Primar Valeriu Lupu: “Anul 2018, un an cu inundaţii, greu, dar şi cu realizări importante pentru comuna Bărcăneşti”

Daniel Dimache -

Primar Valeriu Lupu: “Anul 2018, un an cu inundaţii, greu, dar şi cu realizări importante pentru comuna Bărcăneşti”

– Domnule primar Valeriu Lupu, ne apropiem de finalul anului 2018 şi ne putem gândi la bilanţuri. Ce a însemnat acest an pentru comuna Bărcăneşti, din punctul de vedere al edilului şi al administraţiei locale?

– Anul 2018 reprezintă începutul urcuşului în punerea în aplicare a Strategiei privind dezvoltarea comunei Bărcăneşti, pentru perioada 2016-2020, prezentată şi susţinută în adunările publice.

După perioada atât de grea traversată de Executiv în anul 2017, când împreună cu acest corp al funcţionarilor publici, care în majoritatea lor sunt funcţionari fără experienţă în administraţie, a urmat un an greu şi el, dar rodnic, bun, cu realizări importante pentru comuna Bărcăneşti, în urma activităţii administraţiei publice locale.

O unitate administrativ teritorială se conduce pe baza legilor şi a actelor normative, materializate în acte şi contracte administrative, care definesc întreaga paletă de acţiuni  şi servicii publice puse la dispoziţia locuitorilor.

O condiţie  pentru adaptarea legislaţiei specifice administrării teritoriului şi a serviciilor publice este aceea de a elabora documente pentru adoptarea hotărârilor de către  Consiliul Local, ca autoritate deliberativă şi îndeplinirea acestora de către Executiv, iar în acest domeniu au fost adoptate hotarâri de consiliu şi dispoziţii ale primarului necesare dezvoltării şi bunei administrări a localităţii.

Ca ordonator de credite, am acţionat pentru colectarea veniturilor în procent de peste 75%, dar şi pentru asigurarea fondurilor necesare susţinerii financiare a tuturor obligaţiilor bugetare ca: funcţionarea primăriei, funcţionarea în bune condiţii a procesului de învaăţământ  preşcolar, primar, gimnazial şi liceal.

În conjunctura actuală, când starea socială se degradează, am fost nevoit să asigur sursele necesare susţinerii şi continuităţii ajutoarelor sociale, a ajutoarelor pentru încălzirea locuinţelor, a unor ajutoare pentru persoane aflate în dificultate.

Permanent am avut în vedere asigurarea însoţitorilor persoanelor încadrate în grad grav de invaliditate, precum şi a salariilor acestora.

– Una dintre problemele majore, dacă nu cea mai grea, a reprezentat-o indundaţiile…

– După cum bine se ştie, comuna Bărcăneşti este lovită de stihiile  inundaţiilor, de fiecare dată când cad precipitaţii abundente. Şi anul acesta am fost greu încercaţi la sfârşitul lunii februarie şi cel mai mult afectaţi în perioada 10-11 iulie, când viitura a înnămolit 192 de gospodarii, în satul Tătărani fiind afectate 95 de proprietati ale cetăţenilor şi 3 obiective ale unor agenţi economici, din care 63 imobile inundate, iar în satul Bărcăneşti au fost afectate aproximativ 80 de proprietăţi, din care inundate un numar de 59. Şi în satul Româneşti au fost afectate 13 proprietati, din care 5 inundate,  iar în satul Puşcaşi au fost afectate 4 gospodării, din care inundate 2 imobile şi parţial islazul comunal.

Comisia locală de evaluare a pagubelor produse ca urmare a inundaţiilor din luna iulie 2018 a întocmit 117 procese verbale, cu privire la daunele constatate, din care în urma analizei cu AJPIS (Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială) Prahova, au fost finalizate şi aprobate un numar de 54 de dosare, ce cuprind despăgubiri băneşti, din fondurile guvernamentale în cazul unor calamităţi, cu sume cuprinse între 5.000 şi 10.000 lei.

– Care au mai fost direcţiile acţiunilor autorităţii publice locale pentru comuna Bărcăneşti?

– Am căutat permanent valorificarea resurselor naturale ale localităţii noastre şi am revitalizat activitatea Comisiei Locale de Aplicare a Legii nr. 18/1991, legea fondului funciar, activitate îngheţată de foarte mulţi ani. 

În acest sens am achiziţionat lucrări de topometrie în vederea efectuării cadastrului general al localităţii, activitate greoaie din cauza aplicării defectuoase de-a lungul timpului.

Un fapt demn de remarcat este acela că, în primăvara anului 2018 am reuşit să punem în aplicare Ordonanţa Guvernului României nr. 34/2013, modificată prin Legea nr. 44/ 2018, privind organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor permanente și pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991.

În acest sens, am venit în ajutorul crescătorilor de animale prin închirierea islazurilor comunale, fiecăruia după categoria de animale şi numărul acestora, pentru fiecare proprietar în parte. Atribuirea prin închiriere s-a făcut pentru o perioadă de 7 ani, aşa cum prevăd actele normative în vigoare. Cu modestie pot menţiona că m-am numarat printre primii primari la nivel naţional care am reusit sa închiriez islazurile comunale fără probleme din partea crescătorilor de animale, care au apreciat acest lucru.

– Ce s-a făcut în comună pe plan cultural?

– De la recepţionarea terminării lucrărilor la Căminul Cultural Româneşti şi a înfiinţării Centrului  Cultural – Istoric ,,MIHAI VITEAZUL”, care funcţionează în acest local, am căutat ca împreună cu resposabilii culturali sa organizăm activităţi, expoziţii şi simpozioane, dintre care vă amintesc:

 • Atelier de încondeiat ouă după modele şi tehnici tradiţionale,
 • ,,Târgul de mărţişoare’’ şi spectacole dedicate mamei,
 • ,,În paşi de dans’’ – spectacol coregrafic

O atenţie deosebită acordăm sărbătoririi ,,Centenarului Unirii’’, în cuvinte şi imagini, manifestări ce se vor desfăşura începând cu a doua decadă a lunii noiembrie.

La toate aceste activităţi au participat elevii din şcolile Tătărani, Bărcăneşti şi Româneşti, în stransă colaborare cu elevi ai altor şcoli din judeţ, asistaţi şi îndrumaţi de Centrul de Cultură Ploieşti, Direcţia Judeţeană de Cultură Prahova, Biblioteca Judeţeană Prahova şi Şcoala Populară de Artă Ploieşti.

Toate aceste activităţi au fost susţinute de Primarul Comunei Bărcăneşti, alături de părinţi şi cadrele didactice din reţeaua de învăţământ din localitate.

– Ce s-a întâmplat anul acesta din punct de vedere investiţional?

– Dezvoltarea localităţii Bărcăneşti este strâns legată de promovarea sistemului investiţional, promovat de primarul mine ca primar şi de colegii mei din aparatul Primăriei. După cum am afirmat în mai multe rânduri, de la investirea mea în funcţia de primar, noul Executiv nu a moştenit niciun studiu de fezabilitate sau proiect tehnic, necesar promovării vreunei investiţii.

În condiţiile arătate, am fost nevoit sa promovez documentaţia necesară şi să trec prin furcile caudine ale legislaţiei, care reglementează activitatea achiziţiilor publice şi am realizat şi achiziţionat documentaţii privind obiective extrem de importante pentru comună:

 • Construire reţea apă potabilă şi branşamente în satele Bărcăneşti şi Ghighiu
 • Execuţie pentru schimbare destinaţie clădire grădiniţa Tătărani în cabinete medicale umane şi farmacie (lucrări reparaţii de renovare)
 • Expertiza tehnică – Dispensar uman Bărcăneşti 
 • Proiect Tehnic, Detalii de Execuţie, Documentaţie Tehnică pentru obţinerea Autorizaţiei de Construire, Caiet de sarcini – Reabilitare Şcoala Puşcaşi – branşamente apă, gaze şi împrejmuire perimetru – lucrări de reparaţii generale şi renovare
 • Proiect Tehnic, Detalii de Execuţie, Documentaţie Tehnică pentru obţinerea Autorizaţiei de Construire, Caiet de sarcini – Înfiinţare Parc „Constantin Brâncoveanu”
 • Proiect Tehnic, Detalii de Execuţie, Documentaţie Tehnică pentru obţinerea Autorizaţiei de Construire, Caiet de sarcini – Reţea canalizare în comuna Bărcăneşti
 • Proiect Tehnic, Detalii de Execuţie, Documentaţie Tehnică pentru obţinerea Autorizaţiei de Construire, Caiet de sarcini – Extindere reţea distribuţie gaze naturale în satul Ghighiu – Lucrări de construcţii de conducte de alimentare cu gaze
 • Proiect Tehnic, Detalii de Execuţie, Documentaţie Tehnică pentru obţinerea Autorizaţiei de Construire, Caiet de sarcini – Reabilitări şi extinderi conducte de alimentare cu apă în comuna Bărcăneşti, Etapa 3
 • Proiect Tehnic, Detalii de Execuţie, Documentaţie Tehnică pentru obţinerea Autorizaţiei de Construire, Caiet de sarcini – Modernizare străzi
 • Expertiza tehnică pentru Casa Banu
 • Expertiza tehnică pentru Castel Apa Bărcăneşti şi Ghighiu
 • Proiect Tehnic, Detalii de Execuţie, Documentaţie Tehnică pentru obţinerea Autorizaţiei de Construire, Caiet de sarcini – Baza Spotivă Bărcăneşti
 • Studiu Hidrogeotehnic privind reducerea riscului de inundaţii în comuna Bărcăneşti
 • Construire canalizare pluvială în zona benzinăriei Lukoil
 • Plan Urbanistic Zonal – Înfiinţare Bază Sportivă
 • Plan Urbanistic Zonal – Staţie epurare
 • Studiu Fezabilitate – Colectare, transport şi evacuare ape pluviale în comuna Bărcăneşti

– Ce s-a realizat concret?

În perioada analizată, adică de la începutul anului şi până în prezent, am realizat următoarele:

 • Am finalizat investiţia ,,Construire reţea apă potabilă şi branşamente în satele Bărcăneşti şi Ghighiu şi organizare şantier’’ şi au început lucrările la obiectivul Execuţie pentru schimbare destinaţie clădire grădiniţă Tătărani în cabinete medicale umane şi farmacie, alei şi utilităţi,
 • S-a început proiectarea la obiectivul ,,Reabilitări şi extinderi conducte de alimentare cu apă în comuna Bărcăneşti, Etapa 3’’ şi s-a contractat lucrarea de obţinere a acordurilor şi avizelor necesare proiectării investiţiei ,,Modernizare străzi’’,
 • S-a proiectat şi suntem în faza de atribuire a execuţiei lucrării ,,Construire canalizare pluvială în zona bnzinăriei Lukoil”
 • Expertizele tehnice pentru localurile Casa Banu şi Dispensarul Bărcăneşti sunt în derulare, precum şi PUZ-urile  pentru Înfiinţare Baza Sportivă şi  Staţie epurare, pentru care s-a început procedura de achiziţie.

Nu pot trece cu vederea greutăţile întâmpinate în atibuirea execuţiei lucrării de canalizare pluvială în zona benzinăriei Lukoil, procedură blocată de ANP, întarziere care ne va aduce mari necazuri în cazul revenirii ploilor sau topirii zăpezii, în perioada anotimpului rece.

Pentru promovarea investiţiilor cu valori mari, cum sunt canalizarea şi epurarea apei uzate, construirea reţelei de distribuţie gaze în satul Ghighiu, modernizare străzi, îmbunătăţirea iluminatului public, facem eforturi deosebite pentru contractarea fondurilor guvernamentale si europene. Însă pe noi, cei din administraţia locală a comunei Bărcăneşti, ne caracterizează optimismul şi suntem convinşi că putem rezolva toate aceste probleme.