PLOIEŞTI. Taxă de 100 de lei pentru parcările de la bloc. Vezi detalii

Redactia -

PLOIEŞTI. Taxă de 100 de lei pentru parcările de la bloc. Vezi detalii

Primăria Ploieşti a făcut public proiectul de hotărâre de Consiliu Local privitor la introducerea taxei pentru locul de parcare de la bloc. Proiectul prevede faptul că taxa anuală pentru închirierea unui loc de parcare va fi de 100 de lei pe an, un contribuabil are dreptul de a închiria maximum două locuri de parcare iar în situaţiile în care sunt mai multe cereri decât locuri disponibile se vor organiza licitaţii, urmând ca locurile să le fie atribuite celor care plătesc mai mult. Iată ce se precizează în regulamentul privind atribuirea locurilor de parcare:

Regulament

privind organizarea şi atribuirea locurilor de parcare din parcările condominiale (de reşedinţă) amenajate pe domeniul public şi privat al municipiului Ploieşti

 

Capitolul I DISPOZIŢII GENERALE

 

Art.1. Prezentul Regulament reglementează organizarea, exploatarea spaţiilor aflate pe domeniul public şi privat al municipiului Ploieşti şi care sunt destinate parcării vehiculelor.

Art.2. În înţelesul prezentului Regulament, termenii şi expresiile de mai jos se definesc după cum urmează:

 • Parcare publică condominialaă (de reşedinţă) – spaţiu special amenajat, aflat pe terenurile ce aparţin domeniului public sau privat al oraşului, pe care sunt amenajate parcări aferente blocurilor de locuinţe situate în zonele cu unul sau mai multe blocuri ;
 • Loc de parcare – spaţiu special amemajat situat în parcările de reşedinţă amenajat în conformitate cu prevederile prezentului Regulament, la mai puţin de 30 m de frontul imobilelor utilizate de locatari, în funcţie de configuraţia perimetrului de amplasare putându-se depăşi această limită ;
 • Tarif – suma de bani datorată în conformitate cu prezentul regulament, pentru ocuparea de către un autovehicul a domeniului public pe durata staţionării sau parcării, în locuri special amenajate şi rezervate în parcările condominiale;
 • Prin autovehicul – se înţelege vehiculul prevăzut cu un dispozitiv mecanic de propulsie, care se deplasează prin mijloace proprii şi care circulă în mod obişnuit pe drumurile publice.
 • Abonament – document care atestă plata tarifului de parcare pe o perioadă determinată de timp ( trimestru, an) şi oferă posibilitatea posesorului de utilizare a locului de parcare închiriat într-o parcare condominială;

Art. 3. În parcările condominiale se va atribui câte un loc de parcare pentru fiecare apartament/spaţiu cu altă destinaţie decât cea de locuinţă, la tariful stabilit prin H.C.L. sau la tariful licitat, cu excepţia persoanelor care deţin garaje, autorizate pe domeniul public. Locurile de parcare din parcările condominiale vor fi atribuite/licitate numai după identificare amenajare, semnalizare verticală şi orizontală şi numerotarea acestora de către administratorul parcării condominiale, cu menţiunea că nu vor fi închiriate mai mult de 70% din locurile de parcare aferente fiecarei asociaţii de locatari/proprietari.

Art .4. Prin dispozitiile prezentului Regulament se aloca maxim doua locuri de parcare pentru aceeaşi unitate locativa. În parcările condominiale se vor atribui locuri de parcare numai proprietarilor/deţinătorilor de autovehicule cu masa maxima autorizata până la 3,5 tone cu excepţia celor de transport marfă sau călători deţinute de persoanele juridice.

             Deţinerea unui autovehicul în proprietate sau în folosinţă este condiţie obligatorie pentru a participa la procedura de atribuire/licitare a locurilor de parcare din parcările condominiale.

Art. 5. În cazul în care numărul de solicitari depaşeşte numărul locurilor de parcare amenajate în parcarea condominială sau când unul sau mai multe locuri sunt solicitate în mod expres de mai mulţi locatari, atribuirea se va face prin licitaţie publică. Preţul de pornire al licitaţiei îl reprezintă tariful de bază stabilit prin H.C.L.

