PLOIEŞTI. Lista proiectelor ce se vor dezbate în şedinţa Consiliului Local

Redactia -

PLOIEŞTI. Lista proiectelor ce se vor dezbate în şedinţa Consiliului Local

D I S P O Z I Ţ I A Nr. 4505

privind Convocarea în şedinţă ordinară a Consiliului Local al Municipiului Ploieşti în data de 30 septembrie 2013

 

Primarul Municipiului Ploieşti:

în baza art. 39, alin. 1 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi actualizată;

în temeiul art. 68, alin. 1 şi art. 115, alin. 1, lit. „a” din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi actualizată,

 

D I S P U N E:

 

Articol unic – Convocarea Consiliul Local al Municipiului Ploieşti în şedinţă ordinară în data de 30 septembrie 2013, începând cu orele 1400, la sala de şedinţe de 200 de locuri din cadrul Palatului Administrativ, etajul I, cu următorul proiect al ordinii de zi:

 1. 1.Aprobarea Procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Ploieşti din data de 27 august 2013.
 2. 2.Aprobarea Procesului verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Ploieşti din data de 11 septembrie 2013.
 3. 3.Aprobarea Procesului verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Ploieşti din data de 25 septembrie 2013.
 4. 4.Întrebări şi interpelări.
 5. 5.Proiect de hotărâre privind aprobarea premierii sportivei Alina Alexandra Dumitru – iniţiat de primar Iulian Bădescu.
 6. 6.Proiect de hotărâre pentru aprobarea procedurii privind modalitatea de alocare a unor sume de bani din fondul de rezervă bugetară constituit în bugetul local, pentru sprijinirea unor persoane fizice aflate în situaţie de extremă dificultate – iniţiat de consilierii George Pană, Marcian Cosma, Raul Alexandru Petrescu, Robert Ionuţ Vîscan şi Daniel Puiu Neagu.
 7. 7.Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Casei de Cultură „I. L. Caragiale” Ploieşti pe anul 2013 – iniţiat de primar Iulian Bădescu şi de consilierii Alexandru Paul Palaş, Ionuţ Cristian Ionescu, Sanda Dragulea, Nicoleta Cătălina Bozianu şi Silviu Sorin Constantin.
 8. 8.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului de Boli Infecţioase Ploieşti pe anul 2013 – iniţiat de primar Iulian Bădescu şi de consilierii Alexandru Paul Palaş, Ionuţ Cristian Ionescu, Sanda Dragulea, Nicoleta Cătălina Bozianu şi Silviu Sorin Constantin.
 9. 9. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului Municipal Ploieşti pe anul 2013 – iniţiat de primar Iulian Bădescu şi de consilierii Alexandru Paul Palaş, Ionuţ Cristian Ionescu, Sanda Dragulea, Nicoleta Cătălina Bozianu şi Silviu Sorin Constantin.
 10. 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 al Clubului Sportiv Municipal Ploieşti – iniţiat de primar Iulian Bădescu şi de consilierii Alexandru Paul Palaş, Ionuţ Cristian Ionescu, Sanda Dragulea, Nicoleta Cătălina Bozianu şi Silviu Sorin Constantin.
 11. 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploieşti – iniţiat de primar Iulian Bădescu şi de consilierii Alexandru Paul Palaş, Ionuţ Cristian Ionescu, Sanda Dragulea, Nicoleta Cătălina Bozianu şi Silviu Sorin Constantin.
 12. 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 al Poliţiei Locale Ploieşti – iniţiat de primar Iulian Bădescu şi de consilierii Alexandru Paul Palaş, Ionuţ Cristian Ionescu, Sanda Dragulea, Nicoleta Cătălina Bozianu şi Silviu Sorin Constantin.
 13. 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Ploieşti pe anul 2013 – iniţiat de primar Iulian Bădescu şi de consilierii Alexandru Paul Palaş, Ionuţ Cristian Ionescu, Sanda Dragulea, Nicoleta Cătălina Bozianu şi Silviu Sorin Constantin.
 14. 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor ce vor fi practicate pentru desfăşurarea serviciului public de construire, modernizare, reparare şi întreţinere a reţelei stradale, lucrări de artă, parcări (cu excepţia celor aflate în administrarea altor entităţi), aflate în administrarea Consiliului Local al Municipiului Ploieşti, inclusiv echiparea tramei stradale cu elemente de mobilier urban, în municipiul Ploieşti – iniţiat de primar Iulian Bădescu.
