Procedura de solicitare de către operatorii economici a școlarizării în învățământul profesional  de stat si în învățământul preuniversitar dual pentru anul școlar 2023-2024

Daniel Dimache -

Procedura de solicitare de către operatorii economici a școlarizării în învățământul profesional  de stat si în învățământul preuniversitar dual pentru anul școlar 2023-2024

Organizarea și funcționarea învățământului profesional de stat este reglementată de Metodologia de organizare și funcționare a învățământului profesional de stat, aprobată prin OMEN nr. 5033 din 29 august 2016.

Metodologia de organizare și funcționare a învățământului profesional de stat, precizează la art. 8:

Publicitate

,,(1) Învățământul profesional se organizează numai în unitățile de învățământ care anexează la propunerea privind planul de școlarizare, contracte-cadru încheiate cu operatorii economici / instituții publice, prin care se stabilesc obligațiile privind:

 1. a) organizarea și desfășurarea procesului de formare pentru obținerea calificării profesionale a elevilor și a stagiilor de pregătire practică, precum și proiectarea curriculumului în dezvoltare locală;
 2. b) asigurarea condițiilor tehnice și a resursei umane necesare pregătirii practice a elevilor din

învățământul profesional;

 1. c) asigurarea condițiilor tehnice si a resursei umane necesare pentru organizarea și desfășurarea examenului de certificare a calificării profesionale a

(2) Contractele-cadru sunt acorduri generale încheiate de către unitățile de învățământ cu operatorii economici / instituțiile publice partenere, pe o durată de minimum 4 ani școlari, care stau la baza contractelor de pregătire practică a elevilor din învățământul profesional”.

Modelul contractului-cadru este prezentat în anexa 1 la Metodologia de organizare și funcționare a învățământului profesional de stat, aprobată prin OMENCS nr. 5033 din 29 august 2016.

Operatorii economici care doresc să fie școlarizați elevi în învățământul profesional de stat pentru anul școlar 2023-2024, vor parcurge următoarele etape:

 1. Înaintează unităților de învățământ profesional și tehnic sau inspectoratelor școlare solicitările de școlarizare în învățământul profesional de stat pentru anul școlar 2023-2024, conform modelului prevăzut în anexa 6 – OME nr. 6172 / 28. 10. 2022 -Calendarul etapelor si acțiunilor pentru stabilirea cifrei de școlarizare în învățământul preuniversitar dual și în învățământul profesional de stat pentru anul școlar 2023-2024, până la data de 25 noiembrie 2022.
 2. Încheie contracte-cadru cu unitățile de învățământ profesional si tehnic până la data de 2 decembrie 2022 – pentru învățământul profesional de stat.

Învățământul dual este o formă de organizare a învățământului profesional și tehnic, care se desfășoară pe bază de contract și are următoarele caracteristici specifice:

 1. este organizat, într-un cadru unitar, de către unitățile de învățământ la solicitarea operatorilor economici sau a structurilor asociative interesate cum ar fi: camere de comerț, asociații patronale de ramură, clustere în calitate de potențiali angajatori și parteneri de practică;
 2. asigură o rută de educație și formare profesională, organizată pe bază de parteneriat și conform unor contracte individuale de pregătire practică încheiate cu operatorii economici care își asumă ca responsabilitate principală pregătirea practică a elevilor;
 3. operatorii economici asigură pregătirea practică a elevilor, bursă, cel puțin la nivelul celei acordate din fonduri publice pentru învățământul profesional și alte cheltuieli pentru formarea de calitate a elevilor;
 4. se bazează pe un parteneriat extins, asigurând colaborarea dintre unitățile de învățământ partenere, autoritățile locale și mediul economic și asociativ;

Operatorii economici care doresc să fie școlarizați elevi în învățământul preuniversitar dual pentru anul școlar 2023-2024, vor parcurge următoarele etape:

 1. Transmit la CNDIPT solicitările de școlarizare la învățământul preuniversitar dual, conform modelului de solicitare din Anexa nr. 2 la Metodologia de organizare și funcționare a învățământului dual, aprobată prin OME nr. 5732 / 2022, prezentată și în OME nr. 6172 / 28. 10. 2022 – Anexa la Calendarul etapelor și acțiunilor pentru stabilirea cifrei de școlarizare în învățământul preuniversitar dual și în învățământul profesional de stat pentru anul școlar 2023-2024, până la data de 25 noiembrie 2022.
 2. Încheie contracte de parteneriat cu unitatea de învățământ și cu unitatea administrativ – teritorială pe raza căreia se află unitatea de învățământ până la data de 13 ianuarie 2023.

 

Director al Liceului Tehnologic Agromontan ,,Romeo Constantinescu„,

orașul Vălenii de Munte,

 Prof. ing. Popescu Emilia-Raluca