Art. 6. În cazul în care numărul de solicitanţi este mai mic decât numărul locurilor de parcare amenajate, se pot atribui doua locuri de parcare pentru acelaşi apartament cu condiţia achitării tarifului aferent.

 

Art. 7. Abonamentele tip reşendinţă dau dreptul folosirii locului de parcare 24 ore/zi. Aceste se vor elibera de S.C. Servicii de Gospodarire Urbană Ploiesti S.R.L.   pe perioada de 12 luni, numai după achitarea tarifului anual aprobat prin H.C.L. sau preţul licitat dupa caz.

Abonamentele pentru parcările condominiale se pot elibera şi pe perioade mai mici de 12 luni (în cazul persoanelor care se prezintă ulterior la o procedura de atribuire) cu condiţia ca acestea să expire la aceeaşi dată pentru toţi posesorii de abonamente din zona respectivă.

Art. 8. Abonamentele vor fi expuse la loc vizibil în interiorul autovehiculului pentru identificare în caz de control.

 

Capitolul II INSTRUCŢIUNI PENTRU PARTICIPAREA LA PROCEDURA DE ATRIBUIRE/LICITAŢIE A LOCURILOR DE PARCARE ÎN PARCĂRILE CONDOMINIALE

 

Art.9   În vederea participării la procedura de atribuire/licitaţie solicitanţii vor depune la Asociaţia de proprietari/locatari din care fac parte urmatoarele acte :

-Cerere ;

-Documente privind domiciliul/rezidenţă : copie B.I./C.I. sau actul de proprietate, contract de închirere în imobilul aparţinând Asociaţiei de proprietari/locatari, act de donaţie sau moştenire ;

-Copie dupa certificatul de înmatriculare a autovehiculului/autovehiculelor deţinute în proprietate sau in folosinţă ;

-Documente privind dreptul de folosinţă (utilizare) a autovehiculului : contract de leasing, act de donaţie, act de mostenire, Contract de comodat în forma autentică cu excepţia rudelor de gradul I ;

-Declaraţia pe propria raspundere ca nu deţine garaj amplasat pe domeniul public

 

Art.10 Asociatiile de proprietari/locatari vor anunta locatarii din cadrul asociatiei termenul limita pana la care se vor depune si continutul documentelor necesare in vederea participarii la procedura de atribuire/licitatie a locurilor de parcare din parcarile de resedinta arondate imobilului, precum si tariful anual aprobat de Consiliul Local.

 

Art.11 Dupa primirea documentelor Asociaţiile de proprietari/locatari le vor depune la S.C. Societatea de Gospodărire Urbană Ploieşti S.R.L., pe baza de tabele centralizate urmând a fi înstiinţaţi despre ora şi locul în care va avea loc procedura de atribuire/licitaţie precum şi de numărul de locuri amenajate în parcarea de reşedinţă aferentă imobilului/imobilelor din care fac parte.

         Asociaţia de Proprietari/locatari va nominaliza şi persoana reprezentantă care va face parte din Comisia de atribuire/licitaţie a locurilor de parcare, numele, prenumele, adresa de domiciliu şi numărul de telefon precum şi înlocuitorul acesteia. Asociaţia de proprietari locatari are obligaţia de a informa locatarii cu privire la data, ora şi locul în care se va desfaşura procedura de atribuire/licitatie a locurilor de parcare.

 

 

 

Capitolul III PROCEDURA DE ATRIBUIRE/LICITAŢIE A LOCURILOR DE PARCARE DIN PARCĂRILE CONDOMINIALE

 

Art.12 Comisia de atribuire/licitaţie va fi numita prin Dispoziţie de Primar şi va fi formata din 5 persoane:

– Preşedintele şi secretarul comisiei din partea S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploieşti S.R.L. ;

–         3 (trei) membri:

     –   un reprezentant al, S.C Servicii de Gospodărire Urbană Ploieşti S.R.L. ;

–         un reprezentant al Poliţie Locale Ploieşti;

–         un reprezentant al Asociaţiei de proprietari/locatari.

 

Art.13 Procedura de atribuire/licitatie se va organiza unitar pentru fiecare asociaţie de proprietari/locatari în parte. La data, ora şi locul anunţat la procedura de atribuire/licitatie vor fi prezenţi toţi membrii comisiei de atribuire/licitaţie precum şi solicitanţii sau reprezentanţii legali ai acestora.

 

Art.14 Comisia de atribuire/licitaţie va analiza documentele depuse de solicitanţi în conformitate cu Art.9 din prezentul Regulament şi va întocmi lista cu solicitanţii acceptaţi să participe la procedura de atribuire/licitaţie exluzând de la participare pe cei care nu au prezentat în totalitate documentele sau care nu se încadrează în prevederile prezentului Regulament.

 

Art. 15 Comisia de atribuire/licitaţie va stabili pe baza Planului de situaţie cu amplasare parcajelor, numărul de locuri care urmează a fi atribuite/licitate pentru asociaţia de proprietari locatari, respectiv pentru fiecare imobil din cadrul asociaţiei, cu asigurarea rezervărilor stabilite de lege pentru persoanele cu handicap locatari ai asociaţiei respective.

 

Art. 16 Preşedintele comisiei de atribuire/licitaţie va anunţa numărul de locuri din parcarea de reşedinţă aferent Asociaţiei pentru care se desfaşoară procedura şi numărul de solicitanti admisi la procedura precum şi modul de desfăşurare al procedurii.

Procedura de atribuire/licitare se va desfaşura respectându-se ordinea de priorităţi astfel:

 1. 1.persoane fizice domiciliate la adresa menţionată prin atribuire proprietare ale unui autovehicul înmatriculat la adresa de domiciliu şi nu mai deţin un alt loc de parcare sau garaj şi care au în proprietate un autoturism ;
 2. 2.persoane fizice domiciliate/rezidente la adresa menţionată pentru atribuire, proprietare ale unui autovehicul înmatriculat la altă adresă;
 3. 3.persoane fizice domiciliate/rezidente la adresa menţionată pentru atribuire care au în proprietate al doilea autovehicul;
 4. 4.persoane fizice domiciliate/rezidente sau persoane juridice proprietare ale aprtamentului la adresa menţionată pentru atribuire, cu autovehicule înmatriculate pe societăţi comerciale.

Art. 17 Persoanele care nu s-au prezentat la data şi ora la care a fost anunţată procedura de atribuire/licitare, pierd dreptul de prioritate enunţat în alineatul anterior. Acestea se pot prezenta ulterior în cadrul unei alte proceduri organizate de S.C.Societatea de Gospodarire Urbană Ploieşti S.R.L.  şi li se vor atribui locuri de parcare din cele rămase neatribuite în parcarea condominială aferentă domiciliului.

Art. 18 În cazul în care numărul de locuri de parcare din parcarea condominială aferenta Asociaţiei de proprietari/locatari este mai mare sau egal cu numarul de solicitanţi admisi la procedură, se va atribui câte un loc de parcare pentru fiecare solicitant la tariful de baza pentru parcările condominiale, stabilit prin H.C.L., în cazul în care nu există mai multe solicitari pentru acelaşi loc de parcare.

 

Art. 19 În cazul în care numărul de locuri de parcare din parcarea de resedinţă aferentă asociaţiei de proprietari/locatari este mai mic decât numarul de solicitanţi sau în cazul în care există mai multe solicitări pentru acelaşi loc de parcare, atribuirea locurilor se va face prin liciaţie publică cu strigare pentru fiecare loc de parcare în parte.

 

Art. 20 Preşedintele comisiei de atribuire/licitaţie va anunţa preţul de pornire al licitaţiei de la care începe strigarea, respectiv tariful de bază pentru parcările de reşedinţă, stabilit prin prezenta hotărâre, cu precizarea salturilor de supralicitare stabilite prin H.C.L.

 

Art. 21 Participanţii la licitaţie vor prezenta oferta de preţ prin strigari succesive care trebuie să respecte condiţiile de salt anunţate de preşedintele comisiei.

