PLOIEŞTI/Mădălina Manole – cetăţean de onoare al municipiului. Află ce alte proiecte se vor mai dezbate în şedinţa Consiliului Local

Redactia -

PLOIEŞTI/Mădălina Manole – cetăţean de onoare al municipiului. Află ce alte proiecte se vor mai dezbate în şedinţa Consiliului Local

D I S P O Z I Ţ I A Nr. 819

privind Convocarea în şedinţă ordinară a Consiliului Local al Municipiului Ploieşti în data de 26 martie 2012

Primarul Municipiului Ploieşti:

în baza art. 39, alin. 1 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi actualizată;

în temeiul art. 68, alin. 1 şi art. 115, alin. 1, lit. „a” din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi actualizată,

D I S P U N E:

Articol unic – Convocarea Consiliul Local al Municipiului Ploieşti în şedinţă ordinară în data de 26 martie 2012, începând cu orele 1400, la sala de şedinţe din cadrul din cadrul Regiei Autonome de Transport Public Ploieşti, cu următorul proiect al ordinii de zi:

1. Aprobarea Procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Ploieşti din data de 31 ianuarie 2012.

2. Aprobarea Procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Ploieşti din data de 6 februarie 2012.

3. Aprobarea Procesului verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Ploieşti din data de 13 februarie 2012.

4. Aprobarea Procesului verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Ploieşti din data de 20 februarie 2012.

5. Aprobarea Procesului verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Ploieşti din data de 28 februarie 2012.

Întrebări şi interpelări.

6. Proiect de hotărâre privind acordarea, post-mortem, a titlului de cetăţean de onoare al municipiului Ploieşti compozitoarei şi interpretei Anca Magdalena Mircea (Mădălina Manole) – iniţiat de primar Andrei Liviu Volosevici şi de consilierii Elisabeta Popovici, Marilena Stanciu, Adrian Lupu, Iulian Bolocan şi Teodor Avramescu.

 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului Municipal Ploieşti pe anul 2012 – iniţiat de viceprimar Nicoleta Cătălina Bozianu şi de consilierii Radu Mateescu, Gheorghe Sîrbu şi Ion Iancu.

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea conturilor anuale de execuţie pe anul 2011 ale bugetului local, bugetelor instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, bugetului creditelor interne, bugetului fondurilor externe nerambursabile şi acoperirea definitivă a deficitului secţiunii de dezvoltare a bugetului local – iniţiat de viceprimar Nicoleta Cătălina Bozianu şi de consilierii Radu Mateescu, Gheorghe Sîrbu şi Ion Iancu.

9. Proiect de hotărâre privind avizarea ajustării tarifelor de apă şi de canalizare – iniţiat de consilierii Valentin Sava, Ion Iancu, Iulian Teodorescu, Iulian Bolocan, Adrian Lupu şi Ion Eparu.

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizaţiei anuale a Municipiului Ploieşti pe anul 2012 în calitate de membru al „Agenţiei de Eficienţă Energetică şi Energie Regenerabilă” – iniţiat de consilier Carmen Dumitru.

11. Proiect de hotărâre privind modificarea si completarea Hotărârii Consiliului Local nr.185/2011 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2012 – iniţiat de consilierii Gheorghe Sîrbu, Radu Mateescu, Ion Iancu şi Constantin Popa.

12. Proiect de hotărâre privind acordarea de scutire de la plata impozitului/taxei pe clădiri pentru anul 2012, în cazul asociaţiilor, fundaţiilor şi cultelor care desfăşoară activităţi social umanitare şi care au închiriat, concesionat, primit în administrare sau folosinţă imobile – iniţiat de consilierii Gheorghe Sîrbu, Radu Mateescu, Ion Iancu, şi Constantin Popa.

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea Ghidului solicitantului privind regimul finanţărilor nerambursabile din fondurile locale ale Municipiului Ploieşti alocate pentru activităţi nonprofit de interes local pentru anul 2012 – iniţiat de primar Andrei Liviu Volosevici.

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Amenajare adăpost câini comunitari” – iniţiat de viceprimar Nicoleta Cătălina Bozianu.

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Modernizare zona Albert şi străzile cuprinse între str. Deltei, Şoseaua Vestului şi Bulevardul Republicii” – iniţiat de viceprimar Nicoleta Cătălina Bozianu

16. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al municipiului Ploieşti pe anul 2012 – iniţiat de viceprimar Nicoleta Cătălina Bozianu şi de consilierii Radu Mateescu, Gheorghe Sîrbu şi Ion Iancu.

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcţii al aparatului de specialitate al primarului, ca urmare a transformării gradelor profesionale a posturilor pentru funcţionarii publici ce au promovat examenul – iniţiat de viceprimar Nicoleta Cătălina Bozianu.

