PLOIEŞTI/Comisie pentru cumpărarea Casei Căsătoriilor. Află ce alte proiecte mai propune primarul Iulian Bădescu

Redactia -

PLOIEŞTI/Comisie pentru cumpărarea Casei Căsătoriilor. Află ce alte proiecte mai propune primarul Iulian Bădescu

Primarul Iulian Bădescu a convocat o şedinţă a Consiliului Local Ploieşti pentru data de 14 iulie. Iată care sunt proiectele care vor fi dezbătute:

 

D I S P O Z I Ţ I A Nr. 2263

privind Convocarea în şedinţă ordinară a Consiliului Local al Municipiului Ploieşti în data de 14 iulie 2012

 

Primarul Municipiului Ploieşti:

în baza art. 39, alin. 1 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi actualizată; în temeiul art. 68, alin. 1 şi art. 115, alin. 1, lit. „a” din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi actualizată,

D I S P U N E:

Articol unic – Convocarea Consiliul Local al Municipiului Ploieşti în şedinţă ordinară în data de 14 iulie 2012, începând cu ora 1100, la sala de şedinţe de 200 de locuri din cadrul Palatului Administrativ, Etajul I, cu următorul proiect al ordinii de zi:

1. Aprobarea Procesului verbal al şedinţei de constituire din data de 26 iunie 2012.

2. Întrebări şi interpelări.

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 al Spitalului de Boli Infecţioase Ploieşti – iniţiat de primar Iulian Bădescu.

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetelor de cheltuieli având ca sursă de finanţare bugetul local şi a bugetelor activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii ale instituţiilor de învăţământ preuniversitar de stat pe anul 2012 – iniţiat de primar Iulian Bădescu.

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Ploieşti pe anul 2012 – iniţiat de primar Iulian Bădescu.

6. Proiect de hotărâre privind transmiterea Stadionului „Ilie Oană”, imobil care face parte din domeniul public al municipiului Ploieşti, în administrarea Clubului Sportiv Municipal Ploieşti – iniţiat de primar Iulian Bădescu.

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor de utilizare a Stadionului „Ilie Oană” Ploieşti pentru evenimente sportive – iniţiat de primar Iulian Bădescu.

8. Proiect de hotărâre privind modificarea Contractului de Asociere nr. 17883/03.09.2009 încheiat între Municipiul Ploieşti şi S.C. F.C. Petrolul S.A. – iniţiat de primar Iulian Bădescu.

9. Proiect de hotărâre privind desemnarea unor consilieri în comisia de negociere în vederea achiziţionării imobilului situat în Bulevardul Independenţei nr. 15 Ploieşti (Casa Căsătoriilor) – iniţiat de primar Iulian Bădescu.

10. Proiect de hotărâre privind împuternicirea primarului municipiului Ploieşti să realizeze procedura prevăzută de Ordonanţa de Urgenţă nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a intreprinderilor publice în vederea desemnării membrilor în consiliile de administraţie ale regiilor autonome de interes local – iniţiat de primar Iulian Bădescu.

11. Proiect de hotărâre privind numirea reprezentanţilor Consiliului Local al Municipiului Ploieşti în Adunarea Generală a Acţionarilor de la SC „Hale si Piete” SA – iniţiat de primar Iulian Bădescu.

12. Proiect de hotărâre privind numirea reprezentanţilor Consiliului Local al Municipiului Ploieşti în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. Servicii de Gospodărire Urbană S.R.L. – iniţiat de primar Iulian Bădescu.

13. Proiect de hotărâre privind numirea reprezentanţilor Consiliului Local al Municipiului Ploieşti în Consiliile de Administraţie ale unităţilor sanitare de interes local – iniţiat de primar Iulian Bădescu.

14. Proiect de hotărâre privind numirea reprezentanţilor Consiliului Local al Municipiului Ploieşti în Consiliile etice din cadrul spitalelor publice – iniţiat de primar Iulian Bădescu.

15. Proiect de hotărâre privind numirea reprezentanţilor Consiliului Local al Municipiului Ploieşti în Comitetul de Coordonare de la SC „Apa Nova” SRL – iniţiat de primar Iulian Bădescu.

16. Proiect de hotărâre privind numirea reprezentanţilor Consiliului Local al Municipiului Ploieşti în Comitetul de Coordonare de la SC „Dalkia Termo Prahova” SRL Ploieşti – iniţiat de primar Iulian Bădescu.

17. Proiect de hotărâre privind numirea reprezentanţilor Municipiului Ploieşti în Comisia Locală de Ordine Publică de la nivelul Poliţiei Locale Ploieşti – iniţiat de primar Iulian Bădescu.

18. Proiect de hotărâre privind modificarea prevederilor art. 4, alin. 1 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploieşti nr. 207/28.06.2011 privind aprobarea Protocolului de colaborare între Municipiul Ploieşti şi Asociaţia „Habitat for Humanity” România – iniţiat de primar Iulian Bădescu.

19. Proiect de hotărâre privind modificarea prevederilor art. 1 şi art. 2 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploieşti nr. 222/15.08.2008 privind iniţierea procedurii de aplicare a prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 68/2008 – iniţiat de primar Iulian Bădescu.

20. Proiect de hotărâre privind modificarea componenţei unor comisii ale Consiliului Local al Municipiului Ploieşti – iniţiat de primar Iulian Bădescu.

21. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentelor impuse de Ghidul Solicitantului în vederea accesării fondurilor nerambursabile pentru proiectul „Sistem de management integrat al deşeurilor în judeţul Prahova” – iniţiat de consilierii Iulian Teodorescu, Ion Eparu, Gheorghe Sîrbu şi Adrian Lupu.

22. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate aferent Proiectului „Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în judeţul Prahova”, a principalilor indicatori tehnico-economici şi a cheltuielilor legate de implementarea acestuia – iniţiat de consilierii Iulian Teodorescu, Ion Eparu, Gheorghe Sîrbu şi Adrian Lupu.

23. Proiect de hotărâre privind actualizarea tarifelor de depozitare a deşeurilor în Rampa ecologică de la Boldeşti Scăieni – iniţiat de consilierii Iulian Teodorescu, Ion Eparu, Gheorghe Sîrbu şi Adrian Lupu.

24. Diverse.

– Informarea nr. 11583/28.06.2012 S.C. Apa Nova Ploieşti S.R.L. referitoare la Hotărârea Consiliului Local nr. 235/2012 privind includerea unor bunuri în patrimoniul municipiului Ploieşti.