 

Art. 22 Dacă la a treia strigare a utimei oferte nu se strigă o sumă mai mare, preşdintele comisiei anunţa atribuirea locului de parcare în favoarea participantului care a oferit ultima sumă. Procedura se repetă pentru fiecare loc de parcare în parte până la atribuirea tuturor locurilor de parcare disponibile, aferente imobilului sau asociaţei pentru care s-a organizat procedura.

 

Art.23 Dupa anunţarea de catre preşedintele comisiei a tuturor solicitanţilor cărora li s-au atribuit locuri de parcare, se declară închisă procedura de atribuire/licitare, în urma căruia se întocmeste procesul verbal care se semnează de către membrii comisiei de atribuire/licitaţie şi de către reprezentanţii proprietarilor de autoturisme desemnaţi.O copie a procesului verbal se poate transmite şi asociaţiei de proprietari/locatari.

 

Capitolul IV CONSTATAREA UTILIZĂRII NEREGULAMENTARE A LOCURILOR DE PARCARE ÎNCHIRIATE ÎN PARCĂRILE CONDOMINIALE

Art. 24 Se consideră autovehicule care ocupă ilegal locurile de parcare închiriate în parcările condominiale şi vor fi supuse măsurii de blocare/ridicare următoarele autovehicule conform hotararilor de Consiliul Local :

 1. 1.autovehicule care ocupa un loc în parcarea de reşedinta fără deţinerea unui abonament de parcare pentrurespectiv, atribuit conform prevederilor prezentului Regulament ;
 2. 2.autovehicule care staţionează cu abonament expirat, cu abonament eliberat pentru alt autovehicul pe un loc în parcarea de reşedinţă atribuit conform prevederilor prezentului;

 

 

 

Capitolul V CONTRAVENŢII ŞI SANCŢIUNI

 

ART.25 Constituie contravenţii la prezentul Regulament următoarele fapte, daca nu au fost săvârşite în astfel de condiţii încât, potrivit legii, să fie considerate infracţiuni:

 1. a)montarea dispozitivului de blocare a locului de parcare de către persoane ce nu deţin Abonament de parcare de tip resedinţă pentru locul respectiv se sanctionează cu amenda cuprinsa î1000-2000 lei şi ridicarea dispozitivului de blocare;
 2. b)blocarea locului de parcare prin alte mijloace decât dispozitivul de blocare al carui model a fost aprobat în Comisia Municipală pentru Transport şi Siguranţa Circulaţiei se sanctionează cu amendă cuprinsă între 1000 – 1500 lei.

 

          Prevederile Ordonanţei nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare, se aplică corespunzator.

Art. 26 Constatarea şi sancţionarea contravenţiilor prevăzute de prezenta hotărâre se face de către reprezentanţi ai Poliţiei Locale Ploieşti.

 

 

Capitolul VI DISPOZIŢII FINALE

 

Art. 27 Parcările condominiale vor fi administrate de către S.C. Servicii de Gospodărire Urbana Ploieşti S.R.L

 

Art. 28 Abonamentele de tip resedinţă se vor elibera de S.C.Servicii de Gospodărire Urbană Ploiesti S.R.L prin Compartimentul Parcări.

 

Art. 29 Asigurarea exclusivitatii locului de parcare se face de catre titularul Abonamentului de parcare prin montarea Dispozitivului unic de blocare a locului de parcare al carui model a fost aprobat prin Comisia Municipală pentru Transport şi Siguranta Circulatiei.

 

Art. 30 1) La expirarea perioadei de valabilitate a abonamentelor de parcare de tip resedinţă, acestea se vor prelungi cu înca 12 luni, cu condiţia achitării tarifului aferent locului de parcare, respectiv tariful de baza sau tariful licitat dupa caz.

             2) În cazul în care titularul abonamentului nu achită tariful aferent în termen de 30 de zile de la expirarea perioadei de valabilitate a acestuia, va pierde dreptul de utilizarea a locului de parcare şi respectiv de prelungire a abonamentului de tip reşedinţă, iar locul va fi redistribuit altor solicitanţi.