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcţii al Serviciului Public Local Comunitar de Evidenţa Persoanelor Ploieşti, ca urmare a transformării gradelor profesionale a posturilor pentru funcţionarii publici ce au promovat examenul – iniţiat de viceprimar Nicoleta Cătălina Bozianu.

19. Proiect de hotărâre privind transformarea gradului profesional al unui post pentru funcţionarul public care a promovat examenul din cadrul Poliţiei Locale a municipiului Ploieşti – iniţiat de viceprimar Cristian Dumitru.

20. Proiect de hotărâre privind transformarea postului de farmacist ‘n post de farmacist primar ‘n cadrul Spitalului de Boli Infec]ioase Ploie[ti, institu]ie sub autoritatea Consiliului Local Ploie[ti – iniţiat de viceprimar Cristian Dumitru.

21. Proiect de hotărâre privind prelungirea Contractului de Asociere nr. 17883/3.09.2009 încheiat între municipiul Ploieşti şi S.C. F.C. Petrolul S.A. – iniţiat de primar Andrei Liviu Volosevici.

22. Proiect de hotărâre privind aprobarea Buletinului Oficial al Alergărilor de Trap pentru anul 2012 şi a Regulamentului Curselor de Trap pe Hipodromul Ploieşti – iniţiat de viceprimar Cristian Dumitru.

23. Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 444/2011 cu privire la accesul şi deplasarea vehiculelor cu tracţiune animală şi a vehiculelor folosite, trase sau împinse cu mâna, în municipiul Ploieşti – iniţiat de primar Andrei Liviu Volosevici.

24. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârilor Consiliului Local nr. 378/2010, nr. 126/2009 şi nr. 205/2008 referitoare la constituirea Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi Urbanism a municipiului Ploieşti şi Regulamentul de organizare şi funcţionare a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi Urbanism – iniţiat de consilierii Adina ¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬Gheorghe, Florin Sicoie, Costel Horghidan, Marius Mateescu şi Gheorghe Popa.

25. Proiect de hotărâre privind atribuirea a 6 autorizaţii taxi – iniţiat de viceprimar Nicoleta Cătălina Bozianu.

26. Proiect de hotărâre privind prelungirea contractelor de închiriere pentru un număr de trei unităţi locative cu destinaţia de locuinţe de necesitate – iniţiat de consilierii Adina Gheorghe, Costel Horghidan, Iulian Bolocan, Teodor Avramescu şi Adrian Lulpu.

27. Proiect de hotărâre privind includerea unui imobil ‘n patrimoniul municipiului Ploieşti – iniţiat de Cristian Dumitru şi de consilierii Iulian Bolocan, Constantin Popa, Costel Horghidan şi Valentin Marcu.

28. Proiect de hotărâre privind transmiterea în folosinţă gratuită a unui spaţiu în suprafaţă de 25 mp din cadrul Gradiniţei cu program prelungit nr. 28 si 8 mp din cadrul şcolii cu clasele I-VIII „Nicolae Iorga” asociaţiilor de părinţi în vederea desfăşurării activităţii – iniţiat de primar Andrei Liviu Volosevici.

29. Proiect de hotărâre privind organizarea de licitaţii publice în vederea închirierii unor spaţii/terenuri excedentare aparţinând unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat de pe raza municipiului Ploieşti – iniţiat de consilierii Marilena Stanciu, Elisabeta Popovici, Iulian Bolocan, Adrian Lupu şi Teodor Avramescu.

30. Proiect de hotărâre privind aprobarea „Regulamentului Local” de stabilire a zonelor de intervenţie şi măsuri de creştere a calităţii arhitectural-ambientale a clădirilor de pe raza municipiului Ploieşti – iniţiat de consilierii Adina Gheorghe, Marius Mateescu, Costel Horghidan, Florin Sicoie şi Gheorghe Popa.

31. Proiect de hotărâre privind ‘ncetarea unui mandat de consilier local [i declararea vacant\rii acestuia.

32. Proiect de hotărâre privind validarea mandatului unui consilier pe locul devenit vacant.

33. Proiect de hotărârea privind numirea Preşedintelui de [edinţă – iniţiat de primar Andrei Liviu Volosevici.

34. Diverse.

– Informare privind modul de aducere la îndeplinire a Hotărârilor Consiliului Local al Municipiului Ploieşti pentru al doilea semestru al anului 2011.

– Raport privind activitatea asistenţilor personali ai persoanelor încadrate în gradul grav de handicap din municipiul Ploieşti Semestrul II – 2011.

– Adresa nr. 4297/07.03.2012 – SC Acapulco Duplex SRL.

Dată în Ploieşti, astăzi, 21 martie 2012, în două exemplare originale.

Primar,

Andrei Liviu Volosevici