Primăria Ploieşti face angajări. Ce posturi sunt scoase la concurs

Redactia -

Primăria Ploieşti face angajări. Ce posturi sunt scoase la concurs

PRIMARIA MUNICIPIULUI PLOIESTI organizeaza concurs pentru ocuparea urmatoarelor functii publice de conducere vacante, astfel:

05.10.2016, ora 11.00 proba scrisa – 10.10.2016, ora 13.00 interviul    

sef serviciu Juridic Contencios, Contracte

Conditii de participare:

– studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata,  absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta –  domeniul stiintelor juridice;

– studii de masterat/postuniversitare in domeniul administratiei publice, management ori in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice – in conditiile legii;

– vechime in specialitatea studiilor minim 2 ani;

 

sef serviciu Achizitii Publice si Contracte

Conditii de participare:

– studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta;

– studii de masterat/postuniversitare in domeniul administratiei publice, management ori in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice – in conditiile legii;

–  vechime in specialitatea studiilor minim 2 ani;

 

sef serviciu Informatica

Conditii de participare:

– studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata,  absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta;

– studii de masterat/postuniversitare in domeniul administratiei publice, management ori in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice – in conditiile legii;

–  vechime in specialitatea studiilor minim 2 ani;

 

        Alte conditii specifice pentru ocuparea posturilor sunt:

  1. cunostinte de operare P.C. – nivel mediu;
  2. cetatenie romana si domiciliul stabil in Romania;
  3. cunoasterea limbii romane, scris si vorbit;
  4. capacitate deplina de exercitiu;
  5. stare de sanatate corespunzatoare functiei publice pentru care candideaza, atestata pe baza de examen medical de specialitate;
  6. nu a fost condamnat pentru savarsirea unei infractiuni, conform art. 54 lit. “h” din Legea nr.188/1999 republicata in anul 2007 cu modificarile si completarile ulterioare;
  7. nu a fost destituit dintr-o functie publica sau nu i-a incetat contractul individual de munca pentru motive disciplinare in ultimii 7 ani;
  8. nu a desfasurat activitate de politie politica, astfel cum este definita prin lege.

Concursul se va desfasura la sediul Primariei Municipiului Ploiesti, B-dul Republicii nr. 2, Palatul Administrativ, camera 322.

Actele necesare pentru inscrierea la concurs sunt:

– formularul de inscriere;

– copia actului de identitate;

– copia certificatului de casatorie (unde este cazul)

– copiile diplomelor de studii si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari;

– cazierul judiciar;

– copia carnetului de munca si o adeverinta (de la 01.01.2011) eliberata de compartimentul de resurse umane in vederea atestarii vechimii in munca si, dupa caz, in specialitatea studiilor necesare ocuparii functiei publice;

– adeverinta care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare, eliberata de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate care sa contina in clar, numarul, data, numele emitentului si calitatea acestuia;

– declaratie pe proprie raspundere ca nu se afla in incompatibilitate cu functia publica;

– declaratia pe proprie raspundere din care sa rezulte ca nu a desfasurat activitati de politie politica;

– declaratia pe proprie raspundere din care sa rezulte ca nu a fost destituit/a dintr-o functie publica sau nu  i-a incetat contractul individual de munca pentru motive disciplinare in ultimii 7 ani.

Copiile de pe actele mentionate mai sus se prezinta in copii legalizate sau insotite de documentele originale, care se certifica pentru conformitate cu originalul de catre secretarul comisiei de concurs.

Dosarele se depun la secretariatul comisiei, Palatul Administrativ-intrarea C, camera 309, etaj III , in zilele luni, marti, joi si vineri intre orele 8.30 -16.30 si miercuri  intre orele 8.30 – 18.30, in perioada 05.09.2016 – 26.09.2016.

Formularul de inscriere la concurs se va depune la Registratura Primariei Municipiului Ploiesti, Palatul Administrativ, parter, intrarea C, camera 69, in zilele luni, marti, joi si vineri intre orele 8.30 -16.30 si miercuri  intre orele 8.30 – 18.30, in perioada 05.09.2016 – 26.09.2016.