 15. 15. Proiect de hotărâre privind repartizarea reprezentanţilor Consiliului Local al municipiului Ploieşti în Consiliile de Administraţie şi în Comisiile pentru evaluarea şi asigurarea calităţii, din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat şi particular de pe raza municipiului Ploieşti – iniţiat de primar Iulian Bădescu şi de consilierii Iolanda Băzăvan, Sanda Dragulea, Cristian Dumitru, Marilena Stanciu şi Larisa Băzăvan.
 16. 16. Proiect de hotărâre privind înfiinţarea secţiei de înot în structura sportivă a Clubului Sportiv Municipal Ploieşti – iniţiat de primar Iulian Bădescu.
 17. 17. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi a statelor de funcţii ale Administraţiei Serviciilor Sociale Comunitare Ploieşti – iniţiat de primar Iulian Bădescu.
 18. 18. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcţii al aparatului de specialitate al primarului municipiului Ploieşti, ca urmare transformării unor posturi – iniţiat de primar Iulian Bădescu.
 19. 19. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei si a statului de funcţii al Administraţiei Parcului Memorial ”Constantin Stere” – iniţiat de primar Iulian Bădescu.
 20. 20. Proiect de hotărâre privind transformarea unui post de asistent medical principal generalist în post de asistent medical generalist din cadrul Spitalului de Boli Infecţioase Ploieşti, instituţie sub autoritatea Consiliului Local Ploieşti – iniţiat de primar Iulian Bădescu.
 21. 21. Proiect de hotărâre privind repartizarea de locuinţe sociale – iniţiat de consilierii George Pană, Cosma Marcian, Robert Ionuţ Vîscan, Daniel Puiu Neagu şi Raul Alexandru Petrescu.
 22. 22. Proiect de hotărâre privind includerea unor locuinţe din fondul locativ al municipiului Ploieşti în fondul de locuinţe sociale destinate chiriaşilor evacuaţi sau care urmează să fie evacuaţi din locuinţele retrocedate foştilor proprietari şi repartizarea acestora conform prevederilor legale – iniţiat de consilierii George Pană, Marcian Cosma, Robert Ionuţ Vîscan, Puiu Daniel Neagu şi Raul Alexandru Petrescu.
 23. 23. Proiect de hotărâre privind numirea unei comisii de negociere în vederea achiziţionării imobilului situat în Ploieşti, str. 1 Decembrie 1918, nr. 1 – iniţiat de consilierii Cristian Dumitru, Cristian Ganea, Constantin Popa, Gheorghe Popa şi Iulian Bolocan.
 24. 24. Proiect de hotărâre privind includerea unui imobil în patrimoniul municipiului Ploieşti – iniţiat de consilierii Cristian Dumitru, Cristian Ganea, Constantin Popa, Gheorghe Popa şi Iulian Bolocan.
 25. 25. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Ploieşti a unor bunuri aferente sistemului de apă şi canalizare, pentru scoaterea din funcţiune, în vederea valorificării şi, după caz, casării acestora – iniţiat de consilierii Cristian Dumitru, Cristian Ganea, Constantin Popa şi Gheorghe Popa.
 26. 26. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Ploieşti a unor bunuri aferente Staţiei de Epurare a apelor uzate, pentru scoaterea din funcţiune, în vederea valorificării şi, după caz, casării acestora – iniţiat de consilierii Cristian Dumitru, Cristian Ganea, Constantin Popa şi Gheorghe Popa.
 27. 27. Proiect de hotărâre privind atribuirea în folosinţă gratuită a unor loturi de teren conform prevederilor Legii nr. 15/2003, privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală – iniţiat de consilierii George Pană, Simion Gheorghe Sîrbu, Daniel Puiu Neagu, Constantin Popa şi Marcian Cosma.
 28. 28. Proiect de hotărâre privind modificarea unor hotărâri ale Consiliului Local al municipiului Ploieşti referitor la datele tehnice ale imobilelor (construcţii şi terenuri) cu destinaţia de locuinţe pentru tineri destinate inchirierii (ANL) – iniţiat de consilierii Cristian Dumitru, Cristian Ganea, Constantin Popa, Gheorghe Popa şi Iulian Bolocan.
 29. 29. Proiect de hotărâre privind completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploieşti nr. 219/2010, cu modificările şi completările ulterioare, anexă ce cuprinde lista bunurilor ce aparţin domeniului public şi privat al municipiului Ploieşti transmise în concesiune către S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploieşti S.R.L. – iniţiat de consilierii Cristian Dumitru, Cristian Ganea, Constantin Popa, Gheorghe Popa şi Iulian Bolocan.
 30. 30. Proiect de hotărâre privind repartizarea către Camera Medicilor Prahova a unui spaţiu cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă situat in imobilul din Ploieşti, strada Andrei Mureşanu nr. 56 – iniţiat de consilierii Cristian Dumitru, Robert Ionuţ Vîscan, Constantin Popa, Gheorghe Popa şi Gabriel Minea.
 31. 31. Proiect de hotărâre privind concesionarea directă a unor spaţii cu destinaţie medicală din imobilul situat în str. Nicolae Iorga nr. 17 – iniţiat de consilierii Cristian Dumitru, Robert Ionuţ Vîscan, Constantin Popa, Gheorghe Popa şi Gabriel Minea.
 32. 32. Proiect de hotărâre privind modificarea prin act adiţional a contractului de concesiune nr. 494270/ 23.05.2005 încheiat între Municipiul Ploieşti şi Cabinetul Medical Individual Dr. Ifrim Cristina Mădălina pentru spaţiul cu destinaţia de cabinet medical situat în Ploieşti, str. Slt. Erou Moldoveanu Marian nr. 5A – iniţiat de consilierii Cristian Dumitru, Robert Ionuţ Vîscan, Constantin Popa, Gheorghe Popa şi Gabriel Minea.
 33. 33. Proiect de hotărâre privind refacerea rapoartelor de evaluare intocmite pentru imobilele cu destinatia de cabinete medicale – iniţiat de viceprimar Iulian Liviu Teodorescu şi de consilierii Constantin Popa, Robert Ionuţ Vîscan, Larisa Băzăvan şi Gabriel Minea.
 34. 34. Proiect de hotărâre privind aprobarea înstrăinării prin vânzare a terenului în suprafaţă de 296,76 m.p. situat în Ploieşti, str. Şirna nr 55(fosta Ghighiului nr.2), număr cadastral 8819/55către domnul Lupascu Mihai-Lucian – iniţiat de consilierii Cristian Dumitru, Cristian Ganea, Constantin Popa, Gheorghe Popa şi Iulian Bolocan.
 35. 35. Proiect de hotărâre privind aprobarea înstrăinării prin vânzare a terenului în suprafaţă de 292 m.p. situat în Ploieşti, str. Tatarani nr 41(locaţia G41), număr cadastral 8819/41, către domnul Nicoara Constantin – iniţiat de consilierii Cristian Dumitru, Cristian Ganea, Constantin Popa, Gheorghe Popa şi Iulian Bolocan.
 36. 36. Proiect de hotărâre privind concesionarea directă a unui teren către Tudor – Tabirca Petruta si Tudor Tabirca Radu -Valentin în vederea extinderii apartamentului proprietate personală situat în Ploieşti, strada Splaiului nr. 4, bl. 37L, ap. 1, prin edificarea unui balcon – iniţiat de consilierii Cristian Dumitru, Cristian Ganea, Constantin Popa, Gheorghe Popa şi Iulian Bolocan.
 37. 37. Proiect de hotărâre referitor la completarea Hotărârii de Consiliul Local nr. 535/2011 privind aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie şi a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului „Înlocuire tâmplărie la Colegiul Naţional I. L. Caragiale” – iniţiat de primar Iulian Bădescu.
 38. 38. Proiect de hotărâre privind aprobarea Protocolului încheiat între Municipiul Ploieşti şi S.C. Dedeman S.R.L. – iniţiat de primar Iulian Bădescu.
 39. 39. Proiect de hotărâre privind atribuirea licenţei de traseu cu numărul DTI 085 pentru efectuarea transportului public local de persoane prin curse regulate speciale – iniţiat de primar Iulian Bă
 40. 40. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie „Reabilitare drum de acces – Parc Municipal Vest, Municipiul Ploieşti, Judeţul Prahova” – iniţiat de primar Iulian Bădescu.
 41. 41. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii termenului de valabilitate a Planului Urbanistic Zonal “Parcul Industrial Ploieşti” DN 72 (km 74+500 – 76+300) – iniţiat de primar Iulian Bădescu şi de consilierii George Botez, Adrian Lupu, Răzvan Ursu, Costel Horghidan, Paulica Drăguşin şi Radu Socoleanu.
 42. 42. Proiect de hotărâre privind numirea Preşedintelui de şedinţă – iniţiat de primar Iulian Bădescu.
 43. 43. Diverse.