hotărâre privind retragerea dreptului de folosinţă asupra unor loturi de teren atribuite conform prevederilor Legii nr. 15/2003, privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală – iniţiat de consilierii George Pană, Simion Gheorghe Sîrbu, Daniel Puiu Neagu, Constantin Popa şi Marcian Cosma.
 26. 26. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Ploieşti nr. 480/20.12.2012 privind stabilirea destinaţiei de locuinţă de serviciu pentru unitatea locativă situată în Ploieşti, str. Victoraş nr. 4, bl. 18H3, ap. 21 şi transmiterea acesteia în concesiune către S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploieşti S.R.L. – iniţiat de consilierii Cristian Dumitru, Cristian Ganea, Constantin Popa, Gheorghe Popa şi Iulian Bolocan.
 27. 27. Proiect de hotărâre privind modificarea prin act adi]ional a contractului de concesiune nr. 494270/23.05.2005 `ncheiat `ntre Municipiul Ploie[ti [i Cabinetul Medical Individual Dr. Ifrim Cristina Mădălina pentru spaţiul cu destinaţia de cabinet medical situat în Ploieşti strada Baraolt nr. 5A – iniţiat de consilierii Constantin Popa, Cristian Dumitru, Robert Ionuţ Vîscan, Gheorghe Popa şi Constantin Gabriel Minea.
 28. 28. Proiect de hotărâre privind modificarea prin act adiţional a contractului de închiriere nr. 5278/15.12.1998 încheiat între Municipiul Ploieşti şi S.C. Ralma Design S.R.L. pentru terenul situat în Ploieşti, str. Poligonului nr. 5A – iniţiat de consilierii Cristian Dumitru, Cristian Ganea, Gheorghe Popa, Constantin Popa şi Iulian Bolocan.
 29. 29. Proiect de hotărâre privind constituirea unei comisii de specialitate pentru renegocierea clauzelor contractului de concesiune nr. 209112/16.10.2003 încheiat între Municipiul Ploieşti şi S.C. Bisoceanu&Idriceanu S.R.L. – iniţiat de consilierii Cristian Dumitru, Cristian Ganea, Gheorghe Popa, Constantin Popa şi Iulian Bolocan.
 30. 30. Proiect de hotărâre privind încheierea unui contract de superficie cu S.C. F.D.E.E. Electrica Distribuţie Muntenia Nord S.A., pentru imobilul – teren din Şoseaua Vestului, nr. 1A. – iniţiat de consilierii Cristian Dumitru, Cristian Ganea, Gheorghe Popa, Constantin Popa şi Iulian Bolocan.
 31. 31. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploieşti nr. 31/30.01.2013 – iniţiat de consilierii Paul Palaş, Paulica Draguşin şi Iolanda Băzăvan.
 32. 32. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal “Ridicare restricție de construire, stabilire indicatori urbanistici și schimbare funcțiune în servicii profesionale și industrie nepoluantă/depozite, “DN 1B T13, P186/109-113, str. Ștrandului nr. 182, Ploieşti – inițiat de consilierii George Botez, Cristian Ganea, Răzvan Ion Ursu, Costel Horghidan, Paulica Draguşin şi Radu Marcel Socoleanu.
 33. 33. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal “Schimbare funcțiune în industrie nepoluantă cu servicii ID-S și stabilire indicatori urbanistici” str. Mihai Bravu nr. 342A, 342B, 344A, Ploieşti – inițiat de consilierii George Botez, Cristian Ganea, Răzvan Ion Ursu, Costel Horghidan, Paulica Draguşin şi Radu Marcel Socoleanu.
 34. 34. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Ridicare restricţie de construire” str. Romană nr. 79, Ploieşti – iniţiat de consilierii George Botez, Cristian Mihai Ganea, Răzvan Ursu, Costel Horghidan, Paulica Drăguşin şi Radu Socoleanu.
 35. 35. Diverse.