Primăria comunei Râfov: ANUNȚ LICITAȚIE VÂNZARE TEREN

Daniel Dimache -

Primăria comunei Râfov: ANUNȚ LICITAȚIE VÂNZARE TEREN

 

 1. Informatii generale privind autoritatea contractanta, precum: denumirea, codul de identificare fiscala, adresa, datele de contact, persoana de contact:

Comuna Râfov cu sediul în sat Moara Domnească, str. Principală, nr.55, județul Prahova, tel.: 0244.478.416, fax 0244.478.589, e-mail: [email protected],cod fiscal 2845559.

 

2. Informatii generale privind obiectul procedurii de licitatie publica, in special descrierea si identificarea bunului care urmeaza sa fie vandut:

2 loturi de teren intravilan  în suprafață totala de 1303 mp amplasate în Comuna Râfov, Județul Prahova, Tarla 103, parcelele  602, 602/1, 602/2 aparținând domeniului privat al comunei Râfov, identificate astfel:

  • Lot 52: 652 mp, nr. cadastral 23078.
  • Lot 53: 651 mp, nr. cadastral 23079

conform HCL 39/15.04.2022, in baza temeiului legal OUG 57/03.07.2019.

 

3. Informatii privind documentatia de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini.

3.1. Modalitatea sau modalitatile prin care persoanele interesate pot intra in posesia unui exemplar al documentatiei de atribuire:

prin solicitarea scrisă, de la sediul Comunei Râfov.

3.2. Denumirea si datele de contact ale serviciului/compartimentului din cadrul autoritatii contractante de la care se poate obtine un exemplar din documentatia de atribuire:

Registratura Comunei Râfov, Strada Principală, nr. 55, sat Moara Domneasca, județul Prahova

3.3. Costul si conditiile de plata pentru obtinerea documentatiei, daca este cazul:

10 lei/exemplar, care se achita in numerar la Casieria Comunei Rafov

3.4. Data-limita pentru solicitarea clarificarilor: 26.08.2022, ora 14:00

 

4. Informatii privind ofertele:

4.1. Data-limita de depunere a ofertelor:05.09.2022, ora 9:30

4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele:

Oferta va fi depusă la Registratura Comunei Râfov, Strada Principală, nr. 55, sat  Moara Domneasca, județul Prahova

4.3. Numarul de exemplare in care trebuie depusa fiecare oferta:

1 exemplar original.

 

 5. Data si locul la care se va desfasura sedinta publica de deschidere a ofertelor:

05.09.2022, ora 10:30, la sediul Comunei Râfov, Strada Principală, nr. 55, sat Moara Domneasca, județul Prahova.

 

6. Instanta competenta in solutionarea eventualelor litigii si termenele pentru sesizarea instantei:

Secția de contencios administrativ a Tribunalului Prahova, Ploiești, strada Gheorghe Doja nr.42, județul Prahova, telefon  0244/544.781, fax 0244/ 544.781, e-mail: [